Se­na­mies­čio skve­re pa­min­klas par­ti­za­nams ne­pa­li­ko vie­tos bron­zi­nei vo­ve­rei su gi­le

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (29)
2019 Rugpjūtis 30
Skveras
Valius Valerijus Vencius vakare po tarybos posėdžio išplatino peticiją „Dėl alytiškių iniciatyvų „Bronzinė voverės su riešutu skulptūra“ ir „Alytus-Myliu“ miesto vartai“. Joje reikalaujama, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai ir Alytaus miesto meras atsisakytų siekio trukdyti įgyvendinti šias idėjas. Taip pat siūloma artimiausiame Alytaus miesto tarybos posėdyje pripažinti netekusiais galios 2019 m. rugpjūčio 28 d. Alytaus miesto tarybos priimtus sprendimus dėl aukščiau minėtų projektų atmetimo“. Vakar peticiją pasirašė per 700 žmonių, ją galima rasti www.peticijos.lt
Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai, anot me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio­ pas­te­bė­ji­mo, ak­ty­viau dis­ku­ta­vo „dėl žvė­rin­čiaus nei dėl stra­te­gi­nių klau­si­mų“. Jam ke­le­tą kar­tų te­ko nu­trauk­ti dis­ku­si­jas, kurios įsi­plies­kė dėl „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų“. Ypač – dėl Va­le­ri­jaus Ven­ciaus, be­je, ta­ry­bos na­rio, pa­siū­ly­tos bron­zi­nės vo­ve­rai­tės. Skulp­tū­rą bu­vo pla­nuo­ta pa­sta­ty­ti Se­na­mies­čio skve­re, vie­ta nu­ma­ty­ta tei­kiant ini­cia­ty­vą. Ta­čiau ka­dan­gi ta­ry­bos po­sė­džio me­tu pir­ma svars­ty­tas klau­si­mas dėl pa­min­klo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams at­min­ti ir po­li­ti­kai bal­sų dau­gu­ma pri­ta­rė pa­si­rink­tai vie­tai – Se­na­mies­čio skve­rui, tai pas­kui pa­si­gir­do ar­gu­men­tų, kad „vo­ve­rai­tėms ir la­pu­tėms“ čia ne vie­ta. Po ta­ry­bos po­sė­džio ap­skri­tai li­ko ne­la­bai aiš­ku, ar pa­tiems po­li­ti­kams aiš­ku, ko­kia at­ei­ty­je bus Se­na­mies­čio skve­ro pa­skir­tis.

„Man keis­ta, kad dėl vo­ve­rės ar ki­tų ini­cia­ty­vų ky­la tiek dis­ku­si­jų. Se­na­mies­čio skve­ras bu­vo kur­tas kaip lais­va­lai­kio zo­na, o ne mo­nu­men­ta­lio­sios ar­chi­tek­tū­ros erd­vė. Tai gal griau­ki­me ir ten esan­tį fon­ta­ną? Pa­tys pa­tvir­ti­na­me tvar­ką, o pas­kui pa­tys šau­do­me į ko­jas ir sa­ko­me, kad vis­kas ne­ge­rai. Ar čia dėl to, kad Ven­ciaus ini­cia­ty­va?“ – po bal­sa­vi­mo, ku­ria­me vo­ve­rė su gi­le „pra­lai­mė­jo“ (san­ty­kiu 11 – „už“, 6 – „prieš“ ir 6 su­si­lai­kę), nu­si­vy­li­mo ne­slė­pė idė­jos au­to­rius.

Ki­tas ta­ry­bos na­rys Po­vi­las La­bu­kas pa­brė­žė, kad Se­na­mies­čio skve­ro pa­skir­tis, ja­me iš­ki­lus pa­min­klui par­ti­za­nams, iš­lie­ka ta pa­ti – šei­mų su­si­rin­ki­mo, lais­va­lai­kio vie­ta. Ta­čiau Čes­lo­vas Dau­gė­la pra­bi­lo apie tai, kad „jei da­rom mo­nu­men­ta­lią aikš­tę, tai ne­da­ry­kim gy­vū­nė­lių par­ko“.

