„Dai­na­va“: lan­ky­to­jai grįž­ta į ki­no te­at­ro sa­lę

Emi­lis Lin­gė
Komentarai (5)
2020 Spalis 2
Simona Butrimienė.
„No­rė­čiau pa­kvies­ti žmo­nes bū­ti są­mo­nin­gus, ne­pi­ra­tau­ti, at­ei­ti į ki­no te­at­rą ir pa­ma­ty­ti fil­mą ko­ky­biš­kai – di­de­lia­me ek­ra­ne, su ko­ky­biš­ku gar­su, efek­tais. Tai – di­de­lis džiaugs­mas“, – sa­ko ki­no te­at­ro „Dai­na­va“ di­rek­to­rė Si­mo­na But­ri­mie­nė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Vės­tant orams ir ar­tė­jant į pa­bai­gą lau­ko pra­mo­gų se­zo­nui, ki­no te­at­rai ti­ki­si di­des­nio žiū­ro­vų skai­čiaus. Vie­nin­te­lio Aly­tu­je ki­no te­at­ro „Dai­na­va“ ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ste­bi, kad nors va­sa­rą žiū­ro­vų skai­čius bu­vo smar­kiai kri­tęs, rug­sė­jį jau­tė­si šioks toks at­si­ga­vi­mas, to­dėl į spa­lį žvel­gia­ma su op­ti­miz­mu.

„Dai­na­vos“ di­rek­to­rė Si­mo­na But­ri­mie­nė sa­ko, kad ki­no te­at­ras at­si­da­rė bir­že­lio vi­du­ry­je ša­ly­je at­šau­kus ka­ran­ti­ną. Žiū­ro­vai į ki­no sa­lę, anot jos, grį­žo ne­drą­siai.

„Ly­gi­nant su pra­ėju­sių me­tų va­sa­ra, žiū­ro­vų šią va­sa­rą bu­vo apie 60 proc. ma­žiau. Ta­čiau šį rug­sė­jį, pa­ly­gin­ti su tuo pat me­tu per­nai, žiū­ro­vų skai­čius ne­pa­si­kei­tė. Tuo la­bai džiau­gia­mės. Sėk­mę lė­mė fil­mų pa­si­rin­ki­mas – ro­do­me tik pa­čius ge­riau­sius fil­mus iš esa­mų. Pa­vyz­džiui, fil­mas „Tro­liai 2“ ar­ba „Af­ter. Kai mes abe­jo­jom“ bu­vo la­bai sėk­min­gi. Net­gi ne­su­tal­pi­nom vi­sų no­rin­čių­jų, nes tu­ri­me lai­ky­tis sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų“, – kal­bė­jo S.But­ri­mie­nė.

Nors rug­sė­jį žiū­ro­vų ne­trū­ko, o su po­zi­ty­vio­mis nuo­tai­ko­mis žen­gia­ma ir į spa­lį, iš­šū­kių ne­trūks­ta. Aly­taus ki­no te­at­ras, kaip ir ki­ti ki­no ro­dy­to­jai Lie­tu­vo­je, pa­ste­bi, jog pas­ta­ruo­ju me­tu fil­mų pa­siū­la yra ypač su­ma­žė­ju­si – ki­no fil­mų pla­tin­to­jai ne­si­ryž­ta rin­kai pa­teik­ti nau­jų fil­mų, nes ri­zi­kuo­ja­ma, kad į sa­les ne­su­si­rinks pa­kan­ka­mai žiū­ro­vų.

„Spa­lį gal ke­le­tas prem­je­rų ir bus, ta­čiau pa­siū­la stip­riai su­ma­žė­ju­si. To­dėl kai ku­riuos po­pu­lia­ru­mo su­lau­ku­sius fil­mus re­per­tu­a­re lai­ko­me ke­lias sa­vai­tes, kol žiū­ro­vai spė­ja pa­si­žiū­rė­ti. Ro­dy­ti iš­si­ren­ka­me tik pa­čius ge­riau­sius fil­mus. Prieš pan­de­mi­ją bu­vo la­bai sun­ku – fil­mų daug, o sa­lė – tik vie­na. Kai ku­rių fil­mų tek­da­vo at­si­sa­ky­ti. Da­bar si­tu­a­ci­ja ki­to­kia“, – sa­vo įžval­gą pa­tei­kia S.But­ri­mie­nė.

