Spor­to klu­bas vie­toj „Aly­taus ra­di­jo” ne­įsi­kurs. Ar tai ne­bu­vo aiš­ku tik iš­si­nuo­mo­jus pa­tal­pas? (9)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Liudas Ramanaukas
Bendrovės „Alytaus radijas“ direktorius Liudas Ramanauskas: „Ka­žin ar tam spor­to klu­bui rei­kė­jo pa­tal­pų, grei­čiau bu­vo tiks­las, kad ra­di­jas jų ne­tek­tų. Įsi­ti­ki­nęs, kad ir mies­to va­do­vai su­pra­to to­kią si­tu­a­ci­ją.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šio mė­ne­sio pra­džio­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­trau­kė pa­tal­pų te­at­re nuo­mos su­tar­tį su Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je re­gist­ruo­ta vie­šą­ja įstai­ga spor­to klu­bu „At­lan­ta Gym“. Pa­grin­di­nė to prie­žas­tis – klu­bo at­sto­vai ne­at­vy­ko pa­si­ra­šy­ti pa­tal­pų per­da­vi­mo-pri­ėmi­mo ak­to. O jo­mis iki šių me­tų pra­džios dau­giau nei du de­šimt­me­čius nau­do­jo­si ben­dro­vė „Aly­taus ra­di­jas“, val­dan­ti ra­di­jo sto­tį „FM99“. „Kad to­kia bus pa­bai­ga, bu­vo aiš­ku tik spor­to klu­bui iš­si­nuo­mo­jus pa­tal­pas. Tiks­las bu­vo, kad ra­di­jas jų ne­tek­tų“, – įsi­ti­ki­nęs ben­dro­vės di­rek­to­rius Liu­das Ra­ma­naus­kas.

Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė įvei­kė Va­le­ri­jų Ven­cių

Ben­dro­vės „Aly­taus ra­di­jas“ val­do­ma so­tis „FM99“ 122 kv. met­rų dy­džio pa­tal­po­mis te­at­re nau­do­jo­si dau­giau nei du de­šimt­me­čius iki šių me­tų sau­sio pa­bai­gos. Ji šias pa­tal­pas iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos iš­si­nuo­mo­jo kon­kur­so bū­du ir pa­gal ta­da ga­lio­ju­sius tei­sės ak­tus bu­vo pa­si­ra­šy­ta ne­ter­mi­nuo­ta nuo­mos su­tar­tis.

Dau­giau nei prieš dve­jus me­tus mies­to ta­ry­ba nu­trau­kė jų nuo­mos su­tar­tį, nes pa­gal da­bar ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės tur­tas ne­ga­li bū­ti nuo­mo­ja­mas il­ges­niam nei de­šim­ties me­tų lai­ko­tar­piui. To­kio spren­di­mo pro­jek­tą pa­tei­kė ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, o jam pri­ta­rė try­li­ka ta­ry­bos na­rių. Pa­lai­ky­mo ne­su­lau­kė al­ter­na­ty­vus ta­ry­bos na­rio Va­le­ri­jaus Ven­ciaus spren­di­mo pro­jek­tas – pa­keis­ti pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį su „Aly­taus ra­di­ju“ ir da­bar už­ima­mas pa­tal­pas iš­nuo­mo­ti pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui.

Be­je, L.Ra­dze­vi­čiū­tė, su pa­teik­tu spren­di­mo pro­jek­tu dėl ra­di­jo už­ima­mų pa­tal­pų ir tuo­met įvei­ku­si V.Ven­cių, da­bar dir­ba vie­no­je Miš­rio­je ta­ry­bos na­rių gru­pė­je. L.Ra­dze­vi­čiū­tė yra šios gru­pės va­do­vė, V.Ven­cius – jos pa­va­duo­to­jas.

Tik­rai ne­at­mes­ti­na, kad bu­vo di­de­lis no­ras ra­di­ją iš­vy­ti iš pa­tal­pų, o gal net ir sie­kis, kad Aly­tu­je su­ma­žė­tų vie­na ži­niask­lai­dos prie­mo­ne.