Idė­ją, kad pa­min­klas par­ti­za­nams iš­kil­tų Se­na­mies­čio skve­re, pa­lai­kė 20 ta­ry­bos na­rių, 3 su­si­lai­kė ir vie­nas bal­sa­vo prieš. Klau­si­mą pri­sta­tė Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas, jis yra įsi­ti­ki­nęs, kad, pa­sta­čius skve­re pa­min­klą, esa­ma erd­vė ne­bus su­ga­din­ta, me­džiai ne­bus lie­čia­mi, čia ir to­liau ga­lės leis­ti lai­ką tė­vai su vai­kais.

Po­li­ti­kai pa­lai­mi­no ne tik kon­kre­čią vie­tą, ku­rio­je at­si­ras pa­min­klas Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams, – ve­ją ry­ti­nia­me skve­ro pa­kraš­ty­je, bet ir pri­ta­rė tam, kad 2020 me­tais biu­dže­te bū­tų nu­ma­ty­ta lė­šų pa­min­klo pa­ma­to pro­jek­tui bei ap­lin­kos su­tvar­ky­mo pro­jek­tui pa­reng­ti ir įgy­ven­din­ti.

Kol kas tik kal­ba­ma apie tai, kad Se­na­mies­čio skve­re tu­rė­tų iš­kil­ti ke­lių met­rų aukš­čio obe­lis­kas su Jo­gai­lai­čių kry­žiu­mi. P.La­bu­kas tei­gė, kad esa­mo pa­min­klo pro­jek­to me­ni­nis spren­di­mas bus pri­tai­ky­tas prie jam nu­ma­ty­tos vie­tos Se­na­mies­čio skve­re. Pa­min­klą fi­nan­suos Vy­riau­sy­bė per Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­trą.

Ta­čiau pa­min­klas par­ti­za­nams, re­gis, ne­pa­li­ko vil­ties Se­na­mies­čio skve­re įsi­kur­ti bron­zi­nei vo­ve­rei su gi­le. Jos vie­ta bu­vo nu­ma­ty­ta ben­druo­me­nės ini­cia­ty­vo­je, ku­ri ta­po vie­na lai­mė­to­jų, ir iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to jai skir­ta 3 tūkst. eu­rų.

Po­li­ti­kai įsi­vė­lė į dis­ku­si­jas, ar dar rei­ka­lin­gas jų pri­ta­ri­mas tam, ką jau nu­spren­dė ben­druo­me­nė. Pa­aiš­kė­jus, kad pa­gal esa­mą tvar­ką ta­ry­bos spren­di­mas bū­ti­nas dėl vi­sų ini­cia­ty­vų, skir­tų gy­ve­na­ma­jai ap­lin­kai ge­rin­ti, tai­gi bal­suo­ta at­ski­rai už vi­sas ini­cia­ty­vas. „Pra­ėjo“ „Gri­lio zo­na Jau­ni­mo par­ke“ ir „Ak­ty­vus lais­va­lai­kis šei­mai“, o „Vo­ve­rai­tė“ ir „Aly­tus-My­liu“ mies­to var­tai“ – li­ko už bor­to.

Ta­ry­bos na­rys Vy­tau­tas Jast­rems­kas ste­bė­jo­si, kad, vos spė­jus nu­bal­suo­ti dėl pa­min­klo par­ti­za­nams Se­na­mies­čio skve­re, jis jau ta­po „mo­nu­men­ta­lia vie­ta“, o vo­ve­ry­tei jo­je ne­be­lie­ka vie­tos. „Gal ne ant to pa­ties suo­liu­ko vo­ve­rė sė­dės?“ – pa­si­do­mė­jo Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė.