Ki­no te­at­rui rū­pes­čių ky­la ir dėl ne­gau­tų pa­ja­mų. Per ka­ran­ti­ną ki­no te­at­ras ne­dir­bo, o va­sa­rą sun­ku­mų kė­lė su­ma­žė­jęs lan­ky­to­jų srau­tas. Anot pa­šne­ko­vės, ki­no te­at­ras iš­lai­ko pats sa­ve.

„Ki­no te­at­rą val­do sa­vi­val­dy­bė, ta­čiau jis iš biu­dže­to ne­fi­nan­suo­ja­mas. Iš­lai­ko­me pa­tys sa­ve. To­dėl pa­ja­mos mums yra gy­vy­biš­kai svar­bios. Per ka­ran­ti­ną su­si­dū­rė­me su sun­ku­mais – stai­ga pra­ra­do­me ga­li­my­bę gau­ti bet ko­kias pa­ja­mas. Ka­ran­ti­no me­tu di­de­lė „Dai­na­vos“ dar­buo­to­jų da­lis bu­vo pra­sto­vo­se, o vė­liau, at­si­da­rius po ka­ran­ti­no, žiū­ro­vų srau­tas iš­kart ne­su­grį­žo. Da­bar nau­do­ja­mės vi­so­mis vals­ty­bės tei­kia­mo­mis sub­si­di­jo­mis, su­sig­rą­ži­no­me da­lį gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. Be to, ap­si­kar­pė­me iš­lai­das ir da­bar gy­ve­na­me su­si­ver­žę dir­žus, įjung­tas „tau­py­mo re­ži­mas“. Taip pat esa­me pa­tei­kę pa­raiš­ką do­ta­ci­jai iš Lie­tu­vos ki­no cen­tro gau­ti“, – sa­ko S.But­ri­mie­nė, tu­rė­da­ma gal­vo­je Lie­tu­vos ki­no cen­tro pla­nus kom­pen­suo­ti pa­tir­tus ki­no te­at­rų nuos­to­lius ir skir­ti tam 2,24 mln. Eur.

„Dai­na­vą“ gelbs­ti tai, jog ne­rei­kia mo­kė­ti už pa­tal­pų nu­omą – ki­no te­at­ro pa­sta­tą sa­vi­val­dy­bė yra per­da­vu­si ad­mi­nist­ra­ci­jos ži­nion, te­rei­kia jį iš­lai­ky­ti, mo­kė­ti ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius. Ki­tur Lie­tu­vo­je di­die­ji ki­no te­at­rai mo­ka la­bai di­de­les su­mas už pa­tal­pų nu­omą di­džiuo­siuo­se pre­ky­bos cen­truo­se. Jiems iš­gy­ven­ti dar su­dė­tin­giau“, – pa­sa­ko­ja „Dai­na­vos“ ki­no te­at­ro va­do­vė.

Da­lis Lie­tu­vos ki­no te­at­rų Už­im­tu­mo tar­ny­bai yra pra­ne­šę apie at­lei­džia­mus dar­buo­to­jus. Taip sie­kia­ma su­tau­py­ti. „Dai­na­va“ to­kių pla­nų ne­tu­ri.

„Dar­buo­to­jų skai­čius „Dai­na­vo­je“ yra ne­di­de­lis – dir­ba tik tiek dar­buo­to­jų, kiek jų bū­ti­na ki­no te­at­rui veik­ti. Su­si­ma­žin­ti nė­ra kur“, – sa­ko S.But­ri­mie­nė ir pri­du­ria, kad ki­no te­at­ras šiuo me­tu gy­ve­na iš sa­vo re­zer­vų – lė­šų, ku­rios bu­vo su­kaup­tos prieš ka­ran­ti­ną. „Ne­ži­nia ko­kie dar iš­šū­kiai gre­sia, ta­čiau šiuo me­tu ki­no te­at­re fi­nan­si­nė si­tu­a­ci­ja yra sta­bi­li“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Ne­pai­sy­da­ma ne­ži­no­my­bės dėl pan­de­mi­jos pli­ti­mo ir šie­met ne­ti­kė­tai už­klu­pu­sio fi­nan­si­nio ne­sta­bi­lu­mo, „Dai­na­va“ pla­nuo­ja sa­vo at­ei­tį. Taip ti­ki­na ki­no te­at­ro ad­mi­nist­ra­ci­ja, anot ku­rios, „ren­gia­mi ki­no te­at­ro at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tai, ku­riais no­ri­ma iš­ju­din­ti le­dus.“

