Ūki­nin­kas: pa­sė­lių drau­di­mas – tie­siog bū­ti­ny­bė (0)

Nuotrauka iš shutterstock.
Nuotrauka iš shutterstock.
Nė vie­nas ūki­nin­kas nė­ra ap­sau­go­tas nuo ne­igia­mų gam­tos pa­da­ri­nių. Nors jų Lie­tu­vo­je fik­suo­ja­ma vis daž­niau, ne vi­si ūki­nin­kai ži­no, kad ga­li gau­ti pa­ra­mą ir draus­ti sa­vo pa­sė­lius, to­kiu bū­du su­ma­žin­ti nuos­to­lius. Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ūki­nin­kau­jan­tis Ri­man­tas Meš­kaus­kas, pa­si­nau­do­jęs Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros (NMA) tei­kia­ma pa­ra­ma, drau­di­mą va­di­na bū­ti­ny­be – ir ra­gi­na tai da­ry­ti vi­sus.

Be pa­ra­mos – su­dė­tin­ga

R. Meš­kaus­kas – pa­ty­ręs ūki­nin­kas, pa­žin­tį su že­mės ūkiu pra­dė­jęs dar 1986 me­tais, kuo­met įsi­dar­bi­no vai­ruo­to­ju tuo­me­ti­nia­me Šau­ko­to ko­lū­ky­je. 2000-ai­siais, lik­vi­da­vus že­mės ūkio ben­dro­vę, jam te­ko spręs­ti, ką da­ry­ti to­liau.

„Pa­si­ta­ręs su žmo­na nu­ta­riau pats im­tis ūki­nin­ka­vi­mo. Pra­dė­jau nuo vos 3 hek­ta­rų, vė­liau dar 5 pa­do­va­no­jo uoš­viai. Pra­džia ne­bu­vo leng­va, bet po tru­pu­tį įsi­bė­gė­jau, ėmiau plės­ti tu­ri­mus že­mės plo­tus, vė­liau prie ma­nęs pri­si­jun­gė sū­nus“, – pa­sa­ko­ja R. Meš­kaus­kas.

Rei­ka­lai ėmė suk­tis su pa­grei­čiu. Jau­na­sis Meš­kaus­kas įre­gist­ra­vo sa­vo ūkį, vė­liau vy­rai ėmė­si ūkio mo­der­ni­za­vi­mo. Dar iš­plė­tė tu­ri­mus že­mės plo­tus, pa­sta­tė grū­dų džio­vyk­lą, ga­ra­žus, san­dė­lius. Krei­pę­si į NMA at­nau­ji­no tech­ni­ką bei įren­gi­nius.

„Tie­siog pa­pras­tai, iš NMA in­ter­ne­to sve­tai­nės, su­ži­no­jo­me apie pa­ra­mos ga­li­my­bes“, – kal­ba ūki­nin­kas.

Šian­dien R. Meš­kaus­kas tik­ras: be pa­ra­mos bū­tų kur kas su­dė­tin­giau. To­dėl kiek­vie­nas, no­rin­tis kon­ku­ruo­ti ir ei­ti prie­kin, tu­rė­tų drą­siai kreip­tis į NMA.

Drau­di­mas – tai bū­ti­ny­bė

Vis­gi lai­ką ir pats R. Meš­kaus­kas ne­ži­no­jo, kad pa­ra­mą ga­li­ma gau­ti ne tik va­di­na­mo­sioms „kie­to­sioms in­ves­ti­ci­joms“. Tarp NMA ad­mi­nist­ruo­ja­mų prie­mo­nių – ir ga­li­my­bė gau­ti pa­ra­mą ūki­nin­kams, nu­ken­tė­ju­siems nuo sti­chi­jos su­kel­tų pa­da­ri­nių: pa­vyz­džiui, iš­ša­li­mo ar­ba saus­ros.

„Net kai su­ži­no­jau, ne­sku­bė­jau ja nau­do­tis. Vis at­ro­dė, kad pa­sė­lių drau­di­mas – tai tie­siog pi­ni­gų švais­ty­mas. Vis­gi prieš ket­ve­rius me­tus pa­ban­džiau. Ką ga­liu pa­sa­ky­ti: da­bar esu dau­giau nei 100 proc. įsi­ti­ki­nęs, kad tai – ne tik ga­li­my­bė, bet ir bū­ti­ny­bė. Kei­čian­tis kli­ma­tui, vis daž­niau pa­si­tai­kant itin per­mai­nin­giems orams pa­sė­lių drau­di­mas yra vie­na iš pa­grin­di­nių prie­mo­nių, su­ma­ži­nan­čių ūkio ri­zi­ką“, – sa­ko R. Meš­kaus­kas.