Dis­ku­si­jas dėl vo­ve­rės te­ko nu­trauk­ti me­rui, pa­ste­bė­ju­siam, kad dėl „žvė­rin­čiaus“ ta­ry­bos na­riams ky­la daug dau­giau klau­si­mų nei dėl stra­te­gi­nių da­ly­kų. Ben­druo­me­nės spren­di­mus (pro­jek­tai iš­rink­ti pa­gal aly­tiš­kių bal­sa­vi­mo už ini­cia­ty­vas re­zul­ta­tus) kvie­tė palaikyti vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė ir eks­vi­ce­me­rė Va­lė Gi­bie­nė, pa­brė­žu­si, kad ini­cia­ty­vų iš­rin­ki­mo tvar­ką gal ir rei­kia to­bu­lin­ti, ta­čiau tvar­ka yra ga­lio­jan­ti, o aly­tiš­kiai dėl jos su­kū­ri­mo bu­vo pa­ste­bė­ti ir įver­tin­ti Lie­tu­vos mas­tu.

 

Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis:

„Tu­riu vie­ną ko­le­gą, ku­ris vi­sa­da sa­ko, kad per­kė­lo­je ar­klių ne­kei­čia­ma, o ki­tas ma­no jau­na­sis ko­le­ga juo­kau­ja, kad krep­ši­nio var­žy­bo­se ant­ra­me kė­li­ny­je tei­sė­jas ne­kei­čia tai­syk­lių. Bet šia­me pos­te ne apie #ar­klius ir ne apie #krep­ši­nį, o apie ben­druo­me­nę, ku­ri li­ko „šiek tiek“ ap­gau­ta.

Prieš dve­jus me­tus Aly­tus ta­po iš­skir­ti­niu mies­tu Lie­tu­vo­je, nes sa­vo mies­to gy­ven­to­jams be po­li­ti­kų įsi­ki­ši­mo lei­do per­skirs­ty­ti 0,5 pro­cen­to biu­dže­to. Taip, tik tiek, nes ki­tus 99,5 proc. pa­si­li­ko per­skirs­ty­ti sau.

Pir­mais me­tais šis spren­di­mas ir uni­ka­li idė­ja ga­vo auk­si­nę kri­vū­lę (ap­do­va­no­ji­mą) už ben­druo­me­nės įtrau­ki­mą for­muo­jant vie­šą­sias erd­ves. Dau­gy­bė sa­vi­val­dy­bių no­rė­tų pa­na­šią idė­ją įgy­ven­din­ti sa­vo mies­te ar ra­jo­ne.

Kaip tik pra­ei­tą sa­vai­tę Kre­tin­gos me­ras su sa­vo ko­man­da at­vy­ko pa­si­kon­sul­tuo­ti su sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tais, kaip ši idė­ja vei­kia mū­sų mies­te, ir pa­pra­šė ga­li­my­bės nu­si­ko­pi­juo­ti šiuos ben­druo­me­ni­nės tvar­kos nuo­sta­tus.

Pas­ta­rą­jį pus­me­tį aly­tiš­kiai tei­kė sa­vo su­gal­vo­tas idė­jas, kaip rei­kė­tų puoš­ti, at­nau­jin­ti ir mo­der­ni­zuo­ti Aly­tų, o iš tų idė­jų šim­tai (ben­drai bal­sa­vo ke­li tūks­tan­čiai) aly­tiš­kių iš­rin­ko pa­čias ge­riau­sias. Ir šian­die­ną ta­ry­bos po­sė­džio me­tu mies­to ta­ry­bai rei­kė­jo tik for­ma­liai pri­tar­ti tų idė­jų įgy­ven­di­ni­mui, bet...

Kai ku­riems po­li­ti­kams iš­ki­lo klau­si­mas, ko­dėl rei­kia keps­ni­nių zo­nų Aly­tu­je, ko­dėl jos Jau­ni­mo par­ke „ne už to me­džio, o už ki­to“, nors idė­jos au­to­rius ir vi­suo­me­nė pri­ta­rė bū­tent tai idė­jai ir bū­tent to­je vie­to­je, o ne ki­to­je (ge­rai, kad ne­pa­pra­šė es­ki­zų su keps­ni­nė­mis ir jų mat­me­ni­mis bei spal­va, nes ir ten at­si­ras­tų klau­si­mų ir pa­siū­ly­mų).

