Mei­lė Pla­tū­kie­nė: „Mo­ky­to­jai ne­re­tai bi­jo kal­bė­ti, nes vi­suo­me­nė­je ga­jus po­žiū­ris, kad kal­ti yra jie pa­tys” (51)

Saulė Pinkevičienė
Meilė Platūkienė
Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mui vadovaujanti Meilė Platūkienė sako, kad prof­są­jun­gos ne tik gi­na sa­vo na­rių tei­ses, bet ir tam­pa tam tik­rais me­dia­to­riais, spren­džiant vi­di­nes mo­kyk­lų pro­ble­mas. Zitos Stankevičienės nuotr.
Su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis mū­sų mies­to švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai, mo­ky­to­jai krei­pia­si į Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mą? Pa­si­ro­do, su pa­čio­mis įvai­riau­sio­mis. Tre­jus me­tus su­si­vie­ni­ji­mui va­do­vau­jan­ti Mei­lė Pla­tū­kie­nė sa­ko, kad krei­pia­ma­si daž­nai, vos ne kas­dien. Bū­na die­nų, kai ten­ka spręs­ti ir po ke­lis klau­si­mus, ne­re­tai pri­rei­kia tei­si­nin­ko pa­gal­bos. Vien šiais moks­lo me­tais jau tri­jų mo­kyk­lų dar­buo­to­jai, ne­skai­tant ano­ni­mi­nio mo­ky­to­jos laiš­ko apie jos įžvelg­tas pro­ble­mas Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je, krei­pė­si ir dėl pras­to mik­ro­kli­ma­to. Bū­tent ano­ni­mi­nių laiš­kų prof­są­jun­ga gau­na itin re­tai, šis Aly­tu­je – toks pir­mas, ta­čiau, kaip pa­ste­bi M.Pla­tū­kie­nė, bai­mė vie­šai kal­bė­ti apie ne­ge­ro­ves mū­sų vi­suo­me­nė­je ga­ji ne tik švie­ti­mo sis­te­mo­je.

Prof­są­jun­gos sky­rių nė­ra tik ke­tu­rio­se Aly­taus mo­kyk­lo­se

Ru­dens atos­to­gų me­tu Aly­taus mies­to te­at­re įvy­ko Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mo kon­fe­ren­ci­ja. Jos da­ly­vius pa­svei­ki­no me­ro pa­va­duo­to­jas Po­vi­las La­bu­kas. Šio po­li­ti­ko kaip ta­ry­bos na­rio ini­cia­ty­va Aly­tu­je pa­tvir­tin­tos lė­šos mo­ky­to­jų kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms, per­nai – 2 tūkst., šie­met – 6 tūkst. eu­rų.

P.La­bu­kas pa­si­džiau­gė pa­tir­ti­mis, ku­rių jis įgi­jo prieš ke­le­tą me­tų švie­ti­mo prof­są­jun­gos or­ga­ni­zuo­ta­me strei­ke. „Te­ko bū­ti Vil­niu­je, kai vy­ko tie įvy­kiai, daug ma­čiau, dar dau­giau iš­gir­dau, bu­vau liu­di­nin­kas, kaip strei­ko da­ly­viai įžen­gė į mi­nis­te­ri­ją. Pa­jau­čiau jė­gą, kai ne­pri­si­tai­kė­liš­kai su­si­vie­ni­ję mo­ky­to­jai, ne­lauk­da­mi po­li­ti­nių ma­lo­nių, su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu aiš­kiai iš­sa­kė sa­vo po­zi­ci­ją. Jų ini­cia­ty­vos stip­ry­bė – ne skait­lin­gu­mas, o in­ten­ci­ja ir va­lia ją įgy­ven­din­ti“, – švie­ti­mo dar­buo­to­jų ak­ty­vu­mu džiau­gė­si P.La­bu­kas, pa­ste­bin­tis, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė šiuo me­tu sėk­min­gai ben­dra­dar­biau­ja su švie­ti­mo prof­są­jun­ga, ieš­ko kon­kre­čių pro­ble­mų spren­di­mo, kai to­kios iš­ky­la vie­no­je ar ki­to­je mies­to švie­ti­mo įstai­go­je.

