Ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­ja per te­le­vi­zi­ją – ne­ga­li­ma, spor­to klu­bų fi­nan­sa­vi­mas – įtar­ti­nas

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (38)
2020 Kovas 13
Pačesa ir Radzevičiutė
Alytaus miesto savivaldybės tarybos dauguma sausio pabaigoje vykusiame posėdyje pritarė frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­no To­mo Pa­čė­so pa­va­duo­to­jos Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės pateiktam sprendimo projektui dėl tarybos posėdžių transliacijos per televiziją. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ką tik ga­vo Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se Ju­liaus Ar­laus­ko tei­ki­mą, ku­riuo siū­lo­ma pa­nai­kin­ti sau­sio pa­bai­go­je pri­im­tą spren­di­mą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją. Tei­ki­mo prie­žas­tis – toks spren­di­mas prieš­ta­rau­ja tei­sės ak­tams. Vy­riau­sy­bės at­sto­vas dar va­sa­rio vi­du­ry­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai yra pa­ra­šęs tei­ki­mą dėl įsta­ty­mams prieš­ta­rau­jan­čio spren­di­mo, su­si­ju­sio su spor­to klu­bų veik­los da­li­niu fi­nan­sa­vi­mu, pa­kei­ti­mo ar pa­nai­ki­ni­mo. Ta­čiau va­do­vau­jan­tis šiuo ta­ry­bos spren­di­mu lė­šos spor­to klu­bams jau skir­tos.

Spren­di­mo pro­jek­tą pa­tei­kė frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­no pa­va­duo­to­ja

Sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­ria­me bu­vo svars­to­mas šie­me­tis mies­to iž­das, spren­di­mo pro­jek­tą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją pa­tei­kė ta­ry­bos frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­no To­mo Pa­čė­so pa­va­duo­to­ja Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė.

Dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių pri­ta­rė, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bė bū­tų įpa­rei­go­ta ne­del­siant pa­skelb­ti ir or­ga­ni­zuo­ti vie­šą kon­kur­są po­sė­džiams tran­sliuo­ti per te­le­vi­zi­ją. Tai per me­tus mies­to biu­dže­tui ga­li kai­nuo­ti ne vie­ną de­šim­tį tūks­tan­čių eu­rų.

Kaip tuo­me­čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je sa­kė L.Ra­dze­vi­čiū­tė, to­kios tran­slia­ci­jos są­ly­go­tų di­des­nį vi­suo­me­nės įsi­trau­ki­mą į ta­ry­bos dar­bą, žmo­nės ma­ty­tų, ką vei­kia ta­ry­ba, kaip įgy­ven­di­na­mi prieš rin­ki­mus duo­ti pa­ža­dai. Ta­ry­bos na­rė ak­cen­ta­vo, kad kon­kur­sas ne­bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas vie­nam sub­jek­tui, ti­ki­ma­si su­lauk­ti ir ki­tų te­le­vi­zi­jos pa­slau­gų tei­kė­jų pa­siū­ly­mų.

Da­bar mies­to ta­ry­bos po­sė­džiai ne­mo­ka­mai tran­sliuo­ja­mi „You­Tu­be“, per „Go­og­le“ ben­dro­vės so­cia­li­nį tin­klą.

Spren­di­mo pro­jek­tą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją pri­sta­čiu­si ta­ry­bos na­rė pa­gal su­tar­tį yra dir­bu­si Aly­taus re­gio­ni­nė­je te­le­vi­zi­jo­je, ku­riai va­do­vau­ja ta­ry­bos na­rio T.Pa­čė­so žmo­na Lai­ma Pa­čė­sie­nė.

Tad pri­ėmus spren­di­mą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją ir tam ski­riant lė­šų iš mies­to biu­dže­to, ne vie­nas ta­ry­bos na­rys bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad to­kį kon­kur­są lai­mės vie­ti­nė te­le­vi­zi­ja, nes ki­tas te­le­vi­zi­jas toks kon­kur­sas var­gu ar su­do­mins.

Jau pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas pa­nai­kin­ti spren­di­mą

Ko­vo pra­džio­je Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se J.Ar­laus­kas mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pa­ra­šė tei­ki­mą, ku­ria­me siū­lo­ma pa­nai­kin­ti sau­sio pa­bai­go­je pri­im­tą spren­di­mą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją.

Tei­ki­me nu­ro­do­ma, kad Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ne­su­tei­kia tei­sės pri­im­ti to­kio spren­di­mo.