Vi­suo­me­nė pri­ta­rė bron­zi­nės vo­ve­ry­tės idė­jai Se­na­mies­čio skve­re, ta­čiau ji ir­gi „už­kliu­vo“, ko­dėl to­kios vo­ve­rai­tės ten rei­kia, ar ne­da­ro­me „žvė­rin­čiaus“ Aly­tu­je, ko­dėl ji ant to suo­liu­ko su­pro­jek­tuo­ta, o ne ki­to­je vie­to­je ant ki­to suo­liu­ko ir ar ji ne­truk­dys par­ti­za­nų pa­min­klui ir t. t.

Ir ga­lų ga­le nu­spren­džia­ma, kad mies­tui tos vo­ve­rai­tės ne­rei­kia, to­dėl ir ne­rei­kia bal­suo­ti už ją!

Ir be­li­ko Aly­taus mies­to var­tai. Bro­liai Ga­ta­vec­kai su mū­sų sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­ju Ar­tū­ru Ma­žei­ka su­kū­rė pui­kų me­niš­ką ir iš­skir­ti­nį ri­bo­žen­klį, ku­ris su­lau­kė dau­giau­sia aly­tiš­kių pa­lai­ky­mo, ta­čiau bu­vo su­kri­ti­kuo­tas, nes už­sie­nio sve­čiai ne­su­ge­bės įskai­ty­ti Aly­tus / My­liu žen­klo, ki­ti sa­kė, kad tas žen­klas mums per bran­gus (nors sa­vi­val­dy­bė dar net ne­pra­dė­jo pir­ki­mų pro­ce­dū­rų ir nie­kas ne­ži­no tik­ro­sios kai­nos), o tre­tie­ji tie­siog prieš­ta­ra­vo (gar­siai to ne­sa­ky­da­mi), nes „tas žen­klas su­kur­tas ne tos po­li­ti­nės par­ti­jos ar po­li­ti­nio ju­dė­ji­mo.“

Šian­die­ną tik­rai gra­žios ir ge­ros vi­suo­me­nės idė­jos bu­vo at­mes­tos pri­si­den­giant ar­gu­men­tu, kad mies­to ta­ry­ba tu­ri ir ga­li pri­im­ti ga­lu­ti­nius spren­di­mus, ta­čiau man sun­ku su­vok­ti, ko­dėl mies­to ta­ry­bos na­riai vi­du­ry­je „žai­di­mo“ kei­čia jo tai­syk­les, ir ne­svar­bu, ko­kias mes pa­rei­gas ei­na­me šian­die­ną, ma­nau, kad dau­ge­lis tie­siog už­mirš­ta­me, kad esa­me to­kie pa­tys ALY­TIŠ­KIAI kaip ir vi­si ki­ti.

At­si­pra­šau vi­sų aly­tiš­kių už to­kį ta­ry­bos spren­di­mą ir PA­ŽA­DU, kad dar kar­tą teik­siu šį klau­si­mą mies­to ta­ry­bai ir pa­ban­dy­siu su­ras­ti rei­kia­mus ar­gu­men­tus ir įti­kin­ti ta­ry­bos na­rius pri­im­ti spren­di­mą, ku­ris ati­tin­ka mū­sų mies­to gy­ven­to­jų lū­kes­čius.“

Šis mero komentaras pub­likuotas vakar jo „Facebooko“ pro­filyje.

 

 Algirdas ir Remigijus  Gata­vec­kai:

„Tik prieš rin­ki­mus tau­tos bal­sas svar­bus. Da­bar jau po rin­ki­mų, to­dėl me­ni­nin­kai ir aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos – šiukš­lių krū­va. O po­li­ti­kas – Die­vas!

„Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų“ pro­jek­tas yra vie­nin­te­lis to­kio po­bū­džio pro­jek­tas Lie­tu­vo­je, kai (ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta tvar­ka) mies­to gy­ven­to­jai ga­li nu­spręs­ti, ko­kioms ini­cia­ty­voms skir­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šas.

No­ras įtrauk­ti ben­druo­me­nę, su­bur­ti me­no žmo­nes ir kur­ti, kur­ti mies­tą drau­ge (ne taip kaip Die­vai, o taip kaip aly­tiš­kiai pa­sa­kys).

