Nr. 123 (131106)

2018-10-26

„Alytaus naujienų“ numeryje 123 (131106) skaitykite:

  • Aly­tu­je du­ris at­vė­rė stu­di­ja, ku­rio­je le­pi­na­mos mo­te­rys
  • Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­bo­je – pir­mas su­si­ti­ki­mas su nau­jai pa­skir­tais na­riais
  • Nau­ja ARATC pa­slau­ga biu­dže­ti­nėms įstai­goms – mais­to at­lie­kų su­rin­ki­mas 
  • Pa­što žen­klas Lietuvos mo­te­rims – jų bal­sa­vi­mo tei­sės šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti
  • Šaš­kių ir šach­ma­tų var­žy­bų re­zul­ta­tai
  • Mi­nint Lie­tu­vos po­li­ci­jos šimt­me­tį Aly­tu­je vy­ko dvie­jų kny­gų pri­sta­ty­mas
  • Me­ni­nin­kui ta­py­ba tar­si žais­mas, tar­si dva­sios iš­raiš­ka
  • Pa­gerb­ti vi­sų mi­ru­sių­jų at­mi­ni­mą kvie­čian­ti „Skaus­mo užuo­vė­ja” – kar­tu nuo pir­mo skam­bu­čio iki lai­do­tu­vių proceso pa­bai­gos
  • „Vil­ties” di­rek­to­rę nuo kon­kur­so iš­gel­bė­jo mi­nis­te­ri­jos iš­aiš­ki­ni­mas
  • No­rin­čių­jų at­nau­jin­ti se­nuo­sius dau­gia­bu­čius vis dau­gė­ja
„Kas­kart, kai su­si­krau­ni kup­ri­nę ir lei­die­si į ke­lio­nę, su­pran­ti, kad tai bus vi­sai nau­ja is­to­ri­ja, ku­rios vin­gių nie­ka­da ne­nu­spė­si iš anks­to. Čia ir sly­pi ke­lio­nių...
Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vęs li­be­ra­las, ta­pęs frak­ci­jos „Už Aly­tų“ na­riu Sau­lius Ja­nu­le­vi­čius pri­sta­tė klau­si­mą dėl...
Alytuje yra vieta, kur moterys gali pasijusti tikrai išlepintos. Tai prieš tris savaites Alytuje, Vilniaus g. 6, duris atvėrusi grožio studija „Išlepinta“. Joje dailiosios lyties atstovės gali...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba du kar­tus ne­pri­ėmė spren­di­mo skelb­ti „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus kon­kur­są. Dėl Švie­ti­mo įsta­ty­mo ne­vyk­dy­mo ta­ry­ba...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.