Li­go­ni­nė­je – jau 70 lo­vų ko­vi­di­niams li­go­niams, ri­bo­ja­mos pla­ni­nės ope­ra­ci­jos (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
COVID Skyrius, Alytus
Ka­dan­gi nuo spa­lio 1-osios slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo kor­pu­se vie­tų ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su ne­be­už­ten­ka, 30 lo­vų to­kiems li­go­niams bus skir­ta Vi­daus li­gų 2-aja­me sky­riu­je, ku­ris nuo mi­nė­tos spa­lio die­nos nu­sto­ja veik­ti. Rūtos Jasionienės nuotr.
Nuo spa­lio 1-osios Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, ga­vu­siai nu­ro­dy­mą iš jos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čių San­ta­ros kli­ni­kų, vie­toj 40 lo­vų ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su at­si­ran­da 70. Tiek lo­vų ko­vi­di­niams li­go­niams šio­je di­džiau­sio­je Aly­taus ap­skri­ties gy­dy­mo įstai­go­je bu­vo per­nykš­čio lap­kri­čio vi­du­ry­je. Dėl pa­di­din­to lo­vų skai­čiaus to­kiems li­go­niams li­go­ni­nė­je ri­bo­ja­mos pla­ni­nės ope­ra­ci­jos, ser­gan­tie­ji vi­daus li­go­mis bus ve­ža­mi gy­dy­ti į kai­my­ni­nių ra­jo­nų li­go­ni­nes.

Lie­ka vie­nas Vi­daus li­gų sky­rius, ma­ži­na­ma vie­tų Kar­dio­lo­gi­jos sky­riu­je

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės at­ski­ra­me slau­gai ir pa­lai­ko­ma­jam gy­dy­mui skir­ta­me pa­sta­te CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius bu­vo ati­da­ry­tas per­nykš­čio lap­kri­čio pra­džio­je ir veik­lą dėl su­ma­žė­ju­sio ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su skai­čiaus nu­trau­kė šie­me­tės lie­pos pra­džio­je. Vi­si šie pro­ce­sai de­rin­ti su li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis.

Ta­čiau li­go­ni­nė be mi­nė­to sky­riaus gy­ve­no ne­il­gai – tik mė­ne­sį. Rug­pjū­čio pra­džio­je jis vėl ati­da­ry­tas, nes ėmė dau­gė­ti ko­vi­di­nių li­go­nių. Iš pra­džių čia bu­vo 20, ne­tru­kus 30, o nuo rug­sė­jo vi­du­rio – 40 lo­vų. Plius iš pra­džių 4, ne­il­gai tru­kus 5 to­kiems li­go­niams skir­tos vie­tos re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Šios sa­vai­tės pra­džio­je li­go­ni­nė iš San­ta­ros kli­ni­kų ga­vo nu­ro­dy­mą ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su lo­vų skai­čių pa­di­din­ti iki 70 ir 7 vie­tas jiems skir­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je. Tiek vie­tų ko­vi­di­niams li­go­niams Aly­taus li­go­ni­nė­je bu­vo per­nykš­čio lap­kri­čio vi­du­ry­je, o re­a­ni­ma­ci­jo­je per vi­są pan­de­mi­ją bu­vo ski­ria­mos 6 vie­tos, nors bū­ta, kad čia gy­dy­ta ir vie­nu ar dviem li­go­niais dau­giau.

Ka­dan­gi nuo spa­lio 1-osios slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo kor­pu­se vie­tų ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su ne­be­už­ten­ka, 30 lo­vų to­kiems li­go­niams bus skir­ta Vi­daus li­gų 2-aja­me sky­riu­je, ku­ris nuo mi­nė­tos spa­lio die­nos nu­sto­ja veik­ti.

Kaip sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, li­go­ni­nė­je lie­ka tik vie­nas Vi­daus li­gų sky­rius, šio­mis li­go­mis ser­gan­tys li­go­niai, jei ne­už­teks vie­tų, bus siun­čia­mi gy­dy­tis į Va­rė­nos ir Laz­di­jų li­go­ni­nes. Taip pat, di­rek­to­riaus tei­gi­mu, bus ma­ži­na­ma vie­tų Kar­dio­lo­gi­jos sky­riu­je, nes da­ly­je sky­riaus pa­tal­pų dir­ban­tiems su ser­gan­čiai­siais CO­VID-19 in­fek­ci­ja me­di­kams čia bus ski­ria­ma po­il­sio zo­na.

