Aly­taus me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis: „Gau­ti to­kį kvie­ti­mą vi­suo­met yra ma­lo­nu, nes kvie­čia pa­ben­drau­ti, ver­ti­na“

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Komentarai (19)
2020 Spalis 1
Nauseda ir Macronas
Prancūzijos Respublikos prezidentas Emmanuelis Macronas su žmona Brigitte ir Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana prie Valdovų rūmų prieš šventinę vakarienę. Kvietimą į ją gavo ir išskirtiniame priėmime dalyvavo ir Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Ro­ber­to Dač­kaus (LR Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja), nuotr.
Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­to Em­ma­nu­e­lio Mac­ro­no ir jo žmo­nos Bri­git­te ofi­cia­laus vi­zi­to Lie­tu­vo­je pro­ga pir­ma­die­nį bu­vo su­reng­ta šven­ti­nė va­ka­rie­nė. Iš­kil­min­ga­me po­ky­ly­je Val­do­vų rū­muo­se da­ly­va­vo apie 150 kvies­ti­nių sve­čių. Iš­skir­ti­nia­me pri­ėmi­me da­ly­va­vo ir Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, ku­ris da­li­ja­si įspū­džiais apie šį va­ka­rą.

– Aly­tiš­kiams ki­lo klau­si­mas, ar vi­sų mies­tų me­rai bu­vo kvies­ti į šį pri­ėmi­mą?

– Ne, re­gis, da­ly­va­vo 6 me­rai, tai­gi tik­rai ne­bu­vo kvies­ti vi­si, ne­ma­čiau di­džių­jų mies­tų me­rų. Ko­dėl – ne­ži­nau, bet man ir pa­čiam bu­vo smal­su. Pri­ėmi­me iš vi­so da­ly­va­vo apie 150 žmo­nių, ma­tė­me bu­vu­sius vals­ty­bės va­do­vus, Pran­cū­zi­jos am­ba­sa­dos žmo­nes, de­le­ga­ci­ją, ku­ri at­vy­ko su Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tu, Lie­tu­vos pre­zi­den­to pa­ta­rė­jus, Vy­riau­sy­bės at­sto­vus. Sve­čių są­ra­šas ne­bu­vo skel­bia­mas ir ko­dėl pa­kvies­ti vie­ni ar ki­ti as­me­nys, sun­ku spė­lio­ti. Taip pat ma­tė­me moks­li­nin­kų, ver­slo, ka­riuo­me­nės at­sto­vų, krep­ši­nin­kų, – sa­ky­čiau, kad la­bai įvai­rių vi­suo­me­nės at­sto­vų. Jei kal­bant apie ma­ne, tai gau­ti to­kį kvie­ti­mą vi­sa­da yra ma­lo­nu, nes kvie­čia pa­ben­drau­ti, ver­ti­na. Kvie­ti­mas bu­vo vie­nam as­me­niui, ne­dve­jo­da­mas nu­vy­kau į pri­ėmi­mą.

– Dėl ap­ran­gos tur­būt ne­ki­lo klau­si­mų, nes bu­vo nu­ro­dy­tas jos ko­das?

– Ap­ran­gos ko­das bu­vo nu­ro­dy­tas kvie­ti­me, ku­rį ga­vau prieš dvi sa­vai­tes: tam­sus kos­tiu­mas ir tiek. Ma­čiau įvai­riais kos­tiu­mais vil­kin­čių sve­čių, taip pat ir mė­ly­nais. Va­ka­ro at­mo­sfe­ra bu­vo lais­va, ne­si­jau­tė įtam­pos. Te­ko ne tik pa­ma­ty­ti gy­vai Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tą, bet ir pa­si­svei­kin­ti (ži­no­ma, ne­spau­džiant ran­kos), pa­klaus­ti, kaip se­ka­si. Sa­ky­čiau, kad pre­zi­den­tas la­bai lais­vai ben­dra­vo, ne­si­jau­tė for­ma­lu­mo, įsi­tem­pi­mo, su­si­da­rė įspū­dis, kad tai ki­to ran­go po­li­ti­kas, ku­ris pui­kai jau­čia­si ei­da­mas sa­vo pa­rei­gas. Te­ko kal­bė­tis su bu­vu­siu pre­zi­den­tu Val­du Adam­ku­mi, ki­tais gar­biais po­nais. Vi­si sė­dė­jo prie sta­le­lių ir ga­lė­jo pa­ben­drau­ti, pa­ju­dė­ti vie­ni pas ki­tus.

