Ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­ja per te­le­vi­zi­ją – ne­ga­li­ma, spor­to klu­bų fi­nan­sa­vi­mas – įtar­ti­nas (59)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Pačesa ir Radzevičiutė
Alytaus miesto savivaldybės tarybos dauguma sausio pabaigoje vykusiame posėdyje pritarė frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­no To­mo Pa­čė­so pa­va­duo­to­jos Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės pateiktam sprendimo projektui dėl tarybos posėdžių transliacijos per televiziją. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ką tik ga­vo Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se Ju­liaus Ar­laus­ko tei­ki­mą, ku­riuo siū­lo­ma pa­nai­kin­ti sau­sio pa­bai­go­je pri­im­tą spren­di­mą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją. Tei­ki­mo prie­žas­tis – toks spren­di­mas prieš­ta­rau­ja tei­sės ak­tams. Vy­riau­sy­bės at­sto­vas dar va­sa­rio vi­du­ry­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai yra pa­ra­šęs tei­ki­mą dėl įsta­ty­mams prieš­ta­rau­jan­čio spren­di­mo, su­si­ju­sio su spor­to klu­bų veik­los da­li­niu fi­nan­sa­vi­mu, pa­kei­ti­mo ar pa­nai­ki­ni­mo. Ta­čiau va­do­vau­jan­tis šiuo ta­ry­bos spren­di­mu lė­šos spor­to klu­bams jau skir­tos.

Spren­di­mo pro­jek­tą pa­tei­kė frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­no pa­va­duo­to­ja

Sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­ria­me bu­vo svars­to­mas šie­me­tis mies­to iž­das, spren­di­mo pro­jek­tą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją pa­tei­kė ta­ry­bos frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­no To­mo Pa­čė­so pa­va­duo­to­ja Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė.

Dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių pri­ta­rė, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bė bū­tų įpa­rei­go­ta ne­del­siant pa­skelb­ti ir or­ga­ni­zuo­ti vie­šą kon­kur­są po­sė­džiams tran­sliuo­ti per te­le­vi­zi­ją. Tai per me­tus mies­to biu­dže­tui ga­li kai­nuo­ti ne vie­ną de­šim­tį tūks­tan­čių eu­rų.

Kaip tuo­me­čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je sa­kė L.Ra­dze­vi­čiū­tė, to­kios tran­slia­ci­jos są­ly­go­tų di­des­nį vi­suo­me­nės įsi­trau­ki­mą į ta­ry­bos dar­bą, žmo­nės ma­ty­tų, ką vei­kia ta­ry­ba, kaip įgy­ven­di­na­mi prieš rin­ki­mus duo­ti pa­ža­dai. Ta­ry­bos na­rė ak­cen­ta­vo, kad kon­kur­sas ne­bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas vie­nam sub­jek­tui, ti­ki­ma­si su­lauk­ti ir ki­tų te­le­vi­zi­jos pa­slau­gų tei­kė­jų pa­siū­ly­mų.

Da­bar mies­to ta­ry­bos po­sė­džiai ne­mo­ka­mai tran­sliuo­ja­mi „You­Tu­be“, per „Go­og­le“ ben­dro­vės so­cia­li­nį tin­klą.

Spren­di­mo pro­jek­tą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją pri­sta­čiu­si ta­ry­bos na­rė pa­gal su­tar­tį yra dir­bu­si Aly­taus re­gio­ni­nė­je te­le­vi­zi­jo­je, ku­riai va­do­vau­ja ta­ry­bos na­rio T.Pa­čė­so žmo­na Lai­ma Pa­čė­sie­nė.

Tad pri­ėmus spren­di­mą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją ir tam ski­riant lė­šų iš mies­to biu­dže­to, ne vie­nas ta­ry­bos na­rys bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad to­kį kon­kur­są lai­mės vie­ti­nė te­le­vi­zi­ja, nes ki­tas te­le­vi­zi­jas toks kon­kur­sas var­gu ar su­do­mins.