Pa­sak Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kės M.Pla­tū­kie­nės, šiuo me­tu jis vie­ni­ja per 300 švie­ti­mo dar­buo­to­jų. Ta­čiau šis skai­čius nuo­lat kin­ta, pa­vyz­džiui, ne­se­niai pri­si­jun­gė Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­jos sky­rius su be­ne gau­siau­siu na­rių bū­riu – 50, taip pat „Šal­ti­nė­lio“ lop­še­lis-dar­že­lis.

Aly­tu­je švie­ti­mo prof­są­jun­ga tu­ri 14 sky­rių, dar yra pa­vie­nių na­rių mo­kyk­lo­se, ku­rio­se nė­ra pir­mi­nių or­ga­ni­za­ci­jų. Prof­są­jun­gos sky­rių iki šiol nė­ra Pi­lia­kal­nio ir Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­se, Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je ir Se­na­mies­čio pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je. 

„P , ieš­kant ben­dros kal­bos tarp va­do­vo ir ben­druo­me­nės. De­ry­bos vyks­ta vi­sa­da, ieš­ko­ma kom­pro­mi­so, nes re­tai tei­si bū­na tik vie­na ku­ri pu­sė. Dau­ge­liu at­ve­ju klau­si­mai yra iš­spren­džia­mi, vyks­ta su­si­ti­ki­mai, ku­riuo­se da­ly­vau­ja Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius, švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai, mo­kyk­lų pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai“, – sa­ko M.Pla­tū­kie­nė. 

Ano­ni­mi­nį laiš­ką tyrė

Spa­lio mė­ne­sį di­de­lį re­zo­nan­są Aly­tu­je su­kė­lė vie­šai iš­pla­tin­tas ano­ni­mi­nis mo­ky­to­jos laiš­kas, ku­ria­me kal­ba­ma apie ga­li­mą mo­bin­gą Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je. Ko­kia to­les­nė jo ty­ri­mo ei­ga ir ko­dėl bu­vo nu­spręs­ta vie­šin­ti net ir ano­ni­mo at­siųs­tą laiš­ką?

„Kaip su­si­vie­ni­ji­mo va­do­vė aš de­šimt die­nų svars­čiau, kaip tu­rė­tu­me pa­si­elg­ti. Vie­ša pa­slap­tis Aly­tu­je, kad pro­ble­mų to­je mo­kyk­lo­je yra. Ne­bu­vo taip, kad nu­spren­džiau vie­na. Pa­si­ta­riau su at­sa­kin­gais tuo me­tu mies­to va­do­vais, nu­spren­dė­me, kad rei­kia vie­šin­ti – kal­bė­tis, ieš­ko­ti kom­pro­mi­so, su­sė­dus abiem pu­sėms. Kon­kre­čių pro­ble­mų dėl vi­daus mok­rok­li­ma­to, dėl ku­rių kreip­ta­si į prof­są­jun­gą, yra dar tri­jo­se Aly­taus mo­kyk­lo­se, vie­no­je, kiek ži­nau, jas jau pa­vy­ko iš­spręs­ti. Su­pran­ta­ma, įstai­gos va­do­vas daž­niau jau­čia­si tei­sus, bet, jei po­kal­bis ne­vyks­ta, tai ir ne­iš­aiš­kės, kur sly­pi bė­dos“, – sa­ko M.Pla­tū­kie­nė.

Ji pa­ste­bi, kad žmo­nės ne­re­tai bi­jo gar­siai kal­bė­ti apie ne­ge­ro­ves dėl ga­li­mo su­si­do­ro­ji­mo, ta­čiau tai yra ne tik mo­kyk­lų, bet ir įmo­nių, įstai­gų bė­da: „Po šio ano­mi­nio laiš­ko ir jo iš­tran­slia­vi­mo bi­jo­ma kal­bė­ti, nes vi­suo­me­nė­je yra toks po­žiū­ris, kad mo­ky­to­jas yra nie­kas, ne­ga­li pa­si­skųs­ti, jis vi­sa­da lie­ka kal­tas. Kar­tais ne­si­no­ri prieš­ta­rau­ti, bet mo­kyk­la juk yra gy­vas or­ga­niz­mas, ją su­da­ro ir vai­kai, ir tė­vai,  ir mo­ky­to­jai, jis nuo­lat kei­čia­si. La­bai svar­bu, kad bū­tų kal­ba­ma­si ir ran­da­mi vi­siems la­biau­siai pri­im­ti­ni spren­di­mai“, – sa­ko M.Pla­tū­kie­nė. 

