Nr. 107 (13337)

2019-09-24

„Alytaus naujienų“ numeryje 107 (13337) skaitykite:

 • Stu­di­jos vie­na­me iš pa­sau­lio cen­trų – Lon­do­ne
 • Kiek daug apie mus ga­li pa­sa­ky­ti (au­to)por­tre­tas?
 • Me­di­joms gy­ven­to­jai ski­ria dau­giau lai­ko nei mie­gui
 • „Ama­zon” Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je kurs „Žie­dų val­do­vo” se­ria­lą
 • Aly­taus gim­na­zi­jos mo­ky­to­jas ir 1-osios (ber­niu­kų) gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Pra­nas Jo­nas Pur­vis is­to­ri­nių įvy­kių sū­ku­ry­je
 • Pu­siau po­li­ti­nė va­sa­ra
 • Po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius: „Įstai­gų su­si­ra­ši­nė­ji­mas ne­tu­ri tap­ti prie­žas­ti­mi, ku­ri nu­to­li­na lai­ki­no­jo glo­bė­jo pa­sky­ri­mą”
 • Lie­tu­vos gat­vių pa­va­di­ni­mai: daž­niau­siai ke­liau­ja­me lie­pų ir ber­žų ap­sup­tais ke­liais ir ta­ke­liais
 • Lei­dyk­los „Bal­tos lan­kos” ru­dens kny­gų nau­jie­nos
 • At­si­svei­ki­ni­mas su mar­giu
 • Kau­no vals­ty­bi­nis mu­zi­ki­nis te­at­ras į Aly­tų at­ve­ža ope­re­tę ir miu­zik­lą
 • Nuo­sta­bu­sis bai­mės lai­vas
Pa­va­sa­rį Aly­taus mies­to cen­tre, Nau­jo­sios, Rū­tų ir Tvir­to­vės gat­vių san­kir­to­je, ne­to­li čia esan­čios de­ga­li­nės, iš au­to­mo­bi­lio bu­vo vyk­do­ma pre­ky­ba vai­siais ir...
Vie­na tech­no­lo­giš­kai mo­der­niau­sių ga­my­bi­nių įmo­nių Lie­tu­vo­je „Trai­de­nis“ įgy­ven­di­no di­de­lio efek­ty­vu­mo ap­lin­ko­sau­gi­nį ir itin aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos...
Komedija „Intrigantės“ pagal Ramūno Cicėno pjesę „Trys nacionalinės draugės“ atvyksta į Alytų! Spektaklyje, kuris vyks rugsėjo 27 dieną 18 val. Alytaus miesto teatre, pasakojama apie tris aktores,...
Gamta ruošiasi sezono kaitai, o mums pats laikas išvalyti organizmą nuo to, ko prisivalgėmė su blogai nuplautais vaisiais ir daržovėmis per vasarą. Ir ne tik. Dažnai pamirštame, kad mūsų aplinkoje...
Vi­suo­me­nė­je for­muo­ja­mas ne­svei­kas po­žiū­ris į žmo­nes, tu­rin­čius po­mė­gį bū­ti gam­to­je ir me­džio­ti. Kaž­ko­dėl niekas ne­ko­vo­ja su žve­jais, nors yra eže­rų, kur žu­vies iš­tek­liai...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.