Ak­ty­vių tė­vų ben­druo­me­nė reiš­kia ne­pa­si­ti­kė­ji­mą Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ju Vy­tuo­liu Va­lū­nu, po raš­tu – per ke­tu­ris šim­tus pa­ra­šų

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (11)
2020 Rugsėjis 29
VYtuolis Valūnas
Kaip „Alytaus naujienoms“ vakar sakė Vytuolis Valūnas, jis rašto komentuoti kol kas negali, nes su jo turiniu nėra susipažinęs. Žino tik faktą, kad toks registruotas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rius ir me­rą pa­sie­kė „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ir „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ak­ty­vių tė­vų ben­druo­me­nės pa­reiš­ki­mas, pa­si­ra­šy­tas 452 as­me­nų. Ja­me pra­šo­ma ini­ci­juo­ti Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no at­lei­di­mą iš ei­na­mų pa­rei­gų.

Ak­ty­vių tė­vų ben­druo­me­nė sa­vo pa­reiš­ki­me tei­gia, kad Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo veik­la ne­pa­tei­si­na gy­ven­to­jų lū­kes­čių ir ken­kia Aly­taus mies­tui. Var­di­ja­mi šie ar­gu­men­tai: švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ka de­sta­bilizavo švie­ti­mo dar­bą, su­kė­lė dar­buo­to­jų, mo­ki­nių tė­vų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą; ji rė­mė­si me­la­gin­gais duo­me­ni­mis ir ne­aiš­kios kil­mės pri­va­čios įstai­gos pa­reng­ta ata­skai­ta, o tik­rie­ji fak­tai ir kri­te­ri­jai bu­vo ig­no­ruo­ja­mi; ne­su­ge­bė­ji­mas dar­že­liuo­se su­skai­čiuo­ti vai­kų vos ne­su­kė­lė pa­ni­kos vi­sa­me mies­te.

„Pa­vyz­džiui, šių me­tų pa­va­sa­rį Vy­tuo­lis Va­lū­nas pri­ta­rė ir pri­ža­dė­jo įti­kin­ti mies­to ta­ry­bą dėl prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės stei­gi­mo Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je, bet rug­pjū­čio 27 die­nos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiui pa­ra­šė ne­igia­mą iš­va­dą, siū­ly­da­mas ta­ry­bos na­riams ne­pri­tar­ti spren­di­mui steig­ti gru­pę. Ug­dy­mo įstai­gų di­rek­to­riai ban­do pri­si­tai­ky­ti prie ve­dė­jo, ku­riam ne­svar­bu, kad per va­sa­rą mo­kyk­lų va­do­vai sa­vo jė­go­mis su­re­mon­ta­vo ir pri­tai­kė kla­sę prieš­mo­kyk­li­niam ug­dy­mui. Mū­sų įsi­ti­ki­ni­mu, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo veik­la ne­pa­tei­si­na Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų lū­kes­čių ir ken­kia Aly­taus mies­tui“, – ra­šo­ma raš­te.

Krei­pi­me­si į me­rą ir ta­ry­bą tė­vai įvar­di­ja ir, jų ma­ny­mu, tik­rą­jį ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no va­do­vau­ja­mos dar­bo gru­pės reng­tos švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos tiks­lą. „Tai iliust­ruo­ja rug­sė­jo 10-osios spren­di­mo pro­jek­to aiš­ki­na­ma­sis raš­tas, ku­ria­me siū­lo­ma įtrauk­ti į par­duo­da­mų ob­jek­tų są­ra­šą pa­tal­pas, esan­čias Aly­tu­je, Mik­lu­sė­nų g. 36. Jo­se dar prieš pus­me­tį vei­kė Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­la. Pa­ma­tę, kad spren­di­me dėl tur­to są­ra­šo tvir­ti­ni­mo pa­kei­ti­mo Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los ba­lan­si­nė li­ku­ti­nė ver­tė yra apie 37 Eur už 1 kv. m, o ta­me pa­čia­me do­ku­men­te se­nos ne­gy­ve­na­mos pa­tal­pos, ka­ti­li­nės, ver­tė – 395 Eur už 1 kv. m – da­ro­me tam tik­ras iš­va­das. Vi­siš­kai su­tvar­ky­ta, pri­tai­ky­ta ir įreng­ta mo­kyk­la kai­nuo­ja 10 kar­tų ma­žiau nei ne­gy­ve­na­ma se­na ka­ti­li­nė. Mums aiš­ku, ko­dėl Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo va­do­vau­ja­ma dar­bo gru­pė siū­lė už­da­ry­ti dvi ma­žas, eko­no­miš­kai pi­giai kai­nuo­jan­čias mies­to mo­kyk­las. Jos tik­riau­siai da­bar bū­tų siū­lo­mos par­duo­ti kar­tu su Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los pa­sta­tu“, – įsi­ti­ki­nę ak­ty­vių tė­vų ben­druo­me­nės na­riai.

– Ko­dėl bū­tent da­bar at­si­ra­do ši­tas raš­tas, nors tin­klo per­tvar­ką pa­vy­ko su­stab­dy­ti ir ben­druo­me­nė sa­vo tiks­lus pa­sie­kė? Ar ne­ga­li­ma ta­me įžvelg­ti tam tik­ro są­skai­tų su­ve­di­mo? – klau­sia­me ak­ty­vių tė­vų ben­druo­me­nės asociacijos pirmininkės Ra­min­tos Vai­tie­kū­nie­nės.