Ar bu­vo ti­ria­mas ano­ni­mi­nis laiš­kas, ku­ris bu­vo ad­re­suo­tas ne tik ži­niask­lai­dai, mies­to va­do­vams, bet ir Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai, ku­ri prof­są­jun­goms at­siun­tė pa­ti­ki­ni­mą, kad ty­ri­mas vyks?

Pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, ne­pai­sant to, kad laiš­ką pa­ra­šė ano­ni­mas, į jį bu­vo re­a­guo­ta ir ty­ri­mas vy­ko at­si­žvel­giant į tu­ri­nį. „Šį­kart prie­mo­nės pa­si­rink­tos kiek ki­to­kios. Tra­di­ci­nės dar­bo gru­pės, ku­ri mė­ne­sį lai­ko bū­tų ben­dra­vu­si su įstai­gos ben­druo­me­ne, pa­tei­ku­si iš­va­das, šį­kart ne­su­da­rė­me, bet re­a­ga­vo­me ki­tais bū­dais“, – sa­ko V.Va­lū­nas.

Su gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­ne tie­sio­giai pa­ben­dra­vo me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas V.Va­lū­nas. At­si­žvelg­ta į tai, kad ne­se­niai Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją pa­li­ko du mo­ky­to­jai. Pa­sak V.Va­lū­no, su di­rek­to­re ap­tar­ta, kaip ji ko­re­guos sa­vo el­ge­sį kaip va­dy­bi­nin­kė. Šiuo me­tu Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus dar­buo­to­jai taip pat ren­gia at­sa­ky­mus Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai bei Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kei M.Pla­tū­kie­nei.

Per tą lai­ką, kai vy­ko ano­ni­mi­nio laiš­ko ty­ri­mas, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė taip pat su­lau­kė dvie­jų Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ben­druo­me­nės pa­reiš­ki­mų, ku­riuo­se ra­šo­ma, kad jie si­tu­a­ci­ją ver­ti­na ki­taip nei ano­ni­mi­nio laiš­ko au­to­rė. Vie­ną krei­pi­mą­si pa­si­ra­šė 21 gim­na­zi­jos dar­buo­to­jas, ki­tą – 51 mo­ky­to­jas. Iš viso gimnazijos kolektyve dirba 120 žmonių.

„Mo­ki­nių te­sta­vi­mas ne­tu­rė­tų „vog­ti“ mo­ky­to­jų lai­ko“

„Į prof­są­jun­gą Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai krei­pia­si daž­nai, vos ne kas­dien. Bū­na die­nų, kai ten­ka spręs­ti po ke­lis klau­si­mus, ne­re­tai tam rei­kia tei­si­nin­ko pa­gal­bos. Daug klau­si­mų yra su­si­ję su eta­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čio skai­čia­vi­mu, Dar­bo ko­dek­so ne­si­lai­ky­mu. Kai ku­rios pro­ble­mos, at­ro­do, jau yra iš­spręs­tos, bet kai ku­rio­se įstai­go­se vėl at­si­nau­ji­na. Vis dar ky­la ne­aiš­ku­mų dėl ap­mo­kė­ji­mo už bu­dė­ji­mą per­trau­kų me­tu, dėl mo­ky­to­jų dar­bo mo­ki­nių atos­to­gų me­tu – mo­ky­to­jų pra­šo­ma bū­ti mo­kyk­lo­je vi­sas atos­to­gų die­nas. Jau bu­vo iš­spręs­ta, kad ne kon­tak­to me­tu mo­ky­to­jai ga­li ruoš­tis pa­mo­koms sa­vo pa­si­rink­to­je vie­to­je, bet vėl iš­ky­la to­kių klau­si­mų. Kaip ir dėl pro­fe­si­nio to­bu­lė­ji­mo, ku­riam ski­ria­mos pen­kios die­nos per me­tus, bet vie­nos įstai­gos mo­ky­to­jams jas su­tei­kia, o ki­tos ne. Taip pat ir dėl pen­kių svei­ka­ti­ni­mo die­nų, ku­rios pri­klau­so pro­fe­si­nės są­jun­gos na­riams pa­gal Na­cio­na­li­nę ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį“, – pa­ste­bi M.Pla­tū­kie­nė.

