Per du kom­pli­kuo­tus gim­dy­mus iš­gel­bė­tos ke­tu­rios gy­vy­bės

Lau­ra BA­LIU­KO­NIE­NĖ
Komentarai (0)
2018 Spalis 23
Mažylė
53 centimetrų ūgio ir 2,720 kg sverianti mažylė – gyva ir sveika, o jos mamos alytiškės Deimantės veide nedingsta šypsena. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Kas sa­kė, kad ste­buk­lų ne­bū­na? Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­riu­je įvy­kę at­ve­jai pa­ro­dė, kad bū­na! Me­di­kai iš­gel­bė­jo dvie­jų gim­dy­vių ir kū­di­kių gy­vy­bes – aly­tiš­kės ir jos 35 sa­vai­čių vai­siaus bei laz­di­jiš­kės ir jos kū­di­kio, kai be­si­ruo­šiant gim­dy­mui pa­si­reiš­kė rim­ta kom­pli­ka­ci­ja. Abiem at­ve­jais bu­vo bran­gi kiek­vie­na mi­nu­tė, o gy­dy­to­jų spren­di­mai sku­biai at­lik­ti ce­za­rio pjū­vius bu­vo lem­tin­gi, nes tai pa­dė­jo iš­gel­bė­ti ke­tu­rių žmo­nių gy­vy­bes.

At­si­skyrė pla­cen­ta

„Pra­dė­jau stip­riai krau­juo­ti. Su­pra­tau, kad man vėl pra­dė­jo at­si­skir­ti pla­cen­ta, nes dėl tos pa­čios prie­žas­ties ke­lias sa­vai­tes pra­lei­dau Kau­no kli­ni­ko­se, kur man tai­ky­tas gy­dy­mas, o vė­liau bu­vau iš­leis­ta na­mo. Bet po tri­jų pa­rų vėl vis­kas pa­kry­po blo­gą­ja lin­kme. Iš­si­kvie­tė­me grei­tą­ją ir ma­ne nu­ve­žė į li­go­ni­nę. Me­di­kai su­re­a­ga­vo žai­biš­kai, nu­ve­žė į ope­ra­ci­nę ir mus abi iš­gel­bė­jo. O ga­lė­jo vis­kas bū­ti ki­taip...“ – penk­ta­die­nio pa­ry­čių įvy­kius pa­sa­ko­jo aly­tiš­kė Dei­man­tė.

Gim­dy­vę li­go­ni­nė­je pri­ėmė ir ope­ra­vo gy­dy­to­ja Jū­ra­tė Bu­rins­kie­nė, o jai tal­ki­no gy­dy­to­ja Ai­da Ku­ne­vi­čie­nė.

„Esa­me nuo­šir­džiai dė­kin­gi šioms gy­dy­to­joms ir vi­sam prie mū­sų dir­bu­siam me­di­kų per­so­na­lui. Jų dė­ka esa­me gy­vos ir svei­kos. Tur­būt gi­miau an­trą kar­tą kar­tu su sa­vo duk­ry­te. Pui­kiai ži­no­jau, kad to­kie at­ve­jai kaip šis daž­nai bai­gia­si bent vie­no žmo­gaus mir­ti­mi – jei­gu pa­vyks­ta iš­gel­bė­ti ma­mą, tai už­gęs­ta kū­di­kio gy­vy­bė“, – sa­kė mo­te­ris, ku­rios na­muo­se lau­kia ir pir­mo­ji jos at­ža­la – dve­jų su pu­se me­tu­kų duk­ry­tė.

Tie­sa, pir­mas gim­dy­mas bu­vo sklan­dus, be jo­kių kom­pli­ka­ci­jų. Šian­dien pa­sa­ky­ti, ko­dėl taip nu­ti­ko su an­tru kū­di­kiu, bū­tų sun­ku. O ir­ nu­ma­ty­ti, kam tai ga­li grės­ti, taip pat ne­įma­no­ma. Nuo to ne­ap­sau­go­ta nė vie­na gim­dy­vė.

Po lai­min­ga žvaigž­de gi­mu­si ma­žy­lė jau tu­ri ir sa­vo var­dą – Lė­ja. Ji gi­mė penk­ta­die­nio ry­te – 5.25 val. Nors į šį pa­sau­lį mer­gai­tė at­ėjo bū­da­ma vos 35 sa­vai­čių, gi­mė net 53 cen­ti­met­rų ūgio ir svė­rė 2,720 kg. 

Be­je, ma­žo­ji Lė­ja to­kiam sce­na­ri­jui – prieš­lai­ki­niam gi­mi­mui – jau bu­vo pa­ruoš­ta, mat iš anks­to bu­vo pa­ste­bė­ta, kad pla­cen­ta pra­de­da at­si­skir­ti ir, me­di­ci­nai įsi­ki­šus, vai­siui dirb­ti­nai bu­vo su­bran­din­ti plau­čiai. Šian­dien ma­žy­lė į gy­ve­ni­mą ka­bi­na­si sa­va­ran­kiš­kai, be in­ku­ba­to­riaus pa­gal­bos, yra tvir­ta, svei­ka, pa­kan­ka­mai ra­maus bū­do.

