Nr. 101 (13331)

2019-09-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 101 (13331) skaitykite:

 • But­ri­mo­ny­se pla­nuo­ja­ma įam­žin­ti Sen­dos Be­ren­son var­dą
 • Tva­raus ver­slo kon­fe­ren­ci­ja Aly­tu­je: ką spe­cia­lis­tai pa­tars sa­vo ni­šos ir kon­ku­ren­cin­gu­mo sie­kian­čiam re­gio­nui?
 • Sek­su­a­li­nė prie­var­ta ža­lo­ja gy­ve­ni­mus
 • Z kar­ta „įsi­tin­kli­no” – so­cia­li­niais tin­klais nau­do­ja­si 99 proc. jos at­sto­vų
 • Aukš­čiau­sias pa­sie­ki­mas Lie­tu­vos bai­da­rių po­lo is­to­ri­jo­je
 • Tra­di­ci­nis ra­lis­tų su­si­ti­ki­mas – Rau­don­kal­nio gat­vė­je 
 • Aud­rius Sar­pa­lius: „Ta­py­da­mas gy­ve­nu tuo, ką da­rau”
 • Per Aly­tų ir vėl nu­si­drieks li­te­ra­tū­ri­nis „ge­le­žin­ke­lis”
 • Kiek sve­ria met­ras eše­rių?
 • Gyvenimo prie Nemuno spalvos ir žavesys
 • Ko­med­ija „In­tri­gan­tės” – Aly­tu­je
Šį ant­ra­die­nį Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų na­rų sken­duo­lio pa­ieš­kos Aly­taus ra­jo­ne Aly­taus se­niū­ni­jo­je esan­čia­me Ta­lo­kių eže­re...
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius va­kar pra­dė­jo kiek­vie­ną sa­vai­tę vyk­sian­čius su­si­ti­ki­mus su ša­lies mo­kyk­lo­mis. Pir­mo­ji sto­te­lė – Aly­tus,...
Tei­gia­ma, kad kiek­vie­no Dzū­ki­jos kai­mo po­tar­mė ki­ta, net to kai­mo kiek­vie­na kar­ta tu­ri sa­vo kal­bą. Mu­di­ta Ma­ka­vec­kie­nė, au­gu­si Len­ki­jos pa­sie­ny­je, Bielėnuose, kur pro...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.