Pre­ten­den­tams į Aly­taus mies­to PPT va­do­vo pa­rei­gas su­ma­žins rei­ka­la­vi­mus

Rita KRUŠINSKAITĖ
Komentarai (4)
2019 Rugsėjis 26
Vy­tuo­lis Va­lū­nas
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas: „Ma­nau, kad pa­skel­bus nau­ją kon­kur­są bus pre­ten­den­tų.“ Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba jau dve­jus me­tus ne­tu­ri nuo­la­ti­nio va­do­vo.  Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr.  
Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba (PPT) – vie­na iš vals­ty­bi­nių įstai­gų, ku­riai jau dve­jus me­tus ne­pa­vyks­ta ras­ti va­do­vo. Ne­tru­kus bus skel­bia­mas dar vie­nas kon­kur­sas.

„Skel­biant Aly­taus PPT va­do­vo pa­rei­gų kon­kur­są bu­vo pa­teik­tas se­na­sis pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mas, ku­ria­me nu­ro­dy­ti aukš­tes­ni rei­ka­la­vi­mai ne­gu nu­ma­ty­ta įstai­gos nuo­sta­tuo­se. Be to, jie ne­ati­ti­ko švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro to­kioms įstai­goms iš­kel­tų rei­ka­la­vi­mų. Ne­ati­ti­ki­mą pa­ste­bė­jus mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jams, kon­kur­sas bu­vo su­stab­dy­tas“, – pa­grin­di­nę prie­žas­tį, ko­dėl taip il­gai ne­pa­vy­ko ras­ti įstai­gai va­do­vo, įvar­di­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas.

Tei­sės sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Vir­gi­ni­jos Au­ruš­ke­vi­čie­nės tei­gi­mu, anks­tes­niuo­se nuo­sta­tuo­se bu­vęs rei­ka­la­vi­mas, kad įstai­gai ga­li va­do­vau­ti as­muo, tu­rin­tis edu­ko­lo­gi­jos, spe­cia­lio­sios pe­da­go­gi­kos ar­ba psi­cho­lo­gi­jos ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį, žen­kliai su­ma­ži­no kan­di­da­tų į di­rek­to­riaus pa­rei­gas skai­čių.

„Pen­kis kar­tus skelb­tas kon­kur­sas di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo ne­su­kė­lė. Tris kar­tus (su at­šauk­tu kon­kur­su) ne­bu­vo su­lauk­ta nė vie­no pre­ten­den­to pa­reiš­ki­mo“, – sa­kė V.Au­ruš­ke­vi­čie­nė.

Da­bar ren­gia­mas nau­jas pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mas. Su­de­ri­nus jį su Na­cio­na­li­ne švie­ti­mo agen­tū­ra, bus skel­bia­mas nau­jas kon­kur­sas. „Ma­nau, kad ra­sis pre­ten­den­tų ir vis­kas bus ge­rai“, – op­ti­mis­tiš­kai nu­si­tei­kęs V.Va­lū­nas.

V.Va­lū­nas ne­abe­jo­ja, kad taip il­gai ne­pa­vyks­tant ras­ti va­do­vo, nu­ken­čia įstai­gos dar­bas. Vie­nam žmo­gui ten­ka ei­ti dve­jas pa­rei­gas. Ji tu­ri at­lik­ti ir sa­vo tie­sio­gi­nes, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo, ir di­rek­to­riaus pa­rei­gas tuo pa­čiu me­tu.

„Kai tuo pa­čiu me­tu dir­bi du dar­bus, ar ga­li juos abu pa­da­ry­ti pui­kiai. Sun­ku ir tam žmo­gui, ir įstai­gai. Ta­čiau pa­na­šūs da­ly­kai vyks­ta vi­so­je Lie­tu­vo­je, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė – ne iš­im­tis“, – kal­bė­jo V.Va­lū­nas. 

