Teis­mas: Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus rin­ki­mai ne­tei­sė­ti

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2018 Lapkritis 9
Danutė Re­mei­kie­nė
Nuo Alytaus apylinkės teis­mo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo ne­ga­lio­jan­čia pri­pa­žin­ta Danutės Re­mei­kie­nės ir Aly­taus ko­le­gi­jos ko­vo vi­du­ry­je su­da­ry­ta ter­mi­nuo­ta pen­ke­rių me­tų dar­bo su­tar­tis. Ko­le­gi­ja įpa­rei­go­ta nu­trauk­ti šią su­tar­tį. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė spren­di­mą pa­gal Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą ieš­ki­nį dėl Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­so, vy­ku­sio ko­vo vi­du­ry­je, tei­sė­tu­mo. Mi­nis­te­ri­jos ieš­ki­nys pa­ten­kin­tas: pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tais ir ne­ga­lio­jan­čiais spren­di­mai, ku­riais va­do­vau­jan­tis ko­le­gi­jos di­rek­to­rė Da­nu­tė Re­mei­kie­nė šiai švie­ti­mo įstai­gai pa­skir­ta va­do­vau­ti tre­čiai ka­den­ci­jai iš eilės.

Rin­ki­mų re­zul­ta­tais iš kar­to su­si­do­mė­jo mi­nis­te­ri­ja

Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus rin­ki­mai at­ei­nan­čiai pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai vy­ko ko­vo vi­du­ry­je. Jai va­do­vau­ti sie­kė vie­nin­te­lis as­muo – da­bar di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­ti D.Re­mei­kie­nė.

Šiais rin­ki­mais iš kar­to su­si­do­mė­jo Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, nes pa­gal Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą tas pats as­muo tos pa­čios aukš­to­sios mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi ga­li bū­ti ren­ka­mas ne dau­giau kaip dviem ka­den­ci­joms iš ei­lės ir ne anks­čiau kaip po 5 me­tų nuo pas­ku­ti­nės ka­den­ci­jos pa­bai­gos, jei­gu pas­ku­ti­nė ka­den­ci­ja bu­vo iš ei­lės an­tra.

D.Re­mei­kie­nė Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­są yra lai­mė­ju­si 2008-ųjų va­sa­rio vi­du­ry­je ir 2013-ųjų va­sa­rio vi­du­ry­je.

Tuo­met ko­le­gi­jos ta­ry­bos, ku­ri vyk­dė di­rek­to­riaus rin­ki­mus, pir­mi­nin­kas, Aly­tu­je vei­kian­čios ke­lių ir til­tų sta­ty­bos ben­dro­vės „Al­kes­ta“ ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ri­mas Ma­laš­ke­vi­čius tvir­ti­no, kad D.Re­mei­kie­nė, kaip vie­šo­sios įstai­gos Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rė, iš­rink­ta ant­rai ka­den­ci­jai, prieš tai ji va­do­va­vo biu­dže­ti­nei įstai­gai Aly­taus ko­le­gi­jai.

Ta­čiau švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nist­ras Gied­rius Vi­liū­nas tuoj po ko­vo vi­du­ry­je vy­ku­sių Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus rin­ki­mų tvir­ti­no, kad įsta­ty­miš­kai nė­ra įtvir­tin­tų nuo­sta­tų, nu­ma­tan­čių skir­tin­gų vals­ty­bi­nės aukš­to­sios mo­kyk­los va­do­vo ka­den­ci­jų skai­čių, pri­klau­so­mai nuo aukš­to­sios mo­kyk­los tei­si­nės for­mos, ne­si­kei­tė D.Re­mei­kie­nės darb­da­vys, juo iš­li­ko ko­le­gi­ja.

Ka­dan­gi mi­nis­te­ri­ja vyk­do vals­ty­bi­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų veik­los prie­žiū­rą, tuoj po nau­jų ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus rin­ki­mų vi­ce­mi­nist­ras pa­reiš­kė, kad bus krei­pia­ma­si į ko­le­gi­jos ta­ry­bą dėl spren­di­mo lai­mė­to­ja pri­pa­žin­ti D.Re­mei­kie­nę at­šau­ki­mo, o šiai to ne­pa­da­rius, krei­pia­ma­si į teis­mą, sie­kiant, jog aukš­to­sios mo­kyk­los veik­la bū­tų vyk­do­ma lai­kan­tis įsta­ty­mų.

Mi­nis­te­ri­ja iš kar­to po ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus rin­ki­mų iš tie­sų krei­pė­si į ko­le­gi­ją, pra­šy­da­ma pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie šiuos rin­ki­mus, jų or­ga­ni­za­vi­mą, kan­di­da­tų at­ran­ką ir pri­im­tus spren­di­mus.

Ga­vus pra­šo­mą in­for­ma­ci­ją iš ko­le­gi­jos, kreip­ta­si į Vals­ty­bi­nę dar­bo ins­pek­ci­ją prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę gin­čo klau­si­mu.

