Re­ta iš­im­tis: gy­ven­to­jai dė­ko­ja val­džiai

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Lapkritis 4
Narcizų gatvės gyventoja irena Ragelienė. Zitos Stankevičienės nuotr.
Narcizų gatvės gyventoja irena Ragelienė. Zitos Stankevičienės nuotr.
„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kiu­si Pir­mo­jo Aly­taus Nar­ci­zų gat­vės gy­ven­to­ja Ire­na Ra­ge­lie­nė sa­kė, kad daug me­tų ra­šy­ti raš­tai mies­to sa­vi­val­dy­bei, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai dėl šios gat­vės as­fal­ta­vi­mo ir pa­ga­liau pa­siek­tas tiks­las – gat­vė­je ką tik pa­klo­tas as­fal­tas: „Nors at­lie­kant šiuos dar­bus pri­si­dė­jo­me ir mes, bet no­ri­me pa­dė­ko­ti sa­vi­val­dy­bei, kad mū­sų ir Domantonių gatvės gyventojų pra­šy­mas bu­vo iš­girs­tas.“ Ši Nar­ci­zų gat­vės gy­ven­to­ja tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bei dė­ko­jan­ti vi­sos gat­vės gy­ven­to­jų var­du. Gy­ven­to­jų pa­dė­kos vie­ti­nei val­džiai la­bai re­tos, šiuo at­ve­ju jos tik­rai su­pran­ta­mos, nes mi­nė­tos gat­vės as­fal­ta­vi­mo lauk­ta be­veik tris de­šimt­me­čius.

Pri­si­dė­jo net gy­ve­nan­tie­ji už­sie­ny­je

Nar­ci­zų gat­vės gy­ven­to­ja I.Ra­ge­lie­nė, ap­si­lan­kiu­si „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je, at­si­ne­šė di­de­lę krū­vą raš­tų, ad­re­suo­tų mies­to sa­vi­val­dy­bei, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai dėl šios gat­vės as­fal­ta­vi­mo, taip pat gau­tus at­sa­ky­mus apie ne­san­čias ga­li­my­bes pa­klo­ti gat­vė­je as­fal­tą.

„Su­pra­to­me, kad mū­sų gat­vės tvar­ky­mas bū­tų be­pras­mis ne­iš­as­fal­ta­vus pa­grin­di­nės šia­me in­di­vi­du­a­lių na­mų kvar­ta­le esan­čios Do­man­to­nių gat­vės, nes nuo jos, pa­li­jus, van­duo ver­žia­si že­myn, į mū­sų gat­vę. Do­man­to­nių gat­vės gy­ven­to­jai taip pat ken­tė­jo dul­kes ir ba­las pa­li­jus, to­dėl ir­gi daug kar­tų yra krei­pę­si į sa­vi­val­dy­bę dėl šios gat­vės iš­as­fal­ta­vi­mo. O kai bu­vo iš­as­fal­tuo­ta Do­man­to­nių gat­vė, pa­ga­liau ir mū­sų, Nar­ci­zų, gat­vės gy­ven­to­jai su­lau­kė sa­vi­val­dy­bės pa­gal­bos“, – pa­sa­ko­jo I.Ra­ge­lie­nė.

Gy­ven­to­jus be­veik tris de­šimt­me­čius kan­ki­nu­sios žvy­ruo­tos ir duo­bė­tos Nar­ci­zų gat­vės bė­dos pa­ga­liau bai­gė­si – ji jau iš­as­fal­tuo­ta.

I.Ra­ge­lie­nė sa­kė, kad Pir­mo­jo Aly­taus gat­vės il­gą lai­ką bu­vo tar­si pa­mirš­tos, – ki­tuo­se mies­to ra­jo­nuo­se as­fal­tuo­ja­mos net ir ma­žiau nau­do­ja­mos, o čia žmo­nės jau­tė­si tar­si ant­ra­rū­šiai.