Sa­vi­val­dy­bė ko­mu­ni­kuo­ja, kad „aly­tiš­kiai yra kū­ry­biš­ki, veik­lūs, ben­druo­me­niš­ki žmo­nės, kar­tu ku­rian­tys jau­kų mies­tą. Čia vi­sa­da at­si­ran­da vie­tos jų idė­joms ir yra žmo­nių, ku­rie pa­de­da jas įgy­ven­din­ti“. Ta­čiau tai nė­ra tie­sa!

Nuo šiol Die­vai (ta­ry­bos na­riai) spręs, ko­kios aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos tin­ka­mos. Nes jie pro­duk­ty­vus ar­chi­tek­tas, me­ni­nin­kas, su­per du­per moks­li­nin­kas vie­na­me.

Dzū­ki­jos sos­ti­nės žmo­nės iš­rin­ko var­tų idė­ją mies­tui, ši lai­mė­ta ini­cia­ty­va tu­rė­jo bū­ti įgy­ven­din­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės, bet do­va­no­ti „Aly­tus / My­liu“ mies­to var­tai įgy­ven­di­na­mi ne­bus. Idė­ja lai­mė­jo, per­ga­lė yra, tik va pri­zo ne­bus.

Šian­dien taip nu­spren­dė 9 ta­ry­bos na­riai (Čes­lo­vas Dau­gė­la, Vil­ma Kruš­nie­nė, Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, Va­lius Mi­ce­vi­čius, Ge­di­mi­nas Dauk­šys, To­mas Pa­čė­sas, Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, Val­de­ma­ras Cho­mi­čius, Val­das Rač­kaus­kas).“

Taip į tarybos sprendimą nepritarti miesto vartų inicia­tyvai vakar reagavo broliai Algirdas ir Remigijus  Gata­vec­kai. Jie kartu su Artūru Maž­eika yra iniciatyvos „Alytus-Myliu“ autoriai ir kūrėjai. Taip į tarybos sprendimą nepritarti miesto vartų inicia­tyvai vakar reagavo broliai Algirdas ir Remigijus  Gata­vec­kai. Jie kartu su Artūru Maž­eika yra iniciatyvos „Alytus-Myliu“ autoriai ir kūrėjai.

 

 

 

 

 

  Komentaras

  Tenka tik apgailestauti, kad ką beišrinktum į Miesto tarybą niekaip Dzūkijos Sostinei nesiseka suburti tokį kolektyvą, kuris besąlygiškai mylėtų savo kraštą,savo miestą.Paskutiniai ''žymiausi'' darbai kurie puošia mūsų miestą po nepriklausomybės paskelbimo: likviduotas geležinkelis,sunaikinti stambūs pramonės ojektai,pastatytos parduotuvės tokiose vietose, kad nei prieiti neisu ratais neprivažiuoti, naikinami caro kareivinių istoriniai pastatai ir t.t.Bet pagrindinis deimntas į Mero Grandinę tai noras sunaikinti AERODROMĄ istorinį,kuriame kovojo Normandija-Nmunas būrio lakūnai. Toks aerodromas tai gamtos dovana Alytui.Tokios dovanos norėtų bet kuris Lietuvos miestas, o mes matai...? Jeigu neturit minčių ir idėjų,ponai valdinikai-pasidairykit Marjampolėje ir išvykit lauk nesugebančius architektus... Atsibodo...

  Komentaras

  Makštutienė ir jos ŽENTAS Matažinskas Alytaus vertybės. Schemų kūrėjai. Dalintojai. Tarp savų. Nepajudinami. Būtinai reikia Makštutienei ir ŽENTUI Matažinskui statyti paminklą už jų darbus po kilimu. Dalybas su savais. Viskas atidirbta, veikia ir daugelis alytiškių nemato kaip ir kas vyksta po kilimu. Matažinskas- Makštutienė dirba kaip užsakymų stalas

