Sa­vi­val­dy­bės pa­gal­ba ver­slui – iš­vai­ky­ti pre­kiau­to­jai

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (9)
2019 Rugsėjis 12
Stiklinis pastatas
Pre­ky­ba iš au­to­mo­bi­lio vai­siais ir dar­žo­vė­mis pa­va­sa­rį bu­vo vyk­do­ma kon­kre­čia­me Nau­jo­sios, Rū­tų ir Tvir­to­vės gat­vių san­kir­tos skly­pe, Nau­jo­ji g. 1.      Zenono Šilinsko nuotr.
Pa­va­sa­rį Aly­taus mies­to cen­tre, Nau­jo­sios, Rū­tų ir Tvir­to­vės gat­vių san­kir­to­je, ne­to­li čia esan­čios de­ga­li­nės, iš au­to­mo­bi­lio bu­vo vyk­do­ma pre­ky­ba vai­siais ir dar­žo­vė­mis. Ypač sa­vait­ga­liais prie šių pre­kiau­to­jų su­si­bur­da­vo ne­ma­žai žmo­nių, nes juos vi­lio­jo vai­sių ir dar­žo­vių gau­sa bei pri­ei­na­mos kai­nos. Ta­čiau to­kia pre­ky­ba tę­sė­si ke­lias sa­vai­tes, nes pre­kiau­to­jai, iš­si­gan­dę mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus tam tik­rų veiks­mų, at­si­sa­kė to­liau pre­kiau­ti. Da­bar jau aiš­ku, kad ši pre­ky­ba ga­lė­jo bū­ti vyk­do­ma. Mi­nė­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas Mu­zi­ke­vi­čius, neiš­si­aiš­ki­nęs tik­ros pa­dė­ties, per­žen­gė at­sa­kin­gu­mo ri­bas. Ta­čiau tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos iš­ven­gė, nes ji ne­ga­li bū­ti ski­ria­ma įsta­ty­miš­kai.

 

Pa­pra­šė nu­trauk­ti pre­ky­bą

Pre­ky­ba iš au­to­mo­bi­lio vai­siais ir dar­žo­vė­mis pa­va­sa­rį bu­vo vyk­do­ma kon­kre­čia­me Nau­jo­sios, Rū­tų ir Tvir­to­vės gat­vių san­kir­tos skly­pe, Nau­jo­ji g. 1.

Šiais pro­duk­tais pre­kiau­ta tu­rint ver­slo liu­di­ji­mą, ku­ris bu­vo iš­duo­tas Ku­piš­kio pi­lie­čiams. Kad pre­ky­ba bu­vo sėk­min­ga, liu­di­jo prie au­to­mo­bi­lio be­si­ri­kiuo­jan­tys pir­kė­jai, ypač sa­vait­ga­liais.

Ta­čiau ba­lan­džio pa­bai­go­je pre­kiau­to­jus ap­lan­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas J.Mu­zi­ke­vi­čius ir, kaip nu­ro­do­ma po­li­ci­jos, pro­ku­ra­tū­ros bei teis­mo su­rink­to­je me­džia­go­je, pa­pra­šė pa­teik­ti ver­slo liu­di­ji­mą, sa­vi­val­dy­bės iš­duo­tą lei­di­mą pre­kiau­ti. Mo­te­ris to­kių do­ku­men­tų tuo me­tu su sa­vi­mi ne­tu­rė­jo, tad ve­dė­jas pa­pra­šė pre­ky­bą nu­trauk­ti.

Pra­šy­mą grin­dė tuo, kad ša­li­gat­viui, ant ku­rio bu­vo vyk­do­ma pre­ky­ba, ir čia esan­tiems po­že­mi­niams tin­klams yra nu­sta­ty­ti ser­vi­tu­tai. Bet tuo me­tu tiks­lių ser­vi­tu­to ri­bų ve­dė­jas ne­ži­no­jo.

Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas pa­tik­ri­ni­mą vyk­dė pa­gal gau­tą pra­ne­ši­mą dėl at­seit pa­žei­džia­mų pre­ky­bos tai­syk­lių.

