Lai­ky­ki­tės ten Aly­tu­je su... krin­tan­čio­mis ka­rio ir vi­ce­me­rų gal­vo­mis

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (0)
2018 Spalis 23
Tapinas
Alytuje nufilmuota antra Lais­vės TV laida. Šįkart – Kultūros ir komunikacijos centro didžiojoje salėje.
An­trą kar­tą Aly­tu­je An­drius Ta­pi­nas fil­ma­vo lai­dą „Lai­ky­ki­tės ten su An­driu­mi Ta­pi­nu“, ku­ri šie­met pa­kvie­tė aly­tiš­kius į at­nau­jin­tą di­dži­ą­ją Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro sa­lę. Ji su­si­rin­ko ar­ti­pil­nė, kas tur­būt liu­dy­tų vis dar ne­blės­tan­tį su­si­do­mė­ji­mą tam tik­ru po­pu­lia­rio­sios ži­niask­lai­dos fe­no­me­nu – po­li­ti­nės sa­ty­ros šou. Žiū­ro­vai – jei ver­tin­si­me au­di­to­ri­ją Aly­tu­je – su­si­rin­ko pa­ties įvai­riau­sio am­žiaus. Kaip tei­gia A.Ta­pi­nas, in­ter­ne­ti­nė te­le­vi­zi­ja šiuo me­tu tu­ri 80 tūkst. pre­nu­me­ra­to­rių.

Nuo 2016 me­tų gy­vuo­jan­ti Lais­vės TV ne­la­bai tel­pa į tra­di­ci­nius me­di­jos rė­mus. Ji eg­zis­tuo­ja tik in­ter­ne­te („You­Tu­be“) ir pra­džio­je bu­vo vien žiū­ro­vų iš­lai­ko­ma. Bi­lie­tai į lai­dos fil­ma­vi­mą Aly­tu­je kai­na­vo 5 EUR.

Ren­gi­nys anon­suo­tas kaip ap­si­lan­ky­mas lie­tu­viš­ko­je Ve­ro­no­je, su aliu­zi­ja į įvai­rias mei­lės ap­raiš­kas Dzū­ki­jos sos­ti­nės įvaiz­dy­je. Lo­go­ti­pas „Aly­tus / My­liu“ taip pat ne­li­ko už bor­to, A.Ta­pi­nas vėl gy­rė nau­ją mies­to žen­klą ir im­pro­vi­za­vo, kaip ki­ti mies­tai jo pa­vy­di: „Klai­pė­da – kve­pia“, „Šir­vin­tos – Ži­vi­lė“, o Ma­ri­jam­po­lė – „Par­duo­du as­ko­ną 2003 m.“

Ta­čiau jau lai­dos įra­šo pra­džio­je jos ve­dė­jas pa­si­ge­do Aly­tu­je… mei­lės ir pri­si­mi­nė krin­tan­čias gal­vas – vi­ce­me­rų mies­te ir ka­rio skulp­tū­ros ra­jo­ne. „Vi­ce­me­rai grą­žin­ti, nors bu­vo at­leis­ti už pras­tą dar­bą, bet be jų ne­li­ko jo­kių re­zul­ta­tų, o skulp­tū­ra, ti­kė­ki­mės, ne­grįš“, – kal­bė­jo A.Ta­pi­nas.

Ne­mei­lę A.Ta­pi­nas Aly­tu­je pa­ste­bė­jo ir krep­ši­nio aikš­te­lė­je, ku­rio­je La­Me­lo Bal­las su­si­mu­šė su „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­ku.

Prieš me­tus, kai Aly­tu­je bu­vo fil­muo­ja­ma Lais­vės TV lai­da, A.Ta­pi­no sve­čiu bu­vo me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. Šie­met pa­kvies­ta ke­le­tas su Aly­tu­mi su­si­ju­sių gar­se­ny­bių. Krep­ši­nin­kų kar­je­rą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je pra­dė­ję, da­bar ne­to­li esan­čiuo­se Prie­nuo­se žai­džian­tys bro­liai dvy­niai Lav­ri­no­vi­čiai pa­sa­ko­jo, kad pi­ni­gi­nio pa­siū­ly­mo kvie­čia­mi į Aly­taus krep­ši­nio ko­man­dą ne­su­lau­kė.

