Sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­sas: kur at­si­dū­rė Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2018 Lapkritis 15
Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės
Tarp Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių šalyje pir­mau­ja Aly­taus mies­to ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės, po jų – Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, tarp paskutiniųjų – Aly­taus  ir Laz­di­jų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. 
Vil­niaus po­li­ti­kos ana­li­zės ins­ti­tu­tas (VPAI) pir­mą­kart pa­ren­gė sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­są 2018. In­dek­se nau­do­ja­mi vie­šai pri­ei­na­mi pra­ėju­sių me­tų ofi­cia­lios sta­tis­ti­kos duo­me­nys iš Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to, tuo­me­tės Dar­bo bir­žos, ku­ri da­bar per­tvar­ky­ta į Už­im­tu­mo tar­ny­bą, Hi­gie­nos ins­ti­tu­to, švie­ti­mo val­dy­mo in­for­ma­ci­nės sis­te­mos. Tarp Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių aukš­čiau­sio­je vie­to­je yra Aly­taus mies­to ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės, že­miau­sio­je – Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

In­dek­są su­da­ro pen­ki kom­po­nen­tai

VPAI sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­są 2018 su­da­rė va­do­vau­da­masis pen­kiais kom­po­nen­tais – so­cia­li­nio, fi­zi­nio sau­gu­mo, gy­vy­bin­gos eko­no­mi­kos, ko­ky­biš­ko švie­ti­mo ir de­mo­gra­fijos.

Kaip nu­ro­do­ma skel­bia­ma­me in­dek­se, so­cia­li­nio sau­gu­mo kom­po­nen­tu nu­sta­to­ma so­cia­li­nės ge­ro­vės si­tu­a­ci­ja sa­vi­val­dy­bė­se, ak­cen­tuo­jant in­teg­ra­ci­ją į dar­bo rin­ką, ly­gias ga­li­my­bes – vy­rų ir mo­te­rų už­im­tu­mo san­ty­kį ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ap­rėp­tį.

Fi­zi­nio sau­gu­mo kom­po­nen­tą su­da­ro sau­gu­mas ke­liuo­se, nu­si­kals­ta­mu­mas, me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos pri­ei­na­mu­mas, mirš­ta­mu­mo nuo ne­už­kre­čia­mų li­gų sta­tis­ti­ka ir ap­lin­kos tar­šos ro­dik­liai.

Gy­vy­bin­gos eko­no­mi­kos kom­po­nen­tu ver­tin­ti ro­dik­liai, at­spin­din­tys kon­ku­ren­cin­gu­mą, in­ves­ti­ci­jų pa­trauk­lu­mą ir jų au­gi­mą: vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas, įmo­nių skai­čius, tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų skai­čius, ten­kan­tis vie­nam gy­ven­to­jui, 16–65 me­tų gy­ven­to­jų už­im­tu­mo ly­gis.

Ko­ky­biš­ko švie­ti­mo kom­po­nen­tu ver­tin­ti švie­ti­mo pri­ei­na­mu­mo – iki­mo­kyk­li­nio švie­ti­mo ap­rėp­ties, vai­kų da­ly­va­vi­mo ne­for­ma­lia­ja­me švie­ti­me – ro­dik­liai bei švie­ti­mo re­zul­ta­tai – įsto­ju­sių­jų į ko­le­gi­jas ir uni­ver­si­te­tus pro­cen­tai nuo ben­dro tais pa­čiais me­tais ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las bai­gu­sių abi­tu­rien­tų skai­čiaus, lie­tu­vių kal­bos ir ma­te­ma­ti­kos bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai.

De­mo­gra­finį kom­po­nen­tą su­da­ro de­mo­gra­finės se­nat­vės ko­e­fi­cien­to (65 me­tų ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nių skai­čius, ten­kan­tis šim­tui vai­kų iki 14 me­tų) ir ne­to mig­ra­ci­jos ro­dik­liai, pa­ro­dan­tys, kiek pa­dau­gė­jo ar su­ma­žė­jo gy­ven­to­jų sa­vi­val­dy­bė­se, tai ap­ima iš­ori­nę ir vi­di­nę mig­ra­ci­ją.

