Aly­taus ra­jo­ne – įta­ri­mai dėl bal­sa­vi­mų skaid­ru­mo, skun­dai ir pra­šy­mai per­skai­čiuo­ti bal­sus (11)

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
rajono rin­ki­mų re­zul­ta­tai
Aly­taus ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja ga­vo po­li­ti­nių par­ti­jų skun­dų ir pra­šy­mų per­skai­čiuo­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Skun­dų pa­grįs­tu­mą ir pra­šy­mų ten­ki­ni­mą ar­ba ne ko­mi­si­ja nag­ri­nė­jo va­kar va­ka­re.                                                       Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
Pa­na­šu, kad Aly­taus ra­jo­ne ko­vos dėl val­džios pos­tų at­mo­sfe­ra vis la­biau kais­ta. Aly­taus ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja ga­vo po­li­ti­nių par­ti­jų skun­dų ir pra­šy­mų per­skai­čiuo­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Skun­dų pa­grįs­tu­mą ir pra­šy­mų ten­ki­ni­mą ar­ba ne ko­mi­si­ja nag­ri­nė­jo va­kar va­ka­re, ta­čiau apie pri­im­tus spren­di­mus in­for­muo­si­me vė­liau. Be­je, pa­tiks­lin­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tai šiek tiek pa­ko­re­ga­vo par­ti­jų man­da­tų skai­čius ta­ry­bo­je – vie­nų su­ma­žė­jo, ki­tų pa­di­dė­jo. Ga­li bū­ti, kad tai ir pa­kurs­tė par­ti­jas teik­ti skun­dus ir pra­šy­mus per­skai­čiuo­ti bal­sus. Be to, pa­aiš­kė­jo, kad bal­sa­vi­mų re­zul­ta­tams įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti ir ga­li­mas truk­dy­mas Mi­ros­la­vo glo­bos na­mų gy­ven­to­jams pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se. Po­li­ci­ja dėl to pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, o dėl įtar­ti­nų įvy­kių Ne­mu­nai­ty­je – net ke­lis pa­tiks­li­ni­mus.

Pra­šy­mai per­skai­čiuo­ti bal­sus apy­lin­kė­se

Pa­tiks­li­nus rin­ki­mų re­zul­ta­tus, ta­čiau vis dar ne­ga­lu­ti­nius, pa­aiš­kė­jo, kad Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bo­je Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vai ga­vo ne 13, o 12 man­da­tų ir iš ta­ry­bos na­rių są­ra­šo iš­kri­to An­ta­nas Dam­kus. Tie­sa, dar vie­nas man­da­tas pri­si­dės, jei­gu par­ti­jos kan­di­da­tas į me­rus Al­gir­das Vrub­liaus­kas ant­ra­ja­me tu­re iš­plėštų per­ga­lę. To­kiu at­ve­ju ta­ry­bos na­rių gre­tas pa­pil­dy­tų pen­kias­de­šim­tu nu­me­riu są­ra­še prieš rin­ki­mus bu­vęs, o da­bar try­lik­tu nu­me­riu esan­tis Ma­rius Ja­sai­tis.

Po pa­tiks­li­ni­mo, pa­lan­ki si­tu­a­ci­ja su­si­klos­tė Dar­bo par­ti­jai, ku­ri ra­jo­no ta­ry­bo­je ga­vo ne kaip iki šiol bu­vo skel­bia­ma vie­ną, o du man­da­tus. Juos gau­ti tu­rė­tų Rai­mun­das Mar­kaus­kas ir Vy­tau­tas Mi­ke­lio­nis.

Kon­ser­va­to­riai Aly­taus ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­tei­kė skun­dą ir pra­šy­mą per­skai­čiuo­ti bal­sus Luks­nė­nų apy­lin­kė­je. Tai, kad šis pra­šy­mas bus ten­ki­na­mas, jau bu­vo aiš­ku dar net ne­su­lau­kus tre­čia­die­nį 17 val. vy­ku­sio ko­mi­si­jos po­sė­džio, nes kal­bin­ta Aly­taus ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Jo­li­ta Gru­zins­kie­nė pa­ti­ki­no, jog skun­das yra pa­grįs­tas ir iš kar­to po po­sė­džio pra­dės bal­sų per­skai­čia­vi­mą.

Pa­si­tei­ra­vus, ko­kios prie­žas­tys lė­mė skun­do pa­grįs­tu­mą, ji tei­gė, kad šios apy­lin­kės re­zul­ta­tai ne­bu­vo pa­skelb­ti tą pa­tį rin­ki­mų va­ka­rą, tad vien šis fak­tas lei­džia skun­dui bū­ti pa­grįs­tam.

