Lie­tu­vos Stei­gia­mo­jo Sei­mo su­si­rin­ki­mo 100-me­čio mi­nė­ji­mas ki­taip (373)

nuotr.
Ge­gu­žės 15 die­ną Jot­vin­gių gim­na­zi­ja pla­na­vo šios is­to­ri­nės da­tos mi­nė­ji­mą, ku­ris bū­tų skir­tas vi­sai Aly­taus mies­to ben­druo­me­nei. Ta­čiau jot­vin­gie­čiai ran­kų ne­nu­lei­do ir pri­ėmė šio lai­ko iš­šū­kį – su­kur­ti ren­gi­nį ki­taip!

Ge­gu­žės 15 die­ną nuo 8 val. ry­to Jot­vin­gių gim­na­zi­jos YOU­TU­BE ka­na­le švie­ti­mo ben­druo­me­nės iš­vys in­teg­ruo­tą lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros, is­to­ri­jos, pi­lie­tiš­ku­mo ir te­at­ro edu­ka­ci­nį fil­mą „Su mei­le Lie­tu­vai!“, skir­tą Lie­tu­vos Stei­gia­mo­jo Sei­mo 100-me­čiui pa­mi­nė­ti. Tai pui­ki me­džia­ga penk­ta­die­nio sin­chro­ni­nėms pa­mo­koms vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Ką gi ma­ty­si­me šia­me fil­me?

Kū­ry­bi­nės ko­man­dos tiks­las – at­skleis­ti is­to­ri­nį kon­teks­tą, ku­rio gal­būt ne­ži­no­jo­te, įtrauk­ti į įdo­mi­ą­ją pra­ei­tį ir at­sa­ky­ti į pa­grin­di­nius klau­si­mus, to­kius kaip: ar ži­no­jo­te, kad 1920-ųjų ge­gu­žės 15-oji ne ma­žiau svar­bi nei 1918-ųjų va­sa­rio 16-oji, kaip vy­ko rin­ki­mų agi­ta­ci­ja ir rin­ki­mai, o ar ži­no­jo­te, kas pre­ten­da­vo tap­ti pir­mą­ja mo­te­ri­mi pre­zi­den­te pa­sau­ly­je?

Šį edu­ka­ci­nį fil­mą kū­rė mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių ko­man­da:

l Ma­ry­tė Sta­siu­ky­nie­nė, dra­mos stu­di­jos „Taš­kas“ va­do­vė

l Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja – In­gri­da Vil­ki­nie­nė

l Is­to­ri­jos ir pi­lie­tiš­ku­mo mo­ky­to­jų ko­man­da Vir­gi­ni­ja Svin­kū­nie­nė, Lai­mu­tė Ar­laus­kai­tė, Vy­tau­tas Sken­de­lis

l Dra­mos stu­di­jos „Taš­ko“ ak­to­riai, abi­tu­rien­tai Lu­kas Ba­ra­naus­kas, Man­tas Ba­ra­naus­kas, Ti­mū­ras Ba­ra­naus­kas, Dei­man­tė Ko­lo­dzeis­ky­tė, Ug­nė Ba­ra­naus­kai­tė

l Mu­zi­kos mo­ky­to­ja Dai­va Mik­la­še­vičie­nė

l Vi­li­ja Dran­gi­ny­tė, bib­lio­te­kos ve­dė­ja

l Šokio mokytoja Deimantė Raižienė

Kū­ry­bi­nė gru­pė pra­tur­ti­no to laik­me­čio Lie­tu­vos is­to­ri­jos pa­ži­ni­mą ko­men­ta­rais, pa­sa­ko­ji­mais, te­at­ri­niais siu­že­tais ir vaiz­di­ne me­džia­ga.

Jot­vin­gių gen­tis kvie­čia švie­ti­mo ben­druo­me­nes ge­gu­žės 15 die­ną pri­si­jung­ti, įsi­jung­ti ir pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos Stei­gia­mo­jo Sei­mo su­si­rin­ki­mo 100-me­tį.

Fo­to­ak­ci­ja „Pa­trio­tiš­ku­mas ir ben­drys­tės jaus­mas ne­dings­ta net ir ka­ran­ti­no me­tu: Jot­vin­giai ke­lia vė­lia­vas Lie­tu­vos Stei­gia­mo­jo Sei­mo 100-me­čiui!“

Di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui

Re­na­ta Ro­ma­no­vie­nė

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai