Nr. 117 (13493)

2020-10-15

„Alytaus naujienų“ numeryje 117 (13493) skaitykite:

 • Vie­no­je aly­tiš­kių šei­mo­je – trys už­si­krė­tu­sie­ji ko­ro­na­vi­ru­su
 • Spa­lio 22–24 die­no­mis Lė­lių kam­ba­ry­je ALY­TAUS LĖ­LIŲ TE­AT­RO „Ait­va­ras“ or­ga­ni­zuo­ja­mas 12 tarp­tau­ti­nis lė­lių te­at­rų fes­ti­va­lis-kon­kur­sas „Ait­va­ras“
 • Sei­mo rin­ki­muo­se pa­da­ry­ta tik pu­sė dar­bo: le­mia­ma ko­va II tu­ro kan­di­da­tų de­ba­tuo­se
 • Aly­taus apy­gar­do­je „Plėš­rus va­na­gas 2020”
 • Penk­ta­die­nį kauks si­re­nos – bus  tik­ri­na­ma per­spė­ji­mo sis­te­ma
 • Pasaulio taikai skirtoje parodoje – ir alytiškio Sauliaus Lampicko darbas
 • Sėk­min­gai įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas „Nau­jos kar­tos in­ter­ne­to pri­ei­gos in­fra­struk­tū­ros plėt­ra”
 • Dzū­kiš­kas dos­nu­mas: ga­ran­tuo­ja­me pi­gią ši­lu­mą Kau­nui!
 • Jūs gy­ve­na­te sa­vo gy­ve­ni­mą šian­dien, – ne ry­toj ir tik­rai ne va­kar
 • Mu­zi­kos kal­ba ga­li­ma iš­reikš­ti gi­liau­sius žmo­gaus vi­di­nius iš­gy­ve­ni­mus, džiaugs­mus, liū­de­sį
 • Ei­lė­raš­čių kny­gą vai­kams iš­lei­du­si Eve­li­na Da­ciū­tė: „Vai­kai ma­to dan­go­rai­žius, o de­kla­muo­ja apie vie­ver­sius ir ari­mus”
Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rius ir me­rą pa­sie­kė „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ir „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ak­ty­vių tė­vų ben­druo­me­nės pa­reiš­ki­mas, pa­si­ra­šy­tas 452...
Iki kas ketverius metus rengiamo teismo liko pora dienelių. Teismo, kai tauta teis savo išrinktuosius, t. y., remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose mišrios...
Šį ant­ra­die­nį, spa­lio 6-ąją, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria at­si­sa­ky­ta tvir­tin­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir mies­to sta­ty­bų...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­ria­me skel­bia­ma, kad Aly­taus mies­te 2020–2021 m. šil­dy­mo se­zo­no pra­džia – spa­lio 15 d.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.