Sa­vi­val­dy­bės pra­lai­mė­ji­mas: tai­kos su­tar­tis ne­pa­tvir­tin­ta, me­ras pu­sę mi­li­jo­no eu­rų li­go­ni­nei jau lai­do­ja

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (13)
2020 Spalis 8
Nerijus
Mies­to me­ras Nerijus Ce­siu­lis: „Mums tik­rai la­bai svar­bu, kad bū­tų su­re­mon­tuo­tas li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­rius. Vyks­ta po­kal­biai su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais, pra­šo­me pi­ni­gus per­kel­ti į ki­tus me­tus ar ki­tais me­tais lė­šas sky­riaus re­mon­tui skir­ti iš ki­tų šal­ti­nių.“ Chi­rur­gi­jos sky­riaus pa­tal­pos tuš­čios jau nuo va­sa­ros vi­du­rio – jos pa­ruoš­tos ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šį ant­ra­die­nį, spa­lio 6-ąją, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria at­si­sa­ky­ta tvir­tin­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir mies­to sta­ty­bų ben­dro­vės „VA Sta­ty­ba“ tai­kos su­tar­tį. To­kia su­tar­ti­mi siek­ta iš­gel­bė­ti be­veik pu­sę mi­li­jo­no eu­rų, skir­tų iš vals­ty­bės biu­dže­to Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­tui, o šiuos pi­ni­gus rei­kė­jo pa­nau­do­ti iki gruo­džio. Mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis sa­ko, kad va­sa­rą iš vals­ty­bės biu­dže­to skir­tų pi­ni­gų prak­tiš­kai jau ne­įma­no­ma pa­nau­do­ti. Li­go­ni­nė­je chi­rur­gi­nių pa­slau­gų tei­ki­mas ne­su­tri­kęs, tam su­teik­tos ki­tos šios gy­dy­mo įstai­gos pa­tal­pos, nes pats Chi­rur­gi­jos sky­rius jau ku­ris lai­kas yra tuš­čias, pa­ruoš­tas ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui, jis dėl už­truk­sian­čių teis­mi­nių gin­čų ga­li pra­si­dė­ti šių me­tų pa­bai­go­je ar net at­ei­nan­čiais me­tais.

Vyk­dy­tas mies­to ta­ry­bos įpa­rei­go­ji­mas

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba rug­sė­jo 30-ąją vy­ku­sia­me po­sė­dy­je su­ra­do bū­dą, kaip reik­tų iš­gel­bė­ti be­veik pu­sę mi­li­jo­nų eu­rų, skir­tų iš vals­ty­bės biu­dže­to Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui.

Dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių pri­ta­rė, kad lai­ki­nai mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­vau­jan­tis Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Gied­rius Ši­mas bū­tų įpa­rei­go­tas ne­del­siant pa­si­ra­šy­ti tai­kos su­tar­tį ci­vi­li­nė­je by­lo­je su mies­to sta­ty­bų ben­dro­ve „VA Sta­ty­ba“ ir pa­teik­tų pra­šy­mą Kau­no apy­gar­dos teis­mui ją tvir­tin­ti.

Spa­lio 1-ąją toks ta­ry­bos įpa­rei­go­ji­mas bu­vo įvyk­dy­tas: tai­kos su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta ir pa­teik­ta tvir­tin­ti mi­nė­tam teis­mui.

„VA Sta­ty­ba“ Kau­no apy­gar­dos teis­mui bu­vo pa­tei­ku­si ieš­ki­nį dėl jos at­mes­to pa­siū­ly­mo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vyk­dy­ta­me li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­ša­ja­me pir­ki­me.

Rug­sė­jo pa­bai­go­je teis­mo pri­im­tas spren­di­mas bu­vo pa­lan­kus šiai ben­dro­vei – pa­nai­kin­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mas at­mes­ti „VA Sta­ty­bos“ pa­siū­ly­mą. Ne­pa­lan­kus – mi­nė­to vie­šo­jo pir­ki­mo lai­mė­to­jai Vil­niaus ben­dro­vei „In­fes“, nes teis­mas pa­nai­ki­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mą ją pri­pa­žin­ti lai­mė­to­ja.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui tu­ri ta­ry­bos su­teik­tą tei­sę sko­lin­tis 1 mln. eu­rų ir be­veik 500 tūkst. eu­rų, ku­rie va­sa­rą bu­vo skir­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to per Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją.