„At­nau­ji­ni­mui fi­nan­sai bū­ti­ni. Tam ga­li­ma pa­si­telk­ti sko­lin­tus pi­ni­gus ar­ba ti­kė­tis pa­ra­mos iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Ne­si­ti­ki­me iš kar­to re­no­vuo­ti vis­ką – nuo pa­ma­tų iki pat sto­go“, – sa­ko S.But­ri­mie­nė ir „Dai­na­vą“ ly­gi­na su Pa­lan­gos ki­no te­at­ru, ku­rį pla­nuo­ja­ma at­nau­jin­ti.

„Dai­na­va“ yra ti­pi­nis so­viet­me­čio ki­no te­at­ro pa­sta­tas. Į „Dai­na­vą“ pa­na­šus yra Pa­lan­gos ki­no te­at­ras „Nag­lis“. Jis pri­klau­so vals­ty­bei. Yra pa­reng­tas to ki­no te­at­ro at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tas, o vi­siš­ko at­nau­ji­ni­mo kai­na sie­kia 2 mln. eu­rų. Maž­daug tiek pi­ni­gų ir rei­kė­tų „Dai­na­vai“ su­tvar­ky­ti iš pa­grin­dų – pra­de­dant sie­no­mis, sto­gu ir bai­giant apa­ra­tū­ra“, – skai­čiuo­ja S.But­ri­mie­nė.

Ta­čiau vie­nin­te­lio Aly­tu­je ki­no te­at­ro lan­ky­to­jai nau­jo­vių, pa­na­šu, dar tu­rės pa­lauk­ti. Be to, jiems teks ku­rį lai­ką to­le­ruo­ti ne­pa­to­gu­mą, ku­ris nie­kuo ne­su­si­jęs su ki­no te­at­ro in­fra­struk­tū­ra.

„Vei­dą den­gian­čios kau­kės ki­ne yra pri­va­lo­mos vi­so se­an­so me­tu. Žiū­ro­vus so­di­na­me tam tik­rais at­stu­mais, ne­lei­džia­me jiems sė­dė­ti gre­ta vie­nas ki­to. Pa­tal­pas esa­me su­skirs­tę lau­ki­mo zo­no­mis, jos iš­sau­go sau­gius at­stu­mus tarp ki­no te­at­ro lan­ky­to­jų. Tur­būt nė­ra la­bai pa­to­gu sė­dė­ti su kau­ke vi­so fil­mo me­tu, ta­čiau tu­ri­me steng­tis vie­ni dėl ki­tų, tu­ri­me rū­pin­tis sau­gu­mu“, – sa­ko pa­šne­ko­vė, pa­žy­min­ti, kad dėl ga­lio­jan­čių ri­bo­ji­mų ki­no sa­lės ne­ga­li už­pil­dy­ti pil­nai, to­dėl esą „nė­ra net te­ori­nės ga­li­my­bės daug už­dirb­ti“. Anot S.But­ri­mie­nės, „Dai­na­va“, siek­da­ma di­des­nių pa­ja­mų, ga­lė­tų ro­dy­ti dau­giau ki­no se­an­sų, ta­čiau toks po­ky­tis bū­tų ak­tu­a­lus tik sa­vait­ga­lį – dar­bo die­ną jis ne­pa­si­tei­sin­tų.

„No­rė­čiau pa­kvies­ti žmo­nes bū­ti są­mo­nin­gus, ne­pi­ra­tau­ti, at­ei­ti į ki­no te­at­rą ir pa­ma­ty­ti fil­mą ko­ky­biš­kai – di­de­lia­me ek­ra­ne, su ko­ky­biš­ku gar­su, efek­tais. Tai – di­de­lis džiaugs­mas“, – sa­ko ki­no te­at­ro „Dai­na­va“ di­rek­to­rė Si­mo­na But­ri­mie­nė.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.