  Komentaras

  Ramiai pasiskirstė iš biudžeto finansuot krepšinio klubą, žiniasklaidos priemones. O štai dėl aerodromo 100 ha ir sporto mokykls pastato net peticijom vieni prieš kitus. O dėl pseeudoprojektų finansavimo atvirai vieni prieš kitus. Čia pas juos vadina myliu Alytų. Pilnai puokštei dar per teisėsauga įtarimai tarybos narei. Esmėj kuri gal daugiau kaip bedarbė ir vykdytoja. Ir taip vieni kitus šiurpina. Nors meras neišlaikęs pareplikuoja ir atsiprašo už nekokybiškai paruoštus sprendimų projektus, Alytui tai ne motais. Kad kokybiškų sprendimų nesugebama paruošt. Alytuj užsiėmę - vyksta likučių dalijimasis.

  Komentaras

  Šiuolaikinėj savivaldoj Nr. 1. - uždirbt per es paramos projektus tiek. Kad pagal Nr.2. - užtektų kur reikia daugunai teisingai paskirstyt. Alytuj,Nr.2. kaip pagrinde skirstyt. Kur neuždirbant mažėja ką skirstyt. Kad vis mažėja tų kuriems užtenka. Net valdanti koalicija dėl to susipriešinę... Todėl per tai ir pasismerkę...

  Komentaras

  Šis tarybos posėdis parodo užkuliusius. Kaip dėl biudžeto likučių kelios interesų grupės vieni kitiems įkibę. Kas ką nustums. Nes dalintis per maža. Tad kas ką nustums. Esmėj kaip ir dalis kozirių paleisti per įtarimus tarybos narei. Bet kol kas anuos pristabdė tik dėl atviros kolicijos sudarymo. Bet priešpriešoj nepabūgo kol kas. Iš skirtingų pusių atvirai ar ne, dideli ponai Alytuj. Ir regis kozirių dar turi ir kaip naudos vieni per kitų silpnas vietas. Normalia savivalda nekvepia.

  Komentaras

  Šiuolaikinė savivalda pirma - uždirbt per es paramos projektus pagal šalies vystymo bd prioritetus. Dėl televizijos ir krepšio klubo... per sporto ir kultūros fondus. Dėl voveriukių, vartų.. per tam tikrų sričių es paramos projektus. Alytuj negebėdami ir neprileisdami sugebančių iš paskutinių dėl miesto ir biudžeto likučių. Į tai orentuojantis kadrus į postjs... Net su teisėsaugos pagalba ne pirmas kart modeliuot bando. Reiškia biudžete neužtenka..ir vis daugiau truks. Reiškia dar daugiau nervinsis

  Komentaras

  Situacija rodo. Kad realiai nėra valdančios koalicijos. Kuri būt pakitus, jei teisėsauga įtarimų būt nepateikus tarybos nariai šiuo metu. Vienok veiksmai vis tiek vyksta.Ne pirmas kartas kaip su teisėsaugos įsikišimu Alytuj bando modeliuot. Po ko dar blogiau. Nes jei tokį reiklumą kaip prrieš tarybos narę, ar dėl stadijono byloj prieš kitus demonstruotų, partinukai atsilošę nedryst viena po kitos nesamonės tęst.

  Komentaras

  Visą laiką pagal įstatymus tik 27 tarybos nariai atsakingi per savivaldą. Kur pagal LR Vietos sav. Įst.16 str. 2., 40)- tik 27 tarybos nariai gali priimt sprendimus ypač strateginiais klausimais. Nuo kurių priklauso daugumos alytiškių gyvenimo kokybė. Visuomenė jiems gali tik siūlyt. O galutinius sprendimus aritmetine balsų dauguma tvirtina 27 tarybos nariai. Apie tai rašyta 10 n kartų ir komentaruose. Kaip ir laiku reaguot į problemas ir jas spręst sėkmingai alytiškių labui. Bet kaip su panieka į tai žiūri alytiškiai. Taip ir priešiškai jų rinkta valdžia nuo pat šios kadencijos pradžios. Kur rimčiau net valdanti koalicija apsijuokinėja tarp savęs pliekdamiesi dėl likučių. Visuomenė vietoj rimtų vystymo strategijų gauna nuo valdančių tarybos lygį rietenas... Kaip jiems patiems kaip nors išgyvent. Reiškia tas pats nuo viršaus į savivaldybės sistemos apačias persiduoda... Nuo šių ant viso miesto likučių... Ir taip laimingi Alytuj nykinasi.

