Nu­ma­to­ma iš­plės­ti Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tą: ko­kia nau­da gam­tai ir žmo­gui?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (5)
2018 Lapkritis 9
Arūnas Pra­nai­tis
Anot Žuvinto biosferos rezervato direktoriaus Arūno Pra­nai­čio, ban­dy­mas sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je sta­ty­ti et­no­gra­fi­nio sti­liaus na­mus ne­la­bai pa­si­tei­si­no, gy­ve­ni­mo stan­dar­tai jau ki­ti ir nė­ra pras­mės bios­fe­ros re­zer­va­te žmo­nes vers­ti sta­ty­ti to­kius na­mus. To­dėl pla­nuo­ja­ma ap­si­ri­bo­ti tik siū­ly­mais nau­do­ti tra­di­ci­nes pa­sta­tų spal­vas, ne­be­nu­ro­di­nė­jant, pa­vyz­džiui, ko­kio dy­džio tu­ri bū­ti lan­gai ir į ke­lias da­lis pa­da­ly­ti. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos parengė Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemą – jo ribų ir tvarkymo planus. Ankstesnis toks rezervato tvarkymo planas buvo parengtas ir patvirtintas prieš dvylika metų. Kodėl prireikė naujos šios saugomos teritorijos planavimo schemos, kas joje keičiasi gamtos ir žmogaus naudai?

Re­zer­va­tas pa­di­dės maž­daug 45 hek­ta­rais

Kaip sa­kė Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­rius Arū­nas Pra­nai­tis, reng­ti nau­ją re­zer­va­to pla­na­vi­mo sche­mą ini­cia­ty­vos ėmė­si Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba, siek­da­ma ra­cio­na­liau tvar­ky­ti te­ri­to­ri­jas, at­si­žvelg­ti į kai ku­riuos vie­ti­nių gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mus, su­kon­kre­tin­ti kai ku­riuos rei­ka­la­vi­mus dėl au­ga­li­jos plo­tų tvar­ky­mo, čia sta­to­mų pa­sta­tų.

Šiuo me­tu re­zer­va­tas už­ima apie 18 tūkst. 490 hek­ta­rų plo­tą, yra iš­si­dės­tęs per Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės, Aly­taus ir Laz­di­jų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jas. Pir­mo­jo­je sa­vi­val­dy­bė­je yra di­džiau­sias plo­tas – maž­daug 10 tūkst. 360 hek­ta­rų. Aly­taus ra­jo­ne re­zer­va­tas už­ima be­veik 6 tūkst. 960 hek­ta­rų, Laz­di­jų ra­jo­ne – 1 tūkst. 180 hek­ta­rų.

Pa­gal pa­reng­tą re­zer­va­to tvar­ky­mo pla­ną jo te­ri­to­ri­ja pa­di­dės maž­daug 45 hek­ta­rais ties Amal­vos pel­ke Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je.

A.Pra­nai­čio tei­gi­mu, čia bus at­lie­ka­mi pel­kės at­kū­ri­mo dar­bai, at­kur­tas Amal­vo pel­kės van­dens ly­gis, da­bar tai pa­da­ry­ta tik re­zer­va­tui pri­klau­san­čios pel­kės da­ly­je, – gam­ti­niu po­žiū­riu tu­ri bū­ti tvar­ko­ma ir sau­go­ma vi­sa ši šla­py­nė.

Kei­čia­si pa­čia­me Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te esan­čio Žu­vin­to gam­ti­nio re­zer­va­to plo­tas. Pas­ta­ra­sis re­zer­va­tas da­bar vi­sas yra Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ir už­ima 5 tūkst. 982 hek­ta­rus. Pa­gal pa­reng­tą nau­ją bios­fe­ros re­zer­va­to tvar­ky­mo pla­ną kei­čia­si Žu­vin­to gam­ti­nio re­zer­va­to plo­tas – prie jo nu­ma­ty­ta pri­jung­ti 60 hek­ta­rų pel­ki­nių miš­kų ties Sal­ti­nin­kų kai­mu Laz­di­jų ra­jo­ne. A.Pra­nai­čio tvir­ti­ni­mu, pa­gal anks­tes­nį pla­ną šių pel­ki­nių miš­kų da­lis Laz­di­jų ra­jo­ne ne­bu­vo tvar­ko­ma ir pri­žiū­ri­ma va­do­vau­jan­tis gam­ti­nio re­zer­va­to rei­ka­la­vi­mais, sie­kiant tai da­ry­ti, vi­si pel­ki­niai miš­kai šia­me re­zer­va­te tu­ri tap­ti vien­ti­sa te­ri­to­ri­ja.

Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­riaus pa­ste­bė­ji­mu, kei­sis vie­no ver­tin­giau­sių Su­val­ki­jos miš­kų – Buk­tos miš­ko – ap­sau­gos sta­tu­sas, ja­me ne­be­liks miš­kų ūkio pa­skir­ties te­ri­to­ri­jų, tad ge­ro­kai su­ma­žės vi­suo­me­nę gąs­di­nan­čių ply­nų­jų kir­ti­mų.

