Kaimų tuštėjimas: Kumečių mokykloje nesulaukta mokinių

Al­ma Mos­tei­kai­tė
Komentarai (0)
2018 Rugsėjis 21
Kumečiai
Kumečių kaimo bendruomenės pirmininkė Audronė Granskienė: „Suprantame, kad likus labai mažam skaičiui mokinių mokykla negali veikti. Bet mokinių tėvams reikėjo pasakyti praėjusių mokslo metų pabaigoje, o ne prieš pat rugsėjį.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr
Dar rugpjūčio pradžioje Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, susitikęs su Kumečių mokyklos mokytojais ir mokinių tėvais, pareiškė: „Kumečių mokykla bus!“ Tačiau atėjus rugsėjui mokykla mokslo metų nepradėjo, – jos durų nepanoro atverti nė vienas mokinys. Nors mokslo metams ruoštasi, jos pagrindinės durys papuoštos skaičiumi 25, – tiek metų veikia mokykla dabartiniame pastate. Dabar rajono taryba rengiasi likviduoti Kumečių mokyklą. Alytaus rajone tai ne pirmas atvejis, kai mokslo metų pradžioje mokyklos nesulaukia mokinių, o paskui rajono tarybai telieka konstatuoti faktą – priimti sprendimus dėl jų uždarymo.

„Rei­kė­jo pa­sa­ky­ti pra­ėju­sių moks­lo me­tų pa­bai­go­je“

Ku­me­čių mo­kyk­los du­rys šian­dien už­ra­kin­tos. Ta­čiau su­tvar­ky­ta ap­lin­ka, kan­ko­rė­žių ir kaš­to­nų dė­lio­nė­mis pa­puoš­tas įė­ji­mas į mo­kyk­lą, di­de­lis, spal­vo­tas 25 skai­čius, liu­di­jan­tis mo­kyk­los gy­va­vi­mo da­bar­ti­nia­me pa­sta­te me­tus, pa­tvir­ti­na, kad čia tik­rai lauk­ta nau­jų moks­lo me­tų.

Kaip sa­kė Ku­me­čių kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė Grans­kie­nė, vai­kai ir ben­druo­me­nė moks­lo me­tams ruo­šė pro­gra­mė­lę, ta­čiau rug­pjū­čio 30-ąją Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos di­rek­to­rius pra­ne­šė, kad mo­kyk­los ne­bus: „Kai prieš me­tus Ku­me­čių pa­grin­di­nė mo­kyk­la ta­po šios gim­na­zi­jos sky­riu­mi, daug kas gal­vo­jo, jog po me­tų jos ne­liks. Panašiai at­si­ti­ko su San­tai­kos mo­kyk­la, kai ji bu­vo pri­jung­ta prie Sim­no gim­na­zi­jos. Su­pran­ta­me, kad li­kus la­bai ma­žam skai­čiui mo­ki­nių mo­kyk­la ne­ga­li veik­ti. Bet mo­ki­nių tė­vams rei­kė­jo pa­sa­ky­ti pra­ėju­sių moks­lo me­tų pa­bai­go­je, o ne prieš pat rug­sė­jį.“

Ku­me­čių gy­ven­to­jus dėl iš­lik­sian­čios mo­kyk­los op­ti­mis­tiš­kai nu­tei­kė ir ra­jo­no me­ro A.Vrub­liaus­ko su­si­ti­ki­mas su mo­kyk­los mo­ky­to­jais, mo­ki­nių tė­vais rug­pjū­čio pra­džio­je. Ra­jo­no va­do­vas už­tik­ri­no, kad čia mo­kyk­la bus, to­kiu bū­du už­kir­to ke­lią pa­skli­du­siems gan­dams dėl jos už­da­ry­mo.

Me­ras kvie­tė tė­vus ir mo­ky­to­jus skleis­ti ge­rą ži­nią, kad mo­kyk­la veiks, vai­kai jo­je ga­li mo­ky­tis to­liau.

Tad nie­ko nuo­sta­baus, kad ruoš­ta­si nau­jiems moks­lo me­tams. Ta­čiau moks­lo me­tų pra­džio­je, rug­sė­jo 3-iąją, į Ku­me­čių mo­kyk­lą ne­at­ėjo nė vie­nas mo­ki­nys.