Pa­gal kiek­vie­ną kom­po­nen­tą sa­vi­val­dy­bės, ren­giant jų ge­ro­vės in­dek­są, bu­vo ver­ti­na­mos 0–10 ba­lų in­ter­va­le.

 Kaip pa­gal kom­po­nen­tus ri­kiuo­ja­si sa­vi­val­dy­bės

Pa­gal so­cia­li­nio sau­gu­mo kom­po­nen­tą tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių ly­de­riau­ja Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė, su­rin­ku­si 8,2 ba­lo, bei Pa­lan­gos mies­to ir Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės su 8,1 ba­lo.

Pas­ku­ti­nė­je vie­to­je at­si­dū­rė Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bė su 2 ba­lais.

Pen­kios Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės pa­gal šį kom­po­nen­tą tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių at­ro­do taip: 12-oje vie­to­je yra Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė (6,7 ba­lo, tiek pat ga­vo dar vie­na sa­vi­val­dy­bė), 18-oje vie­to­je – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė (6,2 ba­lo, tiek pat ga­vo dar vie­na sa­vi­val­dy­bė), 37-oje vie­to­je – Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė (4,6 ba­lo, tiek pat ga­vo dar vie­na sa­vi­val­dy­bė), 40-oje vie­to­je – Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė (4,5 ba­lo, tiek pat ga­vo dar dvi sa­vi­val­dy­bės) ir 59-oje vie­to­je – Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė (2,5 ba­lo).

Ver­tin­tas fi­zi­nio sau­gu­mo kom­po­nen­tas, kaip ir so­cia­li­nio sau­gu­mo, 1-oje vie­to­je pa­li­ko Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bę (7 ba­lai), 2-oje vie­to­je – Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė (6,9 ba­lo).

Pa­gal šį kom­po­nen­tą Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių su­ri­kiuo­tos taip: 3-io­je vie­to­je – Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė (6,7 ba­lo, tiek pat ba­lų su­rin­ko dar dvi sa­vi­val­dy­bės), 6-oje vie­to­je – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė (6,4 ba­lo, tiek pat ba­lų skir­ta dar vie­nai sa­vi­val­dy­bei), 39-oje vie­to­je – Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė (5,2 ba­lo, to­kį įver­ti­ni­mą ga­vo dvi sa­vi­val­dy­bės), 57-oje vie­to­je – Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė (4,4 ba­lo, to­kį įver­ti­ni­mą ga­vo dar vie­na sa­vi­val­dy­bė), pas­ku­ti­nė­je, 60-oje, vie­to­je – Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė (3,9 ba­lo).

Gy­vy­bin­gos eko­no­mi­kos kom­po­nen­tas 1-oje vie­to­je iš­lai­kė Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bę (9,4 ba­lo), po jos ri­kiuo­ja­si Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė (6,7 ba­lo).

Šis kom­po­nen­tas Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bes tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių į aukš­čiau­sias vie­tas – 13-ą ir 14-ą – pa­sta­tė Aly­taus mies­to ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bes (3,4 ba­lo, tiek pat ga­vo dar vie­na sa­vi­val­dy­bė). 45-oje vie­to­je – Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė (1,5 ba­lo, tiek pat ga­vo dar dvi sa­vi­val­dy­bės), 52-oje vie­to­je – Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė (1,2 ba­lo, to­kį pat įver­ti­ni­mą ga­vo dar dvi sa­vi­val­dy­bės), 54-oje vie­to­je – Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė (1,1 ba­lo, tiek pat ga­vo dar vie­na sa­vi­val­dy­bė).

Pa­gal gy­vy­bin­gos eko­no­mi­kos kom­po­nen­tą pas­ku­ti­nė­je vie­to­je – Za­ra­sų rajono sa­vi­val­dy­bė (0,3 ba­lo).