Jau pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas pa­nai­kin­ti spren­di­mą

Ko­vo pra­džio­je Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se J.Ar­laus­kas mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pa­ra­šė tei­ki­mą, ku­ria­me siū­lo­ma pa­nai­kin­ti sau­sio pa­bai­go­je pri­im­tą spren­di­mą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją.

Tei­ki­me nu­ro­do­ma, kad Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ne­su­tei­kia tei­sės pri­im­ti to­kio spren­di­mo.

Gy­ven­to­jai, ku­rie do­mi­si sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­la, in­for­ma­ci­ją apie po­sė­džiuo­se svars­to­mus klau­si­mus, pa­reng­tus spren­di­mų pro­jek­tus ga­li su­ži­no­ti sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Taip pat gy­ven­to­jai ga­li da­ly­vau­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiuo­se, nes jie yra at­vi­ri.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad, kai yra tech­ni­nės ga­li­my­bės, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiai tran­sliuo­ja­mi sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, ta­čiau ne­nu­ro­do­ma, jog jie ga­li bū­ti tran­sliuo­ja­mi per te­le­vi­zi­ją.

Taip pat Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­me nu­ro­dy­ta, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas ne­reg­la­men­tuo­ja vie­šų­jų pir­ki­mų, su­si­ju­sių su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­ja per te­le­vi­zi­ją.

Kaip in­for­ma­vo mies­to ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­to va­do­vė Da­lia Je­zu­ke­vi­čie­nė, ga­vus Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mą, yra pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas pa­nai­kin­ti sau­sio pa­bai­go­je ta­ry­bos pri­im­tą spren­di­mą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją. Šis klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas ko­vo pa­bai­go­je vyk­sian­čia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dar nė­ra pa­skel­bu­si kon­kur­so šių po­sė­džių per te­le­vi­zi­ją tran­slia­ci­jai, nors ir bu­vo įpa­rei­go­ta tai pa­da­ry­ti ne­del­siant. Pa­na­šu, kad toks kon­kur­sas jau ir ne­bus skel­bia­mas.

Tei­ki­mas kol kas ne­vyk­do­mas, pi­ni­gai spor­to klu­bams jau pa­skir­ti

Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se J.Ar­laus­kas sau­sio pra­džio­je krei­pė­si į Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mus, pra­šy­da­mas įpa­rei­go­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą per teis­mo nu­sta­ty­tą ter­mi­ną įgy­ven­din­ti Spor­to įsta­ty­mo nuo­sta­tas. Nu­si­sta­ty­ti il­ga­lai­kius spor­to plėt­ros tiks­lus, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mas spor­to sri­tis, spor­to sri­ty­je vei­kian­čių fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų veik­los fi­nan­sa­vi­mo iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to kri­te­ri­jus ir tvar­ką.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vui pri­rei­kė kreip­tis į teis­mą, nes mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­pai­sė jo pa­teik­to rei­ka­la­vi­mo.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba va­sa­rio vi­du­ry­je su­lau­kė dar vie­no Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mo, su­si­ju­sio su Spor­to įsta­ty­me nu­ma­ty­tų nuo­sta­tų ne­pai­sy­mu. Šį­kart dėl 2017-ųjų ko­vo pa­bai­go­je pri­im­to ta­ry­bos spren­di­mo, ku­riuo bu­vo pa­tvir­tin­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kū­no kul­tū­ros ir spor­to pro­gra­mos spor­to klu­bų pro­jek­tų da­li­nio fi­nan­sa­vi­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo tvar­kos ap­ra­šas, pa­kei­ti­mo ar pa­nai­ki­ni­mo.

Kon­sta­tuo­ta, kad pa­gal Spor­to įsta­ty­mą nė­ra to­kios nuo­sta­tos, jog sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba sa­vo nu­sta­ty­ta tvar­ka ga­lė­tų fi­nan­suo­ti tik spor­to klu­bų veik­lą. Pir­miau­sia sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, va­do­vau­da­ma­si šiuo įsta­ty­mu, tu­ri nu­si­sta­ty­ti mi­nė­tus tiks­lus, fi­nan­suo­ja­mas spor­to sri­tis bei fi­nan­sa­vi­mo kri­te­ri­jus ir tvar­ką, – bū­tent dėl to Vy­riau­sy­bės at­sto­vas krei­pė­si į teis­mą.