Pa­gal tre­čia­die­nio po­pie­tės Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) tin­kla­la­py­je pa­teik­tus duo­me­nis, Luks­nė­nų apy­lin­kė­je rin­kė­jai di­des­nę da­lį bal­sų ati­da­vė A.Vrub­liaus­kui. Už jį bal­sa­vo 44,87 proc. rin­kė­jų. Ant­ro­je vie­to­je su 33,40 proc. rin­kė­jų bal­sų li­ko Au­ri­mas Trun­cė. Li­ku­sie­ji kan­di­da­tai į me­rus šio­je apy­lin­kė­je ne­su­rin­ko nė po 10 proc. bal­sų.

Į ta­ry­bą gy­ven­to­jai dau­giau­sia rin­ko kon­ser­va­to­rius ir jiems sky­rė 42,41 proc. bal­sų, ant­ro­je vie­to­je – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vai (33,68 proc.), tre­čio­je – Dar­bo par­ti­ja (8,11 proc.), ket­vir­ti – so­cial­de­mok­ra­tai (6,03 proc.), penk­ti – li­be­ra­lai (4,6 proc.), šeš­ti – tvar­kie­čiai (2,08 proc.), sep­tin­ti – Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos at­sto­vai (1,87 proc.) ir aš­tun­ti – Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos at­sto­vai (1,66 proc.).

Pa­teik­ti skun­dą Aly­taus ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jai tre­čia­die­nį ža­dė­jo ir LVŽS at­sto­vai, ku­riems įta­ri­mų su­kė­lė tai, kad be­veik 900 bal­sa­vi­mo biu­le­te­nių bu­vo lai­ko­mi su­ga­din­tais. Esą tai ne­įti­kė­ti­nai di­de­lis skai­čius, ga­lin­tis tu­rė­ti reikš­min­gą įta­ką re­zul­ta­tams.

Be to, pa­sak par­ti­jos at­sto­vų, su­krus­ti pri­ver­tė ir tai, kad vos tik pa­tiks­li­nus rin­ki­mų re­zul­ta­tus, ta­ry­bos su­dė­ties po­ky­čiai pa­kry­po pa­kan­ka­mai reikš­min­gai, to­dėl jie ma­no, kad tiks­lin­ga bū­tų bal­sus per­skai­čiuo­ti vi­so­se Aly­taus ra­jo­no rin­ki­mų apy­lin­kė­se. Taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad bu­vo gau­ta dau­gy­bė įvai­rių skun­dų, ku­rie lei­džia da­ry­ti prie­lai­das, jog vis dėl­to da­lis bal­sų ga­lė­jo bū­ti iš­gau­ti ne­skaid­riai.

Ar bu­vo LVŽS Aly­taus ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­teik­tas skun­das pri­pa­žin­tas kaip pa­grįs­tas ir ar jų pra­šy­mas per­skai­čiuo­ti bal­sus vi­so­se Aly­taus ra­jo­no rin­ki­mų apy­lin­kė­se ten­kin­tas, in­for­muo­si­me vė­liau.

Kaip pa­ti­ki­no VRK pir­mi­nin­kė Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė, ga­lu­ti­niai, pa­tiks­lin­ti re­zul­ta­tai iš rin­ki­mų apy­gar­dų VRK tu­rė­tų pa­siek­ti iki penk­ta­die­nio ir ta­da bus pa­skelb­ti tiks­lūs re­zul­ta­tai. Tie­sa, ga­lu­ti­nės ta­ry­bų su­dė­tys pa­aiš­kės tik ko­vo pa­bai­go­je, pa­si­bai­gus ant­ra­jam rin­ki­mų tu­rui.

Be to, ta­ry­bos na­rių man­da­tus rin­ki­muo­se iš­ko­vo­ję as­me­nys dar tu­ri tei­sę dėl sva­rių prie­žas­čių jų at­si­sa­ky­ti ir per­leis­ti ki­tiems pa­gal ei­liš­ku­mą sa­vo par­ti­jų ko­le­goms.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl bal­sa­vi­mų Mi­ros­la­ve

Aly­taus ra­jo­ne po­li­ci­ja pra­dė­jo vie­ną iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo Mi­ros­la­vo glo­bos na­muo­se truk­dy­mo gy­ven­to­jams pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se, o tai ga­li­mai pa­da­rė įta­ką rin­ki­mų re­zul­ta­tams. Kon­kre­tes­nių de­ta­lių, kaip ir kas truk­dė Mi­ros­la­vo glo­bos na­mų gy­ven­to­jams pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se, ne­at­sklei­džia­ma, nes, kaip ti­ki­no Kris­ti­na Ja­nu­le­vi­čie­nė, Aly­taus po­li­ci­jos at­sto­vė, tai ga­li pa­kenk­ti iki­teis­mi­niam ty­ri­mui.