– Tin­klo per­tvar­ką pa­vy­ko tik lai­ki­nai su­stab­dy­ti, ke­li mū­sų ben­druo­me­nės na­riai yra įtrauk­ti į dar­bo gru­pę, ku­ri tu­ri pa­reng­ti nau­ją švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką 2021–2025 me­tams. Esa­me iš­si­ana­li­za­vę ir su­si­pa­ži­nę su si­tu­a­ci­ja ir ma­no­me, kad ga­lė­tu­me pa­tar­ti for­muo­jant pro­tin­gus veiks­mus, ti­kė­da­mie­si pro­tin­gų spren­di­nių Gal spren­di­mų? at­ei­ty­je. Prie šios gru­pės veik­los pri­si­de­da­me no­riai, au­ko­da­mi sa­vo lais­vą lai­ką, to­bu­lin­da­mi ne­tin­ka­mai reng­tą švie­ti­mo re­for­mą.

Šis pa­reiš­ki­mas nė­ra joks są­skai­tų su­ve­di­mas, bet jau me­tus trun­kan­ti su­dė­tin­ga si­tu­a­ci­ja, kai vi­si su­pran­ta­me, kad re­for­mos rei­kia. Bū­ti­na bur­tis, ben­drau­ti ir spręs­ti, ką ir kaip rei­kia tai­sy­ti, o ne dik­ta­to­riš­kai val­dy­ti, su nie­kuo ne­si­ta­riant. Tu­ri­me daug kar­čios pa­tir­ties šia pras­me, nes ak­ty­viai ini­ci­ja­vo­me dis­ku­si­ją, no­rė­jo­me bū­ti iš­girs­ti, bet tiek mies­to me­ras, tiek po­li­ti­kai nuo mū­sų nu­si­su­ko. At­sa­ky­mai raš­tu mus pa­siek­da­vo ne­tvar­kin­gi, ne­tiks­lūs sta­tis­tiš­kai, pa­reng­ti at­mes­ti­nai. Ne­pai­sant dau­gy­bės mū­sų siū­ly­mų, ku­riuos aiš­kiai ar­gu­men­ta­vo­me, Vy­tuo­lis Va­lū­nas vei­kė sa­vo įsi­ti­ki­ni­mais ir pa­gal sa­vo su­gal­vo­tą pla­ną. Lai­kas pa­ro­dė, kad tie­sa bu­vo mū­sų pu­sė­je, bet nie­kas jos ne­iš­gir­do lai­ku, kol teis­mai įro­dė mū­sų tie­są.

Esam įsi­ti­ki­nę, kad Vy­tuo­lis Va­lū­nas sa­vo pa­rei­gas vyk­do pras­tai, ir no­ri­me, kad į jo vie­tą at­ei­tų ki­tas žmo­gus, ku­ris bus kom­pe­ten­tin­gas, im­lus nau­jo­vėms, at­kak­lus ir sie­kian­tis ge­res­nių re­zul­ta­tų sa­vo mies­tui. Esa­me su­rin­kę pa­ra­šus ir dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Rim­vy­da Ali­šaus­kie­ne, ta­čiau nu­spren­dė­me, kad, jei Vy­tuo­lio Va­lū­no ne­bus, ti­kė­ti­na, kad pa­va­duo­to­ja su­ge­bės per­sio­rien­tuo­ti ir dirb­ti su nau­ju ve­dė­ju, o ne­bus pa­klus­nio­ji, kaip šiuo me­tu, be sa­vo nuo­mo­nės, vyk­dan­ti ve­dė­jo va­lią.

– Ko­kių ti­ki­tės veiks­mų iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos po šio raš­to įtei­ki­mo?

– Lau­kia­me, kad ta­ry­ba pri­tars Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no at­lei­di­mui ir lai­ki­nai ei­nan­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas Gied­rius Ši­mas jį at­leis. Ta­da bus pa­skelb­tas nau­jas kon­kur­sas ve­dė­jo pa­rei­goms ei­ti ir jau su nau­ju jį lai­mė­ju­siu ve­dė­ju pa­baig­si­me reng­ti Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką 2021–2025 me­tams.

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-log.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  Tie, kurie mokėsi kažkada 10 vidurinėje, prisimena kaip Valūnas tyčiojosi iš visų. Mokykla ir teismą laimėjo prieš jo idijotiškus nurodymus. Vykit greičiau šitą diktatorių, nes jis gi nesikeičia. Po šitiek metų istorija pasikartojo su Sakalėliu ir Drevinuku

  Komentaras

  "protingi" a lia verslininkai ir kitokie technikai nusprendė suvadovauti reformuojant švietimą. Užaugo ragai po mero atbulinės eigos, siekiant populiarumo. Geriausiai būtų, kad vadovautų koks 8 klases baigęs verslininkas.

  Komentaras

  Tikrai, labai įdomu, ar ne patys tėveliai, visur rašydami ,,tikėtina" nepagrįzdami jokiais faktais kelia chaosą visame mieste ir demonstratyviai švenčia ale su bealkoholiniu šampanu pergales. Kokia gėda ir koks lygis šių bendruomenių.

  Komentaras

  Pas mus už švietimo kokybę atsakingi tėvai. Anksčiau galėjo ,,nuversti,, mokytoją, dabar perėjo prie skyriaus vedėjo. Kas toliau? Nėra kitos tokios srities, kur tiek daug žinovų. Aišku, kad daug chaoso šiais metais, daug betvarkės ir neįsiklausymo, bet greičiausiai čia ne Valūno bėda, o tų, kurie vadovauja.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.