Ko­ky­biš­ko švie­ti­mo kom­po­nen­tas pir­mo­se po­zi­ci­jo­se su­ri­kia­vo Vil­niaus mies­to (8,7 ba­lo) ir Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bes (8,6 ba­lo).

Aly­taus ap­skri­ty­je pa­gal šį kom­po­nen­tą pir­mau­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių už­ėmu­si 5-ą vie­tą (6,3 ba­lo). Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė – 8-oje vie­to­je (5,9 ba­lo), Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – 34-oje vie­to­je (4,5 ba­lo), Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – 40-oje vie­to­je (4,2 ba­lo, dar tiek pat ga­vo še­šios sa­vi­val­dy­bės), Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – 58-oje vie­to­je (3 ba­lai).

Pa­gal ko­ky­biš­ko švie­ti­mo kom­po­nen­tą tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių pas­ku­ti­nė­je vie­to­je – Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė (2,1 ba­lo).

Pa­gal de­mo­gra­finį kom­po­nen­tą pas­ta­ro­ji sa­vi­val­dy­bė yra 1-oje vie­to­je (9,8 ba­lo). Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės pa­gal šį kom­po­nen­tą ša­lies sa­vi­val­dy­bių mas­tu su­ri­kiuo­tos taip: 35-oje ir 36-oje po­zi­ci­jo­se yra Aly­taus ra­jo­no ir mies­to sa­vi­val­dy­bės (3,7 ba­lo, tiek pat ga­vu­sios dar dvi sa­vi­val­dy­bės), 44-oje vie­to­je – Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė (3,2 ba­lo), 53-io­je ir 54-oje vie­to­se – Va­rė­nos bei Laz­di­jų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės (2,5 ba­lo, to­kiu pat ba­lu įver­tin­tos dar dvi sa­vi­val­dy­bės).

Pras­čiau­sia pa­dė­tis pa­gal de­mo­gra­finį kom­po­nen­tą – Anykš­čių rajono sa­vi­val­dy­bė­je (1 ba­las). 

Pir­mau­ja Aly­taus mies­to ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės

Va­do­vau­jan­tis pen­kiais ver­tin­tais kom­po­nen­tais su­da­ry­tas ben­dras 60 sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­sas 2018.

Pir­mo­se po­zi­ci­jo­se – Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė (8,1 ba­lo), Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė (6,7 ba­lo), Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė (6,6 ba­lo) ir Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bė (6,4 ba­lo).

Tarp Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių pir­mau­ja Aly­taus mies­to ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės (15-a ir 16-a vie­tos, po 5,2 ba­lo, tiek pat yra ga­vu­si dar vie­na sa­vi­val­dy­bė), 47-oje vie­to­je – Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė (3,5 ba­lo, to­kiu ba­lu yra įver­tin­tos dar ke­tu­rios sa­vi­val­dy­bės), 54-oje vie­to­je – Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė (3,3 ba­lo, taip pat įver­tin­tos dar dvi sa­vi­val­dy­bės) ir 59-oje vie­to­je – Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė (3 ba­lai, tiek pat ba­lų su­rin­ku­si dar vie­na sa­vi­val­dy­bė).

Sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­se pas­ku­ti­nė­je vie­to­je at­si­dū­rė Za­ra­sų rajono sa­vi­val­dy­bė (2,9 ba­lo).

Kaip sa­kė šio in­dek­so ren­gi­mo va­do­vas moks­lų dak­ta­ras Gin­ta­ras Šums­kas, pa­tei­kiant in­dek­są ba­lai bu­vo su­ap­va­lin­ti, kai ku­rių sa­vi­val­dy­bių jie sky­rė­si šim­to­sio­mis da­li­mis, o vie­tos sa­vi­val­dy­bėms pa­gal ver­tin­tus kom­po­nen­tus ir su­da­rant ben­drą in­dek­są pa­skir­tos at­si­žvel­giant į su­rink­tą di­džiau­sią ba­lą: „Mes la­bai sten­gia­mės pa­brėž­ti, jog tai nė­ra rei­tin­gas, sie­kian­tis su­dė­lio­ti vie­tas ir iš­si­aiš­kin­ti „lai­mė­to­ją“. Sten­gia­mės ak­cen­tuo­ti ge­ro­vės ne­to­ly­gu­mus ir taip iš­pro­vo­kuo­ti dis­ku­si­ją dėl re­gio­ni­nės po­li­ti­kos ne­to­ly­gu­mų. Cen­tri­nės val­džios dė­me­sys ir re­a­lūs sa­vi­val­dą stip­ri­nan­tys žings­niai ne tik rin­ki­mų re­to­ri­ko­je tik­rai ga­lė­tų di­džiuo­sius skir­tu­mus ge­ro­kai su­ma­žin­ti.“

Sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­so pa­ren­gi­mą rė­mė At­vi­ros Lie­tu­vos fon­das. VPAI yra su­si­kū­ręs 2016-ųjų ru­de­nį kaip įvai­rių sri­čių po­li­ti­kos eks­per­tų sam­bū­ris. Per­nai šis ins­ti­tu­tas už­re­gist­ruo­tas kaip vie­šo­ji įstai­ga, re­mia­ma tarp­tau­ti­nių ir na­cio­na­li­nių do­no­rų.

Kaip me­rai ver­ti­na sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­są

Aly­taus mies­to me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus tei­gi­mu, iš vie­nos pu­sės ma­lo­nu, kad sa­vi­val­dy­bė yra ne pas­ku­ti­nė­se vie­to­se, iš ki­tos pu­sės to­kį in­dek­są ver­ti­na­me re­zer­vuo­tai, apie tai kal­bė­jo­me ir Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jo­je, nes kai ku­rie pa­ra­met­rai pri­klau­so nuo vals­ty­bės po­li­ti­kos.

„Aš pir­mą kar­tą iš­gir­dau apie indeksą pa­ren­gu­sį ins­ti­tu­tą, gal tai ma­no pro­ble­ma. Mums ži­no­mi Lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to ren­gia­mi sa­vi­val­dy­bių in­dek­sai, juos ana­li­zuo­ja­me. Ma­nau, ge­ro­vės in­dek­sas ne­la­bai ob­jek­ty­vus. Pa­vyz­džiui, mū­sų sa­vi­val­dy­bės sau­gu­mo, tar­šos ro­dik­liai. Kiek gir­džiu po­li­ci­jos ata­skai­to­se, mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je pa­kan­ka­mai sau­gu, nė­ra pra­mo­nės, ko­kia ga­li bū­ti tar­ša. Ma­lo­niau, kai aukš­tes­nis re­zul­ta­tas, dar ana­li­zuo­si­me ir da­bar pa­skelb­tus“, – sa­kė Aly­taus ra­jo­no me­ras, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos vie­nas iš vi­ce­pre­zi­den­tų Al­gir­das Vrub­liaus­kas.

Laz­di­jų ra­jo­no me­ras Ar­tū­ras Mar­ge­lis pri­si­pa­ži­no dar ne­ana­li­za­vęs sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­so, taip pat ne­ži­nan­tis, koks yra tai pa­skel­bęs ins­ti­tu­tas.

„Tai nė­ra vi­sus duo­me­nis, es­mi­nius da­ly­kus ap­iman­tis in­dek­sas. Džiu­gu, kad, pa­ly­gin­ti su Aly­taus ir Laz­di­jų ra­jo­nais, esa­me ge­res­nė­je si­tu­a­ci­jo­je. Liū­di­na, kad Dzū­ki­jos sa­vi­val­dy­bės ne­ga­li kon­ku­ruo­ti su eko­no­miš­kai stip­res­nė­mis sa­vi­val­dy­bė­mis, sun­ku kon­ku­ruo­ti ir su Aly­taus mies­to bei Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­mis. Mus į apa­čią tem­pia de­mo­gra­finis kom­po­nen­tas, – pa­gal plo­tą esa­me di­džiau­sia sa­vi­val­dy­bė ša­ly­je ir vie­na re­čiau­siai gy­ve­na­mų. Su cen­tri­nės val­džios pa­gal­ba mes tu­rė­tu­me gy­vy­bin­gą eko­no­mi­ką, ta­čiau ji mus ma­to kaip tu­riz­mo te­ri­to­ri­ją, ne­lin­ku­si pa­dė­ti dėl in­ves­ti­ci­jų sie­kiant pa­ge­rin­ti eko­no­mi­nę si­tu­a­ci­ją. Šis ver­ti­ni­mas ne­nu­ste­bi­no, ma­tau sa­vi­val­dy­bės sil­pną­sias ir stip­ri­ą­sias pu­ses“, – sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­są ko­men­ta­vo Va­rė­nos ra­jo­no me­ras Al­gis Ka­šė­ta.