Tai, kad Mi­ros­la­vo glo­bos na­muo­se ga­lė­jo įvyk­ti ne­skaid­rus bal­sa­vi­mo pro­ce­sas, ga­li­ma spręs­ti ir iš re­dak­ci­ją pa­sie­ku­sios in­for­ma­ci­jos. „Aly­taus nau­jie­nų“ šal­ti­nių duo­me­ni­mis, at­plė­šus iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo ir bal­sa­vi­mo na­muo­se biu­le­te­nius pa­ste­bė­ta, jog dau­gy­bė jų pil­dy­ti vie­na ran­ka, o di­džio­ji da­lis bal­sų bu­vo pa­si­skirs­tę iš­skir­ti­nai už vie­ną kan­di­da­tą į me­rus ir jo ben­dra­žy­gius į ta­ry­bą, ir tik la­bai ne­di­de­lė da­lis bal­sų ati­te­ko ki­tų par­ti­jų at­sto­vams.

Kaip ti­ki­no šal­ti­nis, su­skai­čiuo­ti rin­ki­mų die­ną rin­kė­jų ati­duo­ti bal­sai Mi­ros­la­vo apy­lin­kė­je pa­si­skirs­tė la­bai pa­na­šiai, tarp dvie­jų ly­de­rių ir jų par­ti­jų ben­dra­žy­gių skir­tu­mas te­bu­vo vos ke­lio­li­ka ir ati­tin­ka­mai ke­li bal­sai.

Pa­sak jo, tai lei­džia da­ry­ti prie­lai­dą, kad iš­anks­ti­niai bal­sa­vi­mai dėl ga­li­mai da­ry­tos įta­kos rin­kė­jams ga­lė­jo bū­ti vyk­do­mi ne itin skaid­riai. Da­ry­ti įta­ką rin­ki­mų die­ną bal­suo­ti at­ėju­siems rin­kė­jams yra žy­miai su­dė­tin­giau, nes apy­lin­kė­se nuo­lat in­ten­sy­viai dir­bo ste­bė­to­jai.

Dėl bal­sa­vi­mų Ne­mu­nai­ty­je – trys pa­tiks­li­ni­mai

Rin­ki­mų die­ną Ne­mu­nai­ty­je taip pat vi­rė ne­ra­mu­mai. Ste­bė­to­jai ne kar­tą kvie­tė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. Kaip pa­tvir­ti­no K.Ja­nu­le­vi­čie­nė, bu­vo gau­ti skun­dai dėl ga­li­mų rin­kė­jų pa­vė­žė­ji­mų: „Pra­ne­šė­jas ma­tė, kaip du au­to­mo­bi­liai bal­sa­vi­mui at­ve­žė ne­ma­žai as­me­nų, ku­rie ga­lė­jo bū­ti pa­pirk­ti vie­nos ar ki­tos par­ti­jos. Jau su­rink­ti vi­si duo­me­nys apie tai, tik vyks­ta ap­lin­ky­bių pa­tiks­li­ni­mas.“

Pa­sak at­sto­vės, iš vi­so dėl įvy­kių Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jo­je yra pra­dė­ti trys pa­tiks­li­ni­mai. Vie­nas jų vyks­ta ir Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jo­je, Duš­nio­nių kai­me, dėl vie­nos vals­ty­bės tar­nau­to­jos ga­li­mai vyk­dy­tos ne­ga­li­mos rin­ki­mų agi­ta­ci­jos. Taip pat ne­ga­li­ma agi­ta­ci­ja, ma­no­ma, bu­vo už­si­im­ta ir pa­čia­me Ne­mu­nai­čio kai­me.

Šal­ti­nių duo­me­ni­mis, pa­ste­bė­ti įtar­ti­ni pro rin­ki­mų apy­lin­kės pa­sta­to lan­gus šo­ki­nė­jan­tys žmo­nės.

„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai yra ži­no­ma po­li­ti­nė par­ti­ja, su ku­ria sie­ja­mi kon­kre­tūs ga­li­mai ne­tei­sė­ti įvy­kiai, tarp ku­rių ir iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ta­čiau dėl ga­li­mo ži­niask­lai­dos po­vei­kio rin­kė­jų pa­si­rin­ki­mui ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re ir dėl kol kas ofi­cia­liai ne­pa­tvir­tin­tų duo­me­nų, jų at­skleis­ti ne­ga­li­me.

Aly­taus ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja ga­vo po­li­ti­nių par­ti­jų skun­dų ir pra­šy­mų per­skai­čiuo­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Skun­dų pa­grįs­tu­mą ir pra­šy­mų ten­ki­ni­mą ar­ba ne ko­mi­si­ja nag­ri­nė­jo va­kar va­ka­re.                                                       Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  p.Dz8kai,gal J8s bijote,kad taip apvagiami,mulkinami,vistiek renkate nužmogėjusius despotus.Pagalvokiteuž kokius pinigus visi pašalpiniai,girtuokliai,smurtautojai buvo maudomi ,valgydinami ,girdomi----kaimo sodybose ,po to vežami balsuoti už poną despotą.,,tai vyko praeituose rinkimuose visam rajone,ten kur seniūnai konservatoriniai ,gal šį metodą pakartojo ir dabar..,,Rinkite žmones,galvokite apie savo vaikus,anūkus........

Kiti straipsniai