Va­ka­rie­nę pa­tie­kė sos­ti­nės res­to­ra­nas „Stik­liai“, be abe­jo, įspū­dį pa­li­ko tai, kad vie­nu me­tu iš­ei­na 20 pa­da­vė­jų, vis­kas pui­kiai su­sty­guo­ta, tvar­kin­gai ir lai­ku. Mais­tas bu­vo ska­nus, o de­ser­tai – tik­ri me­no kū­ri­niai. Šven­ti­nį va­ka­rą už­bai­gė pia­nis­tės Mū­zos Ru­bac­ky­tės kon­cer­tas.

Su­gro­jo ir Vy­tau­tas Land­sber­gis, eks­prom­tu už­pil­dęs pau­zę, tai bu­vo la­bai gra­žus ges­tas. Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­to kal­ba bu­vo įspū­din­ga, jis kal­bė­jo pran­cū­ziš­kai, bu­vo da­ro­mas ver­ti­mas. Va­do­vai la­bai daug kal­bė­jo apie mū­sų dvie­jų ša­lių tar­pu­sa­vio san­ty­kius, ver­slą, švie­ti­mą, kul­tū­rą, apie is­to­ri­ją, kaip ga­lė­tu­me pa­dė­ti vie­ni ki­tiems. Ma­nau, kad šio­je vie­to­je at­ši­li­mas san­ty­kių ir su­ar­ti­ni­mas yra la­bai svar­bus da­ly­kas. Nors ren­gi­nys vė­la­vo va­lan­dą, ne­gir­dė­jau dėl to nė vie­no nu­si­skun­di­mo, sve­čių vei­duo­se bu­vo ma­ty­ti šyp­se­nos. Va­ka­ras bu­vo sle­pia­mas. Ko­dėl – ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, gal­būt dėl sve­čių, gal­būt dėl kaž­ko­kių bai­mių, su­si­ju­sių su vi­ru­so pli­ti­mu. Į pri­ėmi­mą at­ėjo­me su kau­kė­mis, prie sta­lo sė­dė­jo­me be kau­kių, bet bu­vo iš­lai­ky­ti at­stu­mai.

– Ar bu­vo ko­kių pro­to­ko­lo kab­liu­kų, ku­riais gal­būt te­ko pa­si­do­mė­ti vyks­tant į pri­ėmi­mą?

–Em­ma­nu­e­lis Mac­ro­nas man im­po­nuo­ja kaip po­li­ti­kas, jam 42-eji, tai vie­nas jau­niau­sių vals­ty­bės va­do­vų, ir aš ži­nau, kad jis el­gia­si to­kiuo­se da­ly­kuo­se lais­vai. Kaip ir ti­kė­jau­si, pri­ėmi­me ne­bu­vo per­dė­tos įtam­pos.

– Į Lie­tu­vą Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas at­vyks­ta po 19 me­tų per­trau­kos, ren­gia­mas is­to­ri­nis pri­ėmi­mas, į ku­rį kvie­čia­mas Aly­taus va­do­vas. Ko­kių klau­si­mų iš gar­bin­gų sve­čių su­lau­kė­te apie Aly­tų, kaip skam­bė­jo mies­to var­das?

– Iš tik­rų­jų sma­gus mo­men­tas jau tas, kad, ei­nant pro ap­sau­gą, man ne­rei­kė­jo ro­dy­ti jo­kių pa­žy­mė­ji­mų, gir­dė­jau: „Svei­ki, me­re, pra­šom čia.“ O ki­ti pa­žy­mė­ji­mus tik­rai ro­dė, brau­kė an­ke­to­je, tik­ri­no, kur jie yra. Nors iš pra­džių bu­vo­me su kau­kė­mis, prie ma­nęs pri­ėjo tik­rai la­bai daug žmo­nių, taip pat ir man ne­pa­žįs­ta­mų. Apie ver­slą, eko­no­mi­ką, gais­rą, net po­li­ti­nę si­tu­a­ci­ją mies­te klau­si­nė­jo, nes Aly­tus šiuo me­tu tik­rai yra tas mies­tas, apie ku­rį kal­ba­ma. Ne­for­ma­liai iš pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos pa­ta­rė­jų su­ži­no­jau, kad vals­ty­bės va­do­vas no­rė­tų at­vyk­ti į mū­sų re­gio­ną, ti­kė­ti­na, kad vi­zi­tui pa­si­rinks jo cen­trą. Gal­būt pa­kvie­si­me į pa­min­klo par­ti­za­nams ati­den­gi­mą, bet ma­nau, kad pre­zi­den­tas no­ri at­vyk­ti pa­ben­drau­ti, iš­girs­ti, kuo gy­ve­na­me, ko­kių in­ves­ti­ci­jų rei­kia. Spė­ju, kad  te­ma bus ši­ta, bet sa­kė, kad ją dar pa­tiks­lins.