Ins­pek­ci­ja nu­ro­dė Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis ren­ka­mas vals­ty­bi­nės aukš­to­sios mo­kyk­los di­rek­to­rius, o re­mian­tis juo ir ki­tais tei­sės ak­tais, ne­nu­ma­ty­ta iš­im­čių dėl šių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų ka­den­ci­jų skai­čiaus kei­čian­tis aukš­to­sios mo­kyk­los tei­si­nei for­mai.

Tad mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mą su ieš­ki­niu pra­šant pa­nai­kin­ti ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų pri­im­tus spren­di­mus dėl ko­vo vi­du­ry­je vy­ku­sių Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus rin­ki­mų, ku­rių re­zul­ta­tai lė­mė D.Re­mei­kie­nės per­ga­lę. 

Teis­mo spren­di­mas ne­nau­din­gas ko­le­gi­jai ir jos di­rek­to­rei

Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė ko­le­gi­jai ir jos di­rek­to­rei D.Re­mei­kie­nei ne­nau­din­gą spren­di­mą.

Da­bar­ti­niu at­ve­ju Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja teis­mui pa­reiš­kė ieš­ki­nį ir gin­da­ma vie­šą­jį in­te­re­są. Kaip teis­me tvir­ti­no mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, pri­im­tas spren­di­mas šio­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je bus pre­ce­den­tis ir svar­bus vi­sos vals­ty­bės aukš­tų­jų mo­kyk­lų va­do­vams, nes dau­ge­lio jų ka­den­ci­jos bai­gia­si ir ky­la abe­jo­nių dėl ka­den­ci­jų skai­čia­vi­mo.

Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad D.Re­mei­kie­nė ko­vo vi­du­ry­je bu­vo ne­tei­sė­tai iš­rink­ta į Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas, ka­dan­gi ver­tin­ti­na, jog tai yra tre­čia iš ei­lės jos ka­den­ci­ja ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­go­se.

To­kiu bū­du pa­žeis­ta Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me nu­ma­ty­ta aukš­tų­jų mo­kyk­lų va­do­vų rin­ki­mo tvar­ka. Ir Kon­sti­tu­ci­nis teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad net ir esant es­mi­nei šių įstai­gų per­tvar­kai, va­do­vų ka­den­ci­jų skai­čiaus ri­bo­ji­mo pri­va­lu lai­ky­tis. Taip pat teis­mo spren­di­me pa­žy­mė­ta, kad joks tei­sės ak­tas ne­nu­ma­to iš­im­čių dėl vals­ty­bi­nės aukš­to­sios mo­kyk­los va­do­vo ka­den­ci­jų skai­čiaus, kai kei­čia­si to­kios mo­kyk­los tei­si­nė for­ma.

To­dėl teis­mas pri­pa­ži­no ne­tei­sė­tais ir ne­ga­lio­jan­čiais Aly­taus ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų spren­di­mus, ku­riais va­do­vau­jan­tis D.Re­mei­kie­nė bu­vo iš­rink­ta ko­le­gi­jos di­rek­to­re: ko­vo pra­džio­je priimtą aka­de­mi­nės ta­ry­bos spren­di­mą dėl jos tin­ka­mu­mo ei­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gas ir kovo viduryje ko­le­gi­jos ta­ry­bos priimtą spren­di­mą dėl D.Re­mei­kie­nės iš­rin­ki­mo ei­ti ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Šiuos ko­legijos valdymo organų spren­dimus teismas panaikino.

Taip pat nuo teis­mo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo ne­ga­lio­jan­čia pri­pa­žin­ta D.Re­mei­kie­nės ir Aly­taus ko­le­gi­jos ko­vo vi­du­ry­je su­da­ry­ta ter­mi­nuo­ta pen­ke­rių me­tų dar­bo su­tar­tis. Ko­le­gi­ja įpa­rei­go­ta nu­trauk­ti šią su­tar­tį.

Aly­taus apy­lin­kės teis­mo spren­di­mas per 30 die­nų ga­li bū­ti skun­džia­ma Kau­no apy­gar­dos teis­mui.

Ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas R.Ma­laš­ke­vi­čius ir šio­je by­lo­je tre­čiuo­ju as­me­niu esan­ti D.Re­mei­kie­nė tvir­ti­no dar nie­ko ne­ga­lin­tys pa­sa­ky­ti dėl ap­skun­di­mo aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui.

D.Re­mei­kie­nė pa­gal Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą yra iš­rink­ta į šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vei­kia 12 vals­ty­bi­nių ir 10 ne­vals­ty­bi­nių ko­le­gi­jų, jo­se mo­ko­si 35,4 tūkst. stu­den­tų. Šiais moks­lo me­tais dau­giau­sia stu­den­tų tu­ri Vil­niaus (6,6 tūkst.), Kau­no (6,3 tūkst.) ko­le­gi­jos, ma­žiau­siai stu­den­tų yra Ma­ri­jam­po­lės (586), Aly­taus (725) ir Kau­no miš­kų ir ap­lin­kos in­ži­ne­ri­jos (822) ko­le­gi­jo­se.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.