Gy­ven­to­jai, ku­rie do­mi­si sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­la, in­for­ma­ci­ją apie po­sė­džiuo­se svars­to­mus klau­si­mus, pa­reng­tus spren­di­mų pro­jek­tus ga­li su­ži­no­ti sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Taip pat gy­ven­to­jai ga­li da­ly­vau­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiuo­se, nes jie yra at­vi­ri.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad, kai yra tech­ni­nės ga­li­my­bės, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiai tran­sliuo­ja­mi sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, ta­čiau ne­nu­ro­do­ma, jog jie ga­li bū­ti tran­sliuo­ja­mi per te­le­vi­zi­ją.

Taip pat Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­me nu­ro­dy­ta, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas ne­reg­la­men­tuo­ja vie­šų­jų pir­ki­mų, su­si­ju­sių su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­ja per te­le­vi­zi­ją.

Kaip in­for­ma­vo mies­to ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­to va­do­vė Da­lia Je­zu­ke­vi­čie­nė, ga­vus Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mą, yra pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas pa­nai­kin­ti sau­sio pa­bai­go­je ta­ry­bos pri­im­tą spren­di­mą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją. Šis klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas ko­vo pa­bai­go­je vyk­sian­čia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dar nė­ra pa­skel­bu­si kon­kur­so šių po­sė­džių per te­le­vi­zi­ją tran­slia­ci­jai, nors ir bu­vo įpa­rei­go­ta tai pa­da­ry­ti ne­del­siant. Pa­na­šu, kad toks kon­kur­sas jau ir ne­bus skel­bia­mas.

Tei­ki­mas kol kas ne­vyk­do­mas, pi­ni­gai spor­to klu­bams jau pa­skir­ti

Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se J.Ar­laus­kas sau­sio pra­džio­je krei­pė­si į Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mus, pra­šy­da­mas įpa­rei­go­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą per teis­mo nu­sta­ty­tą ter­mi­ną įgy­ven­din­ti Spor­to įsta­ty­mo nuo­sta­tas. Nu­si­sta­ty­ti il­ga­lai­kius spor­to plėt­ros tiks­lus, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mas spor­to sri­tis, spor­to sri­ty­je vei­kian­čių fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų veik­los fi­nan­sa­vi­mo iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to kri­te­ri­jus ir tvar­ką.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vui pri­rei­kė kreip­tis į teis­mą, nes mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­pai­sė jo pa­teik­to rei­ka­la­vi­mo.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba va­sa­rio vi­du­ry­je su­lau­kė dar vie­no Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mo, su­si­ju­sio su Spor­to įsta­ty­me nu­ma­ty­tų nuo­sta­tų ne­pai­sy­mu. Šį­kart dėl 2017-ųjų ko­vo pa­bai­go­je pri­im­to ta­ry­bos spren­di­mo, ku­riuo bu­vo pa­tvir­tin­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kū­no kul­tū­ros ir spor­to pro­gra­mos spor­to klu­bų pro­jek­tų da­li­nio fi­nan­sa­vi­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo tvar­kos ap­ra­šas, pa­kei­ti­mo ar pa­nai­ki­ni­mo.

Kon­sta­tuo­ta, kad pa­gal Spor­to įsta­ty­mą nė­ra to­kios nuo­sta­tos, jog sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba sa­vo nu­sta­ty­ta tvar­ka ga­lė­tų fi­nan­suo­ti tik spor­to klu­bų veik­lą. Pir­miau­sia sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, va­do­vau­da­ma­si šiuo įsta­ty­mu, tu­ri nu­si­sta­ty­ti mi­nė­tus tiks­lus, fi­nan­suo­ja­mas spor­to sri­tis bei fi­nan­sa­vi­mo kri­te­ri­jus ir tvar­ką, – bū­tent dėl to Vy­riau­sy­bės at­sto­vas krei­pė­si į teis­mą.

Spor­to įsta­ty­me spor­to pro­jek­tas api­brė­žia­mas kaip do­ku­men­tas, ku­ria­me ap­ra­šo­ma lai­ki­na ju­ri­di­nio as­mens veik­la sie­kiant uni­ka­lių ir kon­kre­čių, su spor­tu su­si­ju­sių ko­ky­bi­nių ir kie­ky­bi­nių re­zul­ta­tų.

