Ūki­nin­kai ko­vo­je prieš vil­kus jau­čia­si be­jė­giai

Rita KRUŠINSKAITĖ
Komentarai (0)
2018 Rugsėjis 24
Evaldas Dainauskas
Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos Aly­taus sky­riaus pir­mi­nin­ko Eval­do Dai­naus­ko nuo­mo­ne, Aly­taus ra­jo­ne pri­skai­čiuo­ja­ma 15–20 vil­kų. Vil­kai šie­met Aly­taus ra­jo­ne pa­pjo­vė 59 avis. Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr.
Vi­są Lie­tu­vą su­krė­tė Ra­sei­nių ra­jo­ne, Aks­ti­nų apy­lin­kė­se, įvy­ku­sios avių sker­dy­nės. Ne­iš­si­gan­dę net ša­lia pa­si­ro­džiu­sių žmo­nių, jų šūks­nių ir au­to­mo­bi­lių sig­na­lų, apie 10 vil­kų pa­pjo­vė 70 avių. Nuo šių plėš­rū­nų, ku­rie mū­sų ša­ly­je pri­ski­ria­mi prie sau­go­mų rū­šių, nu­ken­tė­jo ir Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kai.

„Vien per rug­sė­jo mė­ne­sį Aly­taus ra­jo­ne vil­kai pa­pjo­vė 48 gy­vu­lius. Iš vi­so šiais me­tais gau­ta 11 pra­ne­ši­mų apie me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų pa­da­ry­tą ža­lą na­mi­niams gy­vu­liams. Nuo me­tų pra­džios vil­kai pa­pjo­vė 77 avis, te­ly­čias ir da­nie­lius. Dau­giau­sia ža­los pa­da­ry­ta avių au­gin­to­jams – pa­pjau­tos 59 avys. Net 32 ne­te­ko Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jo­je gy­ve­nan­tis ūki­nin­kas šį mė­ne­sį. Vil­kai į ga­nyk­las bu­vo įsi­su­kę du kar­tus. Ne­ma­žą nuos­to­lį pa­ty­rė Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jos ūki­nin­kas – sau­sio mė­ne­sį vil­kai pa­pjo­vė 16 da­nie­lių.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tai pa­skai­čia­vo, kad nuo me­tų pra­džios gy­vu­lių au­gin­to­jams vil­kai pa­da­rė 7 tūkst. 560 Eur ža­lą, ku­rią kom­pen­suo­ja Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos. Kom­pen­sa­ci­joms lė­šų ski­ria Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja“, – ra­šo­ma Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­me spau­dai.

Šių me­tų rug­sė­jo 1 die­ną Aly­taus ra­jo­ne bu­vo už­re­gist­ruo­ta 1 tūkst. 789 bu­liu­kai ir 2 tūkst. 305 te­ly­čios iki 12 mė­ne­sių bei 12 tūkst. 55 avys ir 781 ož­ka. Vi­si šie gy­vu­liai šil­tuo­ju me­tų lai­ku lai­ko­mi ga­nyk­lo­se, to­dėl bet ku­rią nak­tį ga­li tap­ti vil­kų gro­biu.

 

Jau­čia­si be­jė­giai

La­biau­siai nuo vil­kų nu­ken­tė­jo Mak­niū­nuo­se ūki­nin­kau­jan­tis Pet­ras Ba­ra­naus­kas, lai­kęs 500 avių veis­li­nę ban­dą, į ku­rią rug­sė­jo pra­džio­je įsi­su­kę vil­kai per du puo­li­mus pa­pjo­vė 32 avis. Nuo plėš­rū­nų ban­dos ne­ap­sau­go­jo nei ap­tva­rai, nei gar­si­nė pa­tran­ka.

„Ima­mės vi­sų ap­sau­gos prie­mo­nių, ta­čiau jos vil­kų ne­su­lai­ko. Per­nai ne­tu­rė­jo­me pa­tran­kos, tai jau bir­že­lio 3-iąją vil­kai bu­vo pa­pjo­vę 16 avių“, – pa­sa­ko­jo P.Ba­ra­naus­kas. 

Šiais me­tais ūki­nin­kas džiau­gė­si ap­gy­nęs sa­vo avių ban­dą nuo plėš­rū­nų, ta­čiau at­ėjus ru­de­niui pa­aiš­kė­jo, kad kly­do – vil­kai, ne­bi­jo­da­mi jo­kių ap­sau­gos prie­mo­nių, vėl įsi­su­ko į jo gy­vu­lius.

