Ne­su­pran­ta­mam spar­dy­mui­si – griež­tas rei­ka­la­vi­mas

Al­ma Mos­tei­kai­tė
Komentarai (0)
2018 Spalis 23
pastatas
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba klau­si­mą dėl „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­so pa­skel­bi­mo tu­ri svars­ty­ti šią sa­vai­tę nu­ma­to­ma­me su­reng­ti po­sė­dy­je. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba jau du kar­tus dėl ne­su­pran­ta­mų prie­žas­čių ne­pri­ėmė spren­di­mo skelb­ti „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­so. To­kio aki­vaiz­daus Švie­ti­mo įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų ne­pai­sy­mo mies­to ta­ry­bos veik­lo­je dar ne­bū­ta. Pas­ta­ruo­ju me­tu ta­ry­ba jau su­lau­kė Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Aly­taus ap­skri­ty­je rei­ka­la­vi­mo skelb­ti kon­kur­są, ant­raip sa­vi­val­dy­bės spar­dy­ma­sis prieš įsta­ty­mą ga­li at­si­dur­ti teis­me.

Įsta­ty­mas – ne žmo­giš­ku­mo žiū­rė­ji­mas

Tarp švie­ti­mo dar­buo­to­jų bu­vo ki­lu­sios ne­ma­žos dis­ku­si­jos Sei­mui pra­dė­jus svars­ty­ti Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, nu­ma­tan­čius rei­ka­la­vi­mą skelb­ti kon­kur­sus tų švie­ti­mo įstai­gų, ku­rių va­do­vai toms pa­čioms įstai­goms va­do­vau­ja tris­de­šimt ir dau­giau me­tų. Vie­ni tai su­pra­to kaip no­rą at­si­kra­ty­ti di­de­lę pa­tir­tį su­kau­pu­sių va­do­vų, ki­ti tai ver­ti­no kaip at­ei­nan­čius va­do­va­vi­mo po­ky­čius švie­ti­mo įstai­go­se.

Sei­mas Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus pri­ėmė, ir nuo šie­me­čio sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­jo rei­ka­la­vi­mas, kad iki 2019-ųjų sau­sio 1-osios tu­ri bū­ti pa­skelb­ti vie­ši kon­kur­sai tų švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų, ku­rie įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų įsi­ga­lio­ji­mo die­ną tos pa­čios švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo pa­rei­gas ėjo tris­de­šimt ir dau­giau me­tų.

Va­do­vau­jan­tis šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais, li­kus ne ma­žiau kaip še­šiems mė­ne­siams iki sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo ka­den­ci­jos pa­bai­gos, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos tu­ri skelb­ti vie­šus va­do­vų pa­rei­gų kon­kur­sus.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, at­si­žvelg­da­ma į Švie­ti­mo įsta­ty­mo nau­jus rei­ka­la­vi­mus, vyk­dė dvie­jų lop­še­lių-dar­že­lių – „Li­ne­lio“ ir „Nykš­tu­ko“ – di­rek­to­rių kon­kur­sus. Pri­imant spren­di­mus dėl šių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų kon­kur­sų ta­ry­bai ne­ki­lo jo­kių ne­aiš­ku­mų, – įsta­ty­mo bū­ti­na pai­sy­ti.

Ta­čiau mies­to ta­ry­ba jau du kar­tus ne­pri­ėmė spren­di­mo skelb­ti „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus kon­kur­są. Šiai švie­ti­mo įstai­gai nuo 1986-ųjų va­do­vau­ja Ir­mi­na Pa­jars­kie­nė, ir jos va­do­va­vi­mo vie­nai švie­ti­mo įstai­gai lai­ko­tar­pis pa­ten­ka į Švie­ti­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tas, rei­ka­lau­jan­čias nau­jo šios įstai­gos va­do­vo kon­kur­so.

Kaip sa­kė švie­ti­mo klau­si­mus ku­ruo­jan­ti mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja Va­lė Gi­bie­nė, ta­ry­ba spren­di­mo dėl „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus kon­kur­so kol kas ne­pri­ėmė, nes bu­vo siū­lo­ma žiū­rė­ti žmo­giš­ku­mo, ta­čiau toks spren­di­mas tu­rės bū­ti pri­im­tas: „Įsta­ty­mas rei­ka­lau­ja, bet dar rei­kia ir ta­ry­bos spren­di­mo. Ta­ry­bos spren­di­mas lyg bū­tų per­tek­li­nis, bet taip yra, nie­kur ne­ding­sim, tik ga­lim at­si­dur­ti teis­me.“

 

Rei­ka­la­vi­mas – ne­ati­dė­lio­jant vyk­dy­ti įsta­ty­mą

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba klau­si­mą dėl „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­so pa­skel­bi­mo tu­ri svars­ty­ti šią sa­vai­tę nu­ma­to­ma­me su­reng­ti po­sė­dy­je.

To­kio klau­si­mo svars­ty­mas į dar­bo­tvarkę įtrauk­tas šį mė­ne­sį ga­vus Vy­riau­sy­bės at­sto­vės Aly­taus ap­skri­ty­je Onos Ba­le­vi­čiū­tės rei­ka­la­vi­mą. Rei­ka­lau­ja­ma ne­ati­dė­lio­jant vyk­dy­ti Švie­ti­mo įsta­ty­mą ir skelb­ti vie­šą kon­kur­są „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio va­do­vo pa­rei­goms ei­ti.

Taip pat rei­ka­lau­ja­ma šį klau­si­mą svars­ty­ti ar­ti­miau­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Kaip sa­kė Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Aly­taus ap­skri­ty­je O.Ba­le­vi­čiū­tė, jei šis rei­ka­la­vi­mas ne­bus vyk­do­mas, teks kreip­tis į teis­mą dėl jo įvyk­dy­mo: „Švie­ti­mo įsta­ty­mo nuo­sta­ta skelb­ti kon­kur­sus įstai­gų va­do­vams, ku­rie nuo šie­me­čio sau­sio toms pa­čioms įstai­goms va­do­vau­ja tris­de­šimt ir dau­giau me­tų, ga­lio­ja be jo­kių iš­im­čių, ir to pri­va­lu pai­sy­ti. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ne­pri­im­tas spren­di­mas dėl „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus kon­kur­so yra aki­vaiz­dus Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­žei­di­mas, ku­riam pa­ša­lin­ti bu­vo pa­ra­šy­tas rei­ka­la­vi­mas.“

„Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­rė I.Pa­jars­kie­nė ma­no, kad ta­ry­bos spren­di­mas skelb­ti šios įstai­gos di­rek­to­riaus kon­kur­są bū­tų ne­la­bai tei­sin­gas jos at­žvil­giu: „Man iki pen­si­jos li­ko ket­ve­ri me­tai ir ke­li mė­ne­siai, aš tai įstai­gai daug ati­da­viau, vi­są gy­ve­ni­mą pa­sky­riau švie­ti­mui. Iki Nau­jų­jų me­tų Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų pa­reng­ti tvar­ką to­kiems įstai­gų va­do­vams kaip aš, kad bū­tų ver­ti­na­mas pa­čių įstai­gų dar­bas ir spren­džia­ma dėl ga­li­my­bių to­liau va­do­vau­ti. Ar­gi ne­ga­li­ma to pa­lauk­ti?“

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.