Išnaudota visa teisminė gynyba – Alytaus kolegijos direktorei nepavyko išsaugoti pareigų

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (6)
2019 Rugsėjis 19
Da­nu­te­ Re­mei­kie­ne
Ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­si­tei­ra­vus, ar tie­sa, kad jis per­so­na­lui nu­ro­dęs su Da­nu­te­ Re­mei­kie­ne nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tį pir­mą jos grį­ži­mo į dar­bą die­ną, to nei pa­nei­gė, nei pa­tvir­ti­no.                      Zitos Stankevičienės nuotr.
Va­do­vau­jan­tis ge­gu­žės vi­du­ry­je pri­im­ta ir tą pa­čią die­ną įsi­tei­sė­ju­sia Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ti­mi, Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rė Da­nu­tė Re­mei­kie­nė pa­rei­gų jau tu­rė­jo ne­tek­ti nuo pas­ku­ti­nio pa­va­sa­rio mė­ne­sio vi­du­rio, ne­pai­sant, ar nu­tar­tis bus skun­džia­ma Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui. Ta­čiau ko­le­gi­jos di­rek­to­rė įgi­jo ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą ir iš pa­rei­gų ne­at­leis­ta iki šiol. Ko­le­gi­ja jau du kar­tus Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį skun­dė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui ir su­lau­kė ne­pa­lan­kių nu­tar­čių.

Ne­ga­lė­jo va­do­vau­ti tre­čią ka­den­ci­ją iš ei­lės

Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­re D.Re­mei­kie­nė dir­ba nuo 2008-ųjų. Ji yra lai­mė­ju­si tris šios švie­ti­mo įstai­gos skelb­tus pen­ke­rių me­tų va­do­vo ka­den­ci­jos kon­kur­sus.

Pas­ku­ti­nis vy­ko per­nykš­čio ko­vo vi­du­ry­je ir su­lau­kė Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos su­si­do­mė­ji­mo. Pa­gal Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą tas pats as­muo tos pa­čios aukš­to­sios mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi ga­li bū­ti ren­ka­mas ne dau­giau kaip dviem ka­den­ci­joms iš ei­lės ir ne anks­čiau kaip po pen­ke­rių me­tų nuo pas­ku­ti­nės ka­den­ci­jos pa­bai­gos, jei­gu pas­ku­ti­nė ka­den­ci­ja bu­vo an­tra iš ei­lės.

Mi­nis­te­ri­ja iš kar­to po ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus rin­ki­mų, ku­riuo­se da­ly­va­vo vie­nin­te­lė D.Re­mei­kie­nė ir ku­riuos vyk­dė ko­le­gi­jos ta­ry­ba, pa­pra­šė pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie šiuos rin­ki­mus ir jų or­ga­ni­za­vi­mą.

Vė­liau mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mą su ieš­ki­niu, pra­šy­da­ma pa­nai­kin­ti ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų pri­im­tus spren­di­mus dėl vy­ku­sių di­rek­to­riaus rin­ki­mų, ku­rių re­zul­ta­tai lė­mė D.Re­mei­kie­nės per­ga­lę.

Ko­le­gi­jos pa­grin­di­nis gy­ny­bos ar­gu­men­tas bu­vo tai, kad di­rek­to­rė, kaip šios vie­šo­sios įstai­gos va­do­vė, iš­rink­ta ant­rai ka­den­ci­jai, prieš tai ji Aly­taus ko­le­gi­jai va­do­va­vo kaip biu­dže­ti­nei įstai­gai.

Per­nykš­čio lap­kri­čio pra­džio­je Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tais ir ne­ga­lio­jan­čiais ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų spren­di­mai dėl D.Re­mei­kie­nės iš­rin­ki­mo ko­le­gi­jos di­rek­to­re per­nykš­čio ko­vo vi­du­ry­je: ko­le­gi­jos aka­de­mi­nės ta­ry­bos spren­di­mas dėl jos tin­ka­mu­mo ei­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gas ir ko­le­gi­jos ta­ry­bos spren­di­mas dėl jos iš­rin­ki­mo ko­le­gi­jos di­rek­to­re.

Teis­mas to­kį spren­di­mą grin­dė Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me nu­ma­ty­ta aukš­tų­jų mo­kyk­lų va­do­vų rin­ki­mų tvar­ka ir Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mu, kad net esant es­mi­nei šių įstai­gų per­tvar­kai, va­do­vų ka­den­ci­jų skai­čiaus ri­bo­ji­mo pri­va­lu lai­ky­tis. Kon­sta­tuo­ta, jog joks tei­sės ak­tas ne­nu­ma­to iš­im­čių dėl vals­ty­bi­nės aukš­to­sios mo­kyk­los va­do­vų ka­den­ci­jų skai­čiaus pa­si­kei­tus jos tei­si­nei for­mai.

