Nr. 121 (131104)

2018-10-23

„Alytaus naujienų“ numeryje 121 (131104) skaitykite:

  • Kon­kur­so „Me­tų ūkis 2018” nu­ga­lė­to­jai pa­aiš­kės po mė­ne­sio
  • Kaip iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas ap­kar­ti­no 76-ąjį ko­pi­ja­vi­mo apa­ra­to gim­ta­die­nį?
  • Tei­sė į at­vaiz­dą: daž­niau­siai ky­lan­tys klau­si­mai
  • Žinių sie­kian­tys sen­jo­rai pra­dė­jo vie­nuo­lik­tus moks­lo me­tus
  • Ap­do­va­no­ti gra­žiau­siai ap­lin­ką be­si­tvar­kan­tys aly­tiš­kiai
  • But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos edu­ka­ci­nės erd­vės vėl tarp ge­riau­sių­jų Lie­tu­vo­je
  • Lai­ky­ki­tės ten Aly­tu­je su... krin­tan­čio­mis ka­rio ir vi­ce­me­rų gal­vo­mis
  • Ge­rai pa­gal­vo­ki­te, prieš pra­dė­da­mi sa­ki­nį šio­mis fra­zė­mis
  • Kaip iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas ap­kar­ti­no 76-ąjį ko­pi­ja­vi­mo apa­ra­to gim­ta­die­nį?
  • Slie­kas nu­run­gia gu­mi­nu­ką (1)
Kas sa­kė, kad ste­buk­lų ne­bū­na? Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­riu­je įvy­kę at­ve­jai pa­ro­dė, kad...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba jau du kar­tus dėl ne­su­pran­ta­mų prie­žas­čių ne­pri­ėmė spren­di­mo skelb­ti „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­so....
An­trą kar­tą Aly­tu­je An­drius Ta­pi­nas fil­ma­vo lai­dą „Lai­ky­ki­tės ten su An­driu­mi Ta­pi­nu“, ku­ri šie­met pa­kvie­tė aly­tiš­kius į at­nau­jin­tą di­dži­ą­ją Aly­taus kul­tū­ros ir...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.