A.Grans­kie­nės pa­ste­bė­ji­mu, dau­gu­ma jų mo­kyk­li­niu au­to­bu­su ve­ža­mi mo­ky­tis į Mi­ros­la­vą ir Sim­ną, ne­ma­žai ap­lin­ki­nių kai­mų vai­kų pa­si­rin­ko vie­ną kai­my­ni­nio Laz­di­jų ra­jo­no mo­kyk­lą: „Juos nu­si­ve­ža­ma ten mo­ky­tis, kiek ži­nau, vie­nai dau­gia­vai­kei šei­mai ten pa­siū­lė net gy­ve­na­mą­jį plo­tą. Da­bar toks lai­kas, vi­sos mo­kyk­los ko­vo­ja dėl mo­ki­nio krep­še­lio, kad iš­si­lai­ky­tų.“

Ku­me­čių kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė tvir­ti­no, kad šį ant­ra­die­nį ben­druo­me­nė su­si­ti­ko su ra­jo­no va­do­vais ir svars­tė, kas ga­lė­tų veik­ti bu­vu­sios mo­kyk­los pa­tal­po­se, ta­čiau kol kas dar neap­si­spręs­ta.

Mo­ky­to­jams mo­ka­ma už pra­sto­vas

Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Ro­mu­al­das Ge­la­žaus­kas tei­gė, kad rug­pjū­čio vi­du­ry­je pla­nuo­ta, jog mo­kyk­lo­je bus 23 mo­ki­niai, ta­da mo­kyk­la bū­tų bu­vu­si, ta­čiau da­lis tė­ve­lių vai­kų nu­spren­dė ne­be­leis­ti į šią mo­kyk­lą, li­ko tik 14 vai­kų, su tiek mo­ki­nių mo­kyk­la veik­ti jau ne­ga­li, to­dėl ar­tė­jant rug­sė­jui tė­vams bu­vo pra­neš­ta, jog Ku­me­čių pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riaus ne­be­liks.

Da­bar de­šim­čiai šios mo­kyk­los mo­ky­to­jų yra mo­ka­ma už pra­sto­vas. Kai ra­jo­no ta­ry­ba pri­ims spren­di­mą dėl Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos Ku­me­čių pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riaus už­da­ry­mo, jie bus at­leis­ti iš dar­bo. R.Ge­la­žaus­kas tvir­ti­no, kad dau­gu­ma Ku­me­čių mo­kyk­los mo­ky­to­jų tu­ri dar­bą ki­to­se mo­kyk­lo­se, jiems pra­sto­vos tik šio­je mo­kyk­lo­je.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je lai­ki­nai Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riui va­do­vau­jan­tis šio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­tau­tas Pa­ške­vi­čius pa­dė­ties dėl už­da­ro­mos Ku­me­čių mo­kyk­los ne­dra­ma­ti­zuo­ja: „Mo­ki­niai iš čia pa­vė­žė­ja­mi į ki­tas mo­kyk­las. Jei mo­ki­nių skai­čius ra­jo­ne ma­žė­ja, nie­ko nuo­sta­baus, kad trau­kia­si ir jų tin­klas. Šiais moks­lo me­tais į še­šias ra­jo­no gim­na­zi­jas ir da­bar jau ke­tu­ris jų pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­rius kar­tu su prieš­mo­kyk­li­nu­kais at­ėjo 1 tūks­tan­tis 566 mo­ki­niai. Maž­daug 90 ma­žiau nei pra­ėju­siais moks­lo me­tais.“ 

Nė vie­no mo­ki­nio rug­sė­jį – ne pir­mas at­ve­jis

Ku­me­čių mo­kyk­la, rug­sė­jį ne­su­lau­ku­si nė vie­no mo­ki­nio, nė­ra iš­skir­ti­nis reiš­ki­nys Aly­taus ra­jo­ne. Prieš dve­jus me­tus nė vie­nas mo­ki­nys ne­at­ėjo į Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos Ta­lo­kių pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių, ir jis bu­vo už­da­ry­tas.

Prieš pen­ke­rius me­tus taip at­si­ti­ko But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Vai­so­džių pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je ir Mak­niū­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cen­tro Ne­mu­nai­čio pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je.

Pas­ta­rie­ji trys sky­riai bu­vo už­da­ry­ti ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu. Da­bar jau Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos sky­riu­mi yra ta­pęs Mak­niū­nų pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cis cen­tras. 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.