Aly­taus ben­dro­vė „Trai­de­nis” trans­por­ta­vo Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nei jė­gai­nei skir­tą įren­gi­nį – ka­mi­ną, dy­džiu pri­lygs­tan­tį 12 aukš­tų na­mui

Er­nes­ta Le­o­na­vi­čie­nė
Komentarai (8)
2019 Rugsėjis 13
Apie 100 to­nų sve­rian­tis, 43 met­rų aukš­čio ir 6,7 met­rų sker­smens įren­gi­nys iš stik­lap­las­čio, sa­vo for­ma pa­na­šus į ka­mi­ną.
Apie 100 to­nų sve­rian­tis, 43 met­rų aukš­čio ir 6,7 met­rų sker­smens įren­gi­nys iš stik­lap­las­čio, sa­vo for­ma pa­na­šus į ka­mi­ną.
Vie­na tech­no­lo­giš­kai mo­der­niau­sių ga­my­bi­nių įmo­nių Lie­tu­vo­je „Trai­de­nis“ įgy­ven­di­no di­de­lio efek­ty­vu­mo ap­lin­ko­sau­gi­nį ir itin aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­lau­jan­tį pro­jek­tą Lie­tu­vo­je – su­pro­jek­ta­vo ir pa­ga­mi­no drėg­nam dū­mų va­ly­mui skir­tą įren­gi­nį – skru­be­rį. Įren­gi­nys bus da­lis pla­čios ap­im­ties Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nė­je jė­gai­nė­je nu­ma­ty­tų įdieg­ti va­ly­mo tech­no­lo­gi­jų. Apie 100 to­nų sve­rian­tis, 43 met­rų aukš­čio ir 6,7 met­rų sker­smens įren­gi­nys iš stik­lap­las­čio, sa­vo for­ma pa­na­šus į ka­mi­ną, iš Aly­taus iki Bi­ru­liš­kių kaimo, ša­lia Kau­no, ga­ben­tas spe­cia­liai iš Len­ki­jos už­sa­ky­tu trans­por­tu, skir­tu ne­stan­dar­ti­nio dy­džio kro­vi­nių ga­be­ni­mui. Įren­gi­nio kro­vi­mo dar­bai įmo­nės te­ri­to­ri­jo­je Aly­tu­je pra­si­dė­jo vakar ry­tą, va­žia­vi­mas dėl su­dė­tin­go trans­por­ta­vi­mo są­ly­gų vy­ko nak­tį, iš penk­ta­die­nio į šeš­ta­die­nį. Šeš­ta­die­nio ry­tą ka­mi­nas turėjo pa­sie­kti Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nę jė­gai­nę, kur bus vyk­do­mi to­les­ni įren­gi­mo dar­bai.

In­ži­ne­ri­niai spren­di­mai – pa­gal griež­tus tech­no­lo­gi­nius ga­my­bos ir ap­lin­ko­sau­gi­nius rei­ka­la­vi­mus

Skru­be­riu in­ži­ne­ri­jo­je va­di­na­ma ka­mi­no pa­vi­da­lo tal­pyk­la, ku­rio­je vyk­do­mos bio­du­jų va­ly­mo pa­ko­pos. UAB „Trai­de­nis“ vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je įmo­nė, ga­lin­ti pa­siū­ly­ti su­dė­tin­gą stik­lop­las­ti­ki­nės skru­be­rio kon­struk­ci­jos pro­jek­ta­vi­mą ir ga­my­bą.

Anot įren­gi­nio ga­min­to­jo, įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, te­ko su­si­dur­ti su itin rim­tais pro­fe­si­niais iš­šū­kiais – iš­skir­ti­niu įren­gi­nio dy­džiu ir dėl itin griež­tų ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų pri­va­lo­mu nau­do­ti spe­cia­liu che­mi­nės der­vos kom­po­zi­tu. Spe­cia­lios di­de­lio che­mi­nio at­spa­ru­mo der­vos skir­tos tam, kad dū­mų va­ly­mo me­tu vi­sos ap­lin­kai ga­lin­čios kel­ti pa­vo­jų che­mi­nės me­džia­gos bū­tų nu­so­din­tos ir iš­tir­pin­tos, o svar­biau­sia – su­lai­ko­mos skru­be­rio vi­du­je, kad iš įren­gi­nio kenks­min­gi dū­mai ne­ga­lė­tų pa­tek­ti į ap­lin­ką.

