Aly­taus ra­jo­ne – įta­ri­mai dėl bal­sa­vi­mų skaid­ru­mo, skun­dai ir pra­šy­mai per­skai­čiuo­ti bal­sus

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (11)
2019 Kovas 7
rajono rin­ki­mų re­zul­ta­tai
Aly­taus ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja ga­vo po­li­ti­nių par­ti­jų skun­dų ir pra­šy­mų per­skai­čiuo­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Skun­dų pa­grįs­tu­mą ir pra­šy­mų ten­ki­ni­mą ar­ba ne ko­mi­si­ja nag­ri­nė­jo va­kar va­ka­re.                                                       Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
Pa­na­šu, kad Aly­taus ra­jo­ne ko­vos dėl val­džios pos­tų at­mo­sfe­ra vis la­biau kais­ta. Aly­taus ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja ga­vo po­li­ti­nių par­ti­jų skun­dų ir pra­šy­mų per­skai­čiuo­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Skun­dų pa­grįs­tu­mą ir pra­šy­mų ten­ki­ni­mą ar­ba ne ko­mi­si­ja nag­ri­nė­jo va­kar va­ka­re, ta­čiau apie pri­im­tus spren­di­mus in­for­muo­si­me vė­liau. Be­je, pa­tiks­lin­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tai šiek tiek pa­ko­re­ga­vo par­ti­jų man­da­tų skai­čius ta­ry­bo­je – vie­nų su­ma­žė­jo, ki­tų pa­di­dė­jo. Ga­li bū­ti, kad tai ir pa­kurs­tė par­ti­jas teik­ti skun­dus ir pra­šy­mus per­skai­čiuo­ti bal­sus. Be to, pa­aiš­kė­jo, kad bal­sa­vi­mų re­zul­ta­tams įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti ir ga­li­mas truk­dy­mas Mi­ros­la­vo glo­bos na­mų gy­ven­to­jams pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se. Po­li­ci­ja dėl to pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, o dėl įtar­ti­nų įvy­kių Ne­mu­nai­ty­je – net ke­lis pa­tiks­li­ni­mus.

Pra­šy­mai per­skai­čiuo­ti bal­sus apy­lin­kė­se

Pa­tiks­li­nus rin­ki­mų re­zul­ta­tus, ta­čiau vis dar ne­ga­lu­ti­nius, pa­aiš­kė­jo, kad Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bo­je Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vai ga­vo ne 13, o 12 man­da­tų ir iš ta­ry­bos na­rių są­ra­šo iš­kri­to An­ta­nas Dam­kus. Tie­sa, dar vie­nas man­da­tas pri­si­dės, jei­gu par­ti­jos kan­di­da­tas į me­rus Al­gir­das Vrub­liaus­kas ant­ra­ja­me tu­re iš­plėštų per­ga­lę. To­kiu at­ve­ju ta­ry­bos na­rių gre­tas pa­pil­dy­tų pen­kias­de­šim­tu nu­me­riu są­ra­še prieš rin­ki­mus bu­vęs, o da­bar try­lik­tu nu­me­riu esan­tis Ma­rius Ja­sai­tis.

Po pa­tiks­li­ni­mo, pa­lan­ki si­tu­a­ci­ja su­si­klos­tė Dar­bo par­ti­jai, ku­ri ra­jo­no ta­ry­bo­je ga­vo ne kaip iki šiol bu­vo skel­bia­ma vie­ną, o du man­da­tus. Juos gau­ti tu­rė­tų Rai­mun­das Mar­kaus­kas ir Vy­tau­tas Mi­ke­lio­nis.

Kon­ser­va­to­riai Aly­taus ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­tei­kė skun­dą ir pra­šy­mą per­skai­čiuo­ti bal­sus Luks­nė­nų apy­lin­kė­je. Tai, kad šis pra­šy­mas bus ten­ki­na­mas, jau bu­vo aiš­ku dar net ne­su­lau­kus tre­čia­die­nį 17 val. vy­ku­sio ko­mi­si­jos po­sė­džio, nes kal­bin­ta Aly­taus ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Jo­li­ta Gru­zins­kie­nė pa­ti­ki­no, jog skun­das yra pa­grįs­tas ir iš kar­to po po­sė­džio pra­dės bal­sų per­skai­čia­vi­mą.

Pa­si­tei­ra­vus, ko­kios prie­žas­tys lė­mė skun­do pa­grįs­tu­mą, ji tei­gė, kad šios apy­lin­kės re­zul­ta­tai ne­bu­vo pa­skelb­ti tą pa­tį rin­ki­mų va­ka­rą, tad vien šis fak­tas lei­džia skun­dui bū­ti pa­grįs­tam.

Pa­gal tre­čia­die­nio po­pie­tės Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) tin­kla­la­py­je pa­teik­tus duo­me­nis, Luks­nė­nų apy­lin­kė­je rin­kė­jai di­des­nę da­lį bal­sų ati­da­vė A.Vrub­liaus­kui. Už jį bal­sa­vo 44,87 proc. rin­kė­jų. Ant­ro­je vie­to­je su 33,40 proc. rin­kė­jų bal­sų li­ko Au­ri­mas Trun­cė. Li­ku­sie­ji kan­di­da­tai į me­rus šio­je apy­lin­kė­je ne­su­rin­ko nė po 10 proc. bal­sų.

