Vie­ti­nio gy­ven­to­jo kū­nas Ta­lo­kių eže­re ras­tas beveik po dviejų pa­rų

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Rugsėjis 5
Skenduolis
 Šį antradienį skenduolio paieškas Talokių ežere vykdė ir jį surado Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai narai (iš kairės) Justinas Kiūdelis, Andrius Vitkevičius ir Donatas Genceravičius.              Zitos Stankevičienės nuotr.
Šį ant­ra­die­nį Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų na­rų sken­duo­lio pa­ieš­kos Aly­taus ra­jo­ne Aly­taus se­niū­ni­jo­je esan­čia­me Ta­lo­kių eže­re pa­ga­liau bai­gė­si. 13 va­lan­dą 20 mi­nu­čių iš eže­ro iš­trauk­tas sek­ma­die­nį, rug­sė­jo 1-ąją, 17 va­lan­dą 30 mi­nu­čių nu­sken­du­sio 31-erių Ta­lo­kių kai­mo gy­ven­to­jo kū­nas.

Kas ap­sun­ki­no pa­ieš­ką?

Aly­taus prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba sek­ma­die­nį, rug­sė­jo 1-ąją, 17 va­lan­dą 30 mi­nu­čių ga­vo pra­ne­ši­mą apie Ta­lo­kių eže­re nu­sken­du­sį žmo­gų. Tar­ny­bai apie šį įvy­kį pra­ne­šė asmuo, į kurį pagalbos kreipėsi kar­tu su nu­sken­du­siu vy­ru eže­re plau­kio­jęs ir ap­si­ver­tus val­čiai iš­si­gel­bė­jęs ki­tas vy­ras.

Ne­tru­kus į įvy­kio vie­tą at­vy­ko grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Ta­lo­kių eže­ro pa­kran­tė­je,  ar­čiau­siai jos esan­čios so­dy­bos kai­my­nys­tė­je, bu­vo su­si­rin­kęs bū­re­lis žmo­nių ir lau­kė at­sku­bė­ju­sių spe­cia­lių­jų tar­ny­bų pa­gal­bos.

Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai na­rai ieš­ko­ti sken­duo­lio eže­re pra­dė­jo 18 va­lan­dą 14 mi­nu­čių. Dir­bo iki su­te­mų, 21 va­lan­dos 30 mi­nu­čių. Ta­čiau pa­ieš­kos bu­vo ne­sėk­min­gos.

Šį pir­ma­die­nį na­rai sken­duo­lio ieš­ko­jo nuo 8 iki 18 va­lan­dos 30 mi­nu­čių.

100 met­rų at­stu­mu nuo kran­to 7 met­rų gy­ly­je pa­vy­ko ap­tik­ti val­tį, ku­ria du vy­rai bu­vo iš­plau­kę į eže­rą. Sken­duo­lio su­ras­ti vėl ne­pa­vy­ko.

Už­va­kar na­rai dar­bą Ta­lo­kių eže­re pra­dė­jo apie 9 va­lan­dą ir pa­ga­liau 13 va­lan­dą 20 mi­nu­čių beveik po dviejų pa­rų pa­ieš­kų eže­ro dug­ne bu­vo ap­tik­tas ir į kran­tą iš­trauk­tas sek­ma­die­nio pa­va­ka­rę nu­sken­du­sio vy­ro kū­nas.

Kiek­vie­ną die­ną jo ieš­ko­jo po tris na­rus. Šį ant­ra­die­nį dar­ba­vo­si ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai na­rai Jus­ti­nas Kiū­de­lis, Do­na­tas Gen­ce­ra­vi­čius ir An­drius Vit­ke­vi­čius.

Sken­duo­lio kū­ną su­ra­do ir iš­trau­kė A.Vit­ke­vi­čius. Nu­sken­dęs vy­ras ap­tik­tas ne­to­li eže­re ras­tos val­ties – 100 met­rų at­stu­mu nuo kran­to 5–6 met­rų gy­ly­je.

Na­rų tei­gi­mu, pa­ieš­kas ap­sun­ki­no eže­ro dy­dis, ne­tiks­lūs žmo­nių pa­ro­dy­mai apie įvy­kio vie­tą ir dug­ne esan­tis ne­ma­žas kie­kis dum­blo. Kon­kre­čiau­siai įvy­kio vie­tą nu­ro­dė vie­ni vie­ti­niai gy­ven­to­jai, iki 20 met­rų tiks­lu­mu.

Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai vie­nin­te­liai Aly­taus ap­skri­ty­je tu­ri na­rų dar­bui pri­tai­ky­tą au­to­mo­bi­lį su ka­te­riu ir ki­ta tam skir­ta įran­ga. Pas­ta­ra­jai pri­klau­so ir du so­na­rai – prie­tai­sai, nau­do­ja­mi po van­de­niu esan­tiems kū­nams ap­tik­ti. Jie pa­si­tar­na­vo ir sken­duo­lio pa­ieš­kai Ta­lo­kių eže­re, ku­ria­me na­rams pa­vy­ko už­fik­suo­ti apie 10 met­rų gy­lį.