Ant­ras pa­šne­ko­vas – jau­nas Lie­tu­vos mi­li­jo­nie­rius Jus­tas Pi­ke­lis. Krip­to­va­liu­tų ver­slo at­sto­vas gi­męs Aly­tu­je, nes Kau­ne ne­bu­vo vie­tų gim­dy­mo na­muo­se, o šiaip są­sa­jos su Dzū­ki­jos sos­ti­ne to­kios, kad te­ko lan­ky­tis ka­vi­nė­je. Jus­tas iš­gar­sė­jo tuo, kad jo at­sto­vau­ja­ma mo­bi­lių mo­kė­ji­mų ap­do­ro­ji­mo ben­dro­vė „Mo­net­ha“ ga­vo 36,6 mln. USD sie­kian­čias in­ves­ti­ci­jas krip­to­va­liu­ta. To­kią su­mą pa­vy­ko su­rink­ti per 18 mi­nu­čių.

A.Ta­pi­nas ne­už­mir­šo ir tur­tin­giau­sių bei ne­tur­tin­giau­sių Sei­mo na­rių. Tarp pas­ta­rų­jų bu­vo pa­mi­nė­tas ir val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vas, aly­tiš­kis par­la­men­ta­ras Ro­ber­tas Šar­knic­kas. Po­li­ti­kas ga­li tu­rė­ti vil­čių, nes Sei­mo ka­den­ci­ja dar ne­si­bai­gė.

Dar vie­na lai­dos Aly­tu­je te­ma – ka­ras tarp ži­niask­lai­dos ir po­li­ti­kų. Kliu­vo val­dan­tie­siems, ypač Įra­šų nai­kin­to­jui. Drau­ge su ko­le­go­mis „šūd­va­ba­liu“ iš­va­din­tas ve­dė­jas sa­kė dėl to ne­iš­gy­ve­nan­tis, nes moks­liš­kai tai reiš­kia mėš­la­va­ba­lis, o Egip­te ska­ra­bė­jus – šven­tas sim­bo­lis ir amu­le­tas. „Lie­tu­vai rei­kia lais­vos pa­val­giu­sios ir prin­ci­pin­gos ži­niask­lai­dos, nes ant no­sies ket­ve­ri rin­ki­mai“, – ve­dė­jas pie­šė ne­la­bai gra­žų vaiz­de­lį, kaip vie­na ži­niask­lai­da yra už­val­dy­ta, ki­ta nu­pirk­ta, tre­čia nu­til­dy­ta, o na­cio­na­li­nis tran­sliuo­to­jas pa­im­tas į kumš­tį. „Fa­ce­bo­o­ke“ ga­li­ma de­monst­ruo­ti žo­džio lais­vę dis­ku­si­jo­se, kur ska­niau­si kru­a­sa­nai. „Kaip sa­kė vie­nas dur­nius su be­re­te, „No pa­sa­ran!“ Mes ne­pa­si­duo­si­me“, – už­bai­gė šią te­mą A.Tapinas.

 

 