Va­sa­rio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pra­ne­šė, kad yra gau­tas Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mas dėl mi­nė­to ta­ry­bos spren­di­mo pa­kei­ti­mo ar pa­nai­ki­ni­mo. Pa­sa­kė, kad yra ren­gia­mas spren­di­mo pro­jek­tas ir jis bus svars­to­mas ki­ta­me ta­ry­bos po­sė­dy­je.

O kol įsta­ty­mui prieš­ta­rau­jan­tis, spor­to klu­bų veik­lai da­li­nį fi­nan­sa­vi­mą nu­ma­tan­tis tvar­kos ap­ra­šas ne­pa­keis­tas ir ne­pa­nai­kin­tas, va­do­vau­jan­tis juo bei Spor­to klu­bų veik­los pro­jek­tų pa­raiš­kų at­ran­kos ir ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pro­to­ko­lu, šio mė­ne­sio pra­džio­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl šie­me­čia­me mies­to biu­dže­te nu­ma­ty­tų lė­šų pa­skirs­tos šiems klu­bams.

Iš vi­so sep­ty­niems spor­to klu­bams pa­skirs­ty­ta 490 tūkst. eu­rų. Dau­giau­sia iš šios su­mos – 280 tūkst. eu­rų te­ko vie­ša­jai įstai­gai „Dzū­ki­jos spor­tui“, ku­riai va­do­vau­ja ta­ry­bos na­rio T.Pa­čė­so žmo­na ir ku­ri tu­ri krep­ši­nio klu­bą „Aly­taus Dzū­ki­ja“.

Ta­ry­bos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos „Aly­taus pi­lie­čiai“ se­niū­no Vy­tau­to Jast­rems­ko tei­gi­mu, spor­to klu­bams skir­tas fi­nan­sa­vi­mas pa­gal Vy­riau­sy­bės at­sto­vo siū­lo­mą keis­ti įsta­ty­mų ne­ati­tin­kan­tį ap­ra­šą ke­lia įta­ri­mų: „Gal to­dėl ir ne­sku­bė­ta jo keis­ti ar nai­kin­ti, kad klu­bams bū­tų pa­skir­ti pi­ni­gai. Jei tas ap­ra­šas bū­tų pri­pa­žin­tas ne­ga­lio­jan­čiu, ne­bū­tų pa­grin­do skir­ti pi­ni­gus. Ga­vus Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mą pa­nai­kin­ti spren­di­mą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją, sku­biai pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas tai pa­da­ry­ti. O dėl spor­to klu­bų fi­nan­sa­vi­mo ap­ra­šo pa­kei­ti­mo spren­di­mo pri­im­ti kaž­ko­dėl ne­sku­bė­ta.“

  Komentaras

  Anais laikais Alytus daug efektyviai patys valdės. Po neišlaiko, ką tuomet miestas sukūrė. Dabar per savivaldą vyrauja lygiai. Mero - tarybos kompetencijoj sugebėt miestą sėkmingai vystyt pagal šalies vystymo bd prioritetus per es paramą. Galutinis tikslas - daugėja gyventojų ir paskolas mažina. Dabar mero lygį nesugeba. Per tarybą tokį parodykit. Iš visuomenės neprisileidžia. Vienok anoj kadencijoj per vicmerų interpeliavimo cirkus matės, nesugeba abi pusės. Vis tiek į rinkimus ėjo ir rinko. Na ir dabar nesugeba. Tarpusavį dėl likučių taršos. Būsimas tarybos posėdis dar nervingesnis ir jau siurprizus ruošt pradėję. Šiam momente taryba rimtam vystymui- jų nedomina. Visa savivaldybės sistema į stagnacinių skiautą užsidarę - kaip išlikt vieni kitų saskaita.

  Komentaras

  Šalies žurnalistai jau per pusmetį per kelias televizijos laidas ir ypač neseniai viešinant įrašus iš gaisro nusakė esmę. Ten praktiškai už teisėsaugą išaiškino, kas yra kaip Alytuj. Alytuj apie tai net garsiai kalbėt bijo iki šiol. Precedentas ypač nuo anos kadencijos susireikšminusių įsuktas. Saujelė už miestą bando deliot. Kas neįtinka per institucijų dvigubų standartus slopindami. Šiuo metu per kelis ikiteisminius tyrimus atvirai esmėj teisėsauga ir už jos stovintys delioja. Prie valdymo samoningai neprileidžiami sugebantys. Net per rinkimus filtruojami ir slopinami, kad neprieit. Ir todėl turi situaciją. Iš 27 tarybos narių sunku atrast rimčiau pagal tarybos nario kompetenciją dirbantį. Apart interesai. Mero poste ir komandoj net tarp tarybos narių nestipriausi. Bet, nieko padaryt nesugeba. Iš visuomenės, kur yraretų sugebančių, neprileidžiami. Tomas juos kaip aklus viščiukus. Šiam momente Alytuj televizija stipriausia atlikt žurnalistinius tyrimus. Vėl politikai silpni - juos televizijai be problemų. Televizija viso potencialo nepaleidžia. Cackinas vietiniam lygį.

