Nr. 108 (13191)

2018-09-21

„Alytaus naujienų“ numeryje 108 (13191) skaitykite:

 • Jur­gis Kras­nic­kas: „Ne­si­taiks­tome su ta­ry­bos dau­gu­mos prin­ci­pais, nes juo­se – nei at­vi­ru­mo, nei są­ži­nės, nei gar­bės” 
 • Lai­ma An­dri­kie­nė. Apie tai, kas rū­pi pi­lie­čiams 
 • Su­kū­rė ver­slą ir li­ko gy­ven­ti kai­me 
 • Aly­taus hor­ten­zi­jas pa­vo­gė ant­rus me­tus iš ei­lės 
 • Ap­vo­gęs na­mą, il­ga­pirš­tis pa­si­sa­vi­no kie­me sto­vė­ju­sį au­to­mo­bi­lį ir jį ap­ver­tė 
 • „Nuo­tai­ką ir žva­lu­mą pa­lai­ko kas­die­nės smul­kme­nos: ir pir­mas sau­lės spin­du­lys, ir kva­pas prie­sko­nių lys­vė­je, ir šil­tas ma­no gy­ve­ni­mo žmo­gaus žvilgs­nis. Ir jo žo­džiai, kad vi­sa­da ir vi­sur ma­nim di­džiuo­ja­si” 
 • Ūki­nin­kai ko­vo­je prieš vil­kus jau­čia­si be­jė­giai 
 • Iš­skri­do 
 • „Įkvėpk gy­ve­ni­mą, iš­kvėpk mu­zi­ką” 
 • Mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų eks­lib­ri­suo­se – Lie­tu­vos 100-me­čio žen­klai
 •  Iš­gy­ve­nu­siems Vil­niaus ge­to siau­bą – ypa­tin­gas po­pie­žiaus dė­me­sys 
 • Po­pie­žiaus vi­zi­tas, bul­via­ka­sis ir... „Sy­na­est­he­sis”! 
 • Visa informacija apie renovaciją – iš administratorių
Dar rugpjūčio pradžioje Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, susitikęs su Kumečių mokyklos mokytojais ir mokinių tėvais, pareiškė: „Kumečių mokykla bus!“ Tačiau atėjus rugsėjui...
Alytaus miesto savivaldybės tarybos opozicinės socialdemokratų frakcijos vadovas Jurgis Krasnickas šiandien sako: „Anksčiau tarybos opozicijoje buvome keturi, dabar praktiškai trylika iš dvidešimt...
Vi­są Lie­tu­vą su­krė­tė Ra­sei­nių ra­jo­ne, Aks­ti­nų apy­lin­kė­se, įvy­ku­sios avių sker­dy­nės. Ne­iš­si­gan­dę net ša­lia pa­si­ro­džiu­sių žmo­nių, jų šūks­nių ir au­to­mo­bi­lių sig­na­lų,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.