Nr. 114 (13490)

2020-10-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 114 (13490) skaitykite:

 • Ak­tu­a­lus in­ter­viu su prem­je­ru Sauliumi Skver­ne­liu: apie nau­ją ka­ran­ti­ną, rin­ki­mų se­zo­ną ir kas bus po jų
 • Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė. Vals­ty­bės at­sa­ko­my­bė – gerb­ti, gir­dė­ti ir gin­ti. Kiek­vie­ną žmo­gų!
 • Kaip CO­VID-19 ko­re­guo­ja kul­tū­ri­nį Aly­taus mies­to gy­ve­ni­mą?
 • Ko­dėl rei­kia bal­suo­ti už Dar­bo par­ti­ją ir jos kan­di­da­tus į Sei­mą?
 • Pa­min­klas Adol­fui Ra­ma­naus­kui-Va­na­gui įpras­mi­na tau­tos pa­si­prie­ši­ni­mą so­vie­tų oku­pa­ci­jai
 • Ar esate gavę ranka rašytą meilės laišką? Galbūt patys juos rašėte?
 • Ja­po­nų pre­ven­ci­nės me­di­ci­nos eks­per­tė Eri­ka Stan­ke­vi­čiū­tė: „Ja­po­nai sa­ko, kad jei jie tu­rė­tų vo­ve­rai­tes ir span­guo­les, tai tu­rė­tų vi­są pa­sau­lį”
 • Ta­py­to­jai Ga­ta­vec­kai: jei mu­ša­me sa­vo vai­kus, ko­dėl pik­ti­na­mės smur­to ap­raiš­ko­mis vi­suo­me­nė­je?
 • Ak­tu­a­lus in­ter­viu su prem­je­ru Sauliumi Skver­ne­liu: apie nau­ją ka­ran­ti­ną, rin­ki­mų se­zo­ną ir kas bus po jų
 • Mo­ky­to­jų die­nos lin­kė­ji­mas – pa­baig­ti moks­lo me­tus „na­tū­ra­liu” bū­du
 • Vie­nas gra­mas ryž­tin­gu­mo ver­tas dau­giau, ne­gu šim­tas ki­log­ra­mų abe­jo­nių
 • Senjorų naktišokiams – vieni!
Po at­lik­tų ko­ro­na­vi­ru­so ty­ri­mų dau­giau kaip 20-čiai Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės me­di­kų, tu­rė­ju­sių di­de­lės rizikos kon­tak­tus su šiuo vi­ru­su už­si­krė­tu­sia...
Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­to Em­ma­nu­e­lio Mac­ro­no ir jo žmo­nos Bri­git­te ofi­cia­laus vi­zi­to Lie­tu­vo­je pro­ga pir­ma­die­nį bu­vo su­reng­ta šven­ti­nė va­ka­rie­nė. Iš­kil­min­ga­me...
Vės­tant orams ir ar­tė­jant į pa­bai­gą lau­ko pra­mo­gų se­zo­nui, ki­no te­at­rai ti­ki­si di­des­nio žiū­ro­vų skai­čiaus. Vie­nin­te­lio Aly­tu­je ki­no te­at­ro „Dai­na­va“ ad­mi­nist­ra­ci­ja...
Alytaus rajono savivaldybės (Pulko g. 21, Alytus) patalpose vyksta išankstinis Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pirmojo turo balsavimas. Čia balsuoti gali ne tik Alytaus rajono gyventojai, kurie...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.