Su­skai­čiuo­tos pas­ku­ti­nės se­kun­dės

J.Bu­rins­kie­nė pa­tvir­ti­no, kad tiek vai­siaus, tiek ma­mos gy­vy­bei iš­ties grė­sė pa­vo­jus, to­dėl bu­vo svar­bu ir ne­iš­ven­gia­ma kuo sku­biau at­lik­ti ce­za­rio pjū­vį. Mat at­si­sky­rus pla­cen­tai, nu­trūks­ta ir vai­siaus ap­rū­pi­ni­mas mais­to me­džia­go­mis bei de­guo­ni­mi.

„Tai bu­vo at­ve­jis, kai si­tu­a­ci­ją ver­ti­no­me ne ob­jek­ty­viais turimais, bet in­tui­ty­viai. Pri­si­me­nant tą nak­tį tarp ket­vir­tos ir penk­tos ry­to, per­so­na­las pa­skam­bi­no ir pra­ne­šė, kad at­ve­ža stip­riai krau­juo­jan­čią gim­dy­vę. At­vy­ku­si į li­go­ni­nę mo­te­ris bu­vo la­bai iš­si­gan­du­si ir šau­kė, kad gel­bė­tu­me jos kū­di­kio gy­vy­bę, sa­kė, kad at­si­ski­ria pla­cen­ta. Iš­klau­siau vai­siaus šir­dies to­nu­sus, bet ne­ži­no­jau, kiek li­ko lai­ko, tik tiek, kad vai­siui iš­ki­lo pa­vo­jin­ga si­tu­a­ci­ja. In­tui­ci­ja sa­kė, kad ne­be­tu­ri­me lai­ko ty­ri­mams, kad ga­lė­tu­me ob­jek­ty­viai įver­tin­ti si­tu­a­ci­ją. Be­li­ko pa­si­kliau­ti mo­ters žo­džiais ir sku­bė­ti at­lik­ti ope­ra­ci­ją. Bu­vo svar­bi kiek­vie­na se­kun­dė, nes ne­ži­no­jo­me, kiek lai­ko li­ko vai­siui, kad jis lik­tų gy­vas. Ope­ra­ci­jos me­tu pa­aiš­kė­jo, kad lai­ko tu­rė­jo­me ly­giai tiek, per kiek spė­jo­me at­lik­ti ope­ra­ci­ją, nes pla­cen­ta jau bu­vo at­šo­ku­si ir vai­sius ga­lė­jo žū­ti. Pa­leng­vė­ji­mas at­ėjo ta­da, kai vai­sių iš­trau­kė­me ir iš­gir­do­me nau­ja­gi­mio verks­mą. Pa­ma­tė­me, kad spė­jo­me vis­ką at­lik­ti lai­ku, nes bu­vo su­skai­čiuo­tos pas­ku­ti­nės se­kun­dės. Tai bu­vo le­mia­mas spren­di­mas pa­ti­kė­ti gim­dy­vės žo­džiais, o ne da­ry­ti ty­ri­mus ir įsi­ti­kin­ti. Ga­lė­jo bū­ti la­bai blo­gai“, – tvir­ti­no J.Bu­rins­kie­nė.

Toks at­ve­jis gy­dy­to­jos prak­ti­ko­je jau ne pir­mas, ta­čiau, jos tei­gi­mu, to­kia pa­vo­jin­ga pa­to­lo­gi­ja nė­ra daž­na. Taip nu­tin­ka ke­le­tą kar­tų per me­tus. Šis at­ve­jis iš­skir­ti­nis tuo, kad gim­dy­vės pla­cen­ta vi­siš­kai at­si­sky­rė dar prieš lai­ką gims­tant kū­di­kiui. Šie­met gy­dy­to­jai tai ant­ras at­ve­jis, kai te­ko gel­bė­ti mo­ters ir kū­di­kio gy­vy­bes.

Plyšo gimda

Aly­taus li­go­ni­nė­je pra­ėju­sią sa­vai­tę bū­ta ir dar vie­no ste­buk­lo. Kaip pa­sa­ko­jo Eu­ge­ni­jus Tiš­kus, Aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas, į li­go­ni­nę iš Laz­di­jų at­vy­ko taip pat stip­riai krau­juo­jan­ti mo­te­ris, ku­rios gim­dy­mo lai­kas jau bu­vo at­ėjęs. Tai bu­vo ant­ra­sis jos nėš­tu­mas. Pir­mo­jo gim­dy­mo me­tu dėl vai­siaus sė­dy­ni­nės pir­mei­gos jai bu­vo bū­ti­na at­lik­ti ce­za­rio pjū­vį.

