In­gri­da Ši­mo­ny­tė: „Mes ant vie­nos ko­jos li­be­ra­lai, ant ki­tos – so­cial­de­mok­ra­tai, ir sto­vim iš­si­žer­gę, o pa­ju­dė­ti sun­ku. Bet ti­kiu, kad ga­li­me su­tar­ti dėl Lie­tu­vos”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2018 Lapkritis 2
Ingrida Šimonytė. Virginijaus Biekšos nuotr.
Ingrida Šimonytė
Taip kal­bė­jo šią sa­vai­tę Aly­tu­je vie­šė­ju­si Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tė į Lie­tu­vos pre­zi­den­tus In­gri­da Ši­mo­ny­tė. Pir­miau­sia ji aly­tiš­kiams pri­si­pa­ži­no, kas lė­mė ap­si­spren­di­mą kan­di­da­tuo­ti ir ką ga­lin­ti pa­siū­ly­ti ki­to­kio.

„Tris­de­šimt me­tų vaikš­tom kaip Mo­zė per dy­ku­mą“

„Prieš mė­ne­sį ap­si­spren­džiau kan­di­da­tuo­ti į pre­zi­den­tus, nes su­lau­kiau be­veik vi­sų Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų sky­rių pa­lai­ky­mo. Apie šias pa­rei­gas nie­ka­da nė ne­sva­jo­jau, bet šian­dien pa­si­ren­gu­si im­tis tos at­sa­ko­my­bės, jei taip lems žmo­nių va­lia. Ka­dan­gi sky­rių pa­si­ti­kė­ji­mas bu­vo di­de­lis, pa­mąs­čiau, ką ga­lė­čiau pa­siū­ly­ti ki­to­kio“, – sa­kė Sei­mo na­rė I.Ši­mo­ny­tė.

Už tai, kad Lie­tu­va pa­kan­ka­mai ge­rai ma­to­ma tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je, už stip­rią ša­lies gy­ny­bos sri­tį pre­ten­den­tė į pre­zi­den­tus di­de­lius nuo­pel­nus pri­sky­rė da­bar­ti­nei vals­ty­bės va­do­vei Da­liai Gry­baus­kai­tei. I.Ši­mo­ny­tės tvir­ti­ni­mu, vals­ty­bės sau­gu­mas bu­vo, yra ir bus svar­biau­sias pre­zi­den­to ir vi­sos vals­ty­bės už­da­vi­nys.

„Ta­čiau kai kal­ba­me apie vi­daus po­li­ti­ką, čia jau ki­taip. Tu­ri­me liau­tis prie­šin­tis. Na­cio­na­li­nė­je po­li­ti­ko­je tu­ri­me dis­ku­tuo­ti, ko­kia esa­me vals­ty­bė. Tris­de­šimt me­tų vaikš­tom kaip Mo­zė po dy­ku­mą, žvel­giam tai į Ame­ri­ką, tai į Šve­di­ją, bet ar tie ke­liai mums tin­ka? Vi­suo­se rin­ki­muo­se vis­ko žmo­nėms pri­ža­dam, bet po to pa­dė­ti ne­ga­lim. Tai tu­ri baig­tis. Rei­kia pra­dė­ti su žmo­nė­mis kal­bė­tis nor­ma­liai, ne kaip su in­fan­ti­lais. Juk de­mo­kra­tija – kai ta­rian­tis ga­li su­ras­ti kom­pro­mi­są“, – sa­vo po­žiū­rį į vi­daus po­li­ti­ką iš­sa­kė 44-erių pre­ten­den­tė į pre­zi­den­tus, bu­vu­si fi­nan­sų mi­nist­rė.

Sa­vą­sias ki­to­kios šios po­li­ti­kos vil­tis I.Ši­mo­ny­tė sie­ja su ti­kė­ji­mu, kad sa­vo ša­ly­je ga­li­ma su­si­tar­ti, ko­kios vals­ty­bės no­ri­ma, – ko­kio švie­ti­mo, ko­kio moks­lo, ko­kios svei­ka­tos ar so­cia­li­nės ap­sau­gos: „Su­tar­ti, su­kirs­ti ran­ko­mis ir pa­si­ra­šy­ti, kad su­tin­ka­me pa­tys sa­vo su­tar­tą­jį mo­de­lį tin­ka­mai ir są­ži­nin­gai fi­nan­suo­ti, o ne vai­ky­tis kuo ma­žes­nių mo­kes­čių ir kuo dos­nes­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų. Su­si­ta­ri­mas dėl kraš­to gy­ny­bos jau yra pir­mo­ji kregž­dė. Tai pa­tvir­ti­na, kad su­si­tar­ti ga­li­me.“

Ji įver­ti­no pre­ten­den­to į pre­zi­den­tus Vy­gau­do Ušac­ko pa­ste­bė­ji­mą, kad ge­riau gy­ven­tu­me, jei eko­no­mi­ka aug­tų dvi­gu­bai grei­čiau: „Tam, kad eko­no­mi­ka ga­lė­tų tiek aug­ti ir aug­ti tva­riai, o ne vien pu­čiant nau­ją bur­bu­lą, rei­kia re­a­laus ko­ky­bi­nio po­ky­čio, su­ta­ri­mo dėl Lie­tu­vos vi­daus po­li­ti­kos. Mes da­bar ant vie­nos ko­jos li­be­ra­lai, ant ki­tos – so­cial­de­mok­ra­tai, ir sto­vim iš­si­žer­gę, o pa­ju­dė­ti sun­ku, tie­sa yra kaž­kur per vi­du­rį. Bet ti­kiu, kad ga­li­me su­tar­ti dėl Lie­tu­vos.“