„In­fes“ šio re­mon­to dar­bų vie­šą­jį pir­ki­mą lai­mė­jo su pa­teik­tu be­veik 2,4 mln. eu­rų pa­siū­ly­mu. „VA Sta­ty­bos“ pa­siū­ly­mas sie­kė 1,5 mln. eu­rų, bet jis bu­vo at­mes­tas iš es­mės dėl dar­bų gra­fi­ke ne­nu­ro­dy­tų dar­buo­to­jų kon­kre­tiems dar­bams ar pa­slau­goms.

Rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­im­tu Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mu ša­lys grą­žin­ti­nos į prieš pa­žei­di­mą bu­vu­sią pa­dė­tį, „VA Sta­ty­bos“ pa­teik­tas pa­siū­ly­mas tu­ri bū­ti ver­ti­na­mas iš nau­jo.

Dėl ko­kių prie­žas­čių at­si­sa­ky­ta tvir­tin­ti su­tar­tį?

Ka­dan­gi „In­fes“, kaip tre­čia­sis as­muo, bu­vo Kau­no apy­gar­dos teis­me nag­ri­nė­jant „VA Sta­ty­bos“ ieš­ki­nį, ši Vil­niaus ben­dro­vė, su­ži­no­ju­si apie tam pa­čiam teis­mui pa­teik­tą tvir­tin­ti tai­kos su­tar­tį, pa­ra­šė pra­šy­mą jos ne­tvir­tin­ti.

Šį ant­ra­die­nį, spa­lio 6-ąją, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria at­si­sa­ky­ta tvir­tin­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir „VA Sta­ty­bos“ tai­kos su­tar­tį.

Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad to­kia su­tar­tis prieš­ta­rau­ja im­pe­ra­ty­vioms Vie­šų­jų pir­ki­mo įsta­ty­mo nor­moms ir prin­ci­pams bei vie­ša­jam in­te­re­sui.

Pa­žy­mė­ta, jog ša­lių su­si­ta­ri­mas ne­ga­li­mas dėl ne­įsi­tei­sė­ju­sio Kau­no apy­gar­dos teis­mo rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­im­to spren­di­mo, jį ap­skųs­ti ape­lia­ci­ne tvar­ka Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui su­teik­ta tei­sė iki spa­lio 6-osios, „In­fes“ spa­lio 5-ąją yra pa­tei­ku­si ape­lia­ci­nį skun­dą, ku­ris spa­lio 6-ąją tei­sė­jo re­zo­liu­ci­ja yra pri­im­tas.

To­kiu bū­du pa­tvir­ti­nus ša­lių su­da­ry­tą tai­kos su­tar­tį bū­tų pa­žeis­ta „In­fes“ tei­sė į ape­lia­ci­nį pro­ce­są aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­me, tai prieš­ta­rau­tų vie­šų­jų pir­ki­mų tei­sė­tu­mo, skaid­ru­mo, ūkio sub­jek­tų ly­gia­tei­siš­ku­mo, ne­disk­ri­mi­na­vi­mo prin­ci­pams.

Teis­mo ver­ti­ni­mu, ša­lys tai­kos su­tar­ti­mi sie­kia ap­ri­bo­ti Vil­niaus ben­dro­vės ga­li­my­bes ap­skųs­ti teis­mo spren­di­mą.

Nu­tar­ty­je dėl at­si­sa­ky­tos tvir­tin­ti tai­kos su­tar­ties pa­brėž­ta, kad vie­šų­jų pir­ki­mų gin­čai nė­ra vien tik pri­va­taus po­bū­džio, jie su­si­ję su vie­šo­jo in­te­re­so ap­sau­ga, vi­suo­me­nė yra su­in­te­re­suo­ta ne tik pir­ki­mo ob­jek­tu, bet ir tuo, kad per­kan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­jų vyk­do­mos vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ros vyk­tų skaid­riai, griež­tai lai­kan­tis įsta­ty­mų nu­ma­ty­tų rei­ka­la­vi­mų.

