Pir­mo­ji sto­te­lė Al­gir­do Mon­ke­vi­čiaus marš­ru­te – Aly­tus, mo­kyk­las lan­ko be vie­tos po­li­ti­kų pa­ly­dos

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (2)
2019 Rugsėjis 6
Algirdas Monkevičius
Ge­rų žo­džių Algirdas Monkevičius ne­gai­lė­jo ir Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ben­druo­me­nei, šią įstai­gą pa­va­di­no vie­na ge­riau­sių Lie­tu­vo­je. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius va­kar pra­dė­jo kiek­vie­ną sa­vai­tę vyk­sian­čius su­si­ti­ki­mus su ša­lies mo­kyk­lo­mis. Pir­mo­ji sto­te­lė – Aly­tus, va­kar jis lan­kė­si Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je ir Dzū­ki­jos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Sa­vi­val­dy­bė­je A.Mon­ke­vi­čius su­si­ti­ko su mies­to va­do­vais už už­da­rų du­rų. Bu­vo kal­ba­ma ir apie švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką. „Ma­ne pa­ti­ki­no, kad siū­ly­mai bus svars­to­mi jau spa­lį. Tin­klo per­tvar­kos tiks­las – ge­rė­jan­čios są­ly­gos vai­kų ug­dy­mui, ta­čiau kar­tu ir mak­si­ma­liai tu­ri bū­ti pa­si­rū­pin­ta mo­ky­to­jų, įstai­gų va­do­vų so­cia­li­niu sau­gu­mu“, – kal­bė­jo mi­nist­ras.

„Su­pran­tu, kad pra­si­dė­jus moks­lo me­tams mo­kyk­loms ky­la ne­ma­žai iš­šū­kių ir klau­si­mų. Apie tai tu­ri­me kal­bė­tis, to­dėl sa­vo dar­bo­tvarkėje re­zer­vuo­ju kiek­vie­ną penk­ta­die­nį iš­vy­koms į mo­kyk­las“, – sa­kė mi­nist­ras.

Pir­ma sto­te­lė A.Mon­ke­vi­čiaus marš­ru­te – Aly­tus, kur jis su­si­ti­ko su Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė­mis.

Kaip sa­kė mi­nist­ras, šios įstai­gos pa­si­rink­tos ne­at­si­tik­ti­nai. Dzū­ki­jos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je jam rū­pi spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kų ug­dy­mas, tarp jų yra ir tu­rin­čių au­tiz­mo spek­tro su­tri­ki­mų. „Ši mo­kyk­la tu­ri uni­ka­lią pa­tir­tį“, – sa­kė A.Mon­ke­vi­čius.

Ge­rų žo­džių jis ne­gai­lė­jo ir Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ben­druo­me­nei, šią įstai­gą pa­va­di­no vie­na ge­riau­sių Lie­tu­vo­je. A.Mon­kev­čius pa­ste­bė­jo, kad tik­rai leng­viau siek­ti aukš­tų re­zul­ta­tų sos­ti­nės mo­kyk­loms, tu­rin­čioms ga­li­my­bę pri­im­ti mo­ty­vuo­tus mo­ki­nius, ge­res­nį mo­ky­to­jų pa­siū­los po­ten­cia­lą. Re­gio­ne – vis­kas kur kas su­dė­tin­giau, nes yra dau­giau įvai­rių iš­šū­kių.

„Man rū­pi Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos pa­tir­tis įvai­rio­se sri­ty­se, ši mo­kyk­la yra gy­vas pa­vyz­dys vi­soms Lie­tu­vos mo­kyk­loms. Ji tu­ri tei­sin­gą stra­te­gi­ją, ku­rio­je svar­biau­sia – ma­ty­ti kiek­vie­ną vai­ką“, – kal­bė­jo mi­nist­ras.

Gim­na­zi­jo­je jis su­si­ti­ko su mo­ki­nių ta­ry­ba. Apie švie­ti­mo ak­tu­a­li­jas mi­nist­ras gim­na­zis­tams pra­bi­lo per fi­lo­so­fi­nę priz­mę – apie be­ri­bes žmo­gaus ga­li­my­bes, o ge­ra mo­kyk­la pa­va­di­no to­kią, ku­ri pa­ste­bi kiek­vie­no ta­len­tus, ne­at­ima no­ro iš­ban­dy­ti sa­ve ir aug­ti. 

Į Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją ir Dzū­ki­jos pa­grin­di­nę mo­kyk­lą mi­nist­ro ne­ly­dė­jo po­li­ti­kai – toks bu­vo sve­čio no­ras, ta­čiau po ry­ti­nio su­si­ti­ki­mo su mies­to va­do­vais jis dė­ko­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei, ski­rian­čiai de­ra­mą dė­me­sį švie­ti­mui ir sėk­min­gai su­si­do­ro­jan­čiai su iš­šū­kiais.

Bū­si­mą Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką mi­nist­ras pa­va­di­no su­dė­tin­ga ir skaus­min­ga pro­ble­ma, ku­riai spręs­ti rei­kia ryž­to, o vie­nin­te­lis tei­sin­gas bū­das tai pa­da­ry­ti – dia­lo­gas, kad spren­di­mus įgy­ven­din­ti pa­dė­tų ir švie­ti­mo ben­druo­me­nė. Mi­nist­ras mi­nė­jo, kad ga­li kil­ti ne­pa­to­gu­mų, nes kaž­kam teks per­si­kva­li­fi­kuo­ti ar pa­keis­ti dar­bo vie­tą, ta­čiau mak­si­ma­liai pri­va­lo­ma pa­si­rū­pin­ti švie­ti­mo sis­te­mos dar­buo­to­jų so­cia­li­niu sau­gu­mu.

  Komentaras

  Alytuj situacija su švietimu kaip ir su visa savivalsos sistema kaip ir pasitaikančiais kvapais mieste. Pasirodė žiniasklaidoj informacija, kad būna kvapai. Iš valdžios tylu. Nėra kam oficialiai paaiškint jei yra tai kenksmingi ar nekenksmingi. Kokių priemonių imasi. Tarsi nekalba ir problemos nėra.

  Komentaras

  Atvykęs ministras sako. Kad gal spalį bus Alytaus švietimo reformos. Kur daliai gal persikfalifikuot reikės. - Reiškia vietos po patriotais perpus perpildytose ne tik savivaldybės sistemos, bet ir per kitas biudžetines įstaigas, kam jie reikalingi su tokiom savybėm? Per 10 n mečius gan organizuotai alint miestą? Kaip ir per šią vasarą net nesistengia per savivaldą užsidirbt per es paramos projektus. Švietimo reformas visi pasidarę. Čia tempia iki paskutinio nemastydami. Kas biudžeto paskolas atiduos ir apie ką visu miestu pratyli. Nykstančių gudručių miestas kaimo mentalitetu. Sako, tarybos nariai išmokas forminos ir už liepos mėnesį. Nors liepą tarybos posėdžio nebuvo.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.