(…) Nuo pat pra­džių te­le­vi­zi­jos flag­ma­nu ta­po pa­ties įkū­rė­jo ve­da­ma in­te­lek­tu­a­lios sa­ty­ros lai­da „Lai­ky­ki­tės ten su An­driu­mi Ta­pi­nu“. Lai­dos žan­ras – JAV ypač pa­pli­tu­sio la­te-night talk show adap­ta­ci­ja. Pa­žvel­gus į si­tu­a­ci­ją JAV, ma­ty­ti, kad dė­lio­jant to pa­ties žan­ro lai­dų kū­rė­jus į stal­čiu­kus, po­pu­lia­riau­si jų daž­niau­siai yra pa­kan­ka­mai nuo­sai­kūs, li­be­ra­lių pa­žiū­rų žmo­nės: Step­he­nas Col­ber­tas, Joh­nas Oli­ve­ris, Tre­vo­ras No­ah. Ko ge­ro, pa­na­šiai api­bū­din­ti bū­tų ga­li­ma ir pa­tį Ta­pi­ną. Apie to­kių lai­dų po­pu­lia­ru­mą ir svar­bą liu­di­ja ir tai, kad jas tran­sliuo­ja to­kie JAV te­le­vi­zi­jos gi­gan­tai kaip HBO, CBS ar Co­me­dy Cen­tral. Jų ve­dė­jai vi­sų pir­ma yra ko­mi­kai, tik pas­kui – žur­na­lis­tai. Jie ne­bi­jo pa­si­juok­ti iš po­li­ti­kų ir aiš­kiai ma­ty­ti, kad jiems ne­la­bai rū­pi, ko­kios bus pa­sek­mės. Kal­bė­da­mi apie JAV ar net vi­są pa­sau­lį apė­mu­sias pro­ble­mas, jie ne­ven­gia sub­jek­ty­vu­mo ir tie­sio­gi­nio įvar­di­ji­mo kon­kre­ty­bė­mis, kas už tai at­sa­kin­gas. Po 2016 me­tų pre­zi­den­to rin­ki­mų JAV, jie vie­naip ar ki­taip ėmė ko­vo­ti su Do­nal­do Trum­po po­li­ti­ka, lai­ky­da­mi jį vie­na di­džiau­sių JAV iš­ti­ku­sių ka­tast­ro­fų, ir sa­vo lai­do­se tai nuo­lat pri­me­na. Ga­li­ma juos kal­tin­ti sub­jek­ty­vu­mu ar po­li­ti­niu an­ga­žuo­tu­mu, ta­čiau ne­ga­li­ma ne­ig­ti, kad tai yra prin­ci­pin­ga lai­ky­se­na ste­bint ša­ly­je vyks­tan­čius pro­ce­sus. Už to­kią lai­ky­se­ną jie Trum­po jau se­niai yra pa­krikš­ty­ti fa­ke news kū­rė­jais, ta­čiau jiems tai vei­kiau kom­pli­men­tas nei rū­pes­tis.

Bū­tent šios sa­vy­bės – drą­sos bei ži­no­ji­mo už ką ir prieš ką ko­vo­ji – daž­niau­siai ir pri­stin­ga Ta­pi­nui. Ba­na­liai kal­bant, jis yra dė­me­sį mėgs­tan­tis po­pu­lis­tas. Bet ku­ri vi­suo­me­nė vi­sa­da tu­rės sa­vo au­to­ri­te­tus, in­flu­en­ce­rius, ku­riuos my­lės, o šie ver­sis per gal­vą steng­da­mie­si ne­pra­ras­ti ma­sių pa­lai­ky­mo. At­si­žvel­giant į tai, kas ne­re­tai tam­pa vi­suo­me­nės au­to­ri­te­tais, Ta­pi­nas to­li gra­žu nė­ra pras­čiau­sias va­rian­tas.

To­dėl ir Lais­vės TV at­si­ra­di­mą aš ver­ti­nu tei­gia­mai. Po­pu­liz­mas Ta­pi­nui nie­kaip ne­truk­do kur­ti tu­ri­nio, ku­ris, ly­gi­nant su įpras­to­mis lie­tu­viš­kų te­le­vi­zi­jų prog­ramomis, yra tik­ra at­gai­va. Tai yra nau­jo po­bū­džio lai­dos, ku­rios pa­sie­kia­mos kur kas pa­to­giau nei per įpras­tas te­le­vi­zi­jas. Tie­sa, čia pat no­ri­si pa­ste­bė­ti, kad su­kur­ti tu­ri­nį, ku­ris bū­tų ge­res­nis už kon­ku­ren­tų Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jo­se, nė­ra taip su­dė­tin­ga – te­rei­kia no­ro, šiek tiek pro­to ir jaus­ti at­sa­ko­my­bę už ro­do­mą tu­ri­nį (t. y. ne­įsi­leis­ti prieš vals­ty­bę nu­si­tei­ku­sių žur­na­lis­tų ar ne­ret­ran­sliuo­ti Ru­si­jo­je ku­ria­mos sme­ge­nų plo­vi­mui skir­tos pro­duk­ci­jos).

My­ko­las Ke­rai­tis, „Nau­ja­sis Ži­di­nys-Ai­dai“, 2018 m. Nr. 6

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.