Nr. 121 (13351)

2019-10-25

„Alytaus naujienų“ numeryje 121 (13351) skaitykite:

 • Me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas: „Ką pa­da­rė pa­pras­ti dar­bi­nin­kai, yra ste­buk­las”
 • Pa­va­sa­rio gat­vė­je dar­bai pra­si­dės pa­va­sa­rį
 • Mak­niū­nų mo­kyk­los pa­sta­tas gal­būt bus par­duo­tas auk­cio­ne
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­ma­žės dviem sky­riais
 • Už pa­tir­tą ža­lą dėl eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos ga­li­ma vals­ty­bės pa­ra­ma
 • Ko­dėl Krem­liui nau­din­ga įti­kin­ti, jog mes gy­ve­na­me blo­gai?
 • Dzū­ki­jo­je BTA šie­met gy­ven­to­jams at­ly­gi­no per 3 mi­li­jo­nus eu­rų nuos­to­lių
 • In­for­ma­ci­ja apie gais­ro pa­da­ri­nius vie­no­je vie­to­je – su­kur­ta plat­for­ma
 • Savaitgalį laikrodžių rodyklės bus sukamos valanda atgal ir įsigalios žiemos laikas
 • Pri­klau­so­my­bių spe­cia­lis­tas: „Svar­biau­sia pri­pa­žin­ti šei­mo­je at­si­ra­du­sią pro­ble­mą ir iš­drįs­ti kreip­tis pa­gal­bos”
 • Pa­gar­ba ir dė­kin­gu­mas me­di­kei Re­gi­nai Gri­ga­ra­vi­čie­nei
 • Kny­ga „Vie­ša­sis trans­por­tas Ma­ri­jam­po­lės kraš­te”
 • Lie­tu­vo­je grą­žin­ta 2 mlrd. gė­ri­mų pa­kuo­čių. Kiek prie to pri­si­dė­jo Aly­taus ap­skri­tis?
 • „Tė­viš­kės na­mų” krau­tu­vė­lė­je – na­tū­ra­lus mais­tas iš ru­dens gė­ry­bių
 • Kny­gos „Mak­niū­nai” pri­sta­ty­mas
Alytaus miesto savivaldybė sulaukia vis daugiau skambučių ir elektroninių laiškų iš alytiškių, norinčių skirti lėšų Pramonės rajone gaisrą jau septintą dieną gesinantiems ugniagesiams gelbėtojams...
Spa­lio 16-ąją, kai grės­min­gas juo­dų dū­mų kal­nas, iš­ki­lęs iš „Eko­lo­gis­ti­kos“ pa­dan­gų ir gra­nu­lių san­dė­lių, ėmė slink­ti bu­vu­sio med­vil­nės kom­bi­na­to ad­mi­nist­ra­ci­nio...
Speciali technika labai padeda ugniagesiams užgesinti smilkstančius ir šiek tiek rusenančius perkasamus degėsius. Tikimasi, kad šiandien gaisras bus užgesintas.
Dėl gais­ro Pra­mo­nės gat­vė­je lai­ki­nai nu­trauk­tas ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mas kai ku­riems Pa­ne­mu­nės mik­ro­ra­jo­no var­to­to­jams. Bū­ti­nų­jų po­rei­kių ten­ki­ni­mui jiems ir...
Mū­sų Aly­tų ap­tem­dė go­dus niek­še­lis, ku­ris pa­da­rė di­de­lę ža­lą mies­tui. Šis monst­ras – gais­ras – mies­te šei­mi­nin­kau­ja jau vie­nuolik­tą die­ną. O mies­tas ko­vo­ja. De­ja,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.