Li­go­ni­nė at­nau­ji­no pla­ni­nes ope­ra­ci­jas

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2020 Rugsėjis 29
Ligonine
Po at­lik­tų ko­ro­na­vi­ru­so ty­ri­mų dau­giau kaip 20-čiai Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės me­di­kų, tu­rė­ju­sių di­de­lės rizikos kon­tak­tus su šiuo vi­ru­su už­si­krė­tu­sia gy­dy­to­ja, pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pa­aiš­kė­jo, kad jiems CO­VID-19 ne­nu­sta­ty­tas. Tad vi­si jie iš izo­lia­ci­jos grį­žo į dar­bą, šią sa­vai­tę li­go­ni­nė­je at­nau­jin­tos pla­ni­nės ope­ra­ci­jos. Iš pas­ta­ruo­ju me­tu CO­VID-19 už­si­krė­tu­sių aš­tuo­nių aly­tiš­kių jau pa­svei­ko ke­tu­ri.

Rug­sė­jo 18-ąją pa­aiš­kė­jus, kad ko­ro­na­vi­ru­sas diag­no­zuo­tas vie­nai Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės gy­dy­to­jai, į izo­lia­ci­ją iš­ėjo ne tik ši me­di­kė, bet ir 21 li­go­ni­nės dar­buo­to­jas, tu­rė­jęs di­de­lės rizikos kon­tak­tus su CO­VID-19 už­si­krė­tu­sia gy­dy­to­ja.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę li­go­ni­nė­je bu­vo at­šauk­tos pla­ni­nės ope­ra­ci­jos, toks veiks­mas sie­tas su me­di­kei nu­sta­ty­tu ko­ro­na­vi­ru­su.

Po at­lik­tų pakartotinių ty­ri­mų 21 li­go­ni­nės dar­buo­to­jui pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je ta­po aiš­ku, kad atsakymai dėl CO­VID-19 visiems yra neigiami.

„Tai la­bai džiu­gi ir la­bai lauk­ta ži­nia mū­sų gy­dy­mo įstai­gai. Nuo vakar, rug­sė­jo 28-osios, at­nau­ji­na­me pla­ni­nes ope­ra­ci­jas, gy­ven­to­jų at­si­pra­šo­me už su­si­da­riu­sius ne­pa­to­gu­mus. Ta­čiau vi­si tu­ri­me su­pras­ti, kad nuo ko­ro­na­vi­ru­so ne­sa­me ap­sau­go­tas nė vie­nas, ne iš­im­tis ir me­di­kai“, – sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas.

Šiuo vi­ru­su už­si­krė­tu­si gy­dy­to­ja dar yra izo­lia­ci­jo­je. Jei at­lik­tų ty­ri­mų at­sa­ky­mai bus ne­igia­mi, ji į dar­bą tu­rė­tų grįž­ti at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį taip pat su­lauk­ta ži­nios, kad nuo ko­ro­na­vi­ru­so pa­svei­ko maž­daug 40 me­tų aly­tiš­kė, Aly­taus ra­jo­ne, Ra­džiū­nų kai­me vei­kian­čio res­to­ra­no „Dzū­ki­jos dva­ras“ pa­da­vė­ja. Tad iš pas­ta­ruo­ju me­tu už­si­krė­tu­sių aš­tuo­nių aly­tiš­kių pa­svei­ku­siais lai­ko­mi ke­tu­ri.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.