Pa­si­ro­do, Aly­tu­je yra bent dvi mo­kyk­los, ku­rių va­do­vai „ne­pa­gei­dau­ja“, kad jo­se bū­tų stei­gia­mas pro­fe­si­nės są­jun­gos sky­rius. Kar­tais ky­la pro­ble­mų dėl „ma­ma­die­nių“, kai jau­nos ma­mos ar tė­čiai pa­gal gra­fi­ką ne­ga­li pa­si­im­ti lais­vos die­nos, ta­čiau kaip ge­rą­jį pa­vyz­dį M.Pla­tū­kie­nė mi­ni Dai­na­vos pro­gim­na­zi­ją. 

„Krei­pia­ma­si ir dėl iš­ei­ti­nių pa­šal­pų iš­mo­kė­ji­mo, nes mo­ky­to­jų am­žiaus vi­dur­kis yra ga­nė­ti­nai di­de­lis ir ne­ma­žai jų pa­lie­ka mo­kyk­las. Vien šiais moks­lo me­tais te­ko spręs­ti ke­lis to­kius at­ve­jus, kai iš pra­džių bu­vo sa­ko­ma, kad mo­ky­to­jas gaus ma­žes­nę iš­ei­ti­nę ar­ba vi­sai ne­gaus, bet įsi­ki­šus prof­są­jun­gai iš­si­spren­dė dar­buo­to­jo nau­dai. Ky­la klau­si­mų ir dėl dar­bo su spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kais ap­mo­kė­ji­mo, nes vals­ty­bė ža­da nuo 1 iki 15 proc., o mo­ky­to­jai gau­na 1–2 proc. ar­ba ne­gau­na vi­sai. Kaip ži­no­me, 2024 me­tais in­teg­ruo­ti vai­kai at­ke­liau­ja į vi­sas mo­kyk­las, nors nei vals­ty­bė, nei vi­suo­me­nė tam dar nė­ra pa­si­ruo­šu­si“, – pa­ste­bi M.Pla­tū­kie­nė.

Ar mo­ky­to­jai ne­si­skun­džia prof­są­jun­gai dėl to, kad jie yra pa­pil­do­mai ap­krau­na­mi dar­bu, su­si­ju­siu su te­sta­vi­mu nuo ko­vi­do? Pa­si­ro­do, Aly­tu­je pa­na­šių skun­dų ne­su­lau­kia­ma, ta­čiau si­tu­a­ci­ja dar la­bai  pri­klau­so nuo kiek­vie­nos mo­kyk­los in­di­vi­du­a­liai. Pa­vyz­džiui, Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je, ku­rio­je dir­ba ir pa­ti M.Pla­tū­kie­nė, ser­gan­tį svei­ka­tos spe­cia­lis­tą pa­va­duo­ja ir te­sta­vi­mu rū­pi­na­si so­cia­li­nis pe­da­go­gas, psi­cho­lo­gas, bib­lio­te­kos ve­dė­ja, o ne mo­ky­to­jai. „Aš ma­nau, kad mo­ky­to­jai ne­tu­rė­tų bū­ti už­krau­na­mi su te­sta­vi­mu su­si­ju­sia pa­pil­do­ma veik­la, nes jiems svar­biau­sias yra ug­dy­mo pro­ce­sas. Ta­čiau ypač pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se, jei daug mo­ki­nių yra te­stuo­ja­mi, tai tie­siog pra­de­da trūk­ti žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių, ir tai tik­rai yra pro­ble­ma“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Russian Affairs is only for gentlemen, women, and couples committed to a long-lasting QUALITY business relationship. We cannot offer the same high-quality service and standards that we offer to everyone. Firstly, you must visit our price section and only contact us. We do not believe in bargaining, which is why we kept our price list very reasonable.
  Delhi Russian Escorts
  Russian Escort in Delhi
  Russian escorts in Delhi
  Russian escort agencies in Delhi
  Delhi Russian Escort Service
  High-Class Delhi Russian Escorts
  Russian Escorts Delhi
  Russian Escort Service in Delhi
  Female-Escort-Jobs
  Aerocity Russian Escorts
  Russian Escort in Aerocity
  Russian escorts in Aerocity
  Russian escort agencies in Aerocity
  Aerocity Russian Escort Service
  High-Class Aerocity Russian Escorts
  Russian Escorts Aerocity
  Russian Escort Service in Aerocity
  Mahipalpur Russian Escorts
  Russian Escort in Mahipalpur
  Russian escorts in Mahipalpur
  Russian escort agencies in Mahipalpur
  Mahipalpur Russian Escort Service
  High-Class Mahipalpur Russian Escorts
  Russian Escorts Mahipalpur
  Russian Escort Service in Mahipalpur
  Dwarka Russian Escorts
  Russian Escort in Dwarka
  Russian escorts in Dwarka
  Russian escort agencies in Dwarka
  Dwarka Russian Escort Service
  High-Class Dwarka Russian Escorts
  Russian Escorts Dwarka
  Russian Escort Service in Dwarka
  Gurugram Russian Escorts
  Russian Escort in Gurugram
  Russian escorts in Gurugram
  Russian escort agencies in Gurugram
  Gurugram Russian Escort Service
  High-Class Gurugram Russian Escorts
  Russian Escorts Gurugram
  Russian Escort Service in Gurugram
  Noida Russian Escorts
  Russian Escort in Noida
  Russian escorts in Noida
  Russian escort agencies in Noida
  Noida Russian Escort Service
  High-Class Noida Russian Escorts
  Russian Escorts Noida
  Russian Escort Service in Noida
  Faridabad Russian Escorts
  Russian Escort in Faridabad
  Russian escorts in Faridabad
  Russian escort agencies in Faridabad
  Faridabad Russian Escort Service
  High-Class Faridabad Russian Escorts
  Russian Escorts Faridabad
  Russian Escort Service in Faridabad