  Komentaras

  Kad šie valdantys taryboje visą laiką gali dauguma priimt sprendimus be taip vadinamos T.P. grupės tarybos narių palaikymo. Bet, neturėdami lyderių ir kompetencijos patys vieni kitus per smulkmenas priešpastato. Ir kaip patys apsidirba, vis kitus tepa. Nėra švietimo pertvarkų ir kitų sprendimų, po kurių visiems būt aišku... Bet dėl biudžeto likučiių per nerimtų projektų finansavimud iš paskutinių vieni prieš kitus. Vėl dėl lėšų iš biudžeto skyrimui krepšinio klubui ir televizijai išlaikyt, be dalies valdančių palaikymo tokių sprendimų neįmanoma patvirtint. Tad skelia cirkus net per linksma matyt.

  Komentaras

  Kaip negebėdami spręst rimtų klausimų net valdančios koal. partneriai tarpusavį lupas dėl biudžeto likučių per pseudo projektus ir kitus įtraukdami, tęskit kol jėgų turi. Ar laimingi rinkėjai tai matydami ir palaikydami?

  Komentaras

  Piktinatės, kad miestas atsisako jūsų dovanos ? Tai kokia čia " dovana", jei ji kainuos Alytaus žmonėms 150 000 eurų ? Piktinatės, kad miestas liko "su nutriušusiu riboženkliu" ? Primenu, kad tamsta buvote valdžioje kartu su pilietininkais. JŪS IR NUGRIOVĖTE VISUS MIESTO RIBOŽENKLIUS ! Nugriovėte ir nieko daugiau, palikote po savęs nutriušusius griuvėsius. Ar todėl dabar taip įnirtingai kišate tas savo "dovanas", kad nemažais pinigais prakvipo ? Dar keisčiau, kai žiniasklaidoje patys teigiate, kad už tų vienų vartų sumą galima 4 miesto vartus pastatyti !

  Komentaras

  Antri metai bandoma prastumti tą miesto vartų variantą, bet vis nepavyksta. Pirmais metais to norėjo 300 alytiškių, šiemet 500. Juokingiau nei juokinga, kai žinai kokia suma biudžeto bus ištratinta. Dar būtų suprantama, jei to norėtų bent 5000 gyventojų. Kas čia per afera organizuojama ? Ar Gataveckui dar negana ? Juk pilietininkai jam neblogai "patepė rankelę", nes po to visokie mažeikos prie jo prisišvartavo užuodę pinigų kvapą. Matėm kaip per tv mažeika apie tai pasakojo... Taigi kuo garsiau broliukai rėkia ir piktinasi, tuo labiau norisi žmonėms ieškoti kur čia šuo pakastas. O kad pakastas, tai jau aišku. Auksinių vartų alytiškiams nereikia, nes yra šimteriopai svarbesnių miesto problemų. Dėkui tiems principingiems tarybos nariams, kurie stabdo tą besaikį miesto biudžeto švaistymą

  Komentaras

  Anksčiau susirinkdavo KGB padugnės ir 3 vietoj teismo nuspręsdavo už daugumą svarbius klausimus. Palyginkit kas dabar vyksta Alytuj ir pasidarykit išvadas. Labai išbadėję tie prie lovio pripuolė ir be gėdos, be ribų užsiiminėja savo reikalais.

  Komentaras

  Ne kartą girdėjau nuomonę...Alytus vakarais ir savaitgaliais tuščias. Iš kur bus pilnas, jei politikai gaili lėšų skulptūroms, gėlėms, miestą garsinantiems ženklams. Bet politiškai angažuotiems paminklams, neva ES projektams, autsaideriui Pačėsų sporto klubui lengva ranka atseikėja šimtus tūkstančių vos ne KASMET! Gėda ir bjauru. Fuuuu

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.