Vė­liau mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­rius J.Mu­zi­ke­vi­čiui pa­tei­kė tiks­lias šios te­ri­to­ri­jos ser­vi­tu­tų ri­bas ir pa­aiš­kė­jo, kad vie­ta, ku­rio­je pre­kiau­ja­ma vai­siais ir dar­žo­vė­mis, pri­klau­so Aly­taus ver­sli­nin­kui Ed­var­dui Griš­ke­liui ir ser­vi­tu­tas ne­pažeistas.

Iš­si­aiš­kin­ta, kad pre­kiau­to­jai ne­pa­žei­dė sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­tų Pre­ky­bos ir pa­slau­gų tei­ki­mo mies­to vie­šo­sio­se vie­to­se tai­syk­lių. Šiuo at­ve­ju pre­ky­ba vai­siais ir dar­žo­vė­mis bu­vo vyk­do­ma ne vie­šo­je te­ri­to­ri­jo­je – vals­ty­bei ar sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­je že­mė­je, o pri­va­čia­me skly­pe. To­kiai pre­ky­bai sa­vi­val­dy­bės lei­di­mas ne­rei­ka­lin­gas.

Vie­šo­sios tvar­kos sky­rius to­liau pa­tik­ri­ni­mų dėl pre­ky­bos vai­siais ir dar­žo­vė­mis Nau­jo­jo­je g. 1 ne­be­vyk­dė.

Ta­čiau pre­kiau­to­jai iš šios te­ri­to­ri­jos pa­si­trau­kė. E.Griš­ke­lio tei­gi­mu, pre­kiau­to­jus iš­vai­kė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos už tvar­ką mies­te at­sa­kin­go pa­rei­gū­no veiks­mai: „Jie at­si­sa­kė pra­tęs­ti skly­po nuo­mos su­tar­tį. Tu­rė­jo­me ir dau­giau be­si­do­min­čių­jų pre­kiau­ti šio­je ge­ro­je mies­to cen­tro vie­to­je ir ki­tais pro­duk­tais, bet jų taip ir ne­su­lau­kė­me. Įvai­riau­sių min­čių ky­la dėl Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jo veiks­mų. Ar tai ne aki­vaiz­du, kaip sa­vi­val­dy­bė ken­kia ver­slui?“

Dėl ga­li­mo draus­mi­nio nu­si­žen­gi­mo in­for­muo­ta sa­vi­val­dy­bė

E.Griš­ke­lis krei­pė­si į Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­si­ą­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl J.Mu­zi­ke­vi­čiaus ga­li­mo pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­ba.

Ty­ri­mą at­si­sa­ky­ta pra­dė­ti, nes ne­įžvelg­ta pa­da­ry­tos vei­kos, tu­rin­čios nu­si­kal­ti­mo po­žy­mių. To­kį po­li­ci­jos nu­ta­ri­mą ver­sli­nin­kas ap­skun­dė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rai. Ši skun­dą at­me­tė.

Pro­ku­ra­tū­ra kon­sta­ta­vo, kad E.Griš­ke­lis dėl vals­ty­bės tar­nau­to­jo J.Mu­zi­ke­vi­čiaus veiks­mų pa­ty­rė ne­pa­to­gu­mų ir tur­ti­nę, mo­ra­li­nę ža­lą, bet ža­la nė­ra to­kio dy­džio, kad at­si­ras­tų bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.

Ver­sli­nin­kas po­li­ci­jos ir pro­ku­ra­tū­ros pri­im­tus nu­ta­ri­mus dėl ne­pra­dė­to iki­teis­mi­nio ty­ri­mo skun­dė Aly­taus apy­lin­kės teis­mui ir čia skun­das bu­vo at­mes­tas.

Teis­mo ver­ti­ni­mu, ne­bu­vo pa­grin­do kon­sta­tuo­ti, kad J.Mu­zi­ke­vi­čiaus veiks­mais bu­vo pa­da­ry­ta di­de­lės ža­los, nė­ra nu­sta­ty­ta, jog jo veiks­mais ypač pa­kenk­ta vals­ty­bės tar­ny­bos in­te­re­sui.