  Komentaras

  Celiusį reikia deleguotį į Lietuvos premjerus, tai Alytuj burdako bus mažiau. Lietuva galėtų tada tapti tarpkontinentiniais Vasiukais ir Vyriausybės rūmuose vyktų nesibaigianti Didžėjų diskoteka. Rinktūsi jaunimas, šoktų, visiem linksma būtų. O Alytuj išrinktume normalų merą ir pradėtų grįžti Alytiškiai po Brexit

  Komentaras

  Celiusį reikia deleguotį į Lietuvos premjerus, tai Alytuj burdako bus mažiau. Lietuva galėtų tada tapti tarpkontinentiniais Vasiukais ir Vyriausybės rūmuose vyktų nesibaigianti Didžėjų diskoteka. Rinktūsi jaunimas, šoktų, visiem linksma būtų. O Alytuj išrinktume normalų merą ir pradėtų grįžti Alytiškiai po Brexit

  Komentaras

  Keliais sakiniais trumpai parašyk ko reikia, kad Alytuj pradėtų daugėti gyventojų ? Gal Leonavičių reikia į merus išrinkti arba į Seimą ? Ar kažkam tabblettukę duoti ?

  Komentaras

  Alytaus tarybai įstatymai negalioja. Ne tik negalioja, bet nusispjauti ant jų, net ir po perspėjimo nusižengimus daro, nes ten pinigai!!!
  Kol tokius į valdžią neatsakingai rinksime, tol toliau nuokalnėn risimės

  Komentaras

  Vieniem galima, kitiems ne. Ir net su institucijom slopins. Šiam momente slopint dėl per televiziją didesnio viešinimo - bijokit. Nematyt, kad per strategines įmones dzūkijos vandenys ir po šilumos tinklais per valdybą atvestus po nepriklausomais dar prasčiau. Nesugeba projektų užvest, ką iki jų sugebėdavo vietiniai dirbantys. Pati Laura savo laiku būdama teateo direktore iš ministerijų fondų sugebėjo miuziklus užvest. Kur garsino Alytų per Lietuvą. Buvo planuojami teatro ir savivaldybės pastatų renovacijos iš es paramos. Bet neapsikentę vietiniai vyraujantys vidutinybės prisitaikėliai išeliminiuot. Po to teatras merdi kaip ir per savivaldą miestas ir skaito vietiniai normaliu vystymu. Per tarybą sunku įžiūrėt, kas iki rimto politiko lygio bandytų priartėt. Kaip ir būsimiems rinkųmams užkuliuose kaip iš pogrindžio vėl rikiuojas. Jau dabar nesugebėdami. Būt rimtų politikų, savivaldybė pati savo tvarka būt išsiaiškinus ir visuomenei paviešinus dėl padangų gaisro, žemės sklypų, kodėl prieš metus institucijos įėję į firma užkastų atlirkų blusinėt ir nematė perdangų perdirbimo įmonės problemų, kas po atskirais kompiuteriais rašinėja įžeidinėjančiai ir provokuojančiai galimai prisidengę po eiliniais alytiškiais...Dabar kaip prislėgti - nekalbėt, nematyt...Kol sauja susireikšminusių viso miesto interesų saskaita valdymą imituoja. Nors kaip reikia atsakyt, turi išsilakstančią oficialią valdančią.