Šio­je tar­ny­bo­je iš vi­so dir­ba 16 ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų na­rų. Jie, tar­ny­bos vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Lo­re­tos Ci­buls­kie­nės tei­gi­mu, nu­sken­du­sių žmo­nių ieš­ko ne tik Aly­taus ap­skri­ty­je, bet kvie­čia­mi ir į ki­tus Lie­tu­vos re­gio­nus: „Na­rai kiek­vie­nais me­tais tu­ri iš­si­lai­ky­ti spe­cia­lius nar­dy­mo nor­ma­ty­vus, to­dėl nuo­lat tre­ni­ruo­ja­si. Jais ga­li bū­ti tik stip­rios svei­ka­tos as­me­nys. Vyk­dant sken­duo­lio pa­ieš­kas vie­nas na­ras atsižvel­giant į aplinkybes ga­li nar­dy­ti iki ke­tu­rių va­lan­dų. O sken­duo­lio ieš­ko­ma tol, kol jis ran­da­mas.“

 

Grau­dus vaiz­das pa­kran­tė­je

Šį ant­ra­die­nį iš­trau­kus sken­duo­lio kū­ną iš Ta­lo­kių eže­ro, vėl į pa­kran­tę sku­bė­jo grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba ir po­li­ci­ja.

Kol na­rai iš­vy­ki­mui kom­plek­ta­vo­si įran­gą, me­di­kai pa­gal­bą siū­lė sken­duo­lio ar­ti­mie­siems. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš įvy­kio vie­tos iš­vy­ko kar­tu su iš­ga­be­na­mu sken­duo­lio kū­nu.

Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad sek­ma­die­nio po­pie­tę Ta­lo­kių eže­re nu­sken­do 31-erių Ta­lo­kių kai­mo gy­ven­to­jas.

Kar­tu su juo plau­kio­jęs ir ap­vir­tus val­čiai iš­si­gel­bė­jęs, iš­plau­kęs į kran­tą ki­tas 34-erių Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jas iš kar­to po įvy­kio bu­vo ap­klaus­tas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų. Jam bu­vo nu­sta­ty­tas sun­kus gir­tu­mas – 2,79 pro­mi­lės.

Ma­no­ma, kad nu­sken­dęs vy­ras ne­mo­kė­jo plauk­ti.

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl mir­ties prie­žas­ties nu­sta­ty­mo.

Pri­si­min­tas į eže­rą su­merk­tas mi­li­jo­nas

Vie­ti­niai gy­ven­to­jai, iš na­rų iš­gir­dę apie tai, kad sken­duo­lio pa­ieš­kas ap­sun­ki­no Ta­lo­kių eže­ro dum­blė­tas dug­nas, pri­si­mi­nė prieš sep­ty­ne­rius me­tus į šio eže­ro va­ly­mą su­merk­tą mi­li­jo­ną li­tų.

Iš tie­sų tuo­met Ta­lo­kių eže­ro iš­va­ly­mui ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bu­vo ga­vu­si eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą – 959 tūkst. li­tų. To­kiam dar­bui dar sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo biu­dže­to pri­si­dė­jo 169 tūkst. li­tų.

Vyk­dant pro­jek­tą siek­ta ska­tin­ti ra­jo­ne spręs­ti ak­tu­a­lias eko­lo­gi­nes ir ap­lin­ko­sau­gi­nes pro­ble­mas. Tei­kiant Ta­lo­kių eže­ro iš­va­ly­mo pro­jek­tą eu­ro­pi­nei pa­ra­mai gau­ti, nu­ro­dy­ta: 13 hek­ta­rų už­iman­čia­me eže­re dau­giau kaip 4 hek­ta­rų plo­te pa­ge­rin­ti eko­lo­gi­nę būk­lę pa­ša­li­nant su­si­kau­pu­sį dum­blą dėl anks­čiau ap­link eže­rą vyk­dy­tos in­ten­sy­vios žem­dir­bys­tės, pa­gra­žin­ti kraš­to­vaiz­dį.

Ta­lo­kių kai­mo gy­ven­to­jai jau ta­da eže­ro va­ly­mą už eu­ro­pi­nes lė­šas va­di­no tik šių pi­ni­gų įsi­sa­vi­ni­mu, nes vi­siems bu­vo aiš­ku, kad dėl di­de­lio eže­ro gy­lio ja­me vis tiek ma­žai kas mau­dy­sis, o žve­jams tin­ka ir ne­va­ly­tas.

Vie­ti­niai gy­ven­to­jai me­na, kad dar  so­vie­ti­niais lai­kais Ta­lo­kių eže­re yra nu­sken­dę trys žmo­nės.

Pra­ėju­sių me­tų spa­lio pa­bai­go­je čia nu­sken­do žve­jo­jęs 76-erių aly­tiš­kis. Jo kū­ną ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams pa­vy­ko ras­ti la­bai grei­tai.

 Šį antradienį skenduolio paieškas Talokių ežere vykdė ir jį surado Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai narai (iš kairės) Justinas Kiūdelis, Andrius Vitkevičius ir Donatas Genceravičius.              Zitos Stankevičienės nuotr.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.