„Be­ne dau­giau­sia dė­me­sio su­lauks Žu­vin­to pa­lių pa­kraš­tys ties Aly­taus ra­jo­no Ąžuo­li­nių ir Laz­di­jų ra­jo­no Sal­ti­nin­kų kai­mais. Čia sie­kiant at­kur­ti kaž­ka­da ve­šė­ju­sias už­lie­ja­mas pel­ki­nes pie­vas, nu­ma­ty­ti di­des­ni nei anks­tes­nia­me pla­ne at­kur­ti­ni at­vi­rų, krū­mais ne­ap­au­gu­sių pel­ki­nių pie­vų plo­tai. Re­zer­va­to di­rek­ci­ja šio­se vie­to­se su part­ne­riais vyk­do tarp­tau­ti­nio dė­me­sio su­lau­ku­sį la­bai re­tos rū­šies – mel­di­nės nen­dri­nu­kės – bu­vei­nių at­kū­ri­mo pro­jek­tą. At­kur­tų pel­ki­nių pie­vų plo­tais ga­lės nau­do­tis ir vie­ti­niai gy­ven­to­jai, – juo­se bus leis­ti­na ga­ny­ti gy­vu­lius“, – pa­sa­ko­jo A.Pra­nai­tis.

Kur bus ga­li­ma žve­jo­ti, kaip pa­si­keis rei­ka­la­vi­mai pa­sta­tams?

Žu­vin­to bios­fe­ros te­ri­to­ri­jos pla­nuo­to­jai, reng­da­mi nau­ją šios sau­go­mos gam­tos te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo pla­ną, at­si­žvel­gė į Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čio Žal­ty­čio bo­ta­ni­nio zo­o­lo­gi­nio draus­ti­nio vie­ti­nių gy­ven­to­jų jau ke­le­rius me­tus tei­kia­mą pra­šy­mą leis­ti žve­jo­ti Žal­ty­čio eže­re.

Pa­gal nau­ją pla­ną šio eže­ro pa­kran­tės at­ski­ro­se zo­no­se bus lei­džia­ma žve­jo­ti nuo kran­to.

Kaip sa­kė re­zer­va­to di­rek­to­rius, vie­na di­džiau­sių pro­ble­mų šio­je sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je – na­tū­ra­lių pie­vų ir ga­nyk­lų spar­tus ny­ki­mas, da­lis jų su vi­sa gy­vū­ni­ja ir au­ga­li­ja yra su­aria­ma, o ki­ta ap­au­ga krū­mais: „Nau­jo­je pla­na­vi­mo sche­mo­je di­de­lė da­lis to­kių svar­biau­sių te­ri­to­ri­jų yra pa­žy­mė­tos kaip re­gu­liuo­ja­mos su­me­dė­ju­sios au­ga­li­jos plo­tai. Tad že­mės sa­vi­nin­kams, no­rin­tiems kirs­ti me­džius ar krū­mus ne miš­ko že­mė­je, bus kur kas aiš­kes­nė si­tu­a­ci­ja.“

Re­mian­tis nau­juo­ju re­zer­va­to tvar­ky­mo pla­nu, nu­ma­to­mi su­pap­ras­tin­ti ar­chi­tek­tū­ri­niai rei­ka­la­vi­mai  sta­to­miems nau­jiems pa­sta­tams.

Anot A.Pra­nai­čio, ban­dy­mas sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je sta­ty­ti et­no­gra­fi­nio sti­liaus na­mus ne­la­bai pa­si­tei­si­no, gy­ve­ni­mo stan­dar­tai jau ki­ti ir nė­ra pras­mės bios­fe­ros re­zer­va­te žmo­nes vers­ti sta­ty­ti to­kius na­mus. To­dėl pla­nuo­ja­ma ap­si­ri­bo­ti tik siū­ly­mais nau­do­ti tra­di­ci­nes pa­sta­tų spal­vas, ne­be­nu­ro­di­nė­jant, pa­vyz­džiui, ko­kio dy­džio tu­ri bū­ti lan­gai ir į ke­lias da­lis pa­da­ly­ti.

Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to pla­na­vi­mo sche­ma pa­reng­ta šio mė­ne­sio pra­džio­je, apie tai in­for­muo­ja­ma re­zer­va­to tin­kla­la­py­je, o su ja su­si­pa­žin­ti ga­li­ma re­zer­va­to di­rek­ci­jo­je, pa­siū­ly­mų lau­kia­ma iki lap­kri­čio 12-osios. Juos ga­li­ma teik­ti Vals­ty­bi­nei sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bai, re­zer­va­tui, sche­mos ren­gė­jui – vie­ša­jai įstai­gai Gam­tos pa­vel­do fon­dui.

Re­zer­va­to tvar­ky­mo pla­ną tu­ri pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bė.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.