Mes įveik­si­me kar­tu

Ro­ber­tas Šar­knic­kas
Ro­ber­tas Šar­knic­kas: „Ug­nis, dū­mų ka­muo­lių ter­ša­lai smo­gė Aly­taus biu­dže­tui že­miau juos­tos.“
Mū­sų Aly­tų ap­tem­dė go­dus niek­še­lis, ku­ris pa­da­rė di­de­lę ža­lą mies­tui. Šis monst­ras – gais­ras – mies­te šei­mi­nin­kau­ja jau vie­nuolik­tą die­ną. O mies­tas ko­vo­ja. De­ja, vie­nas. Žmo­nės pik­ti, pa­var­gę ir iš­duo­ti, pa­ty­rę svei­ka­tos pro­ble­mų, o įmo­nės, ga­myk­los pa­ty­rė di­džiu­lių fi­nan­si­nių nuos­to­lių. Ta­čiau tai ne tik Aly­taus mies­to, bet ir vi­sos vals­ty­bės ka­tast­ro­fa. To­dėl Aly­tus ne­ga­li bū­ti pa­lik­tas vie­nas.

Pik­ta, kad mū­sų kraš­tą pa­vė­luo­tai ap­lan­kiu­si na­cio­na­li­nė Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja įver­ti­nu­si pa­sa­kė, kad tai mies­to, bet ne vals­ty­bi­nio lyg­mens pa­vo­jus. Gir­di­te? Mies­to! Ne­pai­sant fak­to, kad tas vel­nio de­be­sis dau­giau kaip sa­vai­tę ža­di­no ir ver­tė žmo­nes iš­va­žiuo­ti iš na­mų ne tik Aly­taus mies­te, bet ir ra­jo­ne, Prie­nuo­se, Birš­to­ne ar net Kau­ne.

Ta­čiau, ne­pai­sant pe­le­nų, mies­tas tu­ri sto­tis ant ko­jų ir ei­ti į prie­kį, nu­si­va­ly­ti lan­gus, pa­sveik­ti ir vėl kib­ti į dar­bus. No­riu pa­sa­ky­ti, kad ma­no kraš­to žmo­nėms rei­kia žmo­giš­ko su­pra­ti­mo bei tai­kaus biu­ro­kratų dia­lo­go su mies­to val­džia.

Taip, mes jau­tė­me mo­ra­li­nį pa­lai­ky­mą iš vi­sos ša­lies žmo­nių ir kai ku­rių aukš­tas pa­rei­gas ei­nan­čių as­me­nų dė­me­sį. Pro­ble­mai abe­jin­gas ne­li­ko ir pre­zi­den­tas. Kad ir pa­vė­luo­ta, bet re­ak­ci­ja vis dėl­to bu­vo iš­reikš­ta. Ta­čiau pa­gal­bos iš vals­ty­bės no­ri­me ne tik gais­ro me­tu, o iki pa­ties ga­lo, ne tik mo­ra­li­nio pa­lai­ky­mo, bet ir re­a­lių dar­bų. To­dėl pra­šau Vy­riau­sy­bės pa­dė­ti – skir­ti pa­pil­do­mų lė­šų, at­kur­ti so­cia­li­nę ge­ro­vę Aly­tu­je bei iš­gy­dy­ti Aly­taus ir vi­sos pa­veik­tos Lie­tu­vos žaiz­das. Mums rei­kia ne tik dva­si­nės, bet ir fi­nan­si­nės pa­ra­mos.

Ug­nis, dū­mų ka­muo­lių ter­ša­lai smo­gė Aly­taus biu­dže­tui že­miau juos­tos. Mies­tas me­tė mil­ži­niš­kas su­mas gais­ro bei jo pa­da­ri­nių lik­vi­da­vi­mui, bu­vo už­da­ry­tos Pra­mo­nės ra­jo­ne esan­čios ga­myk­los, įmo­nės, pa­ko­re­guo­tas ug­dy­mo įstai­gų tvar­ka­raš­tis. Mies­te sto­jo gy­ve­ni­mas, o vaiz­das gat­vė­se pri­mi­nė Čer­no­by­lio ka­tast­ro­fą. Ma­ža to, gais­ro su­kel­ta ža­la vir­ši­jo 5 mln. eu­rų su­mą. Ir tai tik pre­li­mi­na­ri su­ma, šiuo me­tu dar ne­ga­li­ma tiks­liai įvar­dy­ti mies­to pa­tir­tų fi­nan­si­nių nuos­to­lių, bus skai­čiuo­ja­ma. Bet jau da­bar ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad tai – mil­ži­niš­kos su­mos.