Nuo spa­lio 1-osios li­go­ni­nė­je ri­bo­ja­mos pla­ni­nės – dau­giau­sia en­dop­ro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­jos. Kaip pa­brė­žė A.Va­si­liaus­kas, li­go­ni­nė pa­cien­tams teiks sku­bią ir ne­ati­dė­lio­ti­ną pa­gal­bą, vai­kų li­gų gy­dy­mo, aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­lo­gi­jos, die­nos chi­rur­gi­jos, mio­kar­do in­fark­to, in­sul­to klas­te­rio, vi­sas am­bu­la­to­ri­nes, kon­­sul­ta­ci­nes ir kitas veiklos licencijoje numaty­tas pa­slau­gas, o sie­kiant gy­dy­ti ser­gan­čiuo­sius ko­ro­na­vi­ru­su, yra per­skirs­to­mos me­di­kų pa­jė­gos.

Tad nuo spa­lio li­go­ni­nė grįž­ta ne tik į per­nykš­čio lap­kri­čio vi­du­ry­je tu­rė­tą ko­vi­di­nių lo­vų skai­čių, bet ir šio­je gy­dy­mo įstai­go­je teik­tų pa­slau­gų ly­gį.

 

Kaip ki­to ko­vi­di­nių lo­vų skai­čius li­go­ni­nė­je?

Per­nykš­čio lap­kri­čio pra­džio­je li­go­ni­nė­je, at­ski­ra­me slau­gai ir pa­lai­ko­ma­jam gy­dy­mui skir­ta­me kor­pu­se, CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius pra­dė­jo veik­ti su 40 lo­vų.

Lap­kri­čio vi­du­ry­je, dau­gė­jant ser­gan­čių­jų šia in­fek­ci­ja, ko­vi­di­nių lo­vų Aly­taus li­go­ni­nė­je pa­dau­gė­jo iki 70. Lap­kri­čio pa­bai­go­je, li­kus ma­žai lais­vų vie­tų, jų skai­čius pa­di­din­tas iki 100. Me­di­kams dir­bant su ko­vi­di­niais li­go­niais, li­go­ni­nei te­ko ap­ri­bo­ti tei­kia­mas pa­slau­gas.

Pas­ku­ti­nė­mis per­nykš­čio lap­kri­čio die­no­mis šiai gy­dy­mo įstai­gai ga­vus nu­ro­dy­mą iš San­ta­ros kli­ni­kų mi­nė­tiems li­go­niams vie­tų skai­čių pa­di­din­ti iki 130, Aly­taus li­go­ni­nei grė­sė tap­ti ko­vi­di­ne. Bū­tų at­si­sa­ky­ta dau­gu­mos pa­slau­gų gy­ven­to­jams. Ta­čiau li­go­ni­nės stei­gė­jos – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ir pa­čios li­go­ni­nės va­do­vy­bės pa­stan­go­mis pa­vy­ko šią gy­dy­mo įstai­gą ap­gin­ti nuo ta­pi­mo ko­vi­di­ne.

Šiek tiek at­slū­gus CO­VID-19 in­fek­ci­jos ban­gai, šie­me­čio sau­sio pa­bai­go­je čia vie­tų ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su su­ma­žin­ta iki 70, va­sa­rio pra­džio­je – iki 40. Bir­že­lio vi­du­ry­je ko­vi­di­nės lo­vos li­go­ni­nė­je iš­tir­po iki 30, bir­že­lio pa­bai­go­je – iki 20, pa­čio­je lie­pos pra­džio­je – iki 10 ir ne­tru­kus šis sky­rius bu­vo pa­nai­kin­tas.

Ar nuo spa­lio 1-osios li­go­ni­nė­je at­si­ra­dus 70-čiai lo­vų ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su, jau ne­be­rei­kės di­din­ti jų skai­čiaus? A.Va­si­liaus­kas ne­drį­so prog­no­zuo­ti: „Tai pri­klau­sys nuo su­sir­gi­mų CO­VID-19 in­fek­ci­ja. Jei­gu jų spar­čiai dau­gės, ga­li­me su­lauk­ti San­ta­ros kli­ni­kų nu­ro­dy­mo dar di­din­ti vie­tų ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su.“

Rug­sė­jo 29-osios ry­tą iš Aly­taus li­go­ni­nė­je dar esan­čių 40 lo­vų, skir­tų ko­vi­di­niams li­go­niams, bu­vo už­im­tos 32, dar 5 to­kie li­go­niai gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.