Spor­to įsta­ty­me spor­to pro­jek­tas api­brė­žia­mas kaip do­ku­men­tas, ku­ria­me ap­ra­šo­ma lai­ki­na ju­ri­di­nio as­mens veik­la sie­kiant uni­ka­lių ir kon­kre­čių, su spor­tu su­si­ju­sių ko­ky­bi­nių ir kie­ky­bi­nių re­zul­ta­tų.

Va­sa­rio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pra­ne­šė, kad yra gau­tas Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mas dėl mi­nė­to ta­ry­bos spren­di­mo pa­kei­ti­mo ar pa­nai­ki­ni­mo. Pa­sa­kė, kad yra ren­gia­mas spren­di­mo pro­jek­tas ir jis bus svars­to­mas ki­ta­me ta­ry­bos po­sė­dy­je.

O kol įsta­ty­mui prieš­ta­rau­jan­tis, spor­to klu­bų veik­lai da­li­nį fi­nan­sa­vi­mą nu­ma­tan­tis tvar­kos ap­ra­šas ne­pa­keis­tas ir ne­pa­nai­kin­tas, va­do­vau­jan­tis juo bei Spor­to klu­bų veik­los pro­jek­tų pa­raiš­kų at­ran­kos ir ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pro­to­ko­lu, šio mė­ne­sio pra­džio­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl šie­me­čia­me mies­to biu­dže­te nu­ma­ty­tų lė­šų pa­skirs­tos šiems klu­bams.

Iš vi­so sep­ty­niems spor­to klu­bams pa­skirs­ty­ta 490 tūkst. eu­rų. Dau­giau­sia iš šios su­mos – 280 tūkst. eu­rų te­ko vie­ša­jai įstai­gai „Dzū­ki­jos spor­tui“, ku­riai va­do­vau­ja ta­ry­bos na­rio T.Pa­čė­so žmo­na ir ku­ri tu­ri krep­ši­nio klu­bą „Aly­taus Dzū­ki­ja“.

Ta­ry­bos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos „Aly­taus pi­lie­čiai“ se­niū­no Vy­tau­to Jast­rems­ko tei­gi­mu, spor­to klu­bams skir­tas fi­nan­sa­vi­mas pa­gal Vy­riau­sy­bės at­sto­vo siū­lo­mą keis­ti įsta­ty­mų ne­ati­tin­kan­tį ap­ra­šą ke­lia įta­ri­mų: „Gal to­dėl ir ne­sku­bė­ta jo keis­ti ar nai­kin­ti, kad klu­bams bū­tų pa­skir­ti pi­ni­gai. Jei tas ap­ra­šas bū­tų pri­pa­žin­tas ne­ga­lio­jan­čiu, ne­bū­tų pa­grin­do skir­ti pi­ni­gus. Ga­vus Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mą pa­nai­kin­ti spren­di­mą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją, sku­biai pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas tai pa­da­ry­ti. O dėl spor­to klu­bų fi­nan­sa­vi­mo ap­ra­šo pa­kei­ti­mo spren­di­mo pri­im­ti kaž­ko­dėl ne­sku­bė­ta.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Manau, kad didžiausia Alytaus parazitė kenkėja yra Laura Radzevičiūtė ir jos aplinkos žmonės. Kol galėjo tai jodinėjo ant Česiaus, o po to kai negavo kažko, tai nulaužė Česiaus kotą

  Komentaras

  Taigi, sprendžiant iš pasiskelbusių Radzevičiūtės priešų, ši ponia iš tikro nori ne kurtinaitinio ,o skaidresnio alytaus tarybos darbo, ką užtikrinti gali tik viešumas! O ir pagalba vietinei TV būtų ne pro šal, klausant radio transliacijas susidro įspūdis ,kad tai roboksų transliacijos o ne informacijos priemonė! Tai kad laikykis ,Laura ir temk tuo grigučiukus į švarų vandenį, nes brisiai loja, kai traukinys važiuoja !