„Rug­sė­jo pra­džio­je, at­ėję į ga­nyk­las, ra­do­me daug pa­pjau­tų avių. Dvi bu­vo su­ės­tos, o ki­tos pa­pjau­tos ir pa­lik­tos. Pas­kui dar kar­tą vil­kai bu­vo su­grį­žę“, – sa­kė P.Ba­ra­naus­kas. 

Die­ną ūki­nin­kas avis ga­no ap­tver­to­se maž­daug 7 hek­ta­rus už­iman­čio­se ga­nyk­lo­se, o nak­čiai su­ge­na į ma­žes­nį ap­tva­rą, ku­ria­me be­veik kiek­vie­ną nak­tį bu­di, šau­do gar­si­ne pa­tran­ka, bet vil­kų tai ne­at­bai­do. 

„Kiek­vie­ną nak­tį bu­dė­ti ap­tva­re žmo­gui fi­ziš­kai ne­įma­no­ma, be to, ką ga­li pa­da­ry­ti žmo­gus vil­kui, kai jų at­ei­na ne vie­nas. Na, gal­būt kva­po šiek tiek pri­ven­gia, bet tai jų ne­su­lai­ko. At­ro­do, kad vis­kas pa­da­ry­ta, bet ap­si­sau­go­ti ne­pa­vyks­ta. Kaip ap­si­gint nuo vil­kų, tu­ri spręs­ti Vil­niu­je sė­din­tie­ji“, – ne­slė­pė ap­mau­do P.Ba­ra­naus­kas.

Anot jo, pa­va­sa­rį Avių au­gin­to­jų aso­cia­ci­ja krei­pė­si į Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ją, kad nuos­to­liai, pa­tir­ti dėl veis­li­nių avių, bū­tų pa­deng­ti pa­gal ki­tus įkai­nius, ta­čiau jo­kios re­ak­ci­jos ne­su­lauk­ta.

 

Ra­gi­na im­tis pre­ven­ci­nių prie­mo­nių

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vir­gi­li­jus Prans­ke­vi­čius tei­gė, jog vil­kams pra­dė­jus mo­ky­ti jau­nik­lius, pro­ble­ma dar la­biau pa­ašt­rė­jo. „Pa­ste­bė­jo­me, kad vil­kai daž­niau puo­la to­se vie­to­vė­se, kur bu­vo už­fik­suo­tas kiau­lių ma­ras ir la­bai su­ma­žė­jo šer­nų. Vil­kai tas vie­tas ge­rai pa­žįs­ta, pui­kiai at­si­me­na, kur ga­no­si di­de­lės ban­dos avių. To­dėl ra­gi­na­me gy­ven­to­jus im­tis pre­ven­ci­nių prie­mo­nių – tai elek­tri­nis pie­muo ir tin­kli­nė tvo­ra su stip­riais ją lai­kan­čiais stul­pe­liais, nes pa­si­tai­ko, kad pa­si­ro­džius vil­kams, avys iš iš­gąs­čio pa­čios pra­lau­žia sil­pnes­nį ap­tva­rą ir plėš­rū­nai dar leng­viau į jį pa­ten­ka. Dar ga­li­ma nau­do­ti vė­lia­vė­les, ta­čiau jos ra­miu oru ne­efek­ty­vios, žvė­rys jų net ne­pa­ste­bi“, – kal­bė­jo V.Prans­ke­vi­čius.

Ne vie­ną kar­tą nuo vil­kų nu­ken­tė­jęs ūki­nin­kas P.Ba­ra­naus­kas yra iš­ban­dęs vi­sas mi­nė­tas prie­mo­nes, ta­čiau nuo gau­jo­mis at­sė­li­nan­čių vil­kų to­kios prie­mo­nės ne­gelbs­ti. „Tai pa­sa­kai­tės, vil­kai nie­ko jau ne­bi­jo“, – įsi­ti­ki­nęs ūki­nin­kas.

Jam pri­ta­ria ir Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos Aly­taus sky­riaus pir­mi­nin­kas Eval­das Dai­naus­kas.