Tai­gi mies­tas be dė­me­sio ne­pa­lik­tas, nors daug kas sa­kė, kad gais­ro me­tu mes gal­būt su­si­ga­di­no­me re­pu­ta­ci­ją Vy­riau­sy­bės aky­se, ta­čiau pui­kai ma­to­me, kad fi­nan­sa­vi­mas ne­strin­ga ir kar­tais net­gi di­dė­ja ne pro­cen­tais, o kar­tais, ir pro­jek­tai vyk­do­mi, ir ma­lo­nu, kad esa­me kvie­čia­mi į to­kius ren­gi­nius.

– Ki­tą ry­tą į dar­bą ne­vė­la­vo­te?

– Grį­žau be­veik pu­sę tri­jų nak­ties, o 8 va­lan­dą ry­to jau bu­vau dar­be. Ne­ži­nau, ar ga­li­ma bū­tų vė­luo­ti to­kia pro­ga, bet ap­skri­tai tur­būt įma­no­ma pik­tnau­džiau­ti, sa­ky­ti, kad bu­vai iš­vy­kęs, bet dar­bas yra dar­bas, jį rei­kia pa­da­ry­ti, tam ir esu iš­rink­tas.

– Fran­ko­fo­niš­kas Aly­tus – ar mies­tas dar tu­ri to­kį įvaiz­dį, juk prieš ge­rus de­šimt me­tų tik­riau­siai bū­tų skam­bė­ję, kad į su­si­ti­ki­mą su Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tu pa­kvies­tas fran­ko­fo­niš­ko mies­to me­ras?

– Ne­ži­nau, kiek šiuo me­tu Aly­tus yra fran­ko­fo­niš­kas, bet aki­vaiz­du, kad an­glų kal­ba pa­sau­ly­je do­mi­nuo­ja, tie­sa, mū­sų mies­te vis dar vei­kia fran­ko­fo­nų drau­gi­ja, tai­gi kai ku­rios tra­di­ci­jos iš­li­ko.

– Ka­dan­gi kvie­ti­mas į pri­ėmi­mą šį­kart bu­vo skir­tas vie­nam as­me­niui, kaip re­a­ga­vo žmo­na, ar ap­gai­les­ta­vo?

– Klau­siau žmo­nos, ar ji no­rė­tų vyk­ti, be abe­jo, kad no­rė­jo, bet aš su­pran­tu, kad šiuo at­ve­ju tiks­las bu­vo pa­kvies­ti kuo dau­giau vi­suo­me­nės at­sto­vų. Kvie­ti­mas dviem, kaip ki­tais at­ve­jais įpras­ta, bū­tų iš­plė­tęs sve­čių bū­rį, o Val­do­vų rū­mų sa­lė ir taip bu­vo pil­nu­tė­lė.

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-blog.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  Jau senokai ir iš Alytaus visuomenės prezidentas pakviestas į Alytų dalykiškai sprest problemas. Kur kitur vyko, Alytaus privengia. Nes Alytus vienintrliai per Lietuvą, kur tarybos lygį gana daug interpeliuotų mero suburtos komandos. Taryboj įtampa. Nesant iš mero triktų pertvarkų ir strategijų planų. Skandalas po skandalo ir ..atseit viskas normalu. Taip per Lietuvą kitur nėra. Dėl padangų gaisro..anais laikais būt kitas vaizdelis. Nei dabar kur įtartini n milijonai, iš teisėsaugos tylu. Jokių aiškumų. Kažkokia vaikų smėlio dėžės euforija nuo realybės atitrūkus. Visam miestui lengvo šou primetinėja vietoj rimtų klausimų sprendimų. Ir net rimtesnių klausimų paklaust neįmanoma. Tuoj savo vaikiškais šablonais prieš šokinėja. Dsr kraupiau visi interpeliuoti esmėj mero darbo broko rodikliai. Nes už viską savivaldybėj tik meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei. O čia vykdytojus taryba neiškentus interprliavo, o meras ne prie ko. Dar žiniasklaidoj kaip normalu skaito. Reiškia palaiko chaosą. Interpeliuot buvusį direktorių su pabaduotoja, vicemerą- dar taip nebuvo. Ir rodo prastą mero kompetenciją ūkūnėj ir kitose srityse. O aukštumos šou - čia ne mero kompetencija. Čia šoumenų lygis.

  Komentaras

  Pagal mero atskaitingumą tarybai ir bendruomenei kur mero teikti sprendimai dėl pertvarkų ir strategijų? Paaiškinimai dėl skandalų, kur n jo komandos vykdytojų jau interpeliuota, kada pats prisiims atsakomybę? O ne po buvusiais ir interpeliuotais pavaldiniais dangstysis lyg nieko tokio? Gal gėdos ribas reikia jaust?