Į ta­ry­bą gy­ven­to­jai dau­giau­sia rin­ko kon­ser­va­to­rius ir jiems sky­rė 42,41 proc. bal­sų, ant­ro­je vie­to­je – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vai (33,68 proc.), tre­čio­je – Dar­bo par­ti­ja (8,11 proc.), ket­vir­ti – so­cial­de­mok­ra­tai (6,03 proc.), penk­ti – li­be­ra­lai (4,6 proc.), šeš­ti – tvar­kie­čiai (2,08 proc.), sep­tin­ti – Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos at­sto­vai (1,87 proc.) ir aš­tun­ti – Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos at­sto­vai (1,66 proc.).

Pa­teik­ti skun­dą Aly­taus ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jai tre­čia­die­nį ža­dė­jo ir LVŽS at­sto­vai, ku­riems įta­ri­mų su­kė­lė tai, kad be­veik 900 bal­sa­vi­mo biu­le­te­nių bu­vo lai­ko­mi su­ga­din­tais. Esą tai ne­įti­kė­ti­nai di­de­lis skai­čius, ga­lin­tis tu­rė­ti reikš­min­gą įta­ką re­zul­ta­tams.

Be to, pa­sak par­ti­jos at­sto­vų, su­krus­ti pri­ver­tė ir tai, kad vos tik pa­tiks­li­nus rin­ki­mų re­zul­ta­tus, ta­ry­bos su­dė­ties po­ky­čiai pa­kry­po pa­kan­ka­mai reikš­min­gai, to­dėl jie ma­no, kad tiks­lin­ga bū­tų bal­sus per­skai­čiuo­ti vi­so­se Aly­taus ra­jo­no rin­ki­mų apy­lin­kė­se. Taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad bu­vo gau­ta dau­gy­bė įvai­rių skun­dų, ku­rie lei­džia da­ry­ti prie­lai­das, jog vis dėl­to da­lis bal­sų ga­lė­jo bū­ti iš­gau­ti ne­skaid­riai.

Ar bu­vo LVŽS Aly­taus ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­teik­tas skun­das pri­pa­žin­tas kaip pa­grįs­tas ir ar jų pra­šy­mas per­skai­čiuo­ti bal­sus vi­so­se Aly­taus ra­jo­no rin­ki­mų apy­lin­kė­se ten­kin­tas, in­for­muo­si­me vė­liau.

Kaip pa­ti­ki­no VRK pir­mi­nin­kė Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė, ga­lu­ti­niai, pa­tiks­lin­ti re­zul­ta­tai iš rin­ki­mų apy­gar­dų VRK tu­rė­tų pa­siek­ti iki penk­ta­die­nio ir ta­da bus pa­skelb­ti tiks­lūs re­zul­ta­tai. Tie­sa, ga­lu­ti­nės ta­ry­bų su­dė­tys pa­aiš­kės tik ko­vo pa­bai­go­je, pa­si­bai­gus ant­ra­jam rin­ki­mų tu­rui.

Be to, ta­ry­bos na­rių man­da­tus rin­ki­muo­se iš­ko­vo­ję as­me­nys dar tu­ri tei­sę dėl sva­rių prie­žas­čių jų at­si­sa­ky­ti ir per­leis­ti ki­tiems pa­gal ei­liš­ku­mą sa­vo par­ti­jų ko­le­goms.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl bal­sa­vi­mų Mi­ros­la­ve

Aly­taus ra­jo­ne po­li­ci­ja pra­dė­jo vie­ną iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo Mi­ros­la­vo glo­bos na­muo­se truk­dy­mo gy­ven­to­jams pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se, o tai ga­li­mai pa­da­rė įta­ką rin­ki­mų re­zul­ta­tams. Kon­kre­tes­nių de­ta­lių, kaip ir kas truk­dė Mi­ros­la­vo glo­bos na­mų gy­ven­to­jams pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se, ne­at­sklei­džia­ma, nes, kaip ti­ki­no Kris­ti­na Ja­nu­le­vi­čie­nė, Aly­taus po­li­ci­jos at­sto­vė, tai ga­li pa­kenk­ti iki­teis­mi­niam ty­ri­mui.

Tai, kad Mi­ros­la­vo glo­bos na­muo­se ga­lė­jo įvyk­ti ne­skaid­rus bal­sa­vi­mo pro­ce­sas, ga­li­ma spręs­ti ir iš re­dak­ci­ją pa­sie­ku­sios in­for­ma­ci­jos. „Aly­taus nau­jie­nų“ šal­ti­nių duo­me­ni­mis, at­plė­šus iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo ir bal­sa­vi­mo na­muo­se biu­le­te­nius pa­ste­bė­ta, jog dau­gy­bė jų pil­dy­ti vie­na ran­ka, o di­džio­ji da­lis bal­sų bu­vo pa­si­skirs­tę iš­skir­ti­nai už vie­ną kan­di­da­tą į me­rus ir jo ben­dra­žy­gius į ta­ry­bą, ir tik la­bai ne­di­de­lė da­lis bal­sų ati­te­ko ki­tų par­ti­jų at­sto­vams.

