„Vil­ties” di­rek­to­rę nuo kon­kur­so iš­gel­bė­jo mi­nis­te­ri­jos iš­aiš­ki­ni­mas

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Spalis 29
mokytoja
Ir­mi­na Pa­jars­kie­nė „Vil­ties“ mo­kyk­lai-dar­že­liui gali va­do­vauti toliau, nes konkursas į šias pareigas nebus skelbiamas.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba du kar­tus ne­pri­ėmė spren­di­mo skelb­ti „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus kon­kur­są. Dėl Švie­ti­mo įsta­ty­mo ne­vyk­dy­mo ta­ry­ba su­lau­kė Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Aly­taus ap­skri­ty­je rei­ka­la­vi­mo skelb­ti šios švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo kon­kur­są ir to­kiu bū­du įvyk­dy­ti įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus. Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je toks klau­si­mas svars­ty­ti bu­vo pa­teik­tas tre­čią kar­tą. Ta­čiau jis ne­bu­vo svars­to­mas, nes iš Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos gau­tas pa­lan­kus da­bar­ti­nei „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­rei iš­aiš­ki­ni­mas.

Va­do­vau­jan­tis pa­keis­tu Švie­ti­mo įsta­ty­mu, nuo šie­me­čio sau­sio įsi­ga­lio­jo rei­ka­la­vi­mas, kad iki 2019-ųjų sau­sio 1-osios tu­ri bū­ti pa­skelb­ti vie­ši kon­kur­sai tų švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų, ku­rie įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų įsi­ga­lio­ji­mo die­ną tos pa­čios švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo pa­rei­gas ėjo tris­de­šimt ir dau­giau me­tų.

Pa­gal šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus li­kus ne ma­žiau kaip še­šiems mė­ne­siams iki sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo ka­den­ci­jos pa­bai­gos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos tu­ri skelb­ti vie­šus va­do­vų pa­rei­gų kon­kur­sus.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai du kar­tus bu­vo pa­teik­tas svars­ty­ti klau­si­mas skelb­ti „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus kon­kur­są, nes šiai švie­ti­mo įstai­gai Ir­mi­na Pa­jars­kie­nė va­do­vau­ja dau­giau nei tris de­šimt­me­čius. Ta­čiau ta­ry­ba spren­di­mo skelb­ti kon­kur­są ne­pri­ėmė,  bu­vo siū­lo­ma žiū­rė­ti žmo­giš­ku­mo.

Šį mė­ne­sį ta­ry­ba ga­vo Vy­riau­sy­bės at­sto­vės Aly­taus ap­skri­ty­je Onos Ba­le­vi­čiū­tės rei­ka­la­vi­mą vyk­dy­ti Švie­ti­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tas ir ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je ne­ati­dė­lio­jant svars­ty­ti klau­si­mą dėl „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus kon­kur­so.

Toks klau­si­mas bu­vo nu­ma­ty­tas svars­ty­ti šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je. Ta­čiau prieš pra­de­dant jį svars­ty­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tie­sės sky­riaus ve­dė­ja Svet­la­na De­le­kie­nė pa­tei­kė ką tik gau­tą Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos iš­aiš­ki­ni­mą dėl kai ku­rių Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų įsi­ga­lio­ji­mo: „Nuo lie­pos 5-osios įsi­ga­lio­jo šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas, nu­ma­tan­tis, kad tiems sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams, ku­riems iki tei­sės gau­ti vi­są se­nat­vės pen­si­ją yra li­kę ne dau­giau kaip pen­ke­ri me­tai, to­liau ei­na tos švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo pa­rei­gas pen­ke­rius me­tus. Į to­kią ka­te­go­ri­ją pa­ten­ka ir da­bar­ti­nė „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­rė, jai nuo lie­pos 5-osios iki pen­si­jos lie­ka ma­žiau kaip pen­ke­ri me­tai.“

To­dėl mies­to ta­ry­ba klau­si­mo skelb­ti šios švie­ti­mo įstai­gos di­rek­to­riaus kon­kur­są ne­svars­tė. Tam ne­prieš­­ta­ra­vo ir po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Aly­taus ap­skri­ty­je O.Ba­le­vi­čiū­tė.

Ji sa­vo rei­ka­la­vi­mą tu­rė­tų at­šauk­ti ga­vu­si sa­vi­val­dy­bės va­do­vų pra­šy­mą.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.