  Komentaras

  Ten facbuke vaikų pasakų lygio rašinėja. Rimčiau tai, kad per mero negebėjimus pačiam teikt tarybai pertvarkų ir strategijų planų, skandalas po skandalo ir per ką taryba interpeliuoja mero komandos narius, kur tik vykdytojų lygiai kaip meras nubrėžia jų veiklos kryptis, čia kraupu. Keista, kad interpeliuoti nesugeba tarybai pasakyt. Kad tik vykdėm, nes tokios jų pareigos. O čia sau..šoumeninas visam miestui primesdami vaikišką klegesį per valdymą.

  Komentaras

  Tam renginį nesimatė rimtesnių merų. Kurie savo energiją skiria tiesioginiui mero darbui. Kad neatsitiktų kaip Alytuj. Meras šou, o per jo darbo broją neapsikentus taryba retina vieną po kito mero komandos narius. Kur tik vykdytojai, ką meras delioja. Ir tai suvokiant, keli iš postų atleisti...gyvenimai apsunkinti. O čia mero poste kaip ne prie ko ...šou. Kaip ir Lietuvai atvyko. Bet, kad svarbių sprendimų būt, apart susitiko, nesimato. Ypač Alytui.

  Komentaras

  Nerijui, ne jau kaip žmogus nesupranti? Kad alytiškiams svarbiausia, kad kaip meras pats sugebėtai tarybai laiku teikt kokybiškų pertvarkų ir strategijų planus. Ūmtis priemonių, kad skandalai vienas po kito nevyktų. O dalyvavimas renginiuose, kad ir prezidentūroj, čia n reikšmės įvykis. Naudos miestui...jokios.

  Komentaras

  Kad nuvyko, rai nuvyko. Bet pirmą kart Alytaus istorijoj mero sutelktą komandą meiškentus taryba išblaškė. Pirmą kart valdžoios postuose nesugenėt tarybai trikt ėvirtont pertvarkų ir strategijų. Čia Alytaus istorijoj pirmi ir per Lietuvą tokių nesugebančių nėra. Klausi vieno, nukreipia dėmesį į šou. Ir džiūgaukit viso. Vadint situaciją normalia, čia reiškia pateisina stagnaciją, nekompetenciją, neatsakomybę..Kaip turėtų pripažint problemas ir teikt priemonių planą gerint.

  Komentaras

  Kokia nauda apie 50 tūkstančių alytiškių, kad meras pozuoja susitikimuose Prezidentūroje? Kodėl nedirba tiesioginio mero darbo teikiant tarybai svarstyt ir tvirtint pertvarkų ir vystymo strategijų planų? Kodėl skandalas skandalą veja ir nesiima priemonių gerint? Neapsikentus taryba vieną po kito eliminuoja jo suburtos komandos narius už nekompetenciją, neatsakingumą...O šis mero poste kaip ne prie ko? Tik lengvas šou už nieką atsakomybės neprisiimant. Dar tokio neatsakingumo valdyme nebuvo.

  Komentaras

  Atvirai susireikšminusiam jaunimui valdžios postuose. Pagal įstatymus meras ir direktorius su savo komandom turi sugebėt pagal kompetencijas nesunkiai tarybai teikt tvirtint pertvarkų ir vystymo strategijų planus. Sugebėt Alytų sėkmingai vystyt pagal šalies vystymo bd prioritetus per es paramą. Dabar jokios kompetencijos ūkinėj srity. Žalias nesuvokimas ką daro postuose ir ciniškas susireikšminimas. Atsakykit tie, kurie per nervingus rinkimus taip stengės. Kad papultų į postus tie, kurie nesiorentuoja ir iki šiol palaikomi pigių viešų akcijų dėka. Kurios biudžetui gal namažai kainuoja? Tai ar verta eikvot dėl to mokesčių mokėtojų lėšas?

  Komentaras

  Kokia nauda Alytui? Kad kaip meras pagal kompetenciją su komanda negeba tarybai teikt tvirtint pertvarkų ir vystymo strategijų planų, skandalas po skandalo? Taryba neiškentus retina komandą vieną po kito. O čia kaip meras už viską atsskingas, kaip ne prie ko? Apart lengvas šou. Dėl padangų gaisro anais laikais būt kiti vertinimai ir poste po to jau nebūtų. Dabar kas per sistema...? Jokios atsakomybės valdžioje. Jokio reiklumo sau...Abile ką klega ir tinka. Neįsivaizduojama.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.