Nr. 125 (131108)

2018-11-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 125 (131108) skaitykite:

So­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tė į Aly­taus ra­jo­no me­rus – Ri­ma Ku­ca­vi­čie­nė

 2019 me­tų Aly­taus mies­to gim­ta­die­ny­je ga­li bū­ti įgy­ven­din­ta Jū­sų idė­ja

 Lap­kri­čio pra­džio­je du­ris lan­ky­to­jams at­vers ASRC ba­sei­nas

 Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: „Kvie­čiu į pa­sau­lį pa­žvelg­ti ir skurs­tan­čio vai­ko aki­mis”

 „Daž­nai mes pyks­ta­mės dėl to, kad ne­su­tam­pa mū­sų klyst­ke­liai”

 Ma­no­te, kad iš­trin­ti laiš­kai dings­ta vi­sam lai­kui? Spe­cia­lis­tai įspė­ja – tai ne­tie­sa

 Ne­be­tu­ri­me lai­ko lauk­ti

 Užbu­rian­čia­me Viet­na­me ap­si­lan­kiu­si aly­tiš­kė pa­bu­vo­jo tarp skur­do, pra­ban­gos ir ma­lo­nu­mų

Taip kal­bė­jo šią sa­vai­tę Aly­tu­je vie­šė­ju­si Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tė į Lie­tu­vos pre­zi­den­tus In­gri­da Ši­mo­ny­tė. Pir­miau­sia ji...
„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kiu­si Pir­mo­jo Aly­taus Nar­ci­zų gat­vės gy­ven­to­ja Ire­na Ra­ge­lie­nė sa­kė, kad daug me­tų ra­šy­ti raš­tai mies­to sa­vi­val­dy­bei,...
Ar ži­no­te, ko­dėl Vik­to­ras De­ni­sen­ko – so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ras, Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­to Po­li­ti­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ka­ted­ros asis­ten­tas...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.