Ne­tru­kus įvyk­dy­ta­me ra­di­jo už­im­tų pa­tal­pų te­at­re kon­kur­se be „FM99“ ra­di­jo sto­tį val­dan­čios ben­dro­vės da­ly­va­vo ta­da so­cial­de­mok­ra­to An­ta­no Jo­dau­gos va­do­vau­ja­ma vie­šo­ji įstai­ga spor­to klu­bas „At­lan­ta Gym“, ku­riam pa­siū­lius šiek tiek di­des­nę kai­ną kon­kur­są pa­vy­ko lai­mė­ti. O nuo­mos su­tar­ties su ra­di­ju nu­trau­ki­mą ir šių pa­tal­pų kon­kur­są bal­suo­jant pa­lai­kė ir ta­ry­bos na­riai so­cial­de­mok­ra­tai, ku­riems pri­klau­so pats me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, pas­ta­ruo­ju me­tu jis yra šios par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas.

Bal­suo­jant dėl ra­di­jo li­ki­mo te­at­ro pa­tal­po­se me­ras bal­sa­vi­mui re­gist­ra­vo­si, bet ja­me ne­da­ly­va­vo. To­kia po­zi­ci­ja mies­to va­do­vas gal­būt no­rė­jo pa­de­monst­ruo­ti sa­vo neut­ra­lu­mą, bet to­li gra­žu ne pa­lai­ky­ti ra­di­ją.

Pa­tal­pos iš­nuo­mo­tos pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui kul­tū­ri­nei, ad­mi­nist­ra­ci­nei veik­lai. Ta­čiau mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­si­ra­šy­ti pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį su „At­lan­ta Gym“ už­tru­ko, nes pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­so re­zul­ta­tai „Aly­taus ra­di­jo“ ini­cia­ty­va bu­vo ap­skųs­ti teis­mui. Po il­go­kai už­tru­ku­sio by­li­nė­ji­mo­si ra­di­jui te­ko pri­pa­žin­ti pra­lai­mė­ji­mą.

 

Nu­ro­dė pa­nau­do­tas žmo­gaus svei­ka­tai kenks­min­gas me­džia­gas

Šie­me­čio sau­sio pra­džio­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ga­liau su „At­lan­ta Gym“ pa­si­ra­šė pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį. Kaip pri­si­me­na „Aly­taus ra­di­jo“ sto­ties di­rek­to­rius L.Ra­ma­naus­kas, jiems iš pra­džių duo­ta tik vie­na sa­vai­tė iš­si­kraus­ty­ti, ta­čiau dėl ra­di­jo įran­gos su­dė­tin­go per­kė­li­mo tai už­tru­ko šiek tiek il­giau.

Ra­di­jas iš­si­nuo­mo­jo pa­tal­pas de­šim­ties me­tų lai­ko­tar­piui pas pri­va­tų as­me­nį ne­to­li mies­to cen­tro, Pul­ko g. 48, ir tik­rai sku­bė­jo per­si­kraus­ty­ti. O tam rei­kė­jo ne tik įran­gą per­si­ga­ben­ti, bet ir nau­jo­je vie­to­je iš­si­kel­ti ra­di­jo an­te­ną, per­kel­ti re­li­nius lai­dus, nau­ju ad­re­su per­re­gist­ruo­ti li­cen­ci­ją.

L.Ra­ma­naus­kas ta­da sa­kė, kad bu­vo min­čių iš­vyk­ti iš Aly­taus ir už­da­ry­ti „FM99“ ra­di­jo sto­tį, bet nu­spręs­ta lik­ti dėl sa­vo klau­sy­to­jų.

„Keis­tas da­ly­kas, ta­čiau po mū­sų iš­si­kraus­ty­mo iš te­at­ro nau­jo nuo­mi­nin­ko įsi­kė­li­mo pro­ce­sas su­sto­jo“, – tvir­ti­no „Aly­taus ra­di­jo“ di­rek­to­rius.