  Komentaras

  Hi Myself, Tara Raajput from Gurgaon, I am just 24 years old Girls. Currently founded in Gurgaon Escort but I'm available for Delhi & NCR. I relish gathering only a very couple of discerning gentlemen seeking truly unique know-how from an outstanding juvenile lady who relishes the positivity she can convey to their lives. You will find a kind of Russian Girls and Indian Girls at Escorts in Gurgaon Agency.
  Gurgaon Escort
  Russian Escort in Delhi
  Russian escorts in Aerocity
  Russian Escorts in Dwarka
  Russian Escorts in Mahipalpur
  Delhi Russian Escorts
  Russian Escort in Aerocity
  Mahipalpur Russian Escorts
  Dwarka Russian Escorts
  Russian Escort in Gurugram
  Russian Escort in Noida
  Faridabad Russian Escorts
  Gurugram Escorts
  Aerocity Escorts
  Russian Escort in Delhi
  Delhi Independent Escorts
  Delhi VIP Escorts
  Escorts in Delhi

  Komentaras

  Looking for female to male massage spa in Hyderabad then we assured best service in the city.Our therapist are very beautiful as well professional they create magic of massage with combination of traditional and modern set of massages.
  Visit b2b spa near me

  Komentaras

  hyderabad is a city for travelers that offers a variety of attractions to tourists. Apart from other tourist attractions most popular is the spa and massage centres located in hyderabad. The city has a wide range of treatments and massage techniques that are vital to a stress-free lifestyle. Massage is a method that involves patting, rubbing and pressing gently on the points of the body to provide a the feeling of relaxation.nuru massage in hyderabad

  Komentaras

  I am lishasingh the creator of this site. This blog is about massage providers in Bangalore that offer male and female body-to-body massage Bangalore. I've been writing extensively on various other subjects for over 10 years.I'm Lishasingh who founded Health Care Services in Bangalore. I've been offering body massage in bangalore massage therapy to clients for more than 20 years, and it's my love.

  Komentaras

  The Independent Escort in Hyderabad offers young and attractive girls for celebrities anytime So, you can seek to use the Escorts in Hyderabad to select suitable women for a low cost. We offer the top Escorts in Hyderabad who are able to reserve and save money, however, the service provided by Escort girls are attractive and top-quality.

  Visit escort service in Hyderabad

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.