At­sto­vau­ti Lie­tu­vai už­sie­ny­je te­ko ne kar­tą

I.Ši­mo­ny­tė į alytiškių klau­si­mą, ar ji tu­rin­ti pa­tir­ties už­sie­nio po­li­ti­ko­je, iš pra­džių at­sa­kė juo­kau­da­ma: „Gal ta­da pa­keis­kim Kon­sti­tu­ci­ją ir įra­šy­kim, kad į pre­zi­den­tus ga­li ba­lo­ti­ruo­tis tik Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jai.“ Ne­tru­kus pri­si­mi­nė ne vie­ną at­ve­jį, kai jai dir­bant fi­nan­sų mi­nist­re, Lie­tu­vos ban­ke te­ko ne kar­tą Lie­tu­vai at­sto­vau­ti už­sie­ny­je, ge­rą­ja pras­me „par­da­vi­nė­ti“ mū­sų ša­lį in­ves­tuo­to­jams: „Man bu­vo vi­siš­kai ne­svar­bu, kas tuo me­tu bu­vo prem­je­ras ar mi­nist­rai, svar­biau­sia, kad Lie­tu­vai bū­tų ge­riau.“

Pre­ten­den­tė į pre­zi­den­tus pri­si­pa­ži­no, kad ir da­bar Sei­me yra jos ne­ger­bia­mų žmo­nių, bet vie­na – as­me­niš­ku­mas, ki­ta – su­ta­ri­mas dėl Lie­tu­vos, ir ji ban­dy­tų su­si­kal­bė­ti su vi­sais.

Pa­sak I.Ši­mo­ny­tės, dar rei­kės daug me­tų pra­gy­ven­ti, kol ne­be­ti­kė­si­me ste­buk­la­da­riais, o jai svar­biau­sia są­ži­nin­gai at­sto­vau­ti žmo­nėms, ku­rie ja pa­si­ti­ki, at­kur­ti žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą mū­sų vals­ty­be.

„Aš į pre­zi­den­to rin­ki­mus ei­nu tik su par­ti­ja“

Dau­giau kaip 19 tūkst. pi­lie­čių yra už­si­re­gist­ra­vę da­ly­vau­ti lap­kri­čio 3–4 die­no­mis Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų or­ga­ni­zuo­ja­muo­se kan­di­da­to į pre­zi­den­tus rin­ki­muo­se. To­kie rin­ki­mai pa­va­din­ti de­mo­kra­tijos šven­te, o juo­se da­ly­vau­ja du kan­di­da­tai – I.Ši­mo­ny­tė ir V.Ušac­kas. Bal­suo­ti ga­lės ne tik už­si­re­gist­ra­vę šios par­ti­jos na­riai, bet ir kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tus pa­lai­kan­tie­ji.

„Mū­sų pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Land­sber­gis yra sa­kęs: bus ge­rai, kad už­si­re­gist­ruos tūks­tan­tis no­rin­čių­jų bal­suo­ti. Už­si­re­gist­ra­vo dau­giau nei 19 tūks­tan­čių. Aš į pre­zi­den­to rin­ki­mus ei­nu tik su par­ti­ja. Ger­biu Vy­gau­dą kaip opo­nen­tą, bet ne vie­nas par­ti­jo­je pa­lai­ko ma­ne, nes daug me­tų dir­ba­me kar­tu. Da­bar svar­bu so­li­dus šių rin­ki­mų re­zul­ta­tas, o pas­kui – ben­dras dar­bas“, – kal­bė­jo I.Ši­mo­ny­tė.

Jos, kaip kan­di­da­tės į pre­zi­den­tus, pri­sis­ta­ty­me aly­tiš­kiams da­ly­va­vęs Sei­mo na­rys Lau­ry­nas Kas­čiū­nas įvar­di­jo kan­di­da­tės į pre­zi­den­tus pa­grin­di­nes sa­vy­bes – pa­pras­tu­mą ir ge­bė­ji­mą gir­dė­ti žmo­gų: „Jos kal­bo­se nė­ra oro pi­lių, su­pran­ta, kiek re­a­liai ga­li pa­da­ry­ti, kal­ba at­vi­rai, o šian­dien po­li­ti­ko­je daug kau­kių.“

„Kai In­gri­da ap­si­spren­dė kan­di­da­tuo­ti, pir­ma­sis jos kan­di­da­tū­rą pa­lai­kė ge­ne­ro­las, bu­vęs Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das Jo­nas Kron­kai­tis. Pa­sa­kė, kad jos stu­bu­ras tai at­lai­kys“, – tei­gė kar­tu su I.Ši­mo­ny­te su­si­ti­ki­me su aly­tiš­kiais da­ly­va­vu­si Sei­mo na­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė.

„Jau­čiuo­si kaip na­baš­ni­kas, – apie ta­ve gra­žiai kal­ba, o tu gu­li ir vis­ką gir­di, – pa­šmaikš­ta­vo kan­di­da­tė į pre­zi­den­tus ir pri­dū­rė: Ne­ga­liu ža­dė­ti ne­įma­no­mų da­ly­kų. Joks po­li­ti­kas ar pa­rei­gū­nas ne­ga­li už­tik­rin­ti ša­lies ar kiek­vie­nos jos šei­mos ge­ro­vės. Ta­čiau už­tik­ri­nu, kad ati­duo­siu vi­sas jė­gas prin­ci­pin­gam de­mo­kra­tijos, žmo­gaus tei­sių, žo­džio lais­vės gy­ni­mui.“

 Po­li­ti­nė re­kla­ma.

Bus ap­mo­kė­ta iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių

de­mok­ra­tų są­skai­tos.

Užs. Nr. 1067 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.