Ir, kaip da­bar ma­ty­ti, „At­lan­ta Gym“ jau ne­si­kraus­tys į ra­di­jo nau­do­tas pa­tal­pas. Šio mė­ne­sio pra­džio­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­trau­kė pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį su „At­lan­ta Gym“. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Onos Ba­le­vi­čiū­tės tei­gi­mu, su­tar­tis nu­trauk­ta to­dėl, kad spor­to klu­bo at­sto­vai ne­vyk­dė su­tar­ties są­ly­gų – ne­at­vy­ko pa­si­ra­šy­ti pa­tal­pų per­da­vi­mo-pri­ėmi­mo ak­to, su te­at­ru ne­su­da­rė su­tar­ties dėl ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mo, ne­ap­drau­dė iš­si­nuo­mo­tų pa­tal­pų, nuo­mos su­tar­ties ne­įre­gist­ra­vo Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re.

Spor­to klu­bui ne­bus grą­ži­na­mas už tris mė­ne­sius iš anks­to su­mo­kė­tas nuo­mos mo­kes­tis.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­si­tei­ra­vus, ar spor­to klu­bas „At­lan­ta Gym“ yra in­for­ma­vęs sa­vi­val­dy­bę, ko­dėl jis nu­spren­dė ne­be­si­nuo­mo­ti pa­tal­pų, O.Ba­le­vi­čiū­tė sa­kė, kad bu­vo gau­tas raš­tas elek­tro­ni­niu pa­štu, be ki­tų prie­žas­čių, nu­ro­dy­ta, jog jo­se pa­nau­do­tos žmo­gaus svei­ka­tai kenks­min­gos me­džia­gos, kel­tas klau­si­mas, ar to­kio­se pa­tal­po­se ga­li­ma dirb­ti.

Te­le­fo­nu pa­skam­bi­nus A.Jo­dau­gai ir no­rė­jus pa­si­tei­rau­ti, ko­dėl „At­lan­ta Gym“ ne­įsi­kraus­tė į kon­kur­so bū­du iš­si­nuo­mo­tas pa­tal­pas te­at­re, šis kal­bė­ti at­si­sa­kė, pa­pra­šė klau­si­mus at­siųs­ti elek­tro­ni­niu pa­š­tu. Tai pa­da­rius at­sa­ky­mo ne­su­lauk­ta, nurodyta, jog atsakyta savivaldybės administracijai adresuotame rašte.

Kas bus to­liau da­ro­ma su 122 kv. met­rų te­at­ro pa­tal­po­mis, taip ir ne­su­lau­ku­sio­mis nau­jo nuo­mi­nin­ko vie­toj „Aly­taus ra­di­jo“? Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė tei­gė, kad mies­to ta­ry­bai bus tei­kia­mas spren­di­mo pro­jek­tas dėl jų to­les­nės nuo­mos.

„Aly­taus ra­di­jo“ di­rek­to­riaus pa­klau­sus nuo­mo­nės apie taip ir ne­įsi­kė­lu­sį nau­ją nuo­mi­nin­ką į šios ben­dro­vės il­gą lai­ką nau­do­tas pa­tal­pas, L.Ra­ma­naus­kas pa­reiš­kė: „Man re­gis, tai bu­vo aiš­ku tik iš­si­nuo­mo­jus pa­tal­pas. Ka­žin ar tam spor­to klu­bui rei­kė­jo pa­tal­pų, grei­čiau bu­vo tiks­las, kad ra­di­jas jų ne­tek­tų. Įsi­ti­ki­nęs, kad ir mies­to va­do­vai su­pra­to to­kią si­tu­a­ci­ją.“

 

Su­stab­dy­ta na­rys­tė So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jo­je

Pa­va­sa­rio pra­džio­je So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus ta­ry­ba, va­do­vau­da­ma­si sky­riaus Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mu ir par­ti­jos sta­tu­tu, su­stab­dė „At­lan­ta Gym“ va­do­vo A.Jo­dau­gos na­rys­tę par­ti­jo­je. Tai pa­da­ry­ta vyks­tant teis­mi­niams gin­čams jo at­žvil­giu.

A.Jo­dau­ga vie­ti­nių so­cial­de­mok­ra­tų spren­di­mą su­stab­dy­ti na­rys­tę par­ti­jo­je dar skun­dė par­ti­jos Eti­kos ko­mi­si­jai, bet pa­lan­kaus ver­dik­to ne­pa­vy­ko pa­siek­ti.