Aly­taus mies­to PPT įsteig­ta 1997 me­tais. Jo­je dir­ba dvy­li­ka spe­cia­lis­tų, ku­rie tei­kia spe­cia­li­ą­ją pe­da­go­gi­nę ir psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą vai­kams nuo gi­mi­mo iki 18 me­tų (be­si­mo­kan­tiems pa­gal in­di­vi­du­a­li­zuo­tą ug­dy­mo pro­gra­mą – iki 21 me­tų), kon­sul­tuo­ja jų tė­vus (glo­bė­jus), mo­ky­to­jus.

Nuo įkū­ri­mo iki 2017-ųjų tar­ny­bai va­do­va­vo Jo­lan­ta Dim­šie­nė.  

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas: „Ma­nau, kad pa­skel­bus nau­ją kon­kur­są bus pre­ten­den­tų.“ Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba jau dve­jus me­tus ne­tu­ri nuo­la­ti­nio va­do­vo.  Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr.  

  Komentaras

  kas gali keistis, jei kaip viršuj, taip kiek žemiau: mokyklos direktorius arba vienvaldis monstras, verčiantis mokytojus pataikauti, kad išlaikytų darbo vietą, arba nepasikeliantis nuo kėdės ir nuolat plempiantis kavutę, nes pagal įstatymus saugiai laukia pensijos, arba... Tikrai ne tokios mokyklos, ne tokių pedagoginių santykių, ne tokių vadovų visuose lygmenyse tikėjomės. Ką daryti?

  Komentaras

  Užkliuvo vedėjo sakinys: „Kai tuo pa­čiu me­tu dir­bi du dar­bus, ar ga­li juos abu pa­da­ry­ti pui­kiai..." O kaip su mokytoju, kuris, pravedęs pamoką, vaikus paskubomis ragina išeiti iš klasės, nes jis turi eit budėti koridoriuje? Net į tualetą nėra kada užsukti. Tai čia viskas tvarkoj? Galvoju, kad vaikui mokytojas neturėtų pasakyti, ateik kitą kartą pasiaiškint tau rūpimu klausimu. Vaikas nori atsakymo čia ir dabar. Tai čia darbo kokybė nenukenčia? O juk tas prievazdo darbas dar ir neapmokamas. Sako, pareigybėse įrašyta... Pasęnęs reikalas tos pareigybės. Budėjimas turi būti įrašytas dokumente, kuris vadinasi - Darbo krūvio sandara (1 priedas), nes pagal šį dokumentą apskaičiuojamas mokytojo atlyginimas.

  Komentaras

  Kad nukreipt nuo fiasko per savivaldą pateikė šio menkavertę temą. O tai, kad po vakar tarybos posėdžio fiasko kur nutylėta rimti klausimai ir dėl likučių išsidalijimo ginčinos pritardami, tai mero kompetencijos spragos. Jis organizuoja posėdžius ir svarbių klausimų svarstyma. Vienok meras vėl į komandiruotes aplink pasaulį šiuo atveju Ameriką patraukė. Klausimas, kodėl komandiruočių tikslingumo per tarybą nederina? Ne jau anas kur ir kada užsimano keliauja už mokesčių mokėtojų lėšas? Ir jei pav. dėl skandalų teisėsauga eliminuoja sav. administr. direktorių - aukščiausiuose valdžios postuose nėra kam dirbt. Tokioj gėdingoj ir bejėgiai situacijoj Alytus per savivaldą dar nebuvo atsidūręs.

  Komentaras

  Vakar dienos tarybos posėdį vėl nesimatė rimtos švietimo pertvarkos. Kur būt aišku kiek švietimo įstaigų atlieka mažėjant gyventojų skaičiui. Ką signalizavo ir apmokamo audito išvados atliktos dar anoj kadencijoj. Į ką taryba ir ypač meras kaip ir nereaguoja. Beje meras vėl savaitinėse komandiruotėse po Ameriką ir neturi kada. O šis ką buria, kaip apačiose susidurdami kur dalim mokinių mažėja ir nėr prasmės kankintis, šis buria. Nors kaip vakar tarybos posėdį atskiri tarybos nariai jam duoda nurodymus tirt vietoj problemų sprendimų, nors jis pavaldus tik sav. administr. direktoriui, deja jis tik vykdytojas... Taip ir kankinasi imituodami.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.