Anot jo, elek­tri­niai pie­me­nys nė­ra ap­sau­ga, toks ap­tva­ras tin­ka aviai ga­ny­ti, o ne vil­kui su­lai­ky­ti. Kaip pa­ty­ręs me­džio­to­jas jis pa­ta­rė ūki­nin­kui P.Ba­ra­naus­kui įsi­gy­ti du­jų pa­tran­ką. Ta­čiau pa­tran­kos efek­tas bu­vo lai­ki­nas. Vil­kai ap­si­pra­to, įsi­ti­ki­no, kad tai tik ne­pa­vo­jin­gas gar­sas, ir to­liau ga­la­bi­ja gy­vu­lius.

„Vie­nin­te­lė ap­sau­gos prie­mo­nė – ar­ba ga­nyk­lo­je pa­da­ry­ti len­ti­nį tvar­tą, ar­ba nak­ti­mis su­va­ry­ti į fer­mas. Ki­to ke­lio nė­ra. Ga­nyk­lo­je, net su­gi­nus į už­da­rą ap­tva­rą, rei­kė­tų, kad bū­tų ir sar­gas su šu­ni­mis, kaip da­ro Kau­ka­zo pie­me­nys, kur avi­nin­kys­tė pla­čiai iš­vys­ty­ta. Bū­tų daug var­go su­va­ry­ti, sau­go­ti nak­ti­mis, bet ki­tos iš­ei­ties nė­ra“, – įsi­ti­ki­nęs E.Dai­naus­kas.

 

Tu­ri kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę

Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kai, no­rin­tys gau­ti vil­kų ir ki­tų me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų ūki­niams gy­vū­nams pa­da­ry­tos ža­los at­ly­gi­ni­mo kom­pen­sa­ci­ją, tu­ri ne vė­liau kaip per 3 dar­bo die­nas nuo ža­los pa­ste­bė­ji­mo ra­šy­ti­niu pra­šy­mu dėl ža­los įver­ti­ni­mo ir at­ly­gi­ni­mo apie tai pra­neš­ti sa­vo se­niū­ni­jos se­niū­nui ir in­for­muo­ti Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų pa­da­ry­tos ža­los ap­skai­čia­vi­mo ko­mi­si­ją. 

Ta­da ko­mi­si­ja, į ku­rios su­dė­tį įei­na sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio, Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­rių spe­cia­lis­tai, se­niū­ni­jos, Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos at­sto­vai, pa­tvir­ti­na, kad avis tik­rai iš­pjo­vė vil­kai ir nu­sta­to pa­da­ry­tą ža­lą, ku­ri ap­skai­čiuo­ja­ma pa­gal ūki­nio gy­vū­no (gy­vo­jo svo­rio) pra­ėju­sio mė­ne­sio vi­du­ti­nę rin­kos kai­ną.

Už su­nai­kin­tus veis­li­nius ūki­nius gy­vū­nus ža­la ap­skai­čiuo­ja­ma ir at­ly­gi­na­ma pa­gal veis­li­nių ūki­nių gy­vū­nų įsi­gi­ji­mo do­ku­men­tuo­se nu­ro­dy­tą kai­ną.

Ža­la kom­pen­suo­ja­ma, jei gy­vū­nai bu­vo pa­žen­klin­ti ir re­gist­ruo­ti bei bu­vo tai­ky­tos pre­ven­ci­nės ap­sau­gos prie­mo­nės.

2018 me­tais Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­jo­je pro­gra­mo­je me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­ci­joms nu­ma­ty­ta 19 tūkst. 924 Eur.

 

Pa­si­gen­da lanks­tu­mo

At­li­kus erd­vi­nę 2018 me­tais me­džio­to­jų vyk­dy­tos ap­skai­tos pa­gal pėd­sa­kus snie­ge re­zul­ta­tų ana­li­zę, skai­čiuo­ja­ma, kad Lie­tu­vo­je yra ne ma­žiau kaip 34 vil­kų šei­mos. At­si­žvel­gus į gau­tus duo­me­nis, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai siū­lo­ma nu­sta­ty­ti 110 vil­kų su­me­džio­ji­mo li­mi­tą 2018?2019 me­tų me­džiok­lės se­zo­nu. Pra­ėju­sio se­zo­no li­mi­tas bu­vo 60 vil­kų.

E.Dai­naus­ko nuo­mo­ne, Aly­taus ra­jo­ne pri­skai­čiuo­ja­ma 15–20 vil­kų. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je bu­vo leis­ta su­me­džio­ti 2 vil­kus. Jie ir bu­vo su­me­džio­ti.

„Ke­lia abe­jo­nių lei­di­mo me­džio­ti ter­mi­nai, ko­dėl nuo spa­lio 15 die­nos, juk vil­kas jo­kių tro­fė­jų ne­au­gi­na. Rei­kė­tų anks­tin­ti me­džiok­lės se­zo­ną, nes pas­ta­ruo­ju me­tu vil­kai pa­ste­bi­mi vaikš­čio­jan­tys net die­no­mis, ko jau se­niau­siai ne­bu­vo.

Ne­ma­nau, kad ku­rią nors gy­vū­nų rū­šį, net ir plėš­rū­nų, rei­kia iš­nai­kin­ti, bio­lo­gi­nė įvai­ro­vė tu­ri iš­lik­ti, ta­čiau ne­su­pran­ta­mas val­di­nin­kų už­si­spy­rė­liš­kas po­žiū­ris su­teik­ti vil­kui iš­skir­ti­nį sta­tu­są“, – kal­bė­jo me­džiok­lės ži­no­vas E.Dai­naus­kas. 

E.Dai­naus­kas ne­slė­pė, kad vil­kai nuos­to­lių pri­da­ro ir me­džio­to­jams. Vien Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te jie kas­met su­dras­ko ma­žiau­siai po 4 brie­džius, vie­nus di­džiau­sių Lie­tu­vo­je me­džio­ja­mų žvė­rių, ne­kal­bant apie stir­nas ir šer­nus.

Anot jo, vil­kų ap­skai­ta la­bai ne­tiks­li, nes da­ro­ma žie­mą, kai yra snie­go, o mū­sų žie­mos pas­ta­ruo­ju me­tu be­snie­gės. Pa­gal šią sta­tis­ti­ką yra ne ma­žiau kaip 300 vil­kų. Ko ge­ro, vil­kų skai­čius ar­tė­ja prie tūks­tan­čio. To­dėl ke­ti­ni­mai vil­kų su­me­džio­ji­mo kvo­tą pa­di­din­ti iki 110 po­pu­lia­ci­jos iš­sau­go­ji­mui tik­rai ne­pa­kenk­tų.

„Vi­sų gy­vū­nų, re­gu­liuo­jant na­tū­ra­lias bu­vei­nes, lei­džia­ma su­me­džio­ti iki 25 proc. Tai ko­dėl vil­kui to­kios pri­vi­le­gi­jos? Jei jau nu­tik­tų taip, kad jų ge­ro­kai su­ma­žė­tų, kvo­tas vėl bū­tų ga­li­ma pa­di­din­ti. Rei­kia tik lanks­tu­mo“, – tvir­ti­no 53 me­tų me­džio­to­jo pa­tir­tį tu­rin­tis E.Dai­naus­kas.

Kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je kas­met lei­džia­ma su­me­džio­ti nuo 250 iki 300 plėš­rū­nų, Es­ti­jo­je jų ga­li­ma taip pat su­me­džio­ti kur kas dau­giau nei mū­sų ša­ly­je.

 

Ki­tą sa­vai­tę svars­tys

Po ūki­nin­kams di­de­lę ža­lą da­ran­čių vil­kų iš­puo­lių ne­li­ko abe­jin­gi ir po­li­ti­kai. Sei­mo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos se­niū­nas Vy­tau­tas Kam­ble­vi­čius vie­šai pa­ra­gi­no ap­lin­kos mi­nist­rą Kęs­tu­tį Na­vic­ką im­tis ne­ati­dė­lio­ti­nų veiks­mų bent jau ge­ro­kai pa­di­di­nant vil­kų su­me­džio­ji­mo li­mi­tą šiems me­tams.

„Ge­riau dau­giau su­me­džio­ti vil­kų, ne­gu spau­do­je ma­ty­ti žiau­riai nu­kan­kin­tų gy­vu­lių nuo­trau­kas. At­si­su­ki­me į pa­pras­tą kai­mo žmo­gų, ku­rio kai­my­nys­tė­je gy­ve­na plėš­rū­nai“, – tei­gė V.Kam­ble­vi­čius.

Rug­sė­jo 26 die­ną Sei­mo kai­mo ko­mi­te­to po­sė­dy­je vil­kų me­džiok­lės li­mi­to klau­si­mas bus svars­to­mas kaip pri­ori­te­ti­nis.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.