  Komentaras

  Kodėl alytiškiai pratyli leisdami tarybai skolintis milijoną dėl ligoninės remonto? Lietuvoj beveik niekas neleidžia didint paskolų. Dauguma spurtuoja per es paramos projektus ir jų dėka stiprinasi ir mažina paskolas. Gerina ateitis ir dar pasiekia gyventojų daugėjimą. Reiškia gerina žmonėms išgyvent salygas. O Alytuj, vietoj to kad išreikalaut iš mero ir valdininkų dirbt per es paramą- - lengviausiu būdu pasiskolint. Pertekliniai skyriai darbu neapkrauti ir vietoj kad apkraut, lengviausiu keliu imituot. Ar per mokesčių didinimą paimt nuo silpnesnių. Net dėl sporto rėmimų, kodėl ne per atitinkamus fondus veržias? Juk užvedus galingą savivaldybės aparatą rimtam darbui, Alytus galėtų maudytis es paramoje ir gerint visose srityse rodiklius. Ir kas čia pasidarė po Nepriklausomybės su Alytumi? Anksčiau esant tiek gyventojų buvo viena savivaldybė. Išsiteko dabartiniam rajono savivaldybės pastate. Daug geriau valdės. Mieste nuo buvusių 30 tūkstančių gyventojų padaugėjo iki 80 tūkstančių gyventojų. Tik tada 2 savivaldybės atsirado. Dabar per abi 80 tūkstančių gyventojų ir prastyn. Nuo gretimų kaimiškų savivaldybių miestas atsilieka. Ir kol kas negryžtamai.

  Komentaras

  Kodėl vyriausybės atstovas nemato, kad strateginių įmonių dzūkijos vandenys ir šilumos tinklai valdybose po nepriklausomais? Kurie kaip politikai nedavė priesaikų laikytis įstatymų, kaip ne valdininkai pagal pareigybės nepavaldūs ir neatskaitingi savivaldybės vadovams. Teoriškai atsakomybės neneša. Kaip už viską atsakingi 27 tarybos nariai ir už atskaitingi alytiškiams. Reiškia gal kažkur Vilniaus koridoriuose veikėjai reguliuoja per savivaldą Alytaus strateginių įmonių finansinius srautus ir kurie lemia alytiškių gerbūvį, o alytiškiams. ir toliau svajokit apie rimtą savivaldą. Kur skaitos taryba pagal išimtinę kompetenciją valdos ir atsako. Nors išimtinė kompetencija reiškia, niekas už 27 tarybos narius negali sprendimų priimt.

  Komentaras

  Viešą interesą skaitos gina valdžia, teisėsauga, žiniasklaida. Dabar įdomiai gaunas, kad ir dėl gaisro. Normaliai pati taryba savo viduj turi išsiaiškint priežastis. Kad ateitį nesikartotų. Nedaro taryba, turi teisėsauga. Nedaro šie, žiniasklaida per žurnalistinį tyrimą. Dabar po gaisro buvo žurnalisto E.Jakilaičio laida su Alytaus meru. Žurnalistas aiškiai pagal gaisrų gesinimo įstatymų punktus merui klausimus uždavinėjo. Meras po nežinau parodė, kad ne savo rogėse jis ir jo komanda. Teisėsaugai beliko tik straipsnius suvardyt. Vienok teisėsauga tiriant pusę metų reikia sugebėt tiek ištempt. Nenusišalint.., kaip kitus už menkniekius. Tad gali vietos televizija per žurnalistinį tyrimą perkartot merui užduotus E.Jakilaičio klausimus ir mero atsakymus paviešint. Kaip ir ar kiek kainavo mero patarėjos akcijos per gaisrą ir po gaisro piarint, ar veiksmai atitiko pareigybę. Kaip ar nebuvo bandymų slopint neįtinjančią informaciją naudojantis padėtim? Kaip ir gali paviešint, kiek per praėjusią kadenciją atskirai žiniasklaidos priemonėms mokėta už viešinimą ir pagal kokias tvarkas. Ir palygint.

  Komentaras

  Vėl dvigubi standartai institucijų, kad prislopint viešumą Alytaus miesto valdyme. Nes blogėjančią situaciją galėjo prislopint tik viešumas. Per televiziją rodant ištisus tarybos posėdžius. Kur aiškiai matytųs ką kuris politikas kalba, kaip balsuoja, replikuoja. Ir čia tiesioginės transliacijos metu nieko nepaslėps. Visi matys tikrus politikų lygius. Per ilgai besitęsiančią problemą, kad per tarybos lygį nedrystama net vardint rimtų klausimų. Kurie išties turi didelę miestui reikšmę. O esama situacija, kaip savivaldybės internetinio puslapio patobulinimo dar suprastėjo info apie konkrečius dokumentus, internete būna pavėluota informacija ir nesimato rwplikų ir tikrų emocijų- čia naudinga atskiriems interesams. Kurie per viešumo stygių lepinasi miesto interesų saskaita.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.