Vyk­dant pa­ruo­šia­muo­sius pro­jek­ta­vi­mo dar­bus bei sie­kiant už­tik­rin­ti vi­sas tech­ni­nes ir ap­lin­ko­sau­gi­nes są­ly­gas, „Trai­de­nio“ pro­jek­ta­vi­mo ir ga­my­bos ko­man­da dar­bų pra­džio­je at­li­ko de­ta­lų 3D mo­de­lia­vi­mą. Ben­dro­vės in­ži­nie­riai-kon­struk­to­riai pa­nau­do­jo nau­jus tech­no­lo­gi­nius spren­di­mus, įgy­ven­din­da­mi di­de­lio svo­rio vi­di­nių ka­mi­no da­lių kon­struk­ci­nių už­da­vi­nių iš­pil­dy­mą. Ke­lis mė­ne­sius už­tru­ku­sia­me pa­ruo­šia­ma­ja­me eta­pe bu­vo ga­mi­na­mos spe­cia­lios for­mos ir kon­struo­ja­ma su­dė­tin­giems dar­bams rei­ka­lin­ga pa­pil­do­ma įran­ga. Vi­si dar­bai UAB „Trai­de­nis“ vyk­do­mi tai­kant ser­ti­fi­kuo­tą ga­my­bos ko­ky­bės kon­tro­lę.

Įren­gi­nį bus ga­li­ma iš­vys­ti jau spa­lio pra­džio­je

Pri­sta­čius įren­gi­nį į ša­lia Kau­no esan­čias Bi­ru­liš­kes, lau­kia ki­tas eta­pas – svar­būs už­bai­gia­mie­ji skru­be­rio pa­sta­ty­mo dar­bai sta­tyb­vie­tė­je. Du­jų va­ly­mo pro­ce­so sta­ty­bos eta­pe da­ly­vaus spe­cia­liai ap­mo­ky­ta ir ser­ti­fi­kuo­ta įmo­nės ko­man­da. Įren­gi­nį į vir­šų, dėl tai­ko­mų griež­tų rei­ka­la­vi­mų, kels spe­cia­lus, vie­nas iš ke­lių Lie­tu­vo­je esan­čių dau­gia­to­nių kra­nų, ku­rio ke­lia­mo­ji ga­lia – 500 to­nų. Pla­nuo­ja­ma, jog jau spa­lio pra­džio­je įren­gi­nys sto­vės ir bus ma­to­mas vi­siems, pra­va­žiuo­jan­tiems ties Kau­nu ma­gist­ra­li­niu ke­liu A1 Vil­nius–Klai­pė­da.

Pla­nuo­ja­ma, kad Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nė jė­gai­nė veik­lą pra­dės 2020 me­tų pir­mą pus­me­tį ir pa­ga­mins apie 40 proc. Kau­nui rei­ka­lin­gos cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos bei apie 170 GWh elek­tros ener­gi­jos, ku­ri bus tie­kia­ma į Lie­tu­vos na­cio­na­li­nį elek­tros ener­gi­jos per­da­vi­mo tin­klą.

Ko­ge­ne­ra­ci­nės jė­gai­nės sta­tyb­vie­tė­je šiuo me­tu dir­ba ran­go­vų or­ga­ni­za­ci­jos iš be­veik vi­sos Eu­ro­pos. Lie­tu­vos in­ži­nie­riai įvar­di­ja šią ko­ge­ne­ra­ci­nę jė­gai­nę kaip ne­tra­di­ci­nį itin re­to su­dė­tin­gu­mo sta­ty­bų ob­jek­tą su ne­stan­dar­ti­niais kon­struk­ci­niais spren­di­mais.

Apie UAB „Trai­de­nis“

1996 me­tais įkur­ta ben­dro­vė pir­mo­ji Lie­tu­vo­je pra­dė­jo spe­cia­li­zuo­tis stik­lap­las­čio pa­nau­do­ji­mu bio­tech­no­lo­gi­jų ir van­den­va­los sri­ty­se. Stik­lap­las­tis pa­si­žy­mi ne tik di­des­niu nei plie­nas at­spa­ru­mu, bet ir ne­pri­lygs­ta­mu il­ga­am­žiš­ku­mu. Tai le­mia ge­riau­sius eko­lo­gi­jos re­zul­ta­tus. 

Įmo­nė ga­mi­na bui­ti­nių, pa­vir­ši­nių, pra­mo­ni­nių nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nius, dvi­sluoks­nes, tris­luoks­nes, su­ren­ka­mas, che­miš­kai at­spa­rias tal­pyk­las, už­da­ras re­cir­ku­lia­ci­nes žu­vų au­gi­ni­mo sis­te­mas, ter­mo­ku­bi­lus ir įvai­rius ki­tus ne­stan­dar­ti­nius ga­mi­nius iš stik­lap­las­čio (GRP).

UAB „Trai­de­nis“ yra ofi­cia­li pa­sau­li­nio „Ge­ne­ral Elec­tric“ kon­cer­no ga­mi­nių iš stik­lap­las­čio (GRP) ga­min­to­ja ir tie­kė­ja. Šio pri­pa­ži­ni­mo ben­dro­vė su­lau­kė sėk­min­gai įvyk­džiu­si in­di­vi­du­a­lų „Ge­ne­ral Elec­tric“ už­sa­ky­mą, pa­gal ku­rį bu­vo pa­ga­min­tos įvai­rios pa­skir­ties tal­pyk­los iš stik­lap­las­čio. Griež­čiau­si ga­my­bos stan­dar­tai, spe­ci­fi­niai brė­ži­niai ir uni­ka­lios ga­mi­nių de­ta­lės – to­kie rei­ka­la­vi­mai bu­vo tai­ko­mi Šve­di­jo­je įgy­ven­din­tam bio­du­jų va­ro­mos jė­gai­nės sta­ty­bos pro­jek­tui.

