Nr. 107 (13337)

2019-09-24

„Alytaus naujienų“ numeryje 107 (13337) skaitykite:

 • Stu­di­jos vie­na­me iš pa­sau­lio cen­trų – Lon­do­ne
 • Kiek daug apie mus ga­li pa­sa­ky­ti (au­to)por­tre­tas?
 • Me­di­joms gy­ven­to­jai ski­ria dau­giau lai­ko nei mie­gui
 • „Ama­zon” Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je kurs „Žie­dų val­do­vo” se­ria­lą
 • Aly­taus gim­na­zi­jos mo­ky­to­jas ir 1-osios (ber­niu­kų) gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Pra­nas Jo­nas Pur­vis is­to­ri­nių įvy­kių sū­ku­ry­je
 • Pu­siau po­li­ti­nė va­sa­ra
 • Po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius: „Įstai­gų su­si­ra­ši­nė­ji­mas ne­tu­ri tap­ti prie­žas­ti­mi, ku­ri nu­to­li­na lai­ki­no­jo glo­bė­jo pa­sky­ri­mą”
 • Lie­tu­vos gat­vių pa­va­di­ni­mai: daž­niau­siai ke­liau­ja­me lie­pų ir ber­žų ap­sup­tais ke­liais ir ta­ke­liais
 • Lei­dyk­los „Bal­tos lan­kos” ru­dens kny­gų nau­jie­nos
 • At­si­svei­ki­ni­mas su mar­giu
 • Kau­no vals­ty­bi­nis mu­zi­ki­nis te­at­ras į Aly­tų at­ve­ža ope­re­tę ir miu­zik­lą
 • Nuo­sta­bu­sis bai­mės lai­vas
Pa­va­sa­rį Aly­taus mies­to cen­tre, Nau­jo­sios, Rū­tų ir Tvir­to­vės gat­vių san­kir­to­je, ne­to­li čia esan­čios de­ga­li­nės, iš au­to­mo­bi­lio bu­vo vyk­do­ma pre­ky­ba vai­siais ir...
Vie­na tech­no­lo­giš­kai mo­der­niau­sių ga­my­bi­nių įmo­nių Lie­tu­vo­je „Trai­de­nis“ įgy­ven­di­no di­de­lio efek­ty­vu­mo ap­lin­ko­sau­gi­nį ir itin aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos...
Komedija „Intrigantės“ pagal Ramūno Cicėno pjesę „Trys nacionalinės draugės“ atvyksta į Alytų! Spektaklyje, kuris vyks rugsėjo 27 dieną 18 val. Alytaus miesto teatre, pasakojama apie tris aktores,...
Gamta ruošiasi sezono kaitai, o mums pats laikas išvalyti organizmą nuo to, ko prisivalgėmė su blogai nuplautais vaisiais ir daržovėmis per vasarą. Ir ne tik. Dažnai pamirštame, kad mūsų aplinkoje...
Vi­suo­me­nė­je for­muo­ja­mas ne­svei­kas po­žiū­ris į žmo­nes, tu­rin­čius po­mė­gį bū­ti gam­to­je ir me­džio­ti. Kaž­ko­dėl niekas ne­ko­vo­ja su žve­jais, nors yra eže­rų, kur žu­vies iš­tek­liai...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.