Vi­sas die­nas do­mė­jau­si si­tu­a­ci­ja Aly­tu­je, ben­dra­vau su ug­nia­ge­siais, spe­cia­lis­tais, siū­ly­da­mas įvai­rią pa­gal­bą ir pa­lai­ky­da­mas ry­šį su Aly­taus mies­to me­ru. Įver­ti­nęs vi­są si­tu­a­ci­ją, pa­ren­giau krei­pi­mą­si į Vy­riau­sy­bę dėl gais­ro bei pa­da­ry­tos ža­los ap­lin­kai lik­vi­da­vi­mo dar­bų fi­nan­sa­vi­mo, ku­rį teik­siu mi­nist­rui pir­mi­nin­kui. Ta­čiau vie­nas pats, be ko­le­gų pa­gal­bos, ne­ga­liu to pa­da­ry­ti. Tad Aly­taus ir sa­vo var­du esu dė­kin­gas 46 Sei­mo na­riams: S.Tu­mė­nui, V.Si­mu­li­kui, R.Mi­liū­tei, K.Smir­no­vui, A.Ne­kro­šiui, R.Kar­baus­kiui, Z.Strei­kui, P.Va­liū­nui, L.Bal­siui, T.To­mi­li­nui, J.Varž­ga­liui, J.Imb­ra­sui, J.Ja­ru­čiui, A.But­ke­vi­čiui, A.Pa­lio­niui, A.Jan­ku­vie­nei, J.Rim­kui, A.Pa­pir­tie­nei, L.Sta­se­vi­čiui, G.Va­si­liaus­kui, A.St.Nau­sė­dai, P.Ne­vu­liui, A.Gai­džiū­nui, K.Bac­vin­kai, G.Kin­du­riui, V.Ras­te­niui, R.Sin­ke­vi­čiui, P.Čim­ba­rui, D.Gai­žaus­kui, D.Ke­pe­niui, A.Kir­ku­čiui, A.Nor­kie­nei, G.Bu­ro­kie­nei, V.Ačie­nei, V Rin­ke­vi­čiui, A.Ši­mui, V.Bu­kaus­kui, S.Gent­vi­lui, J.Lie­siui, A.Stan­či­kui, L.Sta­niu­vie­nei, G.Kir­ki­lui, M.Pui­do­kui, O.Va­liu­ke­vi­čiū­tei, E.Jo­vai­šai.  

Jie pa­si­ra­šė krei­pi­mą­si dėl pa­pil­do­mos fi­nan­si­nės pa­gal­bos lik­vi­duo­jant gais­rą bei jo pa­da­ri­nius. Nuo­šir­džiai dė­ko­ju vi­siems, o tau, Aly­tau, stip­ry­bės ir sėk­mės. Mes ga­li­me. Ti­kiu.

 

Pa­gar­biai

Sei­mo na­rys, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rys

Ro­ber­tas Šar­knic­kas

 

Užs. Nr. 0223

  Komentaras

  Kaip septintoko rašinėlis.. Kažkoks siaubas apima kai paskaitai, kokie žmonės.. Kaip jie turėjo pakankamai pasitikėjimo savimi kad eitų valdyti, save prakišti, bet kokia kaina, į valdžią. O dabar rašo rašinėlį - ataskaitą mokytojams, nes KAŽKĄ parašyti tai reikia. "ben­dra­vau su ug­nia­ge­siais, spe­cia­lis­tais, siū­ly­da­mas įvai­rią pa­gal­bą".. Kadangi reikėjo sugalvoti KOKIĄ pagalbą, užuot išvardinęs ką tiksliai siūlė - nusprendė kad "įvairus" yra žodis, pakankamai aiškiai nusakantis esmę. "Mes įveiksime kartu", kas tai per sakinys??? Neįmanoma skaityti, norisi verkti kaip liūdna.

  Komentaras

  Tik alytiškiai ir per būsimus rinkimus neturės geresnės kokybės rinkt. Nes ši ekologinė katastrofa įvyko būnant aukščiausiai valdžiai Seimo narys nuo Alytaus, 27 tarybos nariai su meru priešakį. Jie neįžiūrėjo prieš grėsmingų įmonės rodiklių ir imtis priemonių gerint. Per ką 10 metų šansas gyviems nuodytis. Ir vienas kitą kiek gali...

  Komentaras

  Nu bliamba, tikras sudegusio cirko artistas....
  Kažkas gerai parašė, kad tinkamas tik į kaimo dramos būrelį...
  Didvyriu užsimanė tapti ir dar didvyrių cia mums privardino....
  Alytus žino kas gesino ir kam ačiū pasakyti....
  Karocė apsišikai ant visos Lietuvos tikras ŠIKNICKAS

  Komentaras

  .....už ką seimo nariams ir tamstai, kai jūs turite ir tai p savo darbą dirbt, kad kažkokį parašą padėjo tamstos prašymu, nejuokinkit mūsų , mes ir be šitų sėdinčių apsieisim, pakentėsim ne daug liko,....ate......

  Komentaras

  Pašiurpau, perskaičiusi šį straipsnį...Džiaugiuosi, kad Alytiškiai pagaliau suprato, kokį seimo narį buvome delegavę į seimą!!! Neskaitant to, kad miestui nėra nieko gero padaręs per visą savo kadencijos laikotarpį, tai dar, tokioje sunkioje miestui situacijoje, neparodęs mieste akių, drįsta savintis sau kitų nuopelnus. Tik visiškai žlugęs žmogus taip gali pasielgti.

  Komentaras

  Tik ponulis Š, su ponia Š ir visa š... partija is savo saugiu kabinetu, kompo klaviatura, o mes cia, Alytuje, nuoduose ir dumuose.
  Politiniu lavonu zalia gauja.
  Niekada daugiau uz situos.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.