Aly­tu­je įsi­kū­ru­sią įmo­nę kaip pa­grin­di­nę ga­min­to­ją ir tie­kė­ją Eu­ro­pos rin­kai yra pa­si­rin­ku­sios to­kios kom­pa­ni­jos kaip „Xy­lem“ (pir­mau­jan­ti pa­sau­lio van­dens tech­no­lo­gi­jų kom­pa­ni­ja) ir „For­tum“ („Nas­daq Hel­sin­ki“ bir­žo­je lis­tin­guo­ja­ma Skan­di­na­vi­jos įmo­nių gru­pė).

UAB „Trai­de­nis“ yra Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų, In­ži­ne­ri­nės eko­lo­gi­jos aso­cia­ci­jos, Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos, skaid­raus ver­slo ini­cia­ty­vos „Bal­to­ji ban­ga“, aso­cia­ci­jos „Al­ter­na­ty­vio­ji ak­va­kul­tū­ra“ na­rys.

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Dantim, ragais ir nagais įsikimbate į jus kritikuojančius, jūsų paslėptas aferas viešinančius, ir jūsų būsimas aferas demaskuojančius. Sąmoningų žmonių vis daugiau ir sena, liaudyje vadinama mentų ir kgbistų taktika, šiandien jau neveikia. Patys užspringstate savo pykčiu, šmeižtu ir anoniminiais skundais, kurie jums atsilygina pagal nuopelnus - ligomis. Lazda turi du galus, pilkieji

  Komentaras

  Dar niekad nebuvo palankesnių galimybių įvertint šio politiko įdomių elgesio metyvų situacijose dėl atliekų net teritorijoj.., aerodromo sklypų. neįtinkančių eilinių slopinimo per teisėsauga ir galimi kiti manipuliavimai..

  Komentaras

  Kaip elgiasi politikas, kuriam reikalavimai daug didesni, su eiliniais piliečiais.per teisėsaugą dorodomas advokatmas primokėdamas. Ir atseit neįdomu tarybai ir niekam.Nebandykit jam užduot nepatogių klausimų. Kas kur..

  Komentaras

  Kada gi nustosi ? Žmogeli, tik per savo purviną liežuvį užsidirbai jau du teistumus. Pats loji ant žmonių, o po to pats čia savo teismų peripetijas aprašinėji. Mums tai neįdomu. Gavai ko nusipelnei. Galvojai, kad tavo šmeižikiško liežuvio niekas nestabdys ? Jei nesustosi, įtariam, kad sulauksim žinios ir apie trečią kartą :)

  Komentaras

  Pagarba anam su d. Laipsniais ir verslo asociacijų prezidentais, kad anoje kadencijoje vadovaudamas darbo grupei dėl atliekų tvarkymo, kaip ir dėl švietimo problemų daug kalbų, darbų neįžiūrėt.. vVienintelis būdamas politiku, eilinį alytiškį per anstolius vaikos dėl ieškinio kaip privačiam asabai. Kad teisme kur pats kreipės paklausė pono politiko jam giriantis, kad dėl atliekų kovoja už alytiškius, kur jo kaip tarybos nario teiktas alternatyvus siūlymas dėl atliekų ir užregistruotas pagal reglamentą. Po to politikas prasivėrė, kas ubagam daė teisę Iškint ereliams kaip jam, blogo linkėjo alytiškiui jr jo šeimai jos nepažindamas. Gatvėj būt taip pasakęs, būt jam titulai nepadėję. Bet kaip teismo salėj ir teisėja jo nestabdo, matyt kad anas advokatei mokėjo 1300 eurų, kad alytiškį keliantį nepatogius klausimus išsiprovokuojant.. nuslopint. Beje užkuliusius gerai žino buvęs meras, dalis politikų ir žiniasklaidos. Keistai tylu. Kaip ir dėl užkastų atliekų įeinant į šio firmos teritoriją ir tylu. Jei klaida, nesimato, kad institucijos jo atsiprašo. Jei rado, kitus greitai vertina. O šio atžvilgiu kol kas tyla... Įdomus erelis. Tikras aerodromo asas. Net ir dėl sklypų įsisiubuojančio skandalo ne iš pasyviausių. Tikras talentas.

  Komentaras

  Gimęs šliaužioti , niekada neskraidys, todėl ir užduodi tik tokį klausimą. Juk taip paprasta suvokti, kad yra žmonių, kurie gyvena ne tik savo siauram pasaulėly su savo ribotais poreikiais. Šiandien vis mažiau aukšto išsilavinimo, kompetetingų, sąžiningų, altruistiškų ir t.t. žmonių. Todėl pagarba tokiems, kurie nori mums padėti. Pagarba tokiems, kurie garsina mūsų miestą ir rūpinasi, kad mes turėtume mažiau problemų mūsų mieste

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.