Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius lai­mė­jo Jot­vin­gių gim­na­zi­jos va­do­vo kon­kur­są

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (3)
2019 Spalis 4
Donatas Va­si­liaus­kas.
„Kaip mo­ky­to­jas sa­vo kar­je­rą pra­dė­jau Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je, man pa­ti­ko dirb­ti su gim­na­zis­tais. Da­bar nu­spren­džiau da­ly­vau­ti pui­kios, šiuo­lai­kiš­kos gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­se ir man pa­si­se­kė“, – po kon­kur­so sa­kė Donatas Va­si­liaus­kas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šį ket­vir­ta­die­nį įvy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­sas. Ja­me bu­vo vie­nin­te­lis pre­ten­den­tas – Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Do­na­tas Va­si­liaus­kas, ku­ris kon­kur­są ir lai­mė­jo.

Pir­mas dar­bas – su­si­pa­žin­ti su gim­na­zi­jos ben­druo­me­ne

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­są pa­skel­bė, kai šių me­tų rug­pjū­čio pa­bai­go­je ša­lių su­si­ta­ri­mu iš gim­na­zi­jos va­do­vo pa­rei­gų pa­si­trau­kė ir į už­tar­nau­tą po­il­sį iš­ėjo tris de­šimt­me­čius gim­na­zi­jai va­do­va­vęs Kęs­tu­tis Mi­liaus­kas.

Kon­kur­sas vy­ko šį ket­vir­ta­die­nį, kon­kur­so ko­mi­si­jai va­do­va­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas.

Į Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­rius bu­vo vie­nin­te­lis pre­ten­den­tas – Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos va­do­vas D.Va­si­liaus­kas. Jis kon­kur­są ir lai­mė­jo. Kaip sa­kė V.Va­lū­nas, pre­ten­den­tas pa­kan­ka­mai kom­pe­ten­tin­gai pa­si­ro­dė, tad ga­vo ir aukš­tą įver­ti­ni­mo ba­lą.

Da­bar mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kreip­sis į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą dėl kon­kur­so lai­mė­to­jo ga­li­my­bės ei­ti gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas. D.Va­si­liaus­ką Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riu­mi tu­ri pa­skir­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

31-erių šio kon­kur­so lai­mė­to­jas yra aly­tiš­kis, ne­par­ti­nis, bu­vu­sia­me Vil­niaus pe­da­go­gi­nia­me uni­ver­si­te­te įgi­jęs eko­no­mi­kos ba­ka­lau­ro laips­nį bei mo­ky­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te – eko­no­mi­kos ma­gist­ro laips­nį.

Kaip pe­da­go­gas – eko­no­mi­kos ir ver­slo va­dy­bos mo­ky­to­jas – jis pra­dė­jo dirb­ti Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je. Prieš dau­giau nei tre­jus me­tus lai­mė­jęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są ta­po da­bar­ti­nės Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos va­do­vu.

D.Va­si­liaus­kas va­do­vau­ja ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vos Ju­nior Achie­ve­ment, už­si­i­man­čios mo­ki­nių eko­no­mi­niu švie­ti­mu ir ver­slu­mo ug­dy­mu, Dzū­ki­jos re­gio­nui, yra pri­pa­žin­tas Lie­tu­vos me­tų mo­ky­to­jo pre­mi­jos lau­re­a­tu, Lie­tu­vos in­ves­tuo­to­jų fo­ru­mo – Me­tų eko­no­mi­kos mo­ky­to­ju.

„Kaip mo­ky­to­jas sa­vo kar­je­rą pra­dė­jau Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je, man pa­ti­ko dirb­ti su gim­na­zis­tais. Pui­kios pa­tir­ties te­ko įgy­ti Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je, mo­ki­nių jo­je dau­gė­ja, mo­kyk­la tu­ri sa­vo kryp­tį. Da­bar nu­spren­džiau da­ly­vau­ti pui­kios, šiuo­lai­kiš­kos gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­se ir man pa­si­se­kė. Tik­rai šian­dien bū­tų anks­ti kal­bė­ti apie kaž­ko­kias per­mai­nas Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je, ži­nau, kad ten yra su­si­tel­ku­si ben­druo­me­nė, pir­mas ma­no dar­bas bus su ja su­si­pa­žin­ti“, – po kon­kur­so sa­kė D.Va­si­liaus­kas.

Kai ku­rių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vus sun­ku ras­ti

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai į pa­rei­gas pa­sky­rus nau­ją Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­rių, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos va­do­vo bus ieš­ko­ma kon­kur­so bū­du.

Šiuo me­tu to­kiu bū­du sie­kia­ma su­ras­ti va­do­vus aš­tuo­nioms švie­ti­mo įstai­goms. Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo bei Dai­lės mo­kyk­lų di­rek­to­riams be­si­bai­gian­čios va­do­va­vi­mo ka­den­ci­jos, tad pa­skelb­ti jų pa­rei­gų kon­kur­sai.

Kon­kur­sų bū­du sie­kia­ma pa­rink­ti lop­še­lių-dar­že­lių „Bo­ru­žė­lė“, „Pa­sa­ka“, „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio, Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los, Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos ir Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­rius.

Jau bu­vo pa­skelb­ti še­ši „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus ir trys Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­rių kon­kur­sai, ta­čiau ne­at­si­ra­do no­rin­čių­jų va­do­vau­ti šioms švie­ti­mo įstai­goms. Tad kon­kur­sai ren­gia­mi to­liau.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo V.Va­lū­no tei­gi­mu, vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl ne­at­si­ran­da pre­ten­den­tų va­do­vau­ti švie­ti­mo įstai­goms – Na­cio­na­li­nė­je švie­ti­mo agen­tū­ro­je jiems ne­pa­vyks­ta iš­lai­ky­ti kom­pe­ten­ci­jų ver­ti­ni­mo, tai pa­si­se­ka maž­daug pu­sei sie­kian­čių­jų tap­ti švie­ti­mo įstai­gų va­do­vais. Ki­ta ve­dė­jo įvar­dy­ta prie­žas­tis – gal­būt ne­no­ri­ma da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se dėl pla­nuo­ja­mos mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.