Nr. 128 (13211)

2018-11-09

„Alytaus naujienų“ numeryje 128 (13211) skaitykite:

 • Už pik­tnau­džia­vi­mą tar­ny­bi­niu trans­por­tu at­leis­toms di­rek­to­rėms teis­mų ma­ra­to­nuo­se sa­vi­val­dy­bės spren­di­mų pa­nai­kin­ti ne­pa­vyks­ta
 • Iš įka­li­ni­mo įstai­gos su­grį­žu­si aly­tiš­kė siau­tė­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te: dėl jos pa­rei­gū­nai į iš­kvie­ti­mus vyk­da­vo po tris kar­tus per pa­rą
 • Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis: Lie­tu­va ir jos at­ei­tis Eu­ro­pos Są­jun­go­je
 • Rak­tas, pa­de­dan­tis at­ra­kin­ti maiš­tin­go am­žiaus iš­šū­kius, –
 • pa­mo­ka da­ly­ko, ku­rio da­bar­ti­nių pa­aug­lių tė­vai ir se­ne­liai ne­si­mo­kė
 • Šian­die­nos akims – pro­se­ne­lės me­di­ci­nos įran­ga ir ka­bi­ne­tų at­mo­sfe­ra
 • „Vai­kai mo­ky­to­jus la­bai my­lė­jo ir ger­bė”
 • Už­trauk­tu­ko die­na
 • Su­si­ti­ki­mas su Ham­bur­go lie­tu­viais pa­tvir­ti­no se­ną tie­są: pa­sau­lis ma­žas
 • Aly­taus Ro­ta­ry klu­bo ju­bi­lie­jų švęs­ki­me kar­tu!
 • Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis: Lie­tu­va ir jos at­ei­tis Eu­ro­pos Są­jun­go­je
 • Nu­ma­to­ma iš­plės­ti Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tą: ko­kia nau­da gam­tai ir žmo­gui?
 • Vy­riau­sy­bės pri­ima­ma­sis dirbs Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je
 • Su­si­ti­ki­mas su Ham­bur­go lie­tu­viais pa­tvir­ti­no se­ną tie­są: pa­sau­lis ma­žas
Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė spren­di­mą pa­gal Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą ieš­ki­nį dėl Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­so,...
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos parengė Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemą – jo ribų ir tvarkymo planus. Ankstesnis toks rezervato tvarkymo planas buvo...
Naujausias Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Durys“ lapkričio 13 dieną atvyks į Alytaus miesto teatrą.  Alytiškiai bus pirmieji pamatę spektaklį po gastrolių Norvegijos, iš kurios kilęs...
Maiš­tin­gam pa­aug­lys­tės am­žiui pa­žin­ti „Mū­sų at­ra­di­mai bu­vo pa­grįs­ti pa­tir­ti­mi, nes prieš de­šimt me­tų ne­la­bai ką ži­no­jo­me apie so­cia­li­nį emo­ci­nį ug­dy­mą ap­s
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.