Pa­si­ges­ta tri­jų mig­ran­tų juos iš­ve­žant iš Aly­taus (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Migrantai Alytuje
Nuo lie­pos iki šio mė­ne­sio pra­džios mig­ran­tų iš­lai­ky­mas Alytuje kai­na­vo apie 100 tūkst. eu­rų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Va­kar, rug­sė­jo 27-ąją, apie 10 va­lan­dą 30 mi­nu­čių prie Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to, ku­ria­me nuo lie­pos pra­džios lai­ki­nai gy­ve­no ne­tei­sė­ti, Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę sie­ną kir­tę mig­ran­tai, lau­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sam­dy­tas au­to­bu­sas juos ar­tė­jant šil­dy­mo se­zo­nui iš­vež­ti į šil­do­mas pa­tal­pas. Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad mig­ran­tai su sa­vo daik­tais ne­tel­pa į vie­ną au­to­bu­są, sa­vi­val­dy­bei te­ko or­ga­ni­zuo­ti ki­tą to­kią trans­por­to prie­mo­nę. Da­bar iš mi­nė­to ae­ro­dro­mo pa­sta­to bu­vo iš­ga­be­na­mi vy­rai, mo­te­rys iš­vež­tos dar rug­sė­jo 8-ąją. Į au­to­bu­są lai­pi­nant vy­rus, pa­si­ges­ta tri­jų. Rug­sė­jo 27-ąją apie 15 va­lan­dą jie dar ne­bu­vo su­ras­ti.

Iš­vež­ti lai­ki­nam ap­gy­ven­di­ni­mui dvie­jo­se už­kar­do­se

Lie­pos 3-iąją Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čio ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te, ku­rį val­do mies­to sa­vi­val­dy­bė, bu­vo ap­gy­ven­din­tas 71 ne­tei­sė­tas mig­ran­tas, kir­tęs Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę sie­ną. Iš šio skai­čiaus – 20 mo­te­rų ir 51 vy­ras. Jie vi­si – iš Af­ri­kos vals­ty­bių.

Rug­sė­jo 8-ąją iš čia į Vil­niaus ra­jo­ne vei­kian­čią Me­di­nin­kų mo­du­li­nių na­me­lių sto­vyk­la­vie­tę bu­vo iš­vež­tos vi­sos mo­te­rys.

Lie­pos pa­bai­go­je dėl ki­lu­sio kon­flik­to tar­pu­sa­vy­je vie­nas vy­ras iš­ga­ben­tas į lai­ki­ną ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tą Kap­čia­mies­ty­je ir į Aly­tų ne­bu­vo su­grą­žin­tas.

Tad va­kar, rug­sė­jo 27-ąją, iš ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to bu­vo iš­ve­ža­mi vi­si mig­ran­tai vy­rai. Jau apie 10 va­lan­dą 30 mi­nu­čių prie šios lai­ki­nos jų ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tos lau­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sam­dy­tas au­to­bu­sas. Maž­daug per va­lan­dą jie su­tiks­li­nus pa­var­des su daik­tais bu­vo su­so­din­ti į au­to­bu­są. Ke­lio­nei kiek­vie­nam bu­vo įtei­kia­mas mais­to da­vi­nys. Prieš tai jiems bu­vo at­lik­ti grei­tie­ji an­ti­ge­nų tes­tai dėl ko­ro­na­vi­ru­so, – šį in­fek­ci­ja nė vie­nam ne­nu­sta­ty­ta.

Ka­dan­gi mig­ran­tai tu­rė­jo pri­si­kau­pę daug daik­tų, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai te­ko or­ga­ni­zuo­ti ki­tą au­to­bu­są daik­tams per­vež­ti.

Mig­ran­tai vy­rai iš­vež­ti lai­ki­nam ap­gy­ven­di­ni­mui dvie­jo­se Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos už­kar­do­se – Va­rė­nos ra­jo­no Ka­be­lių ir Vil­niaus ra­jo­no Pa­dva­rio­nių. Čia jie gy­vens šil­do­mo­se pa­tal­po­se, ta­čiau ne­tru­kus ga­li bū­ti per­vež­ti į ki­tas ne­tei­sė­tiems mig­ran­tams įkur­din­ti skir­tas pa­tal­pas.

Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­tal­pos, ku­rio­se da­bar gy­ve­no mig­ran­tai, šil­dy­mui nė­ra pri­tai­ky­tos, no­rint tai pa­da­ry­ti rei­kia, rei­kia įreng­ti šil­dy­mo sis­te­mas.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja yra da­vu­si pa­ža­dą iki spa­lio iš­ga­ben­ti vi­sus mig­ran­tus iš ne­šil­do­mų pa­tal­pų.