Pro­ku­ra­tū­ra dėl Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jo veiks­mų ver­sli­nin­ko at­žvil­giu in­for­ma­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją. Tai pa­da­ry­ta dėl ga­li­mo draus­mi­nio po­bū­džio nu­si­žen­gi­mo.

„Iš si­tu­a­ci­jos iš­li­po sau­sas“

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė, pa­gal Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą vals­ty­bės tar­nau­to­jui ga­li bū­ti tai­ko­mos tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos už tar­ny­bi­nius nu­si­žen­gi­mus nuo pa­sta­bos iki at­lei­di­mo iš dar­bo. Nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas draus­mi­nių nuo­bau­dų ne­nu­ma­to.

Ka­dan­gi tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos ne­nu­sta­tė J.Mu­zi­ke­vi­čiaus pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, jo at­žvil­giu tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mas sa­vi­val­dy­bė­je ne­bu­vo pra­dė­tas.

Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas, pa­klaus­tas apie vyk­dy­tos pre­ky­bos Nau­jo­jo­je g. 1 pa­tik­ri­ni­mą, pa­reiš­kė, kad jo veiks­mus įver­ti­no tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos, sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ir tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ne­įžvelg­ta.

„Su sky­riaus ve­dė­ju kal­bė­ta dėl mi­nė­to pa­tik­ri­ni­mo ir apie tai, kad reik­tų ati­džiau ver­tin­ti si­tu­a­ci­jas, kad rei­kia elg­tis at­sa­kin­gai ir žmo­giš­kai“, – sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja N.Rin­ke­vi­čiū­tė.

E.Griš­ke­liui šios si­tu­a­ci­jos aiš­ki­ni­ma­sis už­tru­ko maž­daug tris mė­ne­sius. „Pa­si­ro­do, kal­tų nė­ra, nie­kas už ver­slui su­da­ry­tus ne­pa­to­gu­mus ne­at­sa­ko. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas iš šios si­tu­a­ci­jos iš­li­po sau­sas. Ko­kia ga­li bū­ti sa­vi­val­dy­bės va­do­vų kal­ba apie pa­gal­bą ver­slui, jei su juo ele­men­ta­riai ne­si­skai­to­ma?“ – tvir­ti­no E.Griš­ke­lis.

  Komentaras

  Šiek tiek netiesos straipsnyje:tam tikrinusiam PONUI iš savivaldybės,ir verslo liudijimas ir kiti dokumentai buvo pateikti,bet jis liepė susikrauti viską ir dingti,nes bus imtasi griežtų veiksmų,kadangi buvo prekiaujama ant šaligatvio ir trukdoma praeiviams. Nors visi žinojome,kad yra prekiaujama privačioje valdoje. Bet priš savivaldybės tokį tarnautoją net nepasiaiškinsi,kadangi į pateiktus jam dokumentus net nepažvelgė. Čia Alytuje tik ir vykdomi tokie veiksmai-kas stambesnis,tas visada teisus.

  Komentaras

  Taip turgelis buvo šalia auto aikštelės patogioje vietoje viskas kaip ir gerai bet prireikė šaikai vietos ir tipo atnaujino turgelį nukišo į užkampį barakiniam, pas mus turbūt viskas daroma kitaip arba kitiems.

  Komentaras

  O va prie Naujoji 86prekeiviai supratingesni , nors nuo šaligatvio prekiauja ir mėsa ir sūriais bei sviestais, jau nekalbant apie vaisus ir daržoves, bet jų niekas nekabina! Matyt "stogą" turi! Keisčiausiai yra tai ,kad už 30 metrų,prie Lauko gatvės Grigaravičius įrengė,prie pat šiūkšlių konteinerių , prekystalį,didžiausiam kandžių iš "Gijūnės" džiaugsmui, bet prekiautoja čia tik viena retsykiais būna! Keistenybės toje savivaldybėje, ir kam ji reikalinga?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.