  Komentaras

  Valstiečių lyderis šaunuolis, kad kovoja net su savais, tai bent ištikimybė miestui. Bus įdomu, jei ponia Ulčickaitė su tuo exdirektoriumi Račkausku, kuris nuvarė Vidzgirį pereis pas kitus tuos vagis, valstiečiai ko gero neverks o patys tarybos nariai bus politiniai lavonai.

  Komentaras

  Gerą klausimą palietė apačioj dėl nukrypimų nuo įstatymų normų ir užfiksuotų per savivaldybės Etikos komisijos sprendimus siūlymai atsistatydint. Kaip tarybos nariai davę priesaikas laikytis įstatymų. Kur įstatymai visiems naudingi. Tad kodėl tik jai vienai siūlo atsistatydint? Kaip yra ir kitų atžvilgiu fiksuota nukrypimų? Kaip ir kodėl Etikos komisija atskirais atvejais iki galo nesiaiškina pagal kompetenciją situacijų, kur įtariama kaip kurių politikų ne tik negarbingas elgesys? Leidžiant neišsiaiškint įtartinas situacijas, paliekama erdvė kaip kuriems po politika negarbingai elgtis. Kas metas šešėlį visai tarybai ir savivaldyvei. Dėl galimų dvigubų standartų taikymo. Nes 27 tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi alytiškiams. Ir jei yra įtarimų dėl politikų nefarbingo elgesio, būtent savivaldybės Etikos komisijos reikalas išsiaiškint. Ir imtis priemonių, kad tai nesitęstų. O jei komisijos pirmininkė nesugeba tai užtikrint, gali atsiistatydint. Ir užleist vietą sugebantiems.

  Komentaras

  Manęs klausia brolis iš Lazdijų, kas ten pas jus Alytuje darosi, tik skandalai, vagia, korumpuoti
  žmonės įdarbinėjami. Nusivyliau šia dauguma, gerbiamieji jūs apgavote merdėjantį Alytų. Gailiuosi, kad balsavau už pone mere, man sarmata į jus žiūrėti kai sveikinote su kovo 11 - ąja. Viena šnekate kita darote.

  Vytautas

  Komentaras

  Baublių bacilų ir Kanalizacijos prezidento niekas būtų nerinkę į Tarybą. Apgavo su savo laidom Alytiškius, pencininkai patikėjo Torpedos pasakom. Dabar nieko pencininkai negali Torpedai, Kanalizacijos prazidentui padaryti, tai ta melž Alytaus biudžeto pinigus su Kanalizacijos Prezidentu ir Baubliniais

  Komentaras

  Prašome Lauros Radzevičiųtės už pažeistus daug kartų viešus interesus atsistatydinti iš visų pareigų savivaldybėje. Prašome kuo skubiau padėti Tarybos mandatą. Prašome transliuiti Dzūkijos TV , kai Laura Radzevičiūtė save demaskuos ir TV laidoje Demaskacija atsisakys savanoriškai Alytaus m savivaldybės Tarybos mandato, atsiprašys Alytiškių už pažeidžiamą viešą interesą. Dėkojame Laurai Radzevičiūtei už parodytą garbingą pavyzdį atsisakant Tarybos mandaro.

  Komentaras

  Prašome Lauros Radzevičiųtės už pažeistus daug kartų viešus interesus atsistatydinti iš visų pareigų savivaldybėje. Prašome kuo skubiau padėti Tarybos mandatą. Prašome transliuiti Dzūkijos TV , kai Laura Radzevičiūtė save demaskuos ir TV laidoje Demaskacija atsisakys savanoriškai Alytaus m savivaldybės Tarybos mandato, atsiprašys Alytiškių už pažeidžiamą viešą interesą. Dėkojame Laurai Radzevičiūtei už parodytą garbingą pavyzdį atsisakant Tarybos mandaro.