Jis pa­me­na, jog dve­jus pir­muo­sius me­tus drau­di­mi­nių at­ve­jų ūky­je ne­bu­vo. Už­tat pra­ėju­siais me­tais sti­chi­ja su­nai­ki­no ne­ma­žą da­lį rap­sų der­liaus. „Čia ir bu­vo pro­ga su­ži­no­ti bei įsi­ti­kin­ti, kas yra kas. Drau­di­mo iš­mo­ka dėl der­liaus pra­ra­di­mo bent jau ma­no at­ve­ju ge­ro­kai su­ma­ži­no pa­tir­tus nuos­to­lius“, – tei­gia ūki­nin­kas.

Ir pa­kar­to­ja: pa­sė­lių drau­di­mas vie­na iš tų prie­mo­nių, kai žem­dir­bys ga­li su­ma­žin­ti sa­vo ri­zi­ką dėl gam­tos pa­da­ri­nių  ir kom­pen­suo­tis pa­tir­tus nuos­to­lius.

Pa­raiš­kos – iki me­tų pa­bai­gos

NMA spe­cia­lis­tė Eve­li­na Sa­vic­ka pri­me­na, jog pa­reiš­kė­jai kvie­čia­mi draus­ti pa­sė­lius ir gau­ti pa­ra­mą drau­di­mo įmo­kų kom­pen­sa­ci­jai. Pa­raiš­kos pa­sė­lių drau­di­mui ir au­ga­lų drau­di­mo nuo iš­ša­li­mo ir (ar) saus­ros įmo­kų da­liai kom­pen­suo­ti ren­ka­mos nuo rug­sė­jo 1 d. iki gruo­džio 31 d. Jos pri­ima­mos sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se įre­gist­ruo­ta pa­reiš­kė­jų že­mės ūkio val­da, ad­mi­nist­ra­ci­jo­se. Pa­raiš­kos tei­kia­mos prieš pa­ti­riant įmo­kų su­mo­kė­ji­mo drau­di­mo įmo­nei iš­lai­das.

Pa­ra­ma tei­kia­ma pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „Ri­zi­kos val­dy­mas“ veik­los sri­tį „Pa­sė­lių ir au­ga­lų drau­di­mo įmo­kos“, su­si­ju­sią su pa­sė­lių ir au­ga­lų drau­di­mo įmo­kų kom­pen­sa­vi­mu.

Spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, pa­raiš­kas ga­li teik­ti au­ga­li­nin­kys­te, so­di­nin­kys­te ar dar­ži­nin­kys­te už­si­i­man­tys ūkio sub­jek­tai, no­rin­tys, kad bū­tų kom­pen­suo­tos pa­ra­mos pa­sė­lių ir au­ga­lų nuo iš­ša­li­mo ir (ar) saus­ros drau­di­mo įmo­kos. Pa­reiš­kė­jais ga­li bū­ti fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, už­si­i­man­tys že­mės ūkio veik­la. Fi­zi­niai as­me­nys tu­ri bū­ti įre­gist­ra­vę ūki­nin­ko ūkį ir val­dą, ju­ri­di­niai as­me­nys – įre­gist­ra­vę sa­vo var­du val­dą.

Ką tu­ri ži­no­ti be­si­krei­pian­tys

E. Sa­vic­ka at­krei­pia dė­me­sį, jog pa­reiš­kė­jo su­da­ro­mo­je drau­di­mo su­tar­ty­je tu­ri bū­ti nu­ma­to­ma pa­deng­ti nuos­to­lius, kai dėl iš­ša­li­mo ir (ar) saus­ros su­nai­ki­na­ma dau­giau kaip 20 proc. ūki­nin­ko vi­du­ti­nės me­ti­nės pra­ėju­sių tre­jų me­tų pro­duk­ci­jos.

Pa­sak NMA spe­cia­lis­tės, drau­di­mo su­tar­ties (įskai­tant jos pa­kei­ti­mus) lai­ko­tar­pis tu­ri bū­ti ne il­ges­nis kaip vie­ne­ri ve­ge­ta­ci­niai me­tai.

Dėl drau­di­mo pa­slau­gų pir­ki­mo pa­reiš­kė­jai šiuo me­tu ga­li kreip­tis į šias drau­di­mo įmo­nes: AAS „BTA Bal­tic In­su­ran­ce Com­pa­ny“ Lie­tu­vos fi­lia­lą, UĮF „Ve­rei­nig­te Ha­gel­ver­si­che­rung VVaG” fi­lia­lą „VH Lie­tu­va” bei ADB „Com­pen­sa Vien­na In­su­ran­ce Group“.

Pa­reiš­kė­jui, ap­drau­du­siam pa­sė­lius ir (ar­ba) au­ga­lus, kom­pen­suo­ja­ma iki 70 proc. su­mo­kė­tos drau­di­mo įmo­kos su­mos. Ta­čiau kom­pen­suo­ja­ma su­ma ne­ga­li vir­šy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio mi­nist­ro įsa­ky­mu nu­sta­ty­tų drau­di­mo įmo­kų su­mos dy­džių 1 ha de­kla­ruo­to plo­to pa­gal pa­sė­lių ir (ar­ba) au­ga­lų rū­šis.

KPF NMA

Užs. Nr. 139

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.