Ko­vi­das: ser­ga vis dau­giau aly­tiš­kių, vi­ru­sas – slau­go­miems as­me­nims (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
COVID-19
Spa­lio 4-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 480 aly­tiš­kių ir 106 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. CO­VID-19 in­fek­ci­ja įsi­su­ko į Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro Slau­gos sky­rių. Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­go­se per nuo­to­lį dėl šio vi­ru­so pa­vo­jaus ug­do­ma 18 iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų bei 149 mo­ki­niai. Aly­taus ra­jo­ne dėl to­kios pat prie­žas­ties per nuo­to­lį mo­ko­ma 11 mo­ki­nių.

Iš cen­tro iš­vež­ti į li­go­ni­nę

Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tre, tei­kian­čia­me slau­gos ir glo­bos pa­slau­gas, stip­riau­siai ko­ro­na­vi­ru­sas bu­vo įsi­su­kęs pra­ėju­sią žie­mą, gruo­džio ir sau­sio mė­ne­siais, kai jis bu­vo fik­suo­tas čia slau­go­miems ir glo­bo­ja­miems as­me­nims bei cen­tro dar­buo­to­jams. Va­sa­ra iš­gy­ven­ta pa­kan­ka­mai ra­miai.

Rug­sė­jo ant­ro­je pu­sė­je Slau­gos sky­riu­je fik­suo­tas ko­ro­na­vi­ru­sas vie­nam iš Kau­no kli­ni­kų per­vež­tam as­me­niui, ku­ris dėl svei­ka­tos būk­lės iš­ga­ben­tas gy­dy­ti į Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nę. Iki spa­lio 4-osios iš cen­tro Slau­gos sky­riaus į li­go­ni­nę dėl su­sir­gi­mų CO­VID-19 in­fek­ci­ja iš vi­so iš­vež­ti šeši as­me­nys. Dar du šio sky­riaus pa­cien­tai, ku­riems nu­sta­ty­tas ko­ro­na­vi­ru­sas, yra izo­liuo­ja­mi at­ski­ro­je pa­la­to­je.

Slau­gos sky­riu­je, tu­rin­čia­me 67 lo­vas, šiuo me­tu už­im­tos 45, ko­vi­du ser­ga vie­nas šio sky­riaus slau­gy­to­jo padėjėjas.

Cen­tro di­rek­to­rės Ir­mos Mas­ke­liū­nie­nės tei­gi­mu, pa­dė­tis įstai­go­je nė­ra tra­giš­ka, ko­vi­di­nė si­tu­a­ci­ja kon­tro­liuo­ja­ma: „Ti­kė­ti­na, kad dar­buo­to­jas už­si­krė­tė nuo pa­cien­to. O nuo ko už­si­krė­tė pa­cien­tai, ga­li­ma tik spė­lio­ti. Gal­būt nuo lan­ky­to­jų. Ga­liu pa­sa­ky­ti tiek, kad ant­ro­je rug­sė­jo pu­sė­je pas mus iš Kau­no kli­ni­kų at­vež­tas slau­gy­ti­nam as­me­niui ten ko­ro­na­vi­ru­sas ne­bu­vo nu­sta­ty­tas, o mes jį jau nu­sta­tė­me.“

Glo­bos sky­riu­je, ku­ria­me už­im­tos vi­sos 39 vie­tos, šiuo me­tu CO­VID-19 in­fek­ci­ja ne­diag­no­zuo­ta.

Ku­rio­se mo­kyk­lo­se dau­giau­sia ser­gan­čių mo­ki­nių?

Spa­lio 4-osios rytą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus tu­ri­mais duo­me­ni­mis, iš švie­ti­mo įstai­go­se esan­čių 148 iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių ko­vi­das yra pa­lie­tęs 15. O jo­se vi­so­se per nuo­to­lį ug­do­ma 18 vai­kų. Čia to­kia pat pa­dė­tis bu­vo ir pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je.

Spa­lio 4-osios ryto duo­me­ni­mis, iš try­li­kos lop­še­lių-dar­že­lių ko­ro­na­vi­ru­so ne­tu­ri „Li­ne­lis“, „Du gai­de­liai“, „Vy­tu­rė­lis“, „Pu­ti­nė­lis“, „Gi­ri­nu­kas“ ir „Sau­lu­tė“.

Tos pa­čios spa­lio die­nos ryto duo­me­ni­mis, iš Aly­taus ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se tu­ri­mų 300 kla­sių ko­vi­do pa­lies­tos 95. O jo­se per nuo­to­lį mo­ko­mi 149 mo­ki­niai. Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je ko­ro­na­vi­ru­sas bu­vo įsi­su­kęs į 87 kla­ses, nuo­to­li­nio ug­dy­mo pri­rei­kė 156 mo­ki­niams, ta­čiau ne­be­li­ko per nuo­to­lį ug­do­mų kla­sių.

Da­bar dau­giau­sia CO­VID-19 in­fek­ci­jos pa­lies­tų kla­sių yra Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je (15), Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­je (13), „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jo­je ir Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je (po 12). Ma­žiau­sia – „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je ir Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je (po 1 kla­sę).

Šiuo me­tu Aly­tu­je nė­ra nė vie­nos ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los, ku­rio­je ne­bū­tų su­sir­gi­mų ko­ro­na­vi­ru­su. O iš vi­so Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je – 16 to­kių mo­kyk­lų.

Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se, kaip ir anks­čiau, dėl ko­vi­do nė­ra per nuo­to­lį ug­do­mų iki­mo­kyk­li­nu­kų bei prieš­mo­kyk­li­nu­kų, pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je ne­be­li­ko nuo­to­li­niu bū­du mo­ko­mų kla­sių.

Spa­lio 4-osios duo­me­ni­mis, ra­jo­no švei­ti­mo įstai­go­se per nuo­to­lį dėl ko­ro­na­vi­ru­so mo­ko­ma 11 įvai­rių kla­sių mo­ki­nių, jie vi­si – Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jo­je ir šios gim­na­zi­jos Alo­vės pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je.

Dau­gė­ja ser­gan­čių­jų aly­tiš­kių

Spa­lio 4-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 480 aly­tiš­kių ir 106 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je šie skai­čiai ati­tin­ka­mai bu­vo 443 ir 104.

Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų nu­sta­to­mų šios in­fek­ci­jos at­ve­jų 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­tu­je ten­ka 1 tūkst. 11, Aly­taus ra­jo­ne – 476, ša­lies vi­dur­kis – 765.

Spa­lio 4-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 70 ko­vi­di­niams li­go­niams skir­tų lo­vų bu­vo už­im­tos 39, dar 4 ser­gan­tie­ji šia in­fek­ci­ja gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

 

 

 

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.