Su Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės me­ru, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tu Ri­čar­du Ma­li­naus­ku su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko, jis yra iš­vy­kęs į ko­man­di­ruo­tę. Tad sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­so ver­ti­ni­mo su­lau­kė­me iš mi­nė­tos aso­cia­ci­jos di­rek­to­rės Ro­mos Ža­kai­tie­nės: „Ge­rai, kad at­si­ra­do toks ty­ri­mas. Šis in­dek­sas ap­ima tuos kom­po­nen­tus, ku­rie at­si­re­mia į vie­šą­sias pa­slau­gas, o sa­vi­val­dy­bės yra į tai orien­tuo­tos. In­dek­sas pa­ro­do, ko­kia si­tu­a­ci­ja yra Lie­tu­vo­je, kur tu­ri pa­si­temp­ti sa­vi­val­dy­bės ir cen­tri­nė val­džia skirs­tant vals­ty­bės biu­dže­to lė­šas toms funk­ci­joms, ku­rias at­lie­ka sa­vi­val­dy­bės. Vi­są pre­li­mi­na­rų kon­so­li­duo­tą at­ei­nan­čių me­tų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tą su­da­ro 12 mi­li­jar­dų 490 mi­li­jo­nų eu­rų, sa­vi­val­dy­bių sa­va­ran­kiš­koms funk­ci­joms, ku­rių yra apie pen­kias­de­šimt, pa­vyz­džiui, švie­ti­mo, kul­tū­ros įstai­gų iš­lai­ky­mas, at­lie­kų tvar­ky­mas, ke­lių ir gat­vių prie­žiū­ra, ten­ka tik 13,5 pro­cen­to, ar­ba 1 mi­li­jar­das 690 mi­li­jo­nų eu­rų. Iš šios su­mos sa­vi­val­dy­bės dar tu­ri pri­si­dė­ti vyk­dy­da­mos eu­ro­pi­nius pro­jek­tus. Dar jos gau­na šiek tiek dau­giau nei 1 mi­li­jar­dą eu­rų de­le­guo­toms funk­ci­joms, pa­vyz­džiui, ci­vi­li­nei met­ri­ka­ci­jai, ci­vi­li­nei sau­gai, bet šios lė­šos ir tu­ri bū­ti nau­do­ja­mos kon­kre­čiu tiks­lu. Tad, kai aiš­ki­na­ma, kaip sa­vi­val­dy­bės tu­ri pa­si­temp­ti, rei­kia įver­tin­ti joms ski­ria­mas lė­šas“.

Šian­dien jau aiš­ku, kad ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­rės ne tik Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to nuo 2011-ųjų su­da­ro­mą in­dek­są, ku­rį nau­jau­sią nu­ma­to­ma pa­skelb­ti lap­kri­čio 19-ąją, bet ir VPAI sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­są. Pa­skel­biant pas­ta­rą­jį ak­cen­tuo­ta, kad vie­šai pri­ei­na­mi ofi­cia­lio­sios sta­tis­ti­kos duo­me­nys ne tik ga­ran­tuo­ja pir­mi­nės in­for­ma­ci­jos pa­ti­ki­mu­mą, bet ir už­tik­ri­na in­dek­so kū­ri­mo tęs­ti­nu­mą.                  

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.