Nu­tar­ties skun­di­mo ne­svars­to­ma, vyks­ta po­kal­biai su mi­nis­te­ri­ja

Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis dėl ne­pa­tvir­tin­tos tai­kos su­tar­ties per sep­ty­nias die­nas nuo jos ga­vi­mo ga­li bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

Kaip sa­kė lai­ki­na­sis mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius G.Ši­mas, nu­tar­ties skun­di­mo ne­svars­to­ma, – „In­fes“ jai ne­pa­lan­kų rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­im­tą Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą jau ap­skun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, kol teis­mi­nis gin­čas ne­bus iš­nag­ri­nė­tas ape­lia­ci­ne tvar­ka, sa­vi­val­dy­bė ne­ga­lės tęs­ti pir­ki­mo pro­ce­dū­rų.

Mies­to me­ras N.Ce­siu­lis pri­pa­ži­no, kad va­sa­rą iš vals­ty­bės biu­dže­to skir­tų pi­ni­gų li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui prak­tiš­kai jau ne­įma­no­ma pa­nau­do­ti, o tai rei­kia pa­da­ry­ti iki gruo­džio: „Mums tik­rai la­bai svar­bu, kad bū­tų su­re­mon­tuo­tas šis li­go­ni­nės sky­rius. Vyks­ta po­kal­biai su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais, pra­šo­me pi­ni­gus per­kel­ti į ki­tus me­tus ar ki­tais me­tais lė­šas Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­tui skir­ti iš ki­tų šal­ti­nių. Ieš­ko­me vie­no­kių ar ki­to­kių va­rian­tų, bet rei­kia su­pras­ti – sa­vait­ga­lį Sei­mo rin­ki­mai, ir daug kas ga­li pa­si­keis­ti.“

La­bai re­a­lu, kad po teis­mi­nių gin­čų li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų lai­mė­to­jas pa­aiš­kės tik šių me­tų pa­bai­go­je ar at­ei­nan­čių pra­džio­je.

Li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas pa­ti­ki­no, kad chi­rur­gi­jos pa­slau­gos tei­kia­mos, tik ki­to­se, su­re­mon­tuo­to­se pa­tal­po­se. Pa­ties Chi­rur­gi­jos sky­riaus pa­tal­pos tuš­čios jau nuo va­sa­ros vi­du­rio – jos pa­ruoš­tos ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui.

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-blog.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  Nesibaigs Alytuj nesamonės per savivaldą iki tol. Kol mero poste nebus kompetentingas sugebantis tarybai teikt pertvarkų ir strategijų planus, nevengiantis prisiimt atsakomybę už kas vyksta. O ne šou žaidžia į nieką nereaguojant. Kaip ir kol visuomenė pasyviai žiūri į kas dedas. Leidžia su miesto valdymu juokaut.

  Komentaras

  Čia ne savivalda, o kvailinimas per neteisingumą. Kur realiai meras atsakingiausias, o jam atsakomybė netaikoma. Vaizdas pavaldiniams vykdyt liepia, gaunas blogai. Pavaldiniai nevykdys išmes iš darbo, vykdo blogai gavos. Juos interpeliuoja. O meras ir toliau šou be jokios atsakomybės. Tokia savivalda visi mato, suprantas ir kaip bejėgiai keist. O tas išsidirbinėja kiek gali.

  Komentaras

  Už viską per savivaldą atskaitingas tarybai ir bendruomenei meras. Kada prisiims atsakomybę už interpeliuotus pavaldinius ir šias ir kitas nesamones? Kad nesugeba pats tarybai teikt pertvarkų ir strategijų planų? Kiek galima stagnuot? Koks pavyzdys visuomenei.

  Komentaras

  Klausimas parazituojantiem Alytaus politikam, kurie uzsiima p...zdinimais ir Minedui. Per metus Vilniuj padaugėjo 8 800 naujų gyventojų. Kiek Alytuj padaug4jo gyventoju per metus ? Kiek nup...zdinot per metus miesto pinigu ? Kokios varkės nepaėjo ? Kas iš politikų pasakys kokią sumą nurašyti byloj dėl šildymo ?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.