Ši ap­lin­ky­bė Aly­taus me­di­kams bu­vo ži­no­ma. Mo­te­riai dar ne­bu­vo pra­si­dė­ju­si gim­dy­mo veik­la, to­dėl ki­lo įta­ri­mas, kad per pjū­vio ran­do vie­tą ga­lė­jo plyš­ti gim­da. At­li­kus rei­kia­mus ty­ri­mus nu­spręs­ta ope­ruo­ti ir šią gim­dy­vę. Šis gy­dy­to­jo E.Tiš­kaus spren­di­mas taip pat lei­do iš­gel­bė­ti kū­di­kio gy­vy­bę. Jo tei­gi­mu, jei­gu bū­tų pra­si­dė­ju­si gim­dy­mo veik­la, tuo­met pa­sek­mės ga­lė­jo bū­ti liūd­nos. Lai­mei, šian­dien ma­ma ir kū­di­kis svei­ki ir jau va­kar ry­te bu­vo iš­leis­ti na­mo.

Ne­bū­ti­nas ce­za­rio pjū­vis yra blo­gy­bė

Pa­sak E.Tiš­kaus, ply­šus gim­dai, įvyks­ta stai­gus krau­ja­vi­mas ir stai­giai blo­gė­ja vai­siaus būk­lė – jis ima dus­ti, jam pra­de­da trik­ti krau­jo­ta­ka, o tai pa­ti blo­giau­sia si­tu­a­ci­ja aku­še­ri­jo­je.

„Tai gan re­ti at­ve­jai, ta­čiau toms gim­dy­vėms, ku­rios, ne­sant gim­dy­mo kom­pli­ka­ci­jų ir ope­ra­ci­jos bū­ti­ny­bės, gal­būt tu­rė­da­mos na­tū­ra­laus gim­dy­mo bai­mių, pri­myg­ti­nai rei­ka­lau­ja ce­za­rio pjū­vio, pa­ro­do, ko­kia rim­ta pa­sek­mė ga­li grės­ti ki­tam jų vai­siui. Bū­tent to­dėl ce­za­rio pjū­viai at­lie­ka­mi tik dėl me­di­ci­ni­nių in­di­ka­ci­jų“, – pa­brė­žė E.Tiš­kus.

De­ja, vis dar pa­si­tai­ko gim­dy­vių, ku­rios to rei­ka­lau­ja, ta­čiau to­kie jų rei­ka­la­vi­mai ne­sant bū­ti­ny­bei nė­ra pil­do­mi. Esą me­di­kai net su­lau­kia re­pli­kų, kad jie taip kan­ki­na gim­dy­ves, ta­čiau gy­dy­to­jai vi­suo­met pa­brė­žia, kad kuo na­tū­ra­les­nis gim­dy­mas, tuo ge­riau vai­siui ir pa­čiai mo­ti­nai, o skaus­mas gim­dy­mo at­ve­ju yra ne­at­sie­ja­mas da­ly­kas, mat to­kia yra žmo­gaus fi­zio­lo­gi­ja.

„Ce­za­rio pjū­vis yra blo­gy­bė, nes bū­tent dėl jų dau­gė­ja gim­dos ply­ši­mų. Ce­za­rio pjū­vis tu­rė­tų bū­ti at­lie­ka­mas tik iš­skir­ti­niais at­ve­jais, kai yra me­di­ci­ni­nių in­di­ka­ci­jų. Gim­dy­vės pri­sis­kai­to fo­ru­muo­se, įvai­riuo­se žur­na­luo­se ne­tei­sy­bių ir pas­kui jau­čia­si ge­riau vis­ką ži­nan­čios ir iš­ma­nan­čios ne­gu gy­dy­to­jai. Ta­čiau 99 pro­cen­tai ten esan­čios in­for­ma­ci­jos yra sub­jek­ty­vios nuo­mo­nės. O rei­kė­tų va­do­vau­tis moks­liš­kai įro­dy­ta ir pa­tik­rin­ta me­di­ci­ni­ne prak­ti­ka. Na­tū­ra­liais gim­dy­mo ta­kais į šį pa­sau­lį at­ei­nan­tis kū­di­kis pa­si­ruo­šia pir­mam įkvė­pi­mui, ap­si­kre­čia mo­ti­nos bak­te­ri­jo­mis ir dėl to įgau­na imu­ni­te­tą. Na­tū­ra­lus gim­dy­mas, kaip ir na­tū­ra­lus mai­ti­ni­mas mo­ti­nos pie­nu, tu­ri la­bai di­de­lės įta­kos to­les­nei vai­ko imu­ni­nei sis­te­mai, gy­ve­ni­mui“, – ak­cen­ta­vo ve­dė­jas.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.