Dėl 120 metrų ilgio Nar­ci­zų gat­vės as­fal­ta­vi­mo jos gy­ven­to­jai pri­si­dė­jo 50 proc. dar­bų ver­tės, o jie visi kai­navo apie 15 tūkst. eurų. Pa­sak I.Ra­ge­lie­nės, gat­vės as­fal­ta­vi­mą fi­nan­siš­kai pa­rė­mė vi­si, net šiuo me­tu už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys jos žmo­nės, iš­sky­rus vie­ną gy­ven­to­ją: „Vi­si su­pra­to­me, kad as­fal­tuo­ta gat­vė rei­ka­lin­ga, kad ją iš­as­fal­ta­vus pa­di­dė­ja ir mū­sų na­mų ver­tė. Di­džiau­sios ini­cia­ty­vos dėl gat­vės as­fal­ta­vi­mo ėmė­si Rū­ta ir Al­gi­man­tas Vi­lei­kiai. Da­bar jau ap­lin­ki­nių gat­vių gy­ven­to­jai klau­si­nė­ja apie da­li­nį da­ly­va­vi­mą no­rint jas iš­as­fal­tuo­ti.“

Kaip tvir­ti­no I.Ra­ge­lie­nė, Nar­ci­zų gat­vės gy­ven­to­jai už tai, kad jų ir Do­man­to­nių gat­vės pa­ga­liau as­fal­tuo­tos, yra dė­kin­gi mies­to me­rui Vy­tau­tui Gri­ga­ra­vi­čiui, vi­ce­me­rui Taut­vy­dui Ta­mu­le­vi­čiui, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Vy­tau­tui Jast­rems­kui, Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jai Ire­nai Pan­kie­nei, šio sky­riaus vy­riau­sia­jam spe­cia­lis­tui Si­gi­tui Stumb­rui, Miesto ūkio skyriaus vedėjo pava­duo­tojui Algimantui Tarase­vičiui.

„Dėl da­li­nio da­ly­va­vi­mo ne­bu­vo at­mes­tas nė vie­nas pra­šy­mas“

Šį­met baig­tas Pir­mo­jo Aly­taus ne tik bu­vu­sios žvy­ruo­tos Do­man­to­nių gat­vės as­fal­ta­vi­mas, bet ir Vė­jo, Nau­ja­ku­rių gat­vių, iš­as­fal­tuo­ta da­lis Auš­ri­nės gat­vės. Tam lė­šų – per 700 tūkst. eu­rų – skir­ta iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to bei ša­lies Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos.

Mies­to sa­vi­val­dy­bė­je jau dau­giau kaip pen­kio­li­ka me­tų iš vie­ti­nio biu­dže­to ski­ria­ma apie 200 tūkst. eu­rų da­li­niam da­ly­va­vi­mui tvar­kant au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo, vai­kų žai­di­mų aikš­te­les, įva­žia­vi­mus, gat­ves, kai gy­ven­to­jai pri­si­de­da 50 proc. at­lik­ti­nų dar­bų ver­tės. „Dėl da­li­nio da­ly­va­vi­mo ne­bu­vo at­mes­tas nė vie­nas gy­ven­to­jų pra­šy­mas. Gy­ven­to­jams su­tin­kant pri­si­dė­ti prie at­lik­ti­nų dar­bų sa­vi­val­dy­bė vi­sa­da ski­ria lė­šų. To­dėl sa­vi­val­dy­bė vi­sa­da kvie­čia gy­ven­to­jus da­ly­vau­ti to­kio da­li­nio da­ly­va­vi­mo pro­gra­mo­je. Dau­giau­sia da­li­nio da­ly­va­vi­mo bū­du tvar­ko­mos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės prie dau­gia­bu­čių, įva­žia­vi­mai į šiuos na­mus. Nė­ra daž­nas at­ve­jis, kai gy­ven­to­jai sa­vo lė­šo­mis pri­si­de­da as­fal­tuo­jant mies­to gat­ves. To­kiu fi­nan­sa­vi­mo bū­du mies­te yra iš­as­fal­tuo­tos tik ke­lios gat­vės“, – sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas S.Stumb­ras.

Nar­ci­zų gat­vė iš 125 as­fal­tuo­ti­nų mies­to gat­vių są­ra­še yra 118, tad, jei ne gy­ven­to­jų pri­si­dė­ji­mas at­lie­kant as­fal­ta­vi­mo dar­bus, to­kios dan­gos jos gy­ven­to­jams bū­tų te­kę lauk­ti la­bai il­gai, gal net ne vie­ną de­šimt­me­tį. 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.