Tad D.Re­mei­kie­nė ne­ga­lė­jo Aly­taus ko­le­gi­jai va­do­vau­ti tre­čią pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ją iš ei­lės.

Į Lie­tu­vos Aukš­čiau­si­ą­jį Teis­mą kreip­ta­si du kar­tus

Ape­lia­ci­nį skun­dą dėl Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų pri­im­to spren­di­mo Kau­no apy­gar­dos teis­mui pa­tei­kė ko­le­gi­ja. Pra­šy­ta jį pa­nai­kin­ti ir ci­vi­li­nę by­lą nu­trauk­ti ar­ba pri­im­ti nau­ją spren­di­mą.

Šie­me­tės ge­gu­žės vi­du­ry­je Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­li­ko ga­lio­ti D.Re­mei­kie­nei ne­pa­lan­kų vie­ti­nio teis­mo spren­di­mą.

Va­do­vau­jan­tis apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ti­mi, ku­ri įsi­ga­lio­jo jos pri­ėmi­mo die­ną, ko­le­gi­jos di­rek­to­rė iš pa­rei­gų tu­rė­jo bū­ti at­leis­ta ge­gu­žės vi­du­ry­je, ne­pai­sant, ar to­kia nu­tar­tis bus skun­džia­ma Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

Ta­čiau D.Re­mei­kie­nė įgi­jo ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą ir iš pa­rei­gų ne­at­leis­ta. Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­ba di­rek­to­riaus pa­rei­gas pa­ve­dė lai­ki­nai vyk­dy­ti di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui stra­te­gi­nėms part­ne­rys­tėms Si­gi­tui Na­ru­še­vi­čiui.

Ko­le­gi­ja ka­sa­ci­niais skun­dais du kar­tus krei­pė­si į Lie­tu­vos Aukš­čiau­si­ą­jį Teis­mą pra­šy­da­ma per­žiū­rė­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį ir su­stab­dy­ti pro­ce­si­nių spren­di­mų vyk­dy­mą.

Lie­pos vi­du­ry­je Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas, ne­nu­sta­tęs pa­grin­dų ka­sa­ci­jai, at­si­sa­kė pri­im­ti ko­le­gi­jos skun­dą, nes jis ne­ati­ti­ko Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­se nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų.

Ta­da Aly­taus ko­le­gi­ja, iš­tai­siu­si skun­do trū­ku­mus, ant­rą­kart krei­pė­si į Lie­tu­vos Aukš­čiau­si­ą­jį Teis­mą. Ta­čiau šį mė­ne­sį pri­im­ta šio teis­mo nu­tar­tis vėl bu­vo ne­pa­lan­ki Aly­taus ko­le­gi­jai. Skun­dą vėl at­si­sa­ky­ta pri­im­ti, nes ga­li­mu­mas ka­sa­ci­jai grin­džia­mas iš es­mės tais pa­čiais ar­gu­men­tais kaip ir anks­tes­nia­me skun­de.

„Teis­mi­nės gy­ny­bos ga­li­my­bės iš­nau­do­tos“

Taip apie Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo nu­tar­tis pa­reiš­kė Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, Aly­tu­je vei­kian­čios ke­lių ir til­tų sta­ty­bos ben­dro­vės „Al­kes­ta“ ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ri­mas Ma­laš­ke­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis dėl ko­le­gi­jos di­rek­to­rės D.Re­mei­kie­nės at­lei­di­mo iš dar­bo tu­ri bū­ti vyk­do­ma, bet re­a­liai šian­dien jos įvyk­dy­ti ne­ga­li­ma, nes di­rek­to­rė vis dar tu­ri lai­ki­ną ne­dar­bin­gu­mą, – to­kiu at­ve­ju dar­bo su­tar­ties ne­ga­li­ma nu­trauk­ti.

R.Ma­laš­ke­vi­čiaus pa­si­tei­ra­vus, ar tie­sa, kad jis, kaip ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, ko­le­gi­jos per­so­na­lui nu­ro­dęs su D.Re­mei­kie­ne nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tį pir­mą jos grį­ži­mo į dar­bą die­ną, to nei pa­nei­gė, nei pa­tvir­ti­no.

Ta­čiau to­kio tu­ri­nio do­ku­men­tas anks­čiau ar vė­liau tu­ri at­si­ras­ti dėl iš­nau­do­tos teis­mi­nės gy­ny­bos.

D.Re­mei­kie­nė yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė, iš­rink­ta pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Pas­ta­ruo­ju me­tu dėl ne­dar­bin­gu­mo ji ne­si­lan­ko nei ta­ry­bos, nei jos ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se.