Nr. 118 (13641)

2021-10-19

„Alytaus naujienų“ numeryje 118 (13641) skaitykite:

 • „Aly­tus šios die­nos lau­kė la­bai il­gai”
 • Sa­vi­val­dy­bė mies­to marš­ru­tams ap­tar­nau­ti įsi­gi­jo du elek­tri­nius au­to­bu­sus
 • Saulius Skver­ne­lis ti­ki­si, kad nau­ją par­ti­ją pa­vyks įsteig­ti ki­tų me­tų pra­džio­je
 • Ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 579 aly­tiš­kiai ir 158 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai
 • Europarlamentarai ragins didinti paramą Europos žiniasklaidai
 • Mo­tie­jaus Gus­tai­čio pė­do­mis
 • Ne viskas taip, kaip atrodo
 • Įgy­ven­din­tas pro­jek­tas „Pa­žin­ti­nis tu­ras po Aly­taus kraš­to to­to­rių is­to­ri­ją ir kul­tū­rą”
 • Vil­niaus kny­gų mu­gės ren­gė­jai 2022-ai­siais ža­da vaiz­du pra­plės­ti teks­to ri­bas
 • Žau­nie­riš­kių kai­mo te­tai – 100 me­tų!
 • Aly­taus ra­jo­no mo­ki­nių ta­ry­ba tu­ri nau­ją pir­mi­nin­ką
 • Vil­kų po­pu­lia­ci­ją re­gu­liuo­ki­me ne emo­ci­jo­mis, o ar­gu­men­tais
 • Pra­si­dė­jo vil­kų me­džiok­lės se­zo­nas: leis­ta su­me­džio­ti 190 vil­kų
 • Per­nai mo­kyk­los ne­lan­kė dau­giau kaip 17 tūkst. vai­kų,
 • 2 tūkst. vai­kų ne­lan­ky­mo prie­žas­tys ne­ži­no­mos
Nė vie­nas ūki­nin­kas nė­ra ap­sau­go­tas nuo ne­igia­mų gam­tos pa­da­ri­nių. Nors jų Lie­tu­vo­je fik­suo­ja­ma vis daž­niau, ne vi­si ūki­nin­kai ži­no, kad ga­li gau­ti pa­ra­mą ir draus­ti sa­vo...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos But­ri­mo­nių fi­lia­las įgy­ven­di­no pro­jek­tą „Vir­tu­a­lus tu­ras: Lie­tu­vos par­ti­za­ni­nio ju­dė­ji­mo at­spin­džiai...
Per­nai dėl ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mų per­si­kė­lęs į vir­tu­a­lią erd­vę, šie­met fes­ti­va­lis COM•ME­DIA spau­džia kumš­čius ir la­bai lau­kia gy­vo su­si­ti­ki­mo su žiū­ro­vais. Va­kar...
Nuo lapkričio 10 dienos visi vairuotojai vasarinius ratų apavus privalo iškeisti į žieminius, tad jau dabar po truputį pradedame dairytis, kokias padangas reikėtų įsigyti. Šiuo atveju galimi du...
„Protestuodami gatvėse, mes savo ateitimi nerizikuojame. Kur kas labiau rizikuotumėme į jas neišėję. Esu įsipareigojusi savo būsimiems vaikams“; „pradėjau šį judėjimą, kad apsaugočiau savo ateitį“;...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.