Nr. 113 (13343)

2019-10-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 113 (13343) skaitykite:

 • Mi­nė­tos vie­no žy­miau­sių Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­dų – brg. gen. Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go – lai­do­ji­mo me­ti­nės
 • Me­ras pa­dė­ko­jo mo­ky­to­jams, kad jie ne­iš­si­ža­dė­jo pro­fe­si­jos
 • Dar­bą pra­dė­jo Aly­taus ra­jo­no
 • ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­ba
 • Pa­tai­sos na­mų vy­rai dir­ba iš­si­juo­sę
 • Prie Aly­taus ar­tė­ja COM•@. Leis­ki­te vai­kams pa­jus­ti jos be­si­sklei­džian­čią uo­de­gą
 • Ja­ros­la­vas Mel­ni­kas įsi­gi­jo
 • li­te­ra­tū­ri­nio trau­ki­nio bi­lie­tą Aly­tun
 • Li­te­ra­tū­ri­nis žo­dis Pu­nio­je
 • Man­tas Ston­kus lei­džia­si į dar
 • vie­ną juo­ko ku­pi­ną ke­lio­nę po Lie­tu­vą
 • Suk­čia­vi­mo ty­ri­mas: „alio, ma­ma” jau pra­ei­tis, suk­čiai ke­lia­si į in­ter­ne­tą
 • Ty­ri­mas: eu­ro­pie­čiai per die­ną pirš­tais „nu­skro­li­na” 180 met­rų
 • Pa­ta­ri­mai, kaip ap­sau­go­ti sa­vo iš­ma­niuo­sius įren­gi­nius
 • Sim­no 525 me­tų ju­bi­lie­jaus pro­ga – kny­ga gim­ta­jam kraš­tui
 • Aly­tu­je ati­da­ro­ma vie­ci­nes kar­tas su­jun­gian­ti fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da
 • Iš­rink­si­me ge­riau­sius
 • Dzū­ki­jos tau­to­dai­lės meist­rus
 • At­nau­jin­tas „Do­mi­no” te­at­ro spek­tak­lis „Žir­klės” pra­de­da gast­ro­les po Lie­tu­vą
 • Tur­bi­nu­kės su­kel­tas są­my­šis (1)
 • Praktinė sveiko maisto paskaita „Sveika mityba – sveikas žmogus”
Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba (PPT) – vie­na iš vals­ty­bi­nių įstai­gų, ku­riai jau dve­jus me­tus ne­pa­vyks­ta ras­ti va­do­vo. Ne­tru­kus bus skel­bia­mas dar vie­nas...
Vie­nas se­niau­sių Aly­taus ra­jo­no me­ni­nių ko­lek­ty­vų – Luks­nė­nų mo­te­rų an­sam­blis „Ala­sė­lis“ – šven­čia veik­los 50 me­tų ju­bi­lie­jų, o jo il­ga­me­tė va­do­vė Ge­no­vai­tė Šva­bie­nė...
Šį ket­vir­ta­die­nį įvy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­sas. Ja­me bu­vo vie­nin­te­lis pre­ten­den­tas –...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.