Įgy­ven­din­tas pro­jek­tas „Vir­tu­a­lus tu­ras: Lie­tu­vos par­ti­za­ni­nio ju­dė­ji­mo at­spin­džiai But­ri­mo­nių kraš­te” (0)

Gojaus miške atstatyta partizanų slėptuvė.
Gojaus miške atstatyta partizanų slėptuvė. Vitalijaus Janušonio nuotr.
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos But­ri­mo­nių fi­lia­las įgy­ven­di­no pro­jek­tą „Vir­tu­a­lus tu­ras: Lie­tu­vos par­ti­za­ni­nio ju­dė­ji­mo at­spin­džiai But­ri­mo­nių kraš­te“

Pro­jek­to tiks­las – ska­tin­ti vi­suo­me­nės do­mė­ji­mą­si Dzū­ki­jos re­gio­no kul­tū­ra ir pa­vel­du, pri­sta­tant vir­tu­a­lio­je erd­vė­je Aly­taus r. But­ri­mo­nių kraš­to vie­tas, su­si­ju­sias su Lie­tu­vos par­ti­za­ni­niu ju­dė­ji­mu, su­tei­kiant ga­li­my­bę jas ap­lan­ky­ti, pa­nau­do­jant vie­ną iš šiuo­lai­ki­nių vi­zu­a­li­za­ci­jos prie­mo­nių – vir­tu­a­lų tu­rą.

Šis pro­jek­tas įga­li­na pa­ma­ty­ti vir­tu­a­lio­je erd­vė­je par­ti­za­nų va­dų Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go ir Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to slap­ta­vie­tę Aly­taus r. Olen­der­nės k., ne­to­li But­ri­mo­nių; pa­min­kli­nį ak­me­nį But­ri­mo­nių mies­te­lio aikš­tė­je; Go­jaus miš­ke at­sta­ty­tą par­ti­za­nų slėp­tu­vę ir ša­lia pa­sta­ty­tą gra­ni­ti­nį obe­lis­ką; žu­vu­sių Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų ka­pą But­ri­mo­nių ka­pi­nė­se bei ant­ka­pi­nį pa­min­klą; pa­min­klą ke­tu­rių par­ti­za­nų žu­vi­mo vie­to­je Aly­taus r., Alek­san­dra­vos k.

Šio pro­jek­to idė­ja – ino­va­ty­viai bei in­te­rak­ty­viai pa­teik­ti pla­tes­nei vi­suo­me­nei in­for­ma­ci­ją apie Aly­taus r. But­ri­mo­nių kraš­to Lie­tu­vos par­ti­za­ni­nį ju­dė­ji­mą.

Pro­jek­tą iš da­lies fi­nan­sa­vo Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Pro­jek­to part­ne­riai: Vil­niaus ap­skri­ties Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka, vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja But­ri­mo­nių ben­druo­me­nė „Švie­sa“, Aly­taus r. But­ri­mo­nių gim­na­zi­ja.

Vir­tu­a­lus tu­ras „Lie­tu­vos par­ti­za­ni­nio ju­dė­ji­mo at­spin­džiai But­ri­mo­nių kraš­te“ yra Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos sve­tai­nė­je www.aly­tus.rvb.lt sky­riu­je „Nuo­ro­dos“.

Kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti: https://www.aly­tus.rvb.lt/vt_par­ti­za­nai/

Virtualų turą paruošė Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius.

 

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos

But­ri­mo­nių fi­lia­lo in­for­ma­ci­ja

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.