Nr. 112 (13635)

2021-10-05

„Alytaus naujienų“ numeryje 112 (13635) skaitykite:

  • Dzū­ki­jos sos­ti­nė am­ži­no­jo po­il­sio į An­ta­kal­nio ka­pi­nes iš­ly­dė­jo sig­na­ta­rą Vy­tau­tą Ko­les­ni­ko­vą
  • Ko­vi­das: ser­ga vis dau­giau aly­tiš­kių, vi­ru­sas – slau­go­miems as­me­nims
  • Pro­fe­si­nės są­jun­gos – ne pro­ble­ma, o pa­gal­ba įmo­nei ir jos žmo­nėms
  • Kai­mo Mo­ky­to­ja Ni­jo­lė Mi­lie­nė: „Ver­ty­bių pa­sau­lis kin­ta, bet es­mė te­be­iš­lie­ka – mo­kė­ti bū­ti tarp žmo­nių žmo­gu­mi. To mo­kau auk­lė­ti­nius, to mo­kau­si nuo­lat pa­ti”
  • Ie­va Ane­liaus­kai­tė-Mo­tie­jaus­kė: „Tur­būt po­lin­kis me­nui yra gi­lus ir tik­ras, nes tai ne­nu­si­bos­ta ir at­ve­ria vis ki­tas du­ris”
  • Lyčių lygybės paradoksai: už per aukštus vyriškumo standartus vyrai Lietuvoje moka sveikatos ar net gyvybės kaina
  • H.Clin­ton: tiek ne­gy­ven­siu, kad su­lauk­čiau tik­ros ly­čių ly­gy­bės
  • Ko­kios ma­no sva­jo­nių olim­pi­nės žai­dy­nės?
  • Au­gin­ti­niai – ne tik gy­vū­nė­liai, bet ir ge­riau­si vai­kų drau­gai
Va­kar, rug­sė­jo 27-ąją, apie 10 va­lan­dą 30 mi­nu­čių prie Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to, ku­ria­me nuo lie­pos pra­džios lai­ki­nai gy­ve­no ne­tei­sė­ti, Bal­ta­ru­si­jos...
Nuo spa­lio 1-osios Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, ga­vu­siai nu­ro­dy­mą iš jos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čių San­ta­ros kli­ni­kų, vie­toj 40 lo­vų ser­gan­tie­siems...
Pas­ku­ti­nį rug­sė­jo pir­ma­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sam­dy­tas au­to­bu­sas iš­ga­be­no iš Dzū­ki­jos sos­ti­nės ne­le­ga­lius mig­ran­tus. Ar­tė­jant...
Spa­lio 4-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 480 aly­tiš­kių ir 106 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. CO­VID-19 in­fek­ci­ja įsi­su­ko į Aly­taus me­di­ci­ni­nės...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.