Ko­dėl tik da­bar vie­ti­niai so­cial­de­mok­ra­tai ėmė at­si­ri­bo­ti nuo sa­vo par­ti­jos ko­le­gos, juk teis­mi­niai gin­čai jo at­žvil­giu jau vyks­ta ku­ris lai­kas? Ar tai su­ta­po su sau­sio pa­bai­go­je jam pri­im­tu ne­pa­lan­kiu Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mu, ar no­rė­ta pa­si­ba­lin­ti par­ti­nį kai­lį prieš ra­di­ją?

Kaip sa­kė Lie­tu­vos jė­gos tri­ko­vės fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Er­lan­das Pet­raus­kas, A.Jo­dau­ga Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui ap­skun­dė sau­sio pa­bai­go­je pri­im­tą Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą, ku­riuo iš jo fe­de­ra­ci­jai pri­teis­ta be­veik 46 tūkst. eu­rų nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mas. O tai pri­teis­ta už tai, kad A.Jo­dau­ga, prieš ket­ve­rius me­tus bū­da­mas mi­nė­tos fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tu ir ne­tu­rė­da­mas jos pa­ve­di­mo ar įga­lio­ji­mo, kaip „At­lan­ta Gym“ va­do­vas su­si­ta­rė su Kau­no mies­te ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čio­mis įmo­nė­mis dėl tuo me­tu Lie­tu­vo­je vy­ku­sio Eu­ro­pos jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­to už­sie­nio de­le­ga­ci­jų ap­gy­ven­di­ni­mo. Pri­teis­ta su­ma bu­vo įvar­dy­ta kaip „At­lan­ta Gym“ gau­tas pel­nas iš čem­pio­na­to or­ga­ni­za­vi­mo.

Pas­ta­ruo­ju me­tu A.Jo­dau­ga dvie­jų ins­tan­ci­jų teis­muo­se yra pra­lai­mė­jęs by­lą dėl jo ne­va ne­tei­sė­to nu­ša­li­ni­mo nuo Lie­tu­vos jė­gos tri­ko­vės fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­to pa­rei­gų. Da­bar­ti­nio fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­to E.Pet­raus­ko tei­gi­mu, jau kreip­ta­si į ant­sto­lius dėl dau­giau nei 2 tūkst. eu­rų pri­teis­tų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų iš­ieš­ko­ji­mo iš A.Jo­dau­gos: „Dar ki­to­je by­lo­je, ku­ri taip pat iš­nag­ri­nė­ta dvie­jų ins­tan­ci­jų teis­muo­se, ir­gi kreip­ta­si į ant­sto­lius dėl 900 eu­rų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų iš­ieš­ko­ji­mo iš „At­lan­ta Gym“. Šis spor­to klu­bas pra­šė teis­mo pri­teis­ti dau­giau kaip 6 tūkst. eu­rų iš fe­de­ra­ci­jos už at­seit pa­tir­tas iš­lai­das per prieš tre­jus me­tus Lie­tu­vo­je vy­ku­sį Eu­ro­pos jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­tą, ta­čiau teis­mas to­kio pra­šy­mo ne­ten­ki­no.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Šituose radijo stoties savininkų inkštimuose labai ryški nostalgija Grigaravičiaus valdymo laikams, kai Ramanauskienė buvo valdžioje ir darė ką norėjo. Jos elgesio šlykštumo ir jos arogancijos dar nepamiršom, todėl užuojautos nesulauksit. Pripratot už dykutį gyvent prie valdžios, tai dabar pajautėt kaip eiliniai alytiškiai gyvena. Patarimad - nustokit inkšt

  Komentaras

  Ach tas žodis “ruporas”, iš karto išduoda autorę. Puikiai atsimenu prieš kelis metus isteriškai klykiančią L.R. (kai jai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas) : “Grigaravičiaus ruporas, Grigaravičiaus ruporas!” Tai tokie čia ir komentatoriai. 😄

  Komentaras

  Kodėl Alytuj prasti eiliniai žmonės lyg geri, nepiktybiški...Bet kaip elitą į valdžią renkas, lyg pikčiausius, nelaimingiausius, vis mažai? Ir vis per teismus, kad ir bent kokį smulkmenišką reikalą. Ir šiuo atveju kokia nauda, kad vieni su kitais erzinas. Rimtų miesto problemų miesto labui vengia sprest, bet į savilesinėjimą kaip per genus.

Kiti straipsniai