Kaip ti­ki­no šal­ti­nis, su­skai­čiuo­ti rin­ki­mų die­ną rin­kė­jų ati­duo­ti bal­sai Mi­ros­la­vo apy­lin­kė­je pa­si­skirs­tė la­bai pa­na­šiai, tarp dvie­jų ly­de­rių ir jų par­ti­jų ben­dra­žy­gių skir­tu­mas te­bu­vo vos ke­lio­li­ka ir ati­tin­ka­mai ke­li bal­sai.

Pa­sak jo, tai lei­džia da­ry­ti prie­lai­dą, kad iš­anks­ti­niai bal­sa­vi­mai dėl ga­li­mai da­ry­tos įta­kos rin­kė­jams ga­lė­jo bū­ti vyk­do­mi ne itin skaid­riai. Da­ry­ti įta­ką rin­ki­mų die­ną bal­suo­ti at­ėju­siems rin­kė­jams yra žy­miai su­dė­tin­giau, nes apy­lin­kė­se nuo­lat in­ten­sy­viai dir­bo ste­bė­to­jai.

Dėl bal­sa­vi­mų Ne­mu­nai­ty­je – trys pa­tiks­li­ni­mai

Rin­ki­mų die­ną Ne­mu­nai­ty­je taip pat vi­rė ne­ra­mu­mai. Ste­bė­to­jai ne kar­tą kvie­tė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. Kaip pa­tvir­ti­no K.Ja­nu­le­vi­čie­nė, bu­vo gau­ti skun­dai dėl ga­li­mų rin­kė­jų pa­vė­žė­ji­mų: „Pra­ne­šė­jas ma­tė, kaip du au­to­mo­bi­liai bal­sa­vi­mui at­ve­žė ne­ma­žai as­me­nų, ku­rie ga­lė­jo bū­ti pa­pirk­ti vie­nos ar ki­tos par­ti­jos. Jau su­rink­ti vi­si duo­me­nys apie tai, tik vyks­ta ap­lin­ky­bių pa­tiks­li­ni­mas.“

Pa­sak at­sto­vės, iš vi­so dėl įvy­kių Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jo­je yra pra­dė­ti trys pa­tiks­li­ni­mai. Vie­nas jų vyks­ta ir Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jo­je, Duš­nio­nių kai­me, dėl vie­nos vals­ty­bės tar­nau­to­jos ga­li­mai vyk­dy­tos ne­ga­li­mos rin­ki­mų agi­ta­ci­jos. Taip pat ne­ga­li­ma agi­ta­ci­ja, ma­no­ma, bu­vo už­si­im­ta ir pa­čia­me Ne­mu­nai­čio kai­me.

Šal­ti­nių duo­me­ni­mis, pa­ste­bė­ti įtar­ti­ni pro rin­ki­mų apy­lin­kės pa­sta­to lan­gus šo­ki­nė­jan­tys žmo­nės.

„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai yra ži­no­ma po­li­ti­nė par­ti­ja, su ku­ria sie­ja­mi kon­kre­tūs ga­li­mai ne­tei­sė­ti įvy­kiai, tarp ku­rių ir iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ta­čiau dėl ga­li­mo ži­niask­lai­dos po­vei­kio rin­kė­jų pa­si­rin­ki­mui ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re ir dėl kol kas ofi­cia­liai ne­pa­tvir­tin­tų duo­me­nų, jų at­skleis­ti ne­ga­li­me.

Aly­taus ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja ga­vo po­li­ti­nių par­ti­jų skun­dų ir pra­šy­mų per­skai­čiuo­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Skun­dų pa­grįs­tu­mą ir pra­šy­mų ten­ki­ni­mą ar­ba ne ko­mi­si­ja nag­ri­nė­jo va­kar va­ka­re.                                                       Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

 

  Komentaras

  p.Dz8kai,gal J8s bijote,kad taip apvagiami,mulkinami,vistiek renkate nužmogėjusius despotus.Pagalvokiteuž kokius pinigus visi pašalpiniai,girtuokliai,smurtautojai buvo maudomi ,valgydinami ,girdomi----kaimo sodybose ,po to vežami balsuoti už poną despotą.,,tai vyko praeituose rinkimuose visam rajone,ten kur seniūnai konservatoriniai ,gal šį metodą pakartojo ir dabar..,,Rinkite žmones,galvokite apie savo vaikus,anūkus........

  Komentaras

  Paklausinėjau komisijos narius apie ,,šokinėjančius pro rinkiminės apylinkės pastato langus žmones''... Visi kvatojasi iš tokių teiginių beprotiškumo.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.