Nuo lie­pos iki šio mė­ne­sio pra­džios mies­to sa­vi­val­dy­bei mig­ran­tų iš­lai­ky­mas kai­na­vo apie 100 tūkst. eu­rų. Tai jų mai­ti­ni­mas, pirk­ta pa­ta­ly­nė, me­di­ka­men­tai, du­šų įren­gi­mas. Sa­vi­val­dy­bės pa­tir­tos iš­lai­dos kom­pen­suo­ja­mos iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Te­ko guos­ti pas­to­riui

Iš Dzū­ki­jos sos­ti­nės iš­ly­dint mig­ran­tus su jais at­si­svei­kin­ti at­ėjęs Aly­taus lais­vų­jų krikš­čio­nių baž­ny­čios pas­to­rius Ma­ri­ja­nas Ko­zak sa­kė, kad jam daž­nai te­ko su jais ben­drau­ti: „Jiems bu­vo sun­ku gy­ven­ti ne­ži­no­my­bė­je, su­si­tvar­ky­ti su jaus­mais, psi­chi­ka. Jų tiks­las bu­vo pa­bėg­ti iš Af­ri­kos, kur jau­tė kai ku­rių re­li­gi­nių ben­druo­me­nių spau­di­mą.“

Iš­ve­žant mig­ran­tus pas­to­riui be­ne il­giau­siai te­ko ben­drau­ti su vie­nu vy­ru, ku­ris, pa­sak jo, ser­ga dep­re­si­ja ir ne­no­ri nie­kur iš Aly­taus iš­va­žiuo­ti. At­seit jis sap­na­vo, kad pa­teks į ka­lė­ji­mą. Ta­čiau vy­rą vis dėl­to pa­vy­ko įkal­bė­ti sės­tis į au­to­bu­są. Mais­to da­vi­nio jis at­si­sa­kė. Pa­aiš­kė­jo, kad jis jau penk­ta die­na ne­val­go.

Pa­si­ges­ta tri­jų vy­rų, patalpos – ap­leis­to­s

Bai­giant so­din­ti į au­to­bu­są mig­ran­tus, grei­tai jų pa­si­ges­ta tri­jų. Pas­ta­ruo­ju me­tu juos sau­gan­tys Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai kar­tu su da­bar bu­dė­ju­siais po­li­ci­nin­kais už­ėjo į ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą, ap­žiū­rė­jo pa­tal­pas.

Ras­tos iš­lauž­tos du­rys į rū­sį, įtar­ta, kad ne­ras­ti mig­ran­tai ga­lė­jo pa­spruk­ti pro iš­dauž­tą rū­sio lan­gą, ant ku­rio bu­vo pa­ke­lia­mos me­ta­li­nės gro­tos.

Rug­sė­jo 27-ąją apie 15 va­lan­dą pa­si­ša­li­nę mig­ran­tai iš Aly­taus ae­ro­dro­mo pa­sta­to dar ne­bu­vo ras­ti.

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­jos Kris­ti­nos Ja­nu­le­vi­čie­nės tei­gi­mu, per­žiū­rė­jus vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ras nu­sta­ty­ta, kad trys mig­ran­tai pa­si­ša­li­no rug­sė­jo 26-osios ry­te, toks įvy­kis po­li­ci­jo­je re­gistruo­tas rug­sė­jo 27-ąją, vyk­do­ma pa­si­ša­li­nu­sių mig­ran­tų pa­ieš­ka. Aly­taus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai mig­ran­tus sau­go­jo tik pir­mą­sias tris sa­vai­tes, iki šiol jų sau­gu­mu rū­pi­no­si Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai šio­je te­ri­to­ri­jo­je tik pat­ru­liuodavo.

Po iš­ve­ži­mo ap­si­lan­kius mig­ran­tų ap­gy­ven­din­to­se pa­tal­po­se ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te, ga­li­ma bu­vo iš­vys­ti vaiz­dus kaip po ka­ro. Kam­ba­riuo­se – iš­mė­ty­ti įvai­riau­si daik­tai, mais­to li­ku­čiai, ap­leis­ti tu­a­le­tai. Ir kva­pas pa­tal­po­se – tik­rai ne­koks.

  Komentaras

  OEM kitchen timers for cooking, for you to cook During the period, the production time of each dish is perfectly controlled. This timer designed for kitchen cooking professionals allows you to solve these problems.
  salmosan azamethiphos price is an organophosphorus compound, usually Used as a pesticide, due to its strong toxicity, it has been banned in some countries such as Japan. Since 2008, mainland China has also announced the suspension of production and use.
  Composite long rod insulator, composite insulators are also called non-ceramic insulators abroad It is a polymer insulator composed of at least two insulating parts, namely a core and a jacket equipped with metal accessories.
  OEM trolley backpack, integrating simplicity and fashion into traditional levers Luggage has created trolley cases, suitcases, suitcases and all kinds of single and double shoulder bags that are both fashionable and functional.
  OPEL Nitrogen Oxide Sensor factory, the natural gas sensor expert by your side, can be customized according to customer requirements, safe Reliable, meet your various environments, high gas concentration, sensitive response, quality assurance, you are trustworthy!
  china oem Puck light, this utility model proposes an LED ball Light bulb, including lampshade, lamp board, driving power supply, shell, lamp cap and graphite heat sink; the lamp board is installed on the upper end of the graphite heat sink; the lampshade is fixed above the graphite heat sink and covered outside the lamp board!
  Leading Wholesale Company That Supplies Fashion Sunglasses & reading glasses square large exporter. Shop Today! We Can Assist You In Collecting Styles That Best Fit Your Specific Markets & Customers. Colors Like None Other.

Kiti straipsniai