  Komentaras

  Kaip milijonus skolijas vietoj, kad iš es paramos dirbtų ir paskolas mažintų, pasižiūrėt dėl efektyvumo strateginių įmonių šilumos tinklų ir dzūkijos vandenys, dar yra situacijų bijot...O čia parodė iš Vilniaus fas ir jau ereliai. Internetu nemaža dalis pensininkų nesinaudoja...Ir rezultatas savivaldoj silpnėja- nesiteisina internete ir esamas suprastėjęs viešinimas savivaldybės internetinėj svetainėj. Visuose šios kadencijos tarybos posėdžiuose ši aktyviausia. Kiti neturi ką pasakyt, ar totaliai nusišneka. Man užtenka tik žvilgtelėju į svarstomus klausimus ir aišku kokie užkuliusiniai tikslai. Kur rimtų miesto naudai per šią kadenciją sunku įžvelgt. Vyrauja kombinacijos, kaip atskiroms grupėms išgyvent kitų saskaita. Tad kaip dabar, taip būsimiems rinkimams ne geresnės kokybės. Nes miestas tokių tikslų nekėlė ir nekelia.

  Komentaras

  iš tuščių šaudai. "Ištisus tarybos posėdžius" žiūrėk sau per "You Tube" nemokamai ir nenorėk, kad už tavo(ir mano) pinigus juos dar ir per TV rodytų. Matyt, patinka tau ta moteriškė Laura, kad užmerki akis, kai ji dešimtis tūkstančių savo bičiukui į kišenę nukreipti nori. Ar nesupranti, kad ji sau darbo vietą toje televizijoje ruošiasi? Kur ji eis, vargšelė, kai į tarybą neišrinks

  Komentaras

  Dar vienus Alytuj formuoja kaip sistemos paliestus. Kur ką bedarytų atseit viskas blogai. Kaip kiti daug didesnes nesamones daro ir tvarkoj. Nes ir šiam momente per savivaldą galima ėtart daug didesnių nesamonių miestui ir turinčių labai blogą poveikį miestui. Per juos ir nyksta. O šie su savo pliusais/minusais vienok gabesni. Ir morališkesni, nei ant juos slopinantys. Juolab šie nėra oficialioj valdančioj koalicijoj. O, kad be jų neapsieina valdantys sprendimus tvirtint, tai kas atsakingas? Kad tradiciniai be asmenybių ir iniciatyvų ir tik institucijų dvigubų standartų dėka išsilaiko. Jau Alytuj sočiai pavyzdžių. Kaip ir vieno tarybos nario buvus firma Alytuj buvo kokį projektą vykdytų, saujelė vietinių skųs kol...Kaip kitos firmos iš svetur daro didesnes nesamones su uodegom ir tvarkoj...Kaip norma Alytuj tinka. Kaip ir esami valdžios postuose už tokius bajeriukus kitus seniai nupūstų. O čia dar ciniškai pasišaipo iš tų, iš kurių gauna pastabų. Kad gerint....

  Komentaras

  Kas trukdo ir dabar normalų merą turėt? Jei šis nesugeba, tuo daugiau galimybių iš 27 tarybos narių tapt laikinais merais. Pasinaudojant ano silpnumais. Tai yra nesunku šiandienos savivaldos lygį? Tik reikia sugebėt pasinaudojant situacija,įrodant kad geresnis. O štai jei ir per televizijos laidas pamytųt kaip posėdžio metu jie sugeba, būt aišku. Ar tik kalba, kad gali būt geresnių. Ar. ? Nes kaip savo gabumais ir atvirai garbingai - vaizdeliai ne kokie. O, kad šlifuoja įvaizdžius nuo realybės atitolusius - pačių bėda. Tie įvaizdžiai kažkaip panašūs. Formuojami iš užkuliusių ir nepanašūs į pigius. Kitur taip neįmanoma, kaip Alytuj sau leidžia.

  Komentaras

  Kad pasikėlę valdžioje atlyginimus ir išmokas dar reikliau iš savęs reikalaudami dirba žmonėms. Ir Alytuj kaip kitur daugėja žmonių ir ženkliai mažina paskolas. O čia kaip dar ciniškesni dėl savęs... Dar neišlaikydami kas anksčiau iki jų sukurta dar